အခန္းၾကီး(၇၁) မွ (၈၀)


အခန္းၾကီး(၇၁)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ခိုလႈံပါ၏၊ အရွက္ကဲြျခင္းႏွင့္ အစဥ္ ကင္းလြတ္ပါေစေသာ၊၊ ၂တရားေတာ္ႏွင့္ အညီ အကြၽႏု္ပ္ကို ႏႈတ္ယူ၍ လႊတ္ေတာ္မူပါ၊၊   နားေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ဘက္သို႔လွည့္၍ ကယ္တင္ ေတာ္မူပါ၊၊  ၃အကြၽႏု္ပ္အစဥ္ေရာက္၍ ေနရာက်ေသာ ေက်ာက္ျဖစ္ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္မည္အေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္ရွိ၍ အကြၽႏု္ပ္၏ ေက်ာက္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ရဲတိုက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၄အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ဆိုးေသာသူ၏ လက္မွ၄င္း၊ မတရား ေသာသူႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ သူ၏ လက္မွ၄င္း အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ၅အရွင္ထာဝရ ဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ေျမာ္လင့္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္ငယ္ေသာ အရြယ္မွစ၍ အကြၽႏု္ပ္ကိုးစားရာ ျဖစ္္ေတာ္္မူ၏၊၊ ၆အကြၽႏု္ပ္ သည္ ဘြားကတည္းက ပင္  ကိုယ္ေတာ္ကို မွီဝဲပါၿပီ။ အမိဝမ္းတြင္းမွ စ၍ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရပါၿပီ။ ၇ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ အကြ်ႏ္ုပ္သည္ မ်ားစြာ ေသာသူတို႔၌ အံ့ဘြယ္ေသာအရာ  ကဲ့သို႔ျဖစ္ ေသာ္လည္း၊ ကိုုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္၌ ခိုင္ခံ့ေသာ ခိုလံႈရာျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၈ဂုဏ္အသေရေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ေထာပနာစကားကို ကြ်န္ုပ္သည္ ေန႔တုိင္း အစဥ္ ျမြက္ဆိုပါေစေသာ။ ၉အကြ်န္ုပ္ကို အိုေသာအခါပယ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အားေလ်ာ့ေသာအခါ စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၁ဝရန္သူတို႔သည္ အကြ်ႏ္ုပ္ တဘက္၌ ေျပာဆိုၾကပါ၏။ အကြ်ႏ္ုပ္ အသက္ကို ေခ်ာင္းၾကည့္ေသာ သူတို႔က၊  ၁၁ဘုရားသခင္ သည္သူ႔ကိုစြန္႔ပစ္ေတာ္မူ၏။ လိုက္၍ ဘမ္းၾကကုန္အံ့။ကယ္ လြတ္ေသာသူမရွိဟု တိုင္ပင္ေျပာဆိုၾကပါ၏။ ၁၂အိုဘုရားသခင္၊ အကြ်ႏု္ပ္ ႏွင့္ေဝးေဝး ေနေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ၊ ကြ်ႏု္ပ္ကိုမစျခင္းငွာ အလ်င္အျမန္ျပဳေတာ္မူပါ။ ၁၃အကြ်ႏု္ပ္ အသက္ကိုရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတို႔သည္ အရွက္ကြဲ၍ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကပါေစေသာ။ အကြ်ႏု္ပ္ ၌အျပစ္ျပဳျခင္းအခြင့္ကိုရွာေသာ သူတို႔သည္ ကဲ့ရဲ့ျခင္း၊ အသေရပ်က္ျခင္းႏွင့္ မြန္းၾကပါေစေသာ။

၁၄အကြ်ႏု္ပ္မူကား၊ အစဥ္ေျမာ္လင့္၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းသမွ် ထက္သာ၍ ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ၁၅ေျဖာင့္မတ္ေတာ္ မူျခင္းႏွင့္ ကယ္တင္ ေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို အကြ်ႏု္ပ္သည္ ေန႔တိုင္းအစဥ္ ညြန္ၾကားပါမည္။ ေက်းဇူးေတာ္တို႔ကို ေရတြက္၍ မကုန္ႏိုင္ပါ။ ၁၆အရွင္ထာဝရ ဘုရား၏ ဘုန္းတန္ခိုးေတာ္ မ်ားကို အမွီျပဳ၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားကိုသာ ျပသပါမည္။ ၁၇အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြ်ႏု္ပ္ကိုငယ္ေသာ အရြယ္မွ စ၍ သြန္သင္ေတာ္မူပါၿပီ။ ယခုတိုင္ ေအာင္အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္တို႔ကို အကြ်ႏု္ပ္ျပပါၿပီ။ ၁၈တဖန္တံုအိုဘုရားသခင္၊ အကြ်ႏု္ပ္ အသက္ႀကီး၍ ဆံပင္ျဖဴသည္ ကာလတိုင္ေအာင္၊ ယခုလူမ်ားတို႔အား ကိုယ္ေတာ္၏ အစြမ္းသတၱိကို၄င္း၊ေနာက္ျဖစ္လတံ့ေသာ သူအေပါင္းတို႔အား  တန္ခိုးေတာ္ ကို၄င္း၊ အကြ်ႏု္ပ္ မျပမွီတြင္၊ အကြ်ႏု္ပ္ကို စြန္႔ပစ္ ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၁၉အိုဘုရားသခင္၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္း တရားသည္ အလြန္ျမင့္ရာသို႔ မွီသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးစြာေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူ၏။ အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အဘယ္သူတူပါသနည္း။  ၂ဝႀကီးမားၾကမ္း တမ္းေသာ ေဘးမ်ားကို အကြ်ႏု္ပ္အားျပေတာ္မူၿပီ။ တဖန္အသက္ ကို ခ်မ္းသာေပး၍၊ ေျမႀကီးနက္နဲရာထဲက တဖန္ထ ေျမာက္ေစေတာ္မူမည္။ ၂၁အကြ်ႏု္္ပ္ကို စည္းစိမ္တိုးပြားေစ၍၊ တဖန္ သက္သာေစေတာ္မူမည္။  ၂၂သို႔ျဖစ္၍ အကြ်ႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္သစၥာေတာ္ကို တေယာထိုုး၍ ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေစာင္းတီး၍ သီခ်င္းဆိုပါမည္။  ၂၃ေရွ႔ေတာ္၌ သီခ်င္းဆို ေသာအခါ၊ရႊင္လန္းေသာ ႏႈတ္ရွိပါလိမ့္မည္။ ေရြးေတာ္မူေသာ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္လည္းရႊင္လန္းပါလိမ့္မည္။ ၂၄အကြ်ႏ္ုပ္၏လွ်ာသည္ လည္းေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္း တရားကိုအစဥ္  ျမြက္ဆိုပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ အကြ်ႏု္ပ္ ၌ အျပစ္ျပဳျခင္း အခြင့္ကိုရွာေသာ သူတုိ႔သည္ မ်က္ႏွာပ်က္၍ အရွက္ကြဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါ၏။

 

အခန္းၾကီး(၇၂)

