အခန္းၾကီး(၆၁) မွ (၇၀)


အခန္းၾကီး(၆၁)

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္ျခင္းကို နားေထာင္၍ အကြၽႏု္ပ္၏ ပဌာနာစကားကို မွတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂စိတ္ႏွလံုးၫိ‡ဳးငယ္လ်က္ ေျမႀကီးစြန္းမွ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္ပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္အထက္၌ ျမင့္ေသာေက်ာက္သို႔ အကြၽႏ္ုပ္ကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၃ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံရာ ရန္သူတို႔ေရွ႔မွာ ခိုင္ခ့ံေသာ ရဲတိုက္ျဖစ္ေတာ္ မူ၏၊ ၄တဲေတာ္၌ အစဥ္ေနပါမည္၊၊ အေတာင္ေတာ္ဖံုးအုပ္ရာ၌ ခိုလႈံပါမည္၊၊ ၅အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပျ္ပဳေသာ သစၥာကတိတို႔ကို ၾကားေတာ္မူ၏၊၊ နာမေတာ္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာ သူတုိ႔၏ အေမြကို အကြၽႏ္ုပ္အား ေပးေတာ္မူူလိမ့္ မည္၊၊ ၆ရွင္ဘုရင္၏ အသက္ေန႔ရက္ကာလကို ရွည္ေစေတာ္မူ၍ ႏွစ္စဥ္မျပတ္ နိစၥထာဝရ  တည္ပါေစေသာ၊၊ ၇ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ အနႏၱကာလပတ္လံုးေနေတာ္မူေစသတည္း၊၊ ကရုဏာႏွင့္ သစၥာေတာ္သည္ သူ႔ကို ေစာင့္ မေစသတည္း၊၊ ၈သို႔ျဖစ္၍ ေန႔ရက္အစဥ္အတိုင္း သစၥာဝတ္ကို ေျဖျခင္းငွါ နာမေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲ ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုပါေလအ့့ံသတည္း၊၊

 အခန္းၾကီး(၆၂)

၁အကယ္စင္စစ္ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႔မွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ေနတတ္၏၊၊ ငါ့ကိုကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း သည္ အထံေတာ္က သက္ေရာက္ရ၏၊၊ ၂အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ျခင္းအ ေၾကာင္း၊ ငါခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၍ ၊ ငါ၌ လႈပ္ရွားျခင္းမ်ားစြာမရွိရာ၊၊ ၃သင္တို႔သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး တေယာက္ ေသာသူကို တိုက္ၾကမည္နည္း၊၊ သူ႔ကိုတိမ္းေသာ အုတ္ရုိး၊ လႈပ္ေသာထရံကဲ့သုို႔မွတ္၍ သင္တို႔ အေပါင္းသည္ အဘယ္မွ် ကာလပတ္လံုးၿဖိဳဖ်က္ၾကမည္နည္း၊၊ ၄ထိုသူကုိျမင့္ေသာ အရပ္က လွဲျခင္းငွါ ႀကံစည္လ်က္ေနၾက၏၊၊ မုသာကို ႏွစ္သက္ၾက၏၊၊ ႏႈတ္ျဖင့္ကား ေကာင္းႀကီးကိုေပးလ်က္ ႏွလံုး၌ကား က်ိန္ဆဲျခင္းကို ျပဳတတ္ၾက၏၊၊

၅အကယ္စင္စစ္ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနတတ္၏၊၊ ငါေျမာ္လင့္ျခင္း အေၾကာင္းသည္ အထံေတာ္က သက္ေရာက္ရ၏၊၊ ၆အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ငါ့ကို ကယ္တင္ျခင္းအေၾကာင္း ငါခိုလႈံရာျဖစ္ေတာ္မူ၍ ငါသည္ လႈပ္ရွားျခင္းမရွိရာ၊၊ ၇ငါ့ကို ကယ္တင္ျခင္း အေၾကာင္း ငါ၏ဘုန္းပြင့္ျခင္း အၾကာင္းကား ဘုရားသခင္ေပတည္း၊၊ ငါ့ကိုအားေပးေသာ ေက်ာက္၊ ငါခိုလႈံရာကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း၊၊ ၈အိုလူ မ်ားတို႔ ဘုရားသခင္၌ အစဥ္မျပတ္ခိုလႈံၾကေလာ့၊၊ ေရွ႕ေတာ္၌ စိတ္ႏွလံုးကို ဖြင့္ျပၾကေလာ့၊၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ခိုလႈံ ရာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊

၉အကယ္စင္စစ္ ယုတ္ညံ့ေသာ သူတို႔သည္ အနတၱ အသေရရွိေသာသူတို႔သည္ မုသာျဖစ္ၾက၏၊၊ ခ်ိန္ခြင္ႏွင့္ ခ်ိန္စက္လွ်င္ ထိုသူအေပါင္းတို႔သည္ အနတၱ ထက္သာ၍ ေပ့ါၾက၏၊၊ ၁ဝညွဥ္းဆဲျခင္းကို မကိုးစားၾကႏွင့္၊၊ အႏိုင္အထက္ လုယူ၍ မဝါၾကြားၾကႏွင့္၊၊ ဥစၥာမ်ားျပားလွ်င္ စိတ္စဲြလမ္းျခင္းမရွိၾကႏွင့္၊၊ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ တစ္ႀကိမ္ဗ်ာဒိတ္ ေပးေတာ္မူၿပီ၊၊ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ငါၾကားရေသာ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ တန္ခိုးသည္ ဘုရားသခင္၌ရွိ၏၊၊ ၁၂အိုထာဝရ ဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကရုဏာႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူအသီးသီးတို႔အား သူတို႔အက်င့္ႏွင့္ အေလ်ာက္ အက်ဳိးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးေတာ္မူ၏၊၊