ေရွာလမုန္ကို ရည္ေဆာင္၍ စပ္ဆိုေသာဆာလံ

၁အိုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တရားဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္ျခင္း အခြင့္ကို မင္းသားျဖစ္ေသာ ရွင္ဘုရင္အား ေပးသနားေတာ္မူပါ။ ၂ထိုမင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲသားတို႔ကို တရားေပးပါလိမ့္မည္။ ၃ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ တို႔သည္ တရားေတာ္အားျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔ အားခ်မ္းသာေပးၾကလိမ့္မည္။ ၄ထိုမင္းသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔ တြင္ ဆင္းရဲသားတို႔ကို တရားစီရင္လ်က္၊ ငတ္မြတ္ ေသာသူတို႔၏သားသမီးမ်ားကို ကယ္မ၍၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူကို လည္း ႏိွပ္စက္ပါလိမ့္မည္။ ၅ေနႏွင့္လတည္သမွ်ေသာ ကာလပတ္လံုး၊ လူအစဥ္အဆက္အေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္ရံြ႕ၾကပါလိမ့္မည္။

၆ထိုမင္း၏ သက္ေရာက္ျခင္းသည္ ရိတ္ေသာျမက္ပင္ေပၚမွာ ရြာေသာမိုဃ္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ေျမကိုစိုေစေသာ မိုဃ္း ေပါက္မ်ားကဲ့သို႔၄င္း၊ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၇လက္ထက္ေတာ္၌ လသည္ ပေပ်ာက္ျခင္းသို႔ မေရာက္မွီတိုင္ေအာင္၊ တရား ေသာသူသည္ ပြင့္လန္း၍ ခ်မ္းသာ မ်ားျပားလိမ့္မည္။ ၈ပင္လယ္တပါးမွ တပါးတိုင္ေအာင္၄င္း၊ ျမစ္မွသည္ ေျမစြန္းတိုင္ ေအာင္၄င္း၊ အစိုးရေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၉ေတာတြင္းသား တုိ႔သည္ေရွ႔ေတာ္၌ ဦးခ်၍၊ ရန္သူတို႔သည္လည္း ေျမမႈန္႔ကို လ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝတာရႈမင္းတို႔ႏွင့္ ပင္လယ္တဘက္၌ ေနေသာ မင္းတို႔သည္အခြန္သြင္း၍၊ ေရွဘမင္းႏွင့္ ေသဘမင္းတို႔သည္လည္း လက္ေဆာင္ပ႑ာမ်ားကို ဆက္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ထိုမွ်မက ရွင္ဘုရင္အေပါင္းတို႔သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ျပပ္ဝပ္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ အမႈေတာ္တို႔ကို ထမ္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၂အေၾကာင္းမူကား၊ ငတ္မြတ္ေသာသူ၊ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ထိုသူကို၄င္း၊ ကိုးကြယ္ရာမရွိ၍ ဆင္းရဲေသာသူကို၄င္း ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၃ဆင္း ရဲေသာသူႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာသူကို သနား၍၊ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔၏အသက္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၄သူတို႔အသက္ကို   လွည့္စားျခင္းႏွင့္ ညွင္းဆဲျခင္း၏လက္မွ ေရြးႏႈတ္၍ ၊ သူတို႔အေသြးကို ႏွေျမာေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၅အသက္ေတာ္တည္၍ လူမ်ားတို႔သည္ ေရွဘေရႊကိုဆက္ျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ အစဥ္ေမတၱာပို႔ျခင္း၊ ေန႔တိုင္း ေထာမနာခ်ီးမြမ္းျခင္တို႔ကို ျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၁၆ျပည္ေတာ္၌ မ်ားစြာေသာစပါးရွိ၍၊ အသီးအႏွံသည္ ေလဗႏုန္ ေတာကဲ့သို႔ ေတာင္ထိပ္ေပၚမွာ လႈပ္ရွားလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတို႔ သည္လည္း၊ ေျမ၏ျမက္ပင္ကဲ့သို႔ စည္ပင္ၾကလိမ့္ မည္။ ၁၇နာမေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲတည္လိမ့္မည္။ ေနသည္တည္သမွ်ေသာ ကာလပတ္လံုး နာမေတာ္တိုးပြါးလိမ့္ မည္။ေက်းဇူးေတာ္ အားျဖင့္လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔သည္  ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို ခံရၾက၍၊ မဂၤလာရွိေတာ္မူသည္ဟု ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္ မည္။

၁၈အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို တပါးတည္းသာ စီရင္ေတာ္မူေသာ ထာဝရအရွင္၊ ဘုရားသခင္ ၊ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ၁၉ဘုန္းႀကီးေသာ နာမေတာ္သည္လည္း အစဥ္အၿမဲ မဂၤလာ ရွိေတာ္မူေစသတည္း၊၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးသည္ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစသတည္း။ အာမင္ႏွင့္ အာမင္။

၂ဝေယရွဲ၏သားဒါဝဒ္ ဆုေတာင္းေသာ ပဌာနစကားၿပီး၏။

 

အခန္းၾကီး(၇၃)

၁အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္သည္ ႏွလံုးသန္႔ရွင္းေသာ သူတည္းဟူေသာ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ေက်းဇူးႀကီး ေတာ္မူ၏။ ၂ငါမူကား၊ ေျခေခ်ာ္လုလ်က္၊ ေျခရာလြဲလုလ်က္ရွိမိၿပီ။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ မတရားေသာသူတို႔၏  စည္းစိမ္ကို ျမင္ေသာအခါ၊ မိုက္ေသာသူတို႔ကို ပင္ငါျငဴစူမိၿပီ။ ၄ထိုသူတို႔သည္ မေသမီတိုင္ေအာင္ နာၾကင္ျခင္း ေဝဒနာမရွိ။ ခိုင္မာေသာအစြမ္း သတၱိရွိၾကသည္။ ၅သူတို႔သည္ ေလာကဓံ ဒုကၡမရွိ။ လူမ်ားကဲ့သို႔ အေႏွာင့္အယွက္ကို  မခံရၾက။ ၆ထို႔ေၾကာင့္မာနကို လည္ဆြဲတန္ဆာကဲ့သို႔ ဆင္၍၊ ညွင္းဆဲျခင္းအဝတ္ကိုလည္း ဝတ္တက္ၾက၏။ ၇ဆူဝေသာ ေၾကာင့္မ်က္ႏွာ ေမာ္လ်က္ရွိၾက၏။ စိတ္ႏွလံုးၾကံစည္ျခင္း အားျဖင့္ လြန္ၾကဴးတတ္ၾက၏။ ၈ဆိုးေသာ ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိပင္ ျပက္ယယ္ျပဳ၍ ေျပာတတ္ၾက၏။ ေထာင္လႊားေသာစကားကိုလည္း သံုးတက္ၾက၏။ ၉သူတို႔ႏႈတ္ သည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္  ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳ၍၊ လွ်ာသည္လည္း ေျမႀကီးကိုလွည့္လည္တက္၏။ ၁ဝထို႔ေၾကာင့္ ဘုရား သခင္၏ လူတို႔သည္ သူတို႔ထံသိုုု႔  ျပန္သြား၍ မ်ားစြာေသာေရကို မ်ိဳရၾက၏။ ၁၁ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္သို႔ သိေတာ္မူမည္နည္း။ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၌ ဥာဏ္ရွိပါလိမ့္မည္ေလာဟု ဆိုတတ္ၾက၏။ ၁၂ထိုမတရားေသာ သူတို႔ သည္ အစဥ္ေကာင္း စား၍ ဥစၥာပြါးမ်ားၾက၏။ ၁၃အကယ္စင္စစ္ငါ့ႏွလံုးကိုငါသန္႔ရွင္းေစေသာ္လည္း အကိ်ဳးမရွိ။ အျပစ္ကင္းျခင္းႏွင့္ ငါ့လက္ ကို ေဆးေၾကာေသာ္လည္း အကိ်ဳးမရွိ။ ၁၄ေန႔တိုင္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းႏွင့္ နံနက္တိုင္းဆံုးမျခင္းကုိ ငါခံရ၏။

၁၅ထိုသို႔သေဘာက်မည္ အကြၽႏု္ပ္ ဆိုလွ်င္၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အမ်ိဳးသားတို႔ကို ျပစ္မွားရာသို႔ ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ ၁၆ထိုအမႈကိုနားလည္ရေအာင္ ဆင္ျခင္ေသာအခါ အလြန္ခက္သည္ဟု ထင္ပါ၏။ ၁၇ေနာက္မွ ဘုရားသခင္၏ သန္႔ရွင္းရာ ဌာနထဲသို႔ ဝင္၍ ၊ သူတို႔၏အဆံုးကို နားလည္ရပါ၏။ ၁၈အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ကိုေခ်ာ ေသာအရပ္၌ ထားေတာ္မူၿပီ။ ဖ်က္စီးရာအရပ္သို႔  ခ်ေတာ္မူ၏။ ၁၉တခဏျခင္းတြင္ အက်ိဳးနည္းၾကပါၿပီတကား။ ေဘးဥပဒ္မ်ားအားျဖင့္ ရွင္းရွင္းပယ္ေပ်ာက္လ်က္ ရွိၾကပါၿပီတကား။ ၂ဝအိုထာဝရဘုရား၊ လူသည္ႏိုးေသာအခါ အိပ္မက္ကို မွတ္သကဲ့သို႔ သူတို႔ကို ႏိႈးေတာ္မူေသာအခါ ၊ သူတို႔အၾကံအစည္ ကိုမထီမဲ့ျမင္ျပဳေတာ္မူမည္။ ၂၁ထိုသို႔ အကြ်ႏ္ုပ္သည္ ႏွလံုးနာလ်က္၊ ေက်ာက္ကပ္ ေမႊေႏွာက္လ်က္ ရွိ၍၊ ၂၂မိုက္ေသာသူ ပညာမဲ့ေသာသူျဖစ္ပါ၏။ ေရွ႔ေတာ္၌ တိရိစျၧြၧာန္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏။ ၂၃သို႔ေသာ္လည္း အကြ်ႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွာ အစဥ္ရွိ၍၊ အကြ်ႏု္ပ္၏ လက္က်္ာလက္ကို  ဆြဲကိုင္ေတာ္မူ၏။ ၂၄အကြၽႏု္ပ္ကို ဥာဏ္ေပး၍  ပဲ့ျပင္ေတာ္မူမည္။ ေနာက္တဖန္ ဘုန္းအသေရ ၌ သိမ္းယူေတာ္မူမည္။ ၂၅ကိုယ္ေတာ္မွ တပါး၊ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ အကြ်ႏ္ုပ္၌ အဘယ္သူရွိပါသနည္း။ ကိုယ္ေတာ္ကို အလိုရွိသည္ႏွင့္ အမွ် ေျမႀကီးေပၚမွာ အကြၽႏု္ပ္သည္ အဘယ္အလိုရိွပါသနည္း။ ၂၆အကြၽႏ္ုပ္၏ အသားႏွင့္ႏွလံုးသည္ ပ်က္ၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္လည္း၊ ဘုရားသခင္သည္ အကြၽႏု္ပ္ႏွလံုး၏ အစြမ္းသတၱိ၊ အကြၽႏု္ပ္ အစဥ္အျမဲခံစားရာ အဘို႔ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၇အကယ္စင္စစ္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေနေသာ သူတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ကြာ၍ မွားယြင္းေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို  ပယ္ရွင္းေတာ္မူ၏။ ၂၈အကြ်ႏု္ပ္မူကား၊ ဘုရားသခင္ထံ ေတာ္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္၍ အက်ိဳးရွိပါ၏။ အမႈေတာ္ရွိသမွ်တုိ႔ကို ၾကားေျပာျခင္းအလို႔ငွာ၊ အရွင္ထာဝရဘုရား၌ ခိုလံႈလ်က္ ေနပါ၏။

 

အခန္းၾကီး(၇၄)

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြ်ႏ္ုပ္တို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ အစဥ္စြန္႔ပစ္ ေတာ္မူသနည္း။ ကိုယ္ေတာ္ထံမွာ က်က္စား ေသာ သိုးတို႔ကို  အဘယ္ေၾကာင့္အမ်က္ထြက္ေတာ္မူသနည္း။ ၂ေရွးကအပိုင္ ရေတာ္မူေသာ လူအစည္းအေဝးကို ၄င္း၊ ေရြးေတာ္မူေသာ အေမြေတာ္အဘို႔ကို၄င္း၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ ဇိအုန္ေတာင္ကုိ၄င္း ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၃သန္႔ရွင္းရာဌာန၌ ရန္သူသည္ မတရားသျဖင့္ ျပဳ၍၊ အျမဲသုတ္သင္ ပယ္ရွင္းရာ အရပ္သို႔ ၾကြေတာ္မူပါ။  ၄ကိုယ္ေတာ္၏ လူစည္ေဝးရာ အရပ္၌ ရန္သူတို႔သည္ ေအာ္ဟစ္ၾကပါ၏။ လကၡဏာသက္ေသေတာ္အရာ၌ သူတို႔လကၡဏာ သက္ ေသတို႔ကို ထားၾကပါၿပီ။ ၅လိမၼာေသာသူသည္ ထူထပ္ေသာေတာကုိ ပုဆိန္ႏွင့္  ခုတ္သကဲ့သို႔၊ ၆ယခုတြင္ ဗိမာန္ေတာ္တန္ဆာမ်ားကိုပုဆိန္၊  သံတူႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ရိုက္ခ်ိဳးၾကပါ၏။ ၇သန္႔ရွင္းရာဌာနေတာ္ကို မီးရိႈ႔ၾကပါ၏။ နာမေတာ္က်ိန္းဝပ္ရာ တဲေတာ္ကို ေျမတိုင္ေအာင္ ရႈတ္ခ်ၾကပါ၏။  ၈ဤအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔ကိုအတူ ဖ်က္စီးၾကကုန္ အံ့ဟုဆို၍၊ ေျမတျပင္လံုးတြင္ ဘုရားသခင္၏ တရားစရပ္တို႔ကို မီးရိႈ႔ၾကပါ၏။ ၉အကြၽႏ္ုုပ္တို႔သည္ ကိုယ္လကၡဏာ သက္ေသမ်ားကို မျမင္ရပါ။ ပေရာဖက္သည္တဖန္မေပၚ မရွိပါ။အကြၽႏု္ပ္တို႔တြင္ ကာလအပိုင္းအျခားကို သိေသာ သူမရွိပါ။