 အခန္းၾကီး(၆၃)

ဒါဝဒ္သည္ ယုဒေတာ၌ ရွိေသာအခါ စပ္ဆိုေသာဆာလံ၊၊

၁အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ႀကိဳးစား၍ ရွာပါ၏။ ေရမရွိ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ လြင္ျပင္၌ အကြၽႏ္ုပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ငတ္ပါ၏၊၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုလြမ္းဆြတ္ပါ၏၊၊ ၂ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ျမင္ျခင္းငွါ သန္႔ရွင္းရာဌာန ေတာ္၌ ထိုသုို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ဖူးေမွ်ာ္ပါၿပီ၊၊ ကရုဏာေတာ္သည္ အသက္ထက္သာ၍ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏႈတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းရပါမည္၊၊ ၄ထိုသို႔အသက္ရွင္စဥ္တြင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးပါမည္။ နာမေတာ္ကို အမွီျပဳ လ်က္ လက္ကို ခ်ီပါမည္၊၊  ၅အိပ္ရာေပၚမွာကိုယ္ေတာ္ကို ေအာက့္ေမ့၍ ညဥ့္ယံတို႔၌ ကိုယ္ေတာ္ ကုိ ဆင္ျခင္လ်က္ ေနေသာအခါ၊ ဆီဥကို၄င္း၊ ဆူေသာအသားကို၄င္း စား၍ ဝသက့ဲသို႔၊ အကြၽႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ဝ၍ရႊင္လန္းေသာႏႈတ္ခမ္းႏွင့္ အကြၽႏ္ုပ္၏ႏႈတ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ၆အကြၽႏ္ုပ္ကို မစေေတာ္မူေသာေၾကာင့္ အေတာင္ေတာ္အရိပ္၌ ဝမ္းေျမာက္ပါမည္။ ၇အကြၽႏ္ုပ္၏ဝိညာဥ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ မွီဝဲ၍ လက္်ာလက္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ေထာက္မေတာ္မူ၏၊၊ ၈အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ရွာေသာသူတို႔သည္ ေျမႀကီးေအာက္အရပ္သို႔ ဆင္းရၾကမည္၊၊ ထားေဘးျဖင့္ဆံုး၍ ေျမေခြးစားရန္ ျဖစ္ရၾကလိမ့္မည္။ ၉ရွင္ဘုရင္မူကား၊ ဘုရားသခင္ ဝမ္းေျမာက္လိမ့္မည္၊၊  ၁ဝဘုရားသခင္ကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ဝါၾကြားၾကလိမ့္မည္၊၊ မုသာစကားကို ေျပာေသာသူတို႔၏ ႏႈတ္မူကား ပိတ္လ်က္ ရွိလိမ့္မည္၊၊

 

 အခန္းၾကီး(၆၄)

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေသာ စကားသံကို နားေထာင္၌ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ရန္သူေဘးမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂လူဆိုးတို႔၏ တိုင္ပင္ရာမွ၄င္း ၊ ဒုစရုိက္ကိုု ျပဳေလ့ရွိေသာသူတို႔၏ စုေဝးရာမွ၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကြယ္ကာေတာ္မူပါ၊၊

၃ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔လွ်ာကို ထားကဲ့သို႔ ေသြးတတ္ၾက၏၊၊ ၄စုံလင္ေသာသူကိုမထင္မရွား ပစ္္မည္အႀကံ ႏွင့္ ခးါေသာစကားတည္းဟူေသာ မိမိတို႔ျမွားကို ရြယ္တတ္ၾက၏၊၊ မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ ခ်က္ျခင္းပစ္တတ္ၾက၏၊၊ ၅မေကာင္းေသာအမႈမွာ တေယာက္ကို တေယာက္ႏႈိးေဆာ္တတ္ၾက၏၊၊ ေက်ာ့ကြင္းတို႔ကို ေထာင္ထားျခင္းငွါ တိုင္ပင္၍၊ အဘယ္သူျမင္လိမ့္မည္နည္းဟု ဆိုတတ္ၾက၏၊၊ ၆မတရားေသာအမႈတို႔ကို ကိုယ့္အဘို႔ စစ္ေဆးရွာေဖြတတ္ၾက၏။ အကုန္အစင္ စစ္ေဆးရွာေဖြတတ္ၾက၏၊၊ အသီးအသီး စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ႀကံစည္ေသာအရာတို႔သည္ အလြန္ နက္နဲၾက၏။ ၇သူတို႔၌ ဘုရားသခင္ပစ္ေတာ္မူေသာ ျမွားမွန္၍ သူတို႔သည္ အမွတ္တမဲ့ နာၾကလိမ့္မည္၊ ၈သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔လွ်ာသည္ မိမိတို႔ကို တိုက္ေစ၍ ျမင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေျပးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉လူအေပါင္း တို႔သည္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕၍ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္း ကို နားလည္သျဖင့္ အမႈေတာ္ကို ၾကားေျပာၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ထာဝရဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္၍ ခိုလႈံလိမ့္မည္၊၊ သေဘာေျဖာင့္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ဝါၾကြားၾကလိမ့္မည္၊၊