၁ဝအိုဘုရားသခင္၊ ရန္သူသည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုုး ကဲ့ရဲ့ပါလိမ့္မည္နည္း။ ရန္ဘက္ျပဳေသာသူသည္ နာမေတာ္ကို အစဥ္မထီမဲ့ျမင္ ျပဳရပါမည္ေလာ။ ၁၁လက်္ာလက္ေတာ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ရုပ္သိမ္းေတာ္မူသနည္း။ ရင္ခြင္ေတာ္ထဲက     ထုတ္၍ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူပါ။ ၁၂အကယ္စင္စစ္ဘုရားသခင္သည္ ေရွးကာလမွစ၍၊ ကယ္တင္ ေတာ္မူ ျခင္းကုိ ေျမအလယ္၌ ျပဳေသာငါတို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ကိုယ္ေတာ္သည္ တန္ခိုးေတာ္ အားျဖင့္ ပင္လယ္ကို ခြဲေတာ္မူၿပီ။ ေရထဲမွာ မိေက်ာင္းတို႔၏ ဦးေခါင္းတို႔ကို ခ်ိဳးေတာ္မူၿပီ။  ၁၄လဝိသန္၏ ဦးေခါင္းတို႔ကို  ႏွိပ္စက္၍ ေတာတြင္း သားတို႔ စားစရာဘို႔ အပ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၁၅စမ္းေရ ႏွင့္ ေခ်ာင္းေရကို ေပါက္ေစေတာ္မူၿပီ။ ေရမျပတ္ေသာ ျမစ္တို႔ကို လည္း ခန္ေျခာက္ေစေတာ္ မူၿပီ။ ၁၆ေန႔ႏွင့္ ညဥ့္ကို ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ေနမွ စ၍  အလင္းအိမ္တို႔ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူၿပီ။ ၁၇ေျမႀကီး၏ အကန္႔အကြက္ ရွိသမွ်တို႔ကို၄င္း၊ ေႏြ ကာလႏွင့္ ေဆာင္းကာလကို၄င္း စီရင္ေတာ္မူၿပီ။

၁၈ရန္သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကိုကဲ့ရဲ့၍၊ လူမိုက္တို႔သည္ နာမေတာ္အား မထီမဲ့ျမင္ျပဳၾကသည္ကို ေအာက္ေမ့ ေတာ္မူပါ။ ၁၉ကိုယ္ေတာ္၏ ခ်ိဳးငွက္အသက္ကို သားရဲ၌ အပ္ေတာ္မမူပါႏွင့္ ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ဆင္းရဲသားတို႔ အစည္း အေဝးကို အစဥ္ေမ့ေလ်ာ့ ေတာ္မမူပါႏွင့္။ ၂ဝပဋိညာဥ္ေတာ္ကို ေထာက္ေတာ္မူပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေမွာင္မိုက္ေသာ အရပ္တို႔သည္ လုယူညွဥ္းဆဲျခင္းေနရာ သက္သက္ျဖစ္ၾကပါ၏။ ၂၁ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရေသာ သူတို႔သည္ စိတ္ပ်က္၍ မသြားၾကပါေစႏွင့္။ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာသူတို႔သည္ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ။ ၂၂အို ဘုရားသခင္၊ ထေတာ္မူပါ။ ကုိယ္အမႈကိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူပါ။ မိုက္ေသာသူသည္ ကိုယ္ေတာ္အား အစဥ္ကဲ့ရဲ့သည္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၂၃ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို႔အသံကို ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္ မမူပါႏွင့္။ ကို္ယ္ေတာ္ကို ပုန္ကန္ေသာသူတို႔၏ ရုန္းရင္းခတ္ျခင္းအသံသည္ အစဥ္မျပတ္တိုးတတ္လ်က္ရွိပါ၏။

 

 အခန္းၾကီး(၇၅)

၁အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါ၏။ နာမေတာ္ နီးေၾကာင္းကိုအံံ့ဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္တို႔သည္ သက္ေသခံၾကသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကုိုခ်ီးမြမ္းၾကပါ၏။ ၂ခ်ိန္းခ်က္ေသာ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ ငါေတြ႔ႀကံဳေသာအခါ ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္မည္။ ၃ေျမႀကီးႏွင့္ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔သည္ လႈပ္ရွားျခင္းရွိ သည္ျဖစ္၍၊ ေျမႀကီးတည္ေသာတိုင္တို႔ကို ငါေထာက္ခံရ၏။  ၄မိုက္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ၾကႏွင့္ဟု မိုက္ေသာ သူတို႔အား ၄င္း၊ ဦးခိ်ဳကိုမေျမွာက္ၾကႏွင့္။  ၅သင္တို႔ ၏ ဦးခ်ိဳကို မေျမွာက္ၾကႏွင့္။ လည္ပင္းခိုင္မာလ်က္ မေျပာၾကႏွင့္ဟု မတရားေသာသူတို႔အား၄င္း ငါေျပာထား၏။  ၆အေရွ႔၊ အေနာက္၊ ေတာင္အရပ္တို႔တြင္ အဘယ္အရပ္မွ် ေက်းဇူးမျပဳႏိုင္။ ၇ဘုရားသခင္သည္ စီရင္ပိုင္ေတာ္မူ၏။ တေယာက္ကို ႏိွမ့္ခ်၍၊ တေယာက္ကိုေျမွာက္ေတာ္မူ၏။ ၈ထာဝရ ဘုရား၏ လက္ေတာ္၌ ဖလားရွိ၏။ နီေသာ စပ်စ္ရည္ပါ၏။ ေဆးမ်ိဳးႏွင့္ ေရာလ်တ္ရွိ၏။ ထိုစပ်စ္ရည္ကို ေလာင္းေတာ္မူ ၏။ အနည္အဖတ္ကိုလည္း မတရားေသာ ေျမသားအေပါင္းတို႔သည္ ညွစ္၍ ေသာက္ရၾကရ၏။ ၉ငါမူကား အစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္း၍၊ ယာကုတ္အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ကိုေထာမနာ သီခ်င္းဆိုပါမည္။ ၁ဝမတရား ေသာသူတို႔၏ ဦးခ်ိဳအေပါင္းကို ငါခ်ိဳးမည္။ တရားေသာသူ၏ ဦးခ်ိဳတို႔မူကား၊ ခီ်းေျမွာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကလိမ့္ မည္။

အခန္းၾကီး(၇၆)