 အခန္းၾကီး(၆၅)

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္ဆုေတာင္းေသာ စကားသံကို နားေထာင္၌ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ရန္သူေဘးမွ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂လူဆိုးတို႔၏ တိုင္ပင္ရာမွ၄င္း ၊ ဒုစရုိက္ကိုု ျပဳေလ့ရွိေသာသူတို႔၏ စုေဝးရာမွ၄င္း၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ကြယ္ကာေတာ္မူပါ၊၊

၃ထိုသူတို႔သည္ မိမိတို႔လွ်ာကို ထားကဲ့သို႔ ေသြးတတ္ၾက၏၊၊ ၄စုံလင္ေသာသူကိုမထင္မရွား ပစ္္မည္အႀကံ ႏွင့္ ခးါေသာစကားတည္းဟူေသာ မိမိတို႔ျမွားကို ရြယ္တတ္ၾက၏၊၊ မေၾကာက္မရြံ႕ဘဲ ခ်က္ျခင္းပစ္တတ္ၾက၏၊၊ ၅မေကာင္းေသာအမႈမွာ တေယာက္ကို တေယာက္ႏႈိးေဆာ္တတ္ၾက၏၊၊ ေက်ာ့ကြင္းတို႔ကို ေထာင္ထားျခင္းငွါ တိုင္ပင္၍၊ အဘယ္သူျမင္လိမ့္မည္နည္းဟု ဆိုတတ္ၾက၏၊၊ ၆မတရားေသာအမႈတို႔ကို ကိုယ့္အဘို႔ စစ္ေဆးရွာေဖြတတ္ၾက၏။ အကုန္အစင္ စစ္ေဆးရွာေဖြတတ္ၾက၏၊၊ အသီးအသီး စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ႀကံစည္ေသာအရာတို႔သည္ အလြန္ နက္နဲၾက၏။ ၇သူတို႔၌ ဘုရားသခင္ပစ္ေတာ္မူေသာ ျမွားမွန္၍ သူတို႔သည္ အမွတ္တမဲ့ နာၾကလိမ့္မည္၊ ၈သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔လွ်ာသည္ မိမိတို႔ကို တိုက္ေစ၍ ျမင္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေျပးသြားၾကလိမ့္မည္၊၊ ၉လူအေပါင္း တို႔သည္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕၍ ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူေၾကာင္း ကို နားလည္သျဖင့္ အမႈေတာ္ကို ၾကားေျပာၾက လိမ့္မည္၊၊ ၁ဝေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ ထာဝရဘုရား၌ ဝမ္းေျမာက္၍ ခိုလႈံလိမ့္မည္၊၊ သေဘာေျဖာင့္ေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ဝါၾကြားၾကလိမ့္မည္၊၊

 အခန္းၾကီး(၆၆)

၁ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ က်ဴးဧေသာအသံကိုျပဳ၍၊ ၂နာမေတာ္၏ဂုဏ္ကို သီခ်င္း ဆိုၾကေလာ့၊၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၏ ဂုဏ္အသေရကို ျပၾကေလာ့၊၊ ၃ကိုယ္ေတာ္စီရင္ေသာအမူတို႔သည္ အလြန္အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ၾက ပါ၏၊၊ တန္ခိုးေတာ္ႀကီးေသာေၾကာင့္ ရန္သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေတာင္းပန္ၾကလိမ့္မည္။ ၄ေျမႀကီးသားအေပါင္း တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးကြယ္၍၊ သီခ်င္းဆိုၾကပါေစေသာ။ နာမေတာ္အား  သီခ်င္းဆိုၾက ပါေစေသာဟု ဘုရားသခင္အား ေလွ်ာက္ထားၾကေလာ့၊၊ ၅ဘုရားသခင္ စီရင္ေတာ္မူေသာ အမႈေတာ္ကို လာ၍ ၾကည့္ၾက ေလာ့၊ လူသားတို႔တြင္ စီရင္ေတာ္္မူေသာအမႈတို႔သည္ အံ့ၾသဘြယ္ ျဖစ္ၾက၏၊၊ ၆ပင္လယ္ကို ကုန္းျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ ေရစီးရာ အရပ္ကို ေျချဖင့္ ေရွာက္သြားၾကသည္ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္၌ ဝမ္းေျမာက္ၾက၏။ ၇တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္ အစဥ္အၿမဲ အုပ္စိုးေတာ္မူ၏၊၊ မ်က္စိေတာ္သည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ၾကည့္ရႈသည္ျဖစ္၍ ျငင္းဆန္ေသာ သူတို႔သည္ မဝါၾကြားၾကေစႏွင့္၊၊ ၈အခ်င္းလူစုတို႔ ငါတို႔ဘုရား သခင္ကို ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ့၊၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းေသာစကားသံႏွင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့၊၊ ၉ငါတို႔အသက္ကို မေသေစမည္ အေၾကာင္းႏွင့္ ေျခကိုလည္း မေခ်ာ္ေစမည့္အေၾကာင္း ေစာင့္မေတာ္မူ၏၊၊