၁ယုဒျပည္မွာ ဘုရားသခင္ကို သိၾက၏၊၊  ဣသေရလတုိင္းမွာ နာမေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္ေလ၏၊၊  ၂ေယယုရွလင္ ၿမိဳ႔မွာတဲေတာ္ရွိ၏၊၊ ဇိအုန္ေတာင္မွာ က်ိန္းဝပ္လ်က္ေနေတာ္မူ၏၊၊ ၃ထုိအရပ္၌ ေလးျမွား ဒုိင္းလႊား ထားလက္နက္ စစ္အဂၤါတုိ႔ကို ခ်ဳိးဖ်က္ေတာ္မူၿပီ။  ၄သင္သည္ သားရဲေနေသာေတာင္တို႔ ထက္ဘုန္းသာ၍ ႀကီးျမတ္ေပ၏။ ၅ရဲရင့္ေသာသူတို႔သည္ လုယူျခင္းကိုခံရ၍ အိပ္ေပ်ာ္ၾကၿပီ၊၊ အားႀကီးေသာသူ တစံုတေယာက္မွ် မိမိလက္ကိုမေတြ႔ရ။ ၆ယာကုပ္အမ်ဳးိ၏ ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ဆံုးမ ေတာ္မူူေသာအားျဖင့္ ရထားစီးေသာသူႏွင့္ ျမင္းစီးေသာသူတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာ အိပ္ျခင္းျဖင့္ အိပ္ေပ်ာ္ၾကပါ၏။ ၇ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာလွ်င္ ေၾကာက္ရြံဘြယ္ ျဖစ္ေလ၏၊၊ အမ်က္ထြက္ေတာ္ မူေသာအခါ ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္သူရပ္ေနႏုိင္ပါမည္နည္း။ ၈ဘုရားသခင္သည္ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႔ကို ကယ္တင္၍၊ ၉တရားဆံုးျဖတ္ျခင္းငွါထေတာ္မူေသာ အခါတရားဆံုးျဖတ္သံကို ေကာင္းကင္ထဲက လႊတ္ေတာ္မူသျဖင့္ ေျမႀကီးသည္ေၾကာက္၍ တိတ္ဆိတ္စြာေနပါ၏။  ၁ဝအကယ္စင္စစ္ လူတို႔၏ေဒါသသည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလိမ့္မည္။ ၾကြင္းေသာေဒါသကိုလည္း ခါးပန္းစည္းေတာ္မူမည္၊၊ ၁၁သစၥာဂတိျပဳၾကေလာ့၊၊ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား သစၥာဝတ္ကိုလည္း ေျဖၾကေလာ့၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ပတ္လည္၌ ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ေၾကာက္ရြံ႕ရုိေသဘြယ္ေသာ ဘုရားထံေတာ္ သို႔ လက္ေဆာင္ကိုေဆာင္ခဲ့ၾကေစ၊၊ ၁၂ထုိဘုရားသည္ မင္းသားတို႔၏ စိတ္ကိုႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ေလာကီရွင္ဘုရင္ တို႔၌ ေၾကာက္ရြံ႕ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊

 

 အခန္းၾကီး(၇၇)

၁ငါသည္ဘုရားသခင္ထံသို႔ အသံကို လႊင့္၍ေအာ္ဟစ္၏၊၊ ဘုရားသခင္ထံသို႔ အသံကုိလႊင့္၍ ဘုရားသခင္ သည္ ငါ့စကားကိုနားေထာင္မူလိမ့္မည္။ ၂ေဘးေရာက္သည့္ကာလ၌ ငါသည္ထာဝရဘုရားကို ရွာရ၏။ ညဥ့္အခ်ိန္၌ ပင္လက္ကိုဆန္႔လ်က္ ေနရ၏၊၊ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ သက္သာျခင္းကို ျငင္းပယ္၏၊၊ ၃ဘုရားသခင္ကို ေအာက္ေမ့၍ စိတ္ပူပန္ျခင္းရွိ၏၊၊ ဆင္ျခင္၍ စိတ္ပ်က္ျခင္းသို႔ေရာက္တတ္၏၊၊  ၄မ်က္စိမွိတ္၍ မေပ်ာ္ႏုိင္၊၊ လႈပ္ရွားျခင္းရွိေသာေၾကာင့္ ႏႈတ္မျမြက္ႏုိင္၊၊ ၅လြန္ေလၿပီးေသာ ေန႔ရက္ကို၄င္း ေရွးကာလကို၄င္း ေအာက္ေမ့၏၊၊ ၆ညဥ့္အခါ၌လည္း ငါသည္ကိုယ္ သီခ်င္းကို ဆင္ျခင္၍ ကို္ယ္စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ ေဆြးေႏြးသျဖင့္ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ စစ္ေဆးျခင္းကိုျပဳ၏၊၊ ၇ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္္စြန္႔ပစ္ေတာ္မူမည္ေလာ၊၊ ေနာက္တဖန္ ေက်းဇူးအလွ်င္းမျပဳဘဲ  ေနေတာ္မူမည္ေလာ။ ၈ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္ကုန္ၿပီေလာ။ ဂတိေတာ္လည္း ကာလအစဥ္အဆက္ ပ်က္လိမ့္မည္ေလာ။ ၉ဘုရားသခင္သည္ သနားျခင္းငွာ ေမ့ေလ်ာ့ေတာ္မူသေလာ။ အမ်က္ထြက္သျဖင့္ စံုမက္ျခင္း ကရုဏာေတာ္ကို ခ်ဳပ္တည္းေတာ္မူသေလာ။

၁ဝထိုသို႔ဆိုေသာ္ ငါသည္ကိုယ္မိုက္ေၾကာင္းကုိ ဝန္ခံရ၏။ ဤအမႈကား၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ လက်္ာ လက္ေတာ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေတာ္မူျခင္း ေပတည္း။ ၁၁ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္တို႔ကို ေအာက္ေမ့ပါမည္။ ေရွးကာလ၌ ကိုယ္ေတာ္ျပဳဘူးေသာ အ့့့ံၾသဘြယ္တုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ပါမည္။ ၁၂ျပဳေတာ္မူသမွ် တို႔ကိုဆင္ျခင္၍ စီရင္ေတာ္မူေသာအရာ တို႔ကို ျမြက္ဆိုပါမည္။ ၁၃အိုုဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းသည္ သန္႔ရွင္းျခင္းႏွင့္ ယွဥ္ပါ၏။ ဘုရားသခင္ကဲ့သို႔ အဘယ္မည္ေသာ ဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္သနည္း။ ၁၄ကိုယ္ေတာ္သည္ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳတတ္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ လူမ်ိဳးတို႔တြင္ တန္ခိုးေတာ္ကို ျပေတာ္မႈျပီ။ ၁၅ကိုယ္ေတာ္၏ လူတည္းဟူေသာ ယာကုပ္ႏွင့္ ေယာသပ္၏အမ်ိဳးကို လက္ရံုးေတာ္ႏွင့္ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၆အိုဘုရားသခင္၊ ေရတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ျမင္ၾကပါ ၏။ ေရတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကိုျမင္၍ ေၾကာက္ရြ႔ံၾကပါ၏။ေရနက္နဲရာ အရပ္တုိ႔လည္း လႈပ္ရွားၾကပါ၏။ ၁၇မိုဃ္းတိမ္ တို႔သည္ ေရကိုသြန္ေလာင္း၍၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္တို႔လည္း အသံဗလံျပဳၾကပါ၏။ ကုိယ္ေတာ္၏ ျမွားတို႔သည္ အရပ္ ရပ္သို႔ ေရာက္ၾကပါ၏။ ၁၈ကိုယ္ေတာ္၏ မိုဃ္းႀကိဳးသံသည္ ေလေဘြ၌ပါ၍၊ လွ်ပ္စစ္ျပက္သျဖင့္၊ ေလာကကိုလင္း ေစပါ၏။ ေျမႀကီးသည္လည္း တုန္လႈပ္ပါ၏။ ၁၉ကုိယ္ေတာ္သည္ သမုဒၵရာ၌ ၾကြေတာ္မူ၍၊ လမ္းခရီးေတာ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာေရတြင္ရွိသျဖင့္၊ ေျခေတာ္ရာတို႔သည္ မထင္ရွားၾကပါ။ ၂ဝေမာေရွႏွင့္ အာရုန္တို႔လက္ျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူမ်ားတို႔ကို သုိးစုကဲ့သို႔ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။

 အခန္းၾကီး(၇၈)

၁ငါ၏လူမ်ားတို႔၊ ငါ့တရားကို နာၾကေလာ့။ ငါျမြက္ေသာ စကားကို နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၂ပံုစကားကုိ ငါျမြက္ဆို၍၊ ေရွးကာလ၏ နက္နဲေသာအရာမ်ားကို ေဘာ္ျပေပအံ့။ ၃ဘိုးေဘးတို႔သည္ ေျပာ၍ ငါတို႔သည္ ၾကားသိရေသာ ထုိအရာမ်ားကို၊ ၄သားေျမးတို႔မွ မဝွက္မထား။ ထာဝရဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ တန္ခိုးေတာ္ ကုိ၄င္း၊ ျပဳေတာ္မူေသာ အံ့ဘြယ္အမႈတို႔ကို၄င္း၊ ျဖစ္လတံ့ေသာ သူတို႔အားေဘာ္ျပၾကမည္။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ သက္ေသတရားကို စီရင္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ပညတ္တရားကို ထားေတာ္မူ၏။ ၆-၇-၈သေဘာ မေျဖာင့္၊ ဘုရားသခင္၌ စိတ္ဝိညာဥ္အၿမဲ မဆည္းကပ္ေသာအမ်ိဳး၊ ျငင္းဆန္၍ ပုန္ကန္တတ္ေသာ အမ်ိဳးတည္းဟူေသာ ဘိုးေဘးတို႔ကဲ့သုိ႔ သားေျမးတို႔သည္မျဖစ္၊ ဘုရားသခင္၏ အမႈေတာ္တုိ႔ကိုမေမ့၊ ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကုိးစား၍၊ ပညတ္ေတာ္တို႔ကို ေစာင့္ေစျခင္းငွာ၊ ထိုတရားတို႔ကို ဘိုးေဘးတို႔သည္ သားတို႔အားျပသ၍၊ ျဖစ္လတံ့ေသာ အမ်ိဳးတည္းဟူေသာ၊ ဘြားျမင္လတံ့ေသာ သားတို႔သည္ သိနားလည္၍၊ ေနာက္တဖန္ ေျမးျမစ္တို႔အား ျပသၾကမည္အ ေၾကာင္း ပညတ္ထားေတာ္မူၿပီ။

၉ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေလးလက္နက္ကုိ စြဲကိုင္ေသာ္လည္း၊ စစ္တိုက္ေသာအခါ ေနာက္သို႔ လွည့္ၾကပါသည္တကား။ ၁ဝဘုရားသခင္၏ သစၥာေတာ္ကိုမေစာင့္။ တရားေတာ္လမ္း၌ သြားျခင္းငွာ အလိုမရွိၾက။ ၁၁အမႈေတာ္တို႔ကို၄င္း၊ ျပေတာ္မူေသာ အ့့ံၾသဘြယ္တို႔ကို၄င္း ေမ့ေလ်ာ့ၾက၏။ ၁၂အဲဂုတၱဳျပည္၊ ေဇာနအရပ္တြင္၊ သူတို႔အဘမ်ား မ်က္ေမွာက္၌ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မႈ၏။ ၁၃ပင္လယ္ကိုခဲြ၍ သူတို႔ကိုေလွ်ာက္သြား ေစေတာ္မူ၏။ ေရမ်ားကိုစုပံု၍ ထားေတာ္မႈ၏။ ၁၄ေန႔အခ်ိန္၌ကား၊ မိုဃ္းတိမ္ျဖင့္၄င္း၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ကား၊ တညဥ့္လံုးမီးအလင္းျဖင့္၄င္း သူတို႔ကိုလမ္းျပ ေတာ္မူ၏။ ၁၅ေတာ၌ေက်ာက္တို႔ကိုေဖာက္၍၊ ပင္လယ္ေရကဲ့သို႔ မ်ားစြာေသာေရကို သူတို႔အားတိုက္ေတာ္မူ၏။ ၁၆ေက်က္ထဲကစီးေသာေရကို ထြက္ေစ၍၊ ျမစ္ေရကဲ့သို႔ ေရမ်ားကို စီးေစေတာ္မူ၏။

၁၇ထုိသူတို႔မူကား၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားကို ေတာ၌ ပုန္ကန္ေသာအားျဖင့္ တိုး၍ျပစ္မွားၾက၏။ ၁၈မိမိတို႔အလိုအေလ်ာက္ အစာကိုေတာင္း၍ စိတ္ႏွလံုး ထဲမွ ဘုရားသခင္ကုိ စံုစမ္းၾက၏။ ၁၉ဘုရားသခင္သည္ ေတာ၌စားပြဲကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သေလာ။ ၂ဝၾကည့္ၾကေလာ့။ ေက်ာက္ကုိရိုက္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေရထြက္၍ ျမစ္ေရကဲ့သို႔ စီးေလ၏။ မုန္႔ကိုလည္းေပးႏိုင္သေလာ။ မိမိလူတို႔အဘုိ႔မဲသားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္သေလာဟု ဘုရားသခင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳလ်က္ ေျပာဆုိုၾက၏။ ၂၁ထိုစကားကို ထာဝရ ဘုရားသည္ ၾကား၍အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ မီးေလာင္၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ေဒါသမီးတက္ေလ၏။ ၂၂-၂၅အေၾကာင္းမူကား၊ အထက္မုိဃ္းတိမ္ တို႔ကို မွာထားလ်က္၊ ေကာင္းကင္တံခါးတို႔ ကိုဖြင့္၍၊ သူတို႔စားစရာဘို႔မႏၷကိုမိုဃ္းရြာေစသျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ဆန္စပါးကို ေပးေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူအေပါင္းသည္ ႀကီးျမတ္ေသာသူတို႔၏ အစာကိုသံုးေဆာင္၍၊ ဝေျပာစြာ စားၾကမည္အေၾကာင္း ျပဳေတာ္မူေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို မယံုၾကည္။ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုမကိုးစားပဲေနၾက၏။ ၂၆မိုဃ္းေကာင္းကင္၌ အေရွ႔ေလကို ပယ္၍၊ အားႀကီးေသာ ေတာင္ေလကို ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ ၂၇သူတို႔အေပၚသို႔ အမဲသားကို ေျမမႈန္႔ႏွင့္အမွ်ပ်ံတက္ေသာ ငွက္တို႔ကို သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္ အမွ်၊ မိုဃ္းရြာေစလ်က္၊ ၂၈သူတို႔တပ္ခ်၍၊ ေနရာအရပ္ပတ္လည္၌ က်ေစေတာ္မူ၏။ ၂၉ထုိသို႔သူတို႔ အလိုရွိသည္အတိုင္း ေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ဝေျပာစြာစားရၾက၏။ ၃ဝသူတို႔ တပ္မက္ေသာအစာကို မေရာင့္ရဲမွီ စားၾကစဥ္တြင္၊ ၃၁ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေတာ္သည္ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ က်န္းမာေသာသူတို႔ကို ကြက္မ်က္၍ ဣသေရလလူပ်ိဳတို႔ကို လွဲခ်ေတာ္မူ၏။