၁ဝအိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စံုစမ္းေတာ္မူၿပီ၊၊ ေငြကိုုစစ္ေဆးသက့ဲသို႔ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို စစ္ေဆးေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၁ ေက်ာ့ကြင္းထဲမွာ ေက်ာ့မိေစ၍ ေက်ာက္ကုန္းေပၚမွာ ေလးေသာဝန္ကို တင္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေခါင္းေပၚမွာ  သူတပါးကို စီးေစေတာ္မူၿပီ၊၊ မီး၌၄င္း၊ ေရ၌၄င္းသြားရေသာ္လည္း ေက်းဇူးေတာ္ေၾကာင့္  ၾကြယ္ဝျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါ၏၊၊ ၁၃မီးရႈိ႔ရေသာယဇ္ပါလ်က္ အိမ္ေတာ္သို႔ အကြၽႏ္ုပ္သြားပါမည္၊၊ ၁၄ဆင္းရဲခံရစဥ္အခါ အကြၽႏ္ုပ္ သည္ ႏႈတ္ကို ဖြင့္၍ ျမြက္ဆိုသည့္အတိုင္း သစၥာဝတ္ကို ေျဖပါမည္၊၊ ၁၅ဆူၿဖိဳးေသာ သိုးတို႔ကို နံ႔သာေပါင္းႏွင့္တကြ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္ျပဳ၍ ပူေဇာ္ပါမည္၊၊ ႏြားႏွင့္ဆိတ္တို႔ကိုလည္း စီရင္ပါမည္၊၊

၁၆ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေသာလူအေပါင္းတို႔ လာ၍ နားေထာင္ၾကေလာ့၊၊ ငါ့ဝိညာဥ္အဘို႔ အဘယ္သို႔ ေက်းဇူးျပဳေတာ္္မူသည္ကို ငါၾကားေျပာမည္၊၊ ၁၇ငါသည္ဘုရားသခင္ကို ႏႈတ္ႏွင့္ ေအာ္ဟစ္၍ ဂုဏ္္ေတာ္ကိုလည္း လွ်ာနွင့္ ခ်ီးမြမ္းရၿပီ၊၊ ၁၈ငါသည္ စိတ္ႏွလံုးထဲမွာ ဒုစရုိက္ကို ငဲ့ကြက္လွ်င္၊ ဘုရားရွင္သည္ နားေထာင္ေတာ္မမူ။ ၁၉ယခုမူကား၊ ဘုရားသခင္လည္း နားေထာင္၍ ငါျမြက္ဆိုေသာ ပဌနာစကားသံကို မွတ္ေတာ္မူၿပီ၊၊ ၂ဝငါျမြက္ဆိုေသာ ပဌနာကို ပယ္ေတာ္မမူ ေက်းဇူးေတာ္ကို ငါမွရုပ္သိမ္းေတာ္မမူေသာ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။

 

အခန္းၾကီး(၆၇)

၁ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို သနားျခင္း ကရုဏာစိတ္ေတာ္ရွိသျဖင့္ ေကာင္းႀကီးေပး၍ မ်က္ႏွာေတာ္ ၏ အလင္းကို လႊတ္ေတာ္မူပါေစေသာ၊၊ ၂ထိုသို႔ေသာ အားျဖင့္ ေျမႀကီးသားတို႔သည္ အမႈေတာ္တို႔ကိုသိ၍ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရၾကပါေစ ေသာ၊၊ ၃အိုဘုရားသခင္၊ လူမ်ား တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ၊၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ။ ၄လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္၍ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾက ပါေစေသာ၊၊ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ လူတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္၍ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိေသာ  လူမ်ိဳးတို႔ကို ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူမည္၊၊ ၅အိုဘုရားသခင္ လူမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိ ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ၊၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ၊၊ ၆ေျမသည္ မိမိဘ႑ာကိုေပး၍ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ငါတို႔၏ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ဘုရားသခင္သည္ ငါတို႔ကို ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူဦးမည္၊၊ ေျမႀကီးစြန္း အေပါင္းတို႔သည္လည္း ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကလိမ့္မည္၊၊

 

အခန္းၾကီး(၆၈)

၁ဘုရားသခင္ထေတာ္မူ၍ ရန္သူတို႔သည္ အရပ္ရပ္သို႔ ကဲြျပားၾကပါေစေသာ၊၊ ဘုရားသခင္ကို မုန္းေသာသူ တို႔သည္ အထံေတာ္ကေျပးၾကပါေစေသာ။ ၂မီးခိုးလႊင့္သကဲ့သုိ႔သူတုိ႔ကိုလႊင့္ေတာ္မူပါ။ ဘေယာင္းသည္ မီးေရွ႔မွာ အရည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ မတရားေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္မွာ ပ်က္စီးၾကေစေသာ။ ၃ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္၍ ဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္မွာ ရႊင္လန္းေသာစိတ္ႏွင့္ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾက ပါေစေသာ။ ၄ဘုရားသခင္အား သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကို ေထာမနာသီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ေတာ၌စီး၍ ၾကြေတာ္မူေသာ အရွင္ဘုိ႔လမ္း ကိုျပင္ၾကေလာ့။ ထုိအရွင္၏နာမေတာ္ကား ထာဝရဘုရားတည္း။ ေရွ႔ေတာ္၌ရႊင္လန္းၾကေလာ့။ ၅ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းေသာဘံုဗိမာန္ေတာ္၌ စံပယ္လ်က္ မိဘမရွိ ေသာသူတို႔၏ အဘျဖစ္၍ မုတ္ဆိုးမ တို႔ဘက္မွာ တရားစီရင္ေတာ္မူ၏။ ၆ဘုရားသခင္သည္ ေပါက္ေဘာ္မရွိေသာသူတို႔အား အိမ္ေထာင္ခ်ျခင္းအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူ၍ ခ်ဳပ္ထားေသာသူ တို႔ကိုလည္း ၾကြယ္ဝျခင္းထဲသို႔ သြင္းေတာ္မူ၏။ ျငင္းဆန္ေသာသူတို႔မူကား ေသြ႔ေျခာက္ေသာ အရပ္၌ ေနရၾက၏။

၇အုိဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္၏လူစုေရွ႔မွာၾကြ၍ ေတာ၌ခ်ီေတာ္မူေသာအခါ၊ ၈ဘုရားသခင္၏ မ်က္ႏွာေတာ္ေၾကာင့္၊  ေျမႀကီးလႈပ္၍ မုိဃ္းေကာင္းကင္သည္ ယိုစီးေလ၏။ ဣသေရလအမ်ိဳး၏  ဘုရားသခင္မ်က္ႏွာ ေတာ္ေၾကာင့္၊ သိနာေတာင္သည္လည္းတုန္လႈပ္၏။ ၉ အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္  မိုဃ္းကိုမ်ားစြာ ရြာေစ၍ ပင္ပန္းေသာ အေမြေတာ္လူတို႔ကိုေထာက္မေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝကိုယ္ေတာ္၏ အလံုးအရင္းသည္ ေနရာက်ရပါ၏။ အုိဘုရား သခင္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔အဘုိ႔ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏။ ၁၁ဘုရားရွင္အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍ ဝမ္းေျမာက္ စရာသိတင္းကို ၾကားေျပာေသာသူတို႔သည္ အတိုင္းမသိမ်ားၾက၏။ ၁၂စစ္အဂၤါဗိုလ္ေျခသခင္ ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ အလ်င္အျမန္ ေျပးၾက၍၊ အိမ္၌ေနရစ္ေသာမိန္းမတို႔သည္ လက္ရဥစၥာကိုေဝမွ်ၾက၏။ ၁၃သင္တို႔သည္ ေတာင္ၾကားမွာ ေနရာက်လ်က္္္ေငြႏွင့္မြမ္းမံေသာ ခ်ဳိးငွက္အေတာင္ကဲ့သုိ႔၄င္း နီေသာေရႊႏွင့္မြမ္းမံေသာအေမြးကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၁၄အနႏၱတန္ခိုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာဘုရားသည္ ရွင္ဘုရင္တို႔ကို ကြဲျပားေစေတာ္မူေသာ အရပ္သည္ဇာလ မုန္ေတာင္ေပၚမွာ မိုဃ္းပြင့္ကဲ့သို႔ျဖစ္ေလ၏။

၁၅ဘုရားသခင္၏ေတာင္တည္း ဟူေသာဗာရွန္ေတာင္ ျမင့္ေသာထိပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဗာရွန္ ေတာင္တို႔ ၁၆သင္တို႔သည္ ျမင့္ေသာေတာင္ထိပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က်ိန္းဝပ္ျခင္းငွါ အလုိရွိေတာ္မူေသာ ေတာင္ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္အၿမဲေနရာခ်ေတာ္မူေသာ ေတာင္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ေစာင္းေျမာင္းၾကသနည္း။ ၁၇ဘုရားသခင္၏ ရထားေတာ္တို႔သည္ အေထာင္အေသာင္းမက မ်ားၾက၏။ ဘုရားရွင္ပါေတာ္မူ၏။ သိနာေတာင္လည္း သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္၌ ရွိသတည္း။ ၁၈ကိုယ္ေတာ္သည္ ျမင့္ေသာ အရပ္သို႔ တက္ၾကြေတာ္မူ သျဖင့္ မ်ားစြာေသာ သူတို႔ကို ဘမ္းသြားေတာ္မူ၍ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ လူတို႔တြင္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ မည္အေၾကာင္း၊ လူတို႔အဘို႔မက၊ ပုန္ကန္ေသာလူတို႔အဘို႔ ဆုလပ္မ်ားကို ခံရေတာ္မူၿပီ၊၊ ၁၉ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္မဂၤလာရွိေတာ္မူေစ သတည္း၊  ငါတို႔ကို သူတပါးညွင္းဆဲေသာအခါ ဘုရားသခင္ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂ဝငါတို႔၏ ဘုရားသခင္သည္ ကယ္တင္ႏိုင္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ဘုရားအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ေသျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ လမ္းကိုလည္း အစိုးပိုင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂၁ဘုရားသခင္သည္ မိမိရန္သူတို႔၏ ဦးေခါင္းကို၄င္း အျပစ္ျပဳၿမဲျပဳေသာသူတို႔၏ ဦးေသွ်ာင္ကို၄င္း၊ ဧကန္အမွန္ ႏွိပ္စက္ေတာ္မူမည္။ ၂၂သူတို႔ကို ဗာရွန္ျပည္က ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္၊၊ နက္နဲေသာပင္လယ္ ထဲက ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္၊၊ ၂၃ထိုသို႔ေသာအားျဖင့္ သင္သည္ ရန္သူတို႔ အေသြးကို နင္း၍ သင္၏ ေခြးတို႔သည္လည္း လ်က္ၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မႈ၏၊၊