၃၂ထုိအမႈ အလံုးစံုတို႔ႏွင့္ ဣသေရလ လူတို႔သည္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ္လည္း၊ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္တို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ၊ ျပစ္မွားလ်က္ေနၾကေသး၏။ ၃၃ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔ေန႔ရက္ကာလကို  အခ်ည္းႏွီးလြန္ေစ၍၊ သူတို႔ႏွစ္မ်ားကို ေဘးဥပဒ္တြင္ ျမွပ္ေတာ္မူ၏။ ၃၄သူတို႔ကို ကြပ္မ်က္တာ္မူေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ကို ရွာၾက၏။ ျပန္လာ၍ ကိုယ္ေတာ္ကိုလိုက္ရွာၾက၏။ ၃၅ဘုရားသခင္ သည္ သူတို႔၏ ေက်ာက္၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသည္ သူတို႔ကိုကယ္တင္ေသာ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ကို ထုိအခါ သတိရၾက၏။ ၃၆သို႔ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကိုႏႈတ္ျဖင့္ ေခ်ာ့ေမာ့၍၊ လွ်ာျဖင့္လည္း မုသားစကားကို ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၃၇သူတို႔စိတ္သေဘာမူကား၊ ေရွ႔ေတာ္၌မေျဖာင့္၊ သစၥာေတာ္ကို မေစာင့္ဘဲေနၾက၏။ ၃၈ကုိယ္ေတာ္မူကား၊ ကရုဏာစိတ္ရွိ၍ သူတို႔ကို မဖ်က္ဆီးပဲအျပစ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။  ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ စိတ္ေတာ္ေျပ၍၊ အမ်က္ေတာ္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ေတာ္မမူ။ ၃၉သူတို႔သည္ အသားျဖစ္ေၾကာင္းကို၄င္း၊ စုေတ၍ ေနာက္တဖန္မလာ တတ္ေသာ ဝိညာဥ္ျဖစ္ ေၾကာင္းကို၄င္း ေအာက္ေမ့ေတာ္မူ၏။

၄ဝသူတို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကို ေတာ၌ ပုန္ကန္၍ လူဆိတ္ညံရာအရပ္၌ စိတ္ေတာ္နာဘြယ္ေသာ အေၾကာင္းကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳၾကပါသည္တကား။ ၄၁ဘုရားသခင္ကုိအဖန္ဖန္စံုစမ္း၍ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ သန္႔ရွင္းေတာ္မူေသာ ဘုရားကို ဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳၾကပါသည္ တကား။ ၄၂တန္ခိုးေတာ္ကို၄င္း၊ ဒုကၡထဲက ကယ္လႊတ္ေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္ကာလကို၄င္း မေအာက္ေမ့ၾက။ ၄၃အဲဂုတၱျပည္၌ လကၡဏာသက္ေသေတာ္ တို႔ကုိ ၄င္း၊ ေဇာနအရပ္၌ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို၄င္း ျပဳေတာ္မူ၏။ ၄၄ထိုျပည္သားတို႔သည္ ေရမေသာက္ရမည္ အေၾကာင္း၊ သူတို႔ျမစ္ေရ၊ စမ္းေရမ်ားကို ေသြးျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ၄၅သူတို႔ကို ကို္က္စားတတ္ေသာ ယင္ရဲတို႔ကို၄င္း၊ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာဘားတို႔ကို၄င္း ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၄၆သူတို႔၏ေျမ အသီးအႏွံကို ခါသိလက်ိဳင္းတို႔အား၄င္း၊ သူတို႔လုပ္၍ရေသာ ဥစၥာကိုအရာ ဘက်ိဳင္းတို႔အား၄င္း ေပးေတာ္မူ၏။ ၄၇သူတို႔စပ်စ္ ႏြယ္ပင္မ်ားကို မိုဃ္းသီးျဖင့္၄င္း၊ သူတိို႔သဖန္းပင္မ်ားကို ႏွင္းခဲျဖင့္၄င္း ဖ်က္ဆီးေတာ္မူ၏။ ၄၈သူတို႔၏ သိုးႏြားမ်ားကို မိုဃ္းသီးျဖင့္၄င္း၊ ျပဳစုေသာ တိရစာၦန္မ်ားကို မီး၌၄င္း အပ္ေတာ္မူ၏။ ၄၉အမ်က္ေတာ္အရွိန္အားျဖင့္ သူတို႔၌ ဆိုးေသာ တမန္တို႔ကိုေစလႊတ္၍ လႊမ္းမိုးျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းအမႈကို ျဖစ္ေစေတာ္မူ၏။ ၅ဝအမ်က္ေတာ္ဘို႔ လမ္းကိုုျပင္ဆင္ေတာ္မူ၏။ သူတို႔အသက္ကို မႏွေျမာ၊ ေသေစျခင္းငွာ ကာလနာသို႔ အပ္ႏွံသျဖင့္၊ ၅၁အဲဂုတၱျပည္၌ သားဦးအေပါင္း တို႔ကို၄င္း၊ ဟာမသားတို႔ ေနရာအရပ္၌ အထြဋိ္အျမတ္မ်ားကို၄င္း ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၅၂မိမိလူမ်ားကို ကား၊ သိုးကဲ့သို႔ထြက္ေစ၍၊ ေတာ၌ သူတို႔ကို သိုးစုကဲ့သုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၅၃ေဘးႏွင့္ကင္းလြတ္ေအာင္ ေဆာင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ မေၾကာက္ရၾက။ ရန္သူတုိ႔ကိုကား ပင္လယ္ေရသည္ လႊမ္းေလ၏။ ၅၄သန္႔ရွင္းေသာျပည္ေတာ္ စြန္းတိုင္ေအာင္၄င္း၊ လက်ာ္လက္ေတာ္အားျဖင့္ အပိုင္ရေတာ္မူေသာ ဤေတာင္သို႔၄င္း၊ သူတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ ၅၅သူတို႔ေရွ႔မွာလည္း၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအႏြယ္အသီးသီးတို႔သည္ အေမြခံရ ေသာေျမကို တာထိုး၍ ပုိင္းျခားလ်က္ ေနရာခ်ေတာ္မူ၏။