၂၄အိုဘုရားသခင္၊ သန္႔ရွင္းရာဌာနသို႔ ကိုယ္ေတာ္ၾကြေတာ္မူျခင္း၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္၏ ရွင္ဘုရင္ ၾကြေတာ္မူျခင္းကို ျမင္ရၾကပါၿပီ၊၊ ၂၅ေရွ႕၌ကား သီခ်င္းဆိုေသာသူ ေနာက္၌ကား ေစာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုတီးေသာ သူ၊ အလယ္ ၌ကား ပတ္သာကုိ တီးေသာ အပ်ိဳတို႔သည္ လိုက္သြားၾကပါ၏၊၊ ၂၆ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔ ပရိသတ္ အစည္းအေဝးတို႔၌ ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ကို ေကာင္းႀကီး ေပးၾကေလာ့၊၊ ၂၇အစိုးရေသာ ဗယၤာမိန္ငယ္မွစ၍ မိမိအလံုးအရင္းႏွင့္ တကြ ယုဒမင္းမ်ား၊ ဇာဗုလုန္္္မင္းမ်ား၊ နႆလိမင္းမ်ား ပါၾက၏၊၊ ၂၈အိုဘုရားသခင္၊ တန္ခိုးေတာ္ကို ျပေတာ္မူပါ၊၊ အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္တို႔၌ ျပဳေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကို တည္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၂၉ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ရွိေသာ ဗိမာန္ေတာ္အဘို႔ ရွင္ဘုရင္ တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ လက္ေဆာင္မ်ားကို ေဆာင္ခဲ့ၾကပါေစေသာ၊၊ ၃ဝက်ဴေတာသားရဲကို၄င္း၊ ႏြားလားဥသဘ အစုအေဝးႏွင့္ လူမ်ိဳးတို႔၏ ႏြားပ်ိဳတို႔ကို၄င္း၊ ဆံုးမေတာ္မူသျဖင့္ အသီးအသီး တို႔သည္ ေငြစႏွင့္ ကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ၾကပါေစေသာ။ စစ္မူကို ႏွစ္သက္ေသာလူမ်ိဳးတို႔ကို အရပ္ရပ္သို႔ ကဲြျပားေစေတာ္မူပါ။  ၃၁အဲဂုတၱဳျပည္မွ သံတမန္တို႔သည္ လာၾကပါ ေစေသာ၊ ကုရွျပည္သည္ မိမိလက္တို႔ကို ဘုရားသခင္ထံေတာ္သို႔ အလ်င္ အျမန္ဆန္႔ရပါေစေသာ၊၊ ၃၂ေျမႀကီးႏိုင္ငံတို႔ ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္ ၌ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ ၃၃အစအဦး၌ အထက္ေကာင္းကင္ ဘဝဂ္ကို စီး၍ ေနေတာ္မူေသာ ထာဝရ ဘုရားကို ေထာမနာသီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ အသံေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ၍ အားႀကီးေသာအသံျဖစ္၏၊ ၃၄ဘုုရားသခင္သည္ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့၊၊ ဣသေရ လအမ်ိဳးကို ဘုန္းေတာ္လႊမ္းမိုးလ်က္ တန္ခိုးေတာ္လည္း မိုဃ္းတိမ္ တို႔တြင္ ထင္ရွားလ်က္ ရွိသတည္း၊၊ ၃၅အိုဘုရား သခင္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ျပင္မွာ ေၾကာက္ရြ႕ံဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသ ခင္ကား၊ မိမိလူတို႔အား အခြင့္တန္ခိုးကို ေပးေတာ္မူေသာ ဘုရားေပတည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစ သတည္း၊၊

 အခန္းၾကီး(၆၉)

၁အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္ယူေတာ္မူပါဘုုရား၊၊ ေရသည္ အကြၽႏု္ပ္အသက္ဝိညာဥ္ တိုင္ေအာင္ ေရာက္ပါၿပီ၊၊ ၂ေျခနင္းရာ မရွိ၊၊ နက္လွေသာ ရြ႕ံထဲမွာ ကြၽံပါၿပီ၊၊ ၂ လိႈင္းတံပိုးလႊမ္းမိုးရာ နက္ေသာေရထဲသို႔ ေရာက္ပါၿပီ၊၊ ၃ေအာ္ဟစ္၍ ပင္ပန္းပါၿပီ။ လည္ေခ်ာင္း ေျခာက္ပါၿပီ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ကို အကြၽႏု္ပ္ေမွ်ာ္ၾကည့္၍ မ်က္စိပ်က္ပါၿပီ၊၊ ၄အေၾကာင္းမရွိဘဲ အကြၽႏု္ပ္ ကို မုန္းေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဆံပင္ထက္မ်ားၾကပါ၏၊၊ မဟုတ္မမွန္ဘဲ အကြၽႏု္ပ္ကို ရန္ဘက္ျပဳ၍ ဖ်က္ဆီးေသာသူတို႔သည္ ခြန္အားႀကီးၾကပါ၏၊၊  ထိုအခါ အကြၽႏု္ပ္သည္ မယူေသာ ဥစၥာကိုပင္ ျပန္ေပးရပါ၏၊၊

၅အိုဘုရားသခင္ အကြၽႏု္ပ္မိုက္ျခင္း အမႈကို ကိုယ္ေတာ္သိေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ အျပစ္တို႔ကို ေရွ႕ေတာ္၌ ဝွက္၍မထားရပါ၊၊ ၆ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ သခင္အရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ စိတ္မပ်က္ၾကပါေစႏွင့္၊၊ ဣသေရလအမိ်ဳး၏ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွက္ေၾကာက္ျခင္း မေရာက္ၾကပါေစႏွင့္၊၊

၇ကိုယ္ေတာ္အတြက္ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ကိုခံရပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္မ်က္ႏွာသည္ ရွက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါ၏။ ၈ကိုယ္ညီအစ္ကိုတို႔တြင္ လူစိမ္းျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ၊၊  တမိတည္းေသာ ေပါက္ေဘာ္တို႔တြင္ တကြၽန္း တႏိုင္ငံသား ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ၊၊ ၉ကိုယ္ေတာ္ ၏ အိမ္ေတာ္၌ စဲြလမ္းပူပန္ျခင္းစိတ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို စားပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ကဲ့ရဲ႕ေသာသူတို႔၏စကား သည္ အကြၽႏု္ပ္ အေပၚသို႔ ေရာက္ပါ၏၊၊ ၁ဝအကြၽႏု္ပ္သည္ ငိုေၾကြး၍ စိတ္ႏွလံုးပါလ်က္၊ အစာေရွာင္ေသာအက်င့္ ေၾကာင့္ပင္ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ကို ခံရပါ၏၊၊ ၁၁ေလွ်ာ္ေတ အဝတ္ကို ဝတ္ေသာအခါ သူတို႔သည္ သေရာ္တတ္ၾကပါ၏။ ၁၂ရုံး၌ ထိုင္ေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္တဘက္မွာ ေျပာဆို၍ ေသေသာက္ၾကဴးတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ လ်က္ ေတးဘြဲ႔၍ ဆိုတတ္ၾကပါ၏၊

၁၃အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္မူကား၊ မဂၤလာအခ်ိန္ကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆုေတာင္းပါ၏၊၊ အိုဘုရားသခင္၊ ဂရုဏာေတာ္ၾကြယ္ဝသည္ႏွင့္အညီ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း သစၥာအတိုင္း အကြၽႏု္ပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၁၄အကြၽႏု္ပ္ကို ရႊံ႔ထဲက ကယ္ႏူတ္ေတာ္မူပါ၊၊ နစ္ေစေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို မုန္းေသာ သူတို႔လက္မွ၄င္း၊ နက္ေသာ ေရထဲက၄င္း လႊတ္ပါေစေသာ၊၊ ၁၅ေရထ၍ မလႊမ္းပါေစႏွင့္၊၊ နက္နဲရာ၌ မျမွဳပ္ပါေစႏွင့္၊၊ အကြၽႏု္ပ္အေပၚမွာ တြင္းဝမပိတ္ပါေစႏွင့္၊၊ ၁၆အိုထာဝရဘုရား ၊ ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာ ေစတနာေတာ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ စံုမက္ေတာ္မူျခင္း ကရုဏာမ်ားျပားသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္ကို မ်က္ႏွာျပ ေတာ္မူပါ။ ၁၇ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္မွ မ်က္ႏွာေတာ္ကို လဲႊေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ေဘးေရာက္ပါၿပီ၊၊ အလွ်င္အျမန္ နားေထာင္ေတာ္ မူပါ၊၊ ၁၈အကြၽႏု္ပ္၏ အသက္ဝိညာဥ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ ေရြးေတာ္မူပါ၊၊ ရန္သူမ်ားရွိေၾကာင္းကို ေထာက္၍ ခ်မ္းသာေပး ေတာ္မူပါ။ ၁၉အကြၽႏု္ပ္ခံရေသာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း၊ အရွက္ကဲြျခင္း၊ အသေရပ်က္ျခင္းတို႔ကို ကိုယ္ေတာ္သည္ သိေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္၏ ရန္သူအေပါင္းတို႔ သည္ ေရွ႕ေတာ္၌ ထင္ရွားလ်က္ ရွိၾကပါ၏၊၊ ၂ဝကဲ့ရဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္သည္စိတ္ပ်က္ ၍ အလြန္  ပူေဆြးျခင္း ရွိပါ၏၊၊ သနားေသာ သူကိုု ၾကည့္၍ မျမင္၊၊ သက္သာေစေသာသူကို ရွာ၍ မေတြ႔ရပါ။ ၂၁အကြၽႏု္ပ္စားစရာဘို႔ ေဆးခါးကိုေကြၽးၾကပါ၏၊၊ ေရငတ္ေသာအခါ ပံုးရည္ကို တိုက္ၾကပါ၏၊၊ ၂၂သူတို႔စားပဲြသည္ သူတို႔ေရွ႕မွာ ေက်ာ့ကြင္းေသာ္၄င္း၊ ခံတိုက္ေသာ အျပစ္ေသာ္၄င္း၊ ေထာင္ေခ်ာက္ ေသာ္၄င္း ျဖစ္ပါေစ၊၊ ၂၃သူတို႔သည္ မျမင္ႏိုင္ေအာင္ မ်က္စိကြယ္ပါေစ၊၊ သူတို႔ ခါးသည္လည္း အစဥ္တုန္ပါေစ၊၊ ၂၄သူတို႔အေပၚမွာ အမ်က္ေတာ္ကို သြန္းေလာင္းေတာ္ မူ၍ အမ်က္ေတာ္အရွိန္သည္ သူတို႔ကို မွီပါေစ၊၊  ၂၅သူတိုု႔ေနရာအရပ္သည္ လူဆိတ္ညံရာ အရပ္ျဖစ္ပါေစ၊၊ သူတို႔အိမ္၌ ေနေသာသူမရွိပါေစႏွင့္၊၊ ၂၆အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူေသာသူကို ညွဥ္းဆဲၾကပါ၏၊၊ နာေစေတာ္မူေသာ သူတို႔ကို ထပ္၍ နာေစၾကပါ၏၊၊   ၂၇သူတို႔အျပစ္၌ အျပစ္ကို ထပ္၍ေပးေတာ္မူပါ။ ကုသိုလ္ေတာ္ႏွင့္မဆိုင္ၾကပါ ေစႏွင့္။ ၂၈အသက္ရွင္ေသာသူတို႔စာရင္း၌ သူတို႔နာမည္မ်ားကို ေခ်၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔ႏွင့္အတူ မေရးမွတ္ပါ ေစႏွင့္၊၊ ၂၉အကြၽႏု္ပ္မူကား ဆင္းရဲၿငိဳျငင္ပါ၏၊၊ အိုဘုရားသခင္၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးသည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ခ်ီးျမွင့္ပါေစေသာ။

၃ဝငါသည္ ဘုရားသခင္၏ နာမေတာ္ကို ေထာမနာသီခ်င္းဆိုမည္၊၊ ေက်းဇူးေတာ္ကိုျပ၍ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းမည္၊၊ ၃၁ထာဝရဘုရားသည္ ခ်ိဳႏွင့္၄င္း၊ ခြာႏွင့္၄င္း ျပည့္စံုေသာ ႏြားလား ကို ႏွစ္သက္သည္ထက္ ထိုအက်င့္ကို သာ၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၃၂ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔သည္ ျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္္မည္၊၊ ဘုရားသခင္ကို ရွာေသာ သူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ အားျပည့္လိမ့္မည္၊၊ ၃၃ထာဝရဘုရားသည္ ဆင္းရဲေသာသူတို႔၏ စကားးကို နားေထာင္ ေတာ္မူ၏၊၊ အခ်ဳပ္ ခံရသာ မိမိလူတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ ျပဳေတာ္မမူတတ္၊၊ ၃၄ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး သမုဒၵရာတို႔ႏွင့္တကြ အရပ္ရပ္၌ က်င္လည္ ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ၊၊ ၃၅ဘုရားသခင္သည္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကို ေစာင့္၍ ယုဒၿမိဳ႔ တို႔ကို ျပဳစုေတာ္မူသျဖင့္ ထိုသူတို႔သည္ ေန၍ ပိုင္ရၾကလိမ့္္မည္၊၊ ၃၆ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ သားေျမးတို႔ သည္ ထိုၿမိဳ႔ကို အေမြခံရ၍ နာမေတာ္ကို ခ်စ္ေသာသူတို႔သည္ ေနရာက်ရၾကလိမ့္မည္၊၊

 

အခန္းၾကီး(၇၀)

ေအာက္ေမ့ေစျခင္းငွါစပ္ဆိုေသာဆာလံ၊၊

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ႏႈတ္ယူေတာ္မူပါ၊၊ အိုထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္ကို မစျခင္းငွါ အလ်င္အျမန္ ျပဳေတာ္မူပါ၊၊ ၂အကြၽႏု္ပ္အသက္ကို သတ္ျခင္းငွါ ရွာႀကံေသာသူတို႔သည္ အရွက္ကဲြ၍ မ်က္ႏွာပ်က္ၾကပါေစေသာ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၌ အႏၱရာယ္ျပဳခ်င္ေသာသူတို႔သည္ လွန္ျခင္းကိုခံရ၍ ရွက္ေၾကာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါေစေသာ။ ၃အကြၽႏု္ပ္ကို ေအေဟ့၊ေအေဟ့ဟု ဆိုေသာသူတို႔သည္ အရွက္ကဲြျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္သို႔လွန္ျခင္းကို ခံရပါေစေသာ။ ၄ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၌ ဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္းၾကပါေစေသာ၊၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုႏွစ္သက္ေသာ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေစသတည္း ဟု အစဥ္မျပတ္ ေျပာၾကပါေစေသာ။ ၅အကြၽႏု္ပ္မူကား ဆင္းရဲငတ္ မြတ္ပါ၏၊၊ အိုဘုရားသခင္  အကြၽႏု္ပ္ရွိရာသို႔ အလ်င္အျမန္ၾကြေတာ္မူပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္ သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို မစေသာသူ ကယ္တင္ေသာသူျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အိုထာဝရဘုရား ဆိုင္းလင့္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