၅၆သို႔ေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရားကို စံုစမ္း၍ ပုန္ကန္ၾက၏။ သက္ေသခံေတာ္မူ ခ်က္မ်ား ကို မေစာင့္ဘဲ၊ ၅၇ဘိုးေဘးမ်ားကဲ့သို႔ ေဖာက္ျပန္ကို သစၥာကို ဖ်က္ၾက၏။ လိမ္တတ္ေသာေလကဲ့သို႔ လမ္းလြဲၾက၏။ ၅၈သူတို႔သည္ ျမင့္ေသာ အရပ္မ်ားအားျဖင့္၊ အမ်က္ေတာ္ကို ႏိႈးေဆာ္၍၊ ရုပ္တုမ်ားအားျဖင့္ လည္း စိတ္ေတာ္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေႏွာက္ယွက္ၾက၏။ ၅၉ဘုရားသခင္သည္ ၾကားသိေတာ္မူ လွ်င္၊ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကို အလြန္ရြံ႔ရွာသျဖင့္၊ ၆ဝရွီေလာတဲေတာ္တည္းဟူေသာ၊ လူတို႔တြင္ ေနရာခ်ေတာ္မူေသာအရပ္ကို စြန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆၁တန္ခိုးေတာ္ကို သိမ္းသြားေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ဘုန္းေတာ္ကုိ ရန္သူတို႔လက္သို႔ ေရာက္ေစျခင္းငွာ စီရင္ေတာ္မူ၏။ ၆၂မိမိလူတို႔ကိုလည္းထားေဘး၌ အပ္၍၊ အေမြေတာ္ကို အမ်က္ထြက္ေတာ္မူ၏။ ၆၃လူပ်ိဳတို႔သည္ မီးေလာင္ျခင္းကို ခံရေသာ္လည္း၊ အပ်ိဳတို႔သည္ မငိုေၾကြးရၾက။ ၆၄ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ထားေဘးျဖင့္ ဆံုးေသာ္လည္း၊ မုဆိုးမတို႔သည္ ျမည္တမ္းျခင္းကို မျပဳရၾက။

၆၅ထိုအခါ ဘုရားရွင္သည္ အိပ္ေပ်ာ္ၿပီးေသာ သူကဲ့သုိ႔၄င္း၊ စပ်စ္ရည္ေၾကာင့္  ၿငိမ္ၿပီးေသာ သူရဲကဲ့သို႔၄င္း ႏိႈးေတာ္မူ၏။ ၆၆ရန္ သူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္၍လွန္သျဖင့္၊ အစဥ္အၿမဲ အရွက္ကြဲေစေတာ္မူ၏။ ၆၇သို႔ရာတြင္၊ ေယာသပ္၏ တဲေတာ္ကို ျငင္း ပယ္၍ ဧဖရိမ္ အမ်ိဳးကို ေရြးေတာ္မမူ။ ၆၈ယုဒအမ်ိဳးကို၄င္း၊ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ ဇိအုန္ေတာင္ကို၄င္း ေရြးေတာ္မူ၏။ ၆၉သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္ကို အထြဋိ္ကဲ့သို႔၊  တည္ေဆာက္၍ ေျမႀကီးကဲ့သို႔ အစဥ္ၿမဲေစေတာ္မူ၏။ ၇ဝကြၽန္ေတာ္မ်ိဳးဒါဝိဒ္ကုိ သိုးၿခံမ်ား ထဲကေရြးယူ ေတာ္မူ၏။ ၇၁သားငယ္ရွိေသာ သိုးမတို႔ကို ထိန္းျခင္းအမႈမွႏႈတ္၍၊ မိမိလူတည္းဟူေသာ ယာကုပ္အမ်ိဳးသား၊ အေမြ ေတာ္တည္းဟူေသာ ဣသေရလလူတို႔ကို ေကြၽးေမြးေစျခင္းငွာ ခန္႔ထားေတာ္မူ၏။ ၇၂ထိုသူသည္ ေျဖာင့္ေသာသ ေဘာရွိသည့္အတိုင္း ေကြၽးေမြး၍၊ လိမၼာေသာ လက္ႏွင့္ပို႔ ေဆာင္ေလ၏။

 အခန္းၾကီး(၇၉)

၁အိုဘုရားသခင္၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အေမြေတာ္ထဲသို႔ဝင္ၿပီးလွ်င္၊ သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္ကို ညစ္ၫႈးေစ၍၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ၿဖိဳဖ်က္ၾကပါၿပီ။ ၂ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အေသေကာင္တို႔ကို မိုဃ္းေကာင္းကင္ ငွက္တို႔အား၄င္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔အသားကို ေတာသားရဲတို႔အား၄င္း ေကြၽးၾကပါၿပီ၊ ၃သူတို႔အေသြးကိုလည္း ေရကဲ့သို႔ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ပတ္လည္၌ သြန္ၾက၍၊ သၿဂိဳလ္ေသာ သူလည္းမရွိပါ။ ၄အကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ား ကဲ့ရဲ႕ရာ၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ေနေသာ သူမ်ားျပက္ယယ္ၿပဳ၍ အရွက္ခြဲရာျဖစ္ၾကပါ၏။

၅အိုထာဝရဘုရား၊ အမ်က္ေတာ္သည္ အလွ်င္းမၿငိမ္းဘဲ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ထြက္ပါမည္နည္း။ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး စိတ္ေတာ္သည္မေျပ၊ မီးကဲ့သို႔ေလာင္ပါမည္နည္း။ ၆ကိုယ္ေတာ္ကို မသိေသာတပါး တပါးအမ်ိဳးသားတို႔အေပၚသို႔၄င္း၊ နာမေတာ္ကုိ ပဌာနာမျပဳေသာ တိုင္းႏိုင္ငံသားတို႔အေပၚသို႔၄င္း၊ အမ်က္ေတာ္ကို သြန္းေလာင္းေတာ္မူပါ။ ၇အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ယာကုပ္အမ်ိဳးကို ကိုက္စား၍၊ သူ၏ေနရာကိုလည္း သုတ္သင္ပယ္ရွင္းၾကပါၿပီ။ ၈ေရွးကျပစ္မွားမိေသာ အျပစ္မ်ားကို အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ မွတ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အလြန္ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ရွိပါသည္ျဖစ္၍၊ ကရုဏာေတာ္သည္ အလွ်င္အျမန္ကူမပါေစေသာ။ ၉ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ နာမေတာ္၏ ဂုဏ္ကိုေထာက္၍ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို မစေတာ္မူပါ။ နာမေတာ္အတြက္ ေၾကာင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ႏႈတ္ယူ၍ အျပစ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေတာ္မူပါ။ ၁ဝသူတုိ႔၏ဘုရားသခင္သည္ အဘယ္မွာရွိသနည္းဟု တပါးအမ်ိဳးသား တို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ရၾကပါမည္နည္း။ သြန္ၿပီးေသာ ကြၽန္ေတာ္မ်ိဳး၏ အေသြးဘက္မွာ တရားစီရင္ေတာ္မူ ေသာ အေၾကာင္းသည္ တပါး အမ်ိဳးသားတို႔တြင္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ မ်က္ေမွာက္၌ ထင္ရွားပါေစေသာ။

၁၁အခ်ဳပ္ခံရေသာသူ၏ ညည္းတြားသံကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ေသရေသာသူတို႔ကို လက္ရံုးေတာ္ တန္ခိုးႀကီးသည္ ႏွင့္အညီ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူပါ။ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္အား ကဲ့ရဲ႕ျခင္းအျပစ္ ကို သူတို႔ရင္ခြင္ထဲသို႔ ခုႏွစ္ဆတိုင္ေအာင္ ဆပ္ေပးေတာ္မူပါဘုရား။ ၁၃သို႔ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ က်က္စားေသာ သိုးစုတည္းဟူေသာ ကိုယ္ေတာ္၏လူ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္း၍၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို အစဥ္အဆက္ ျဖစ္လတ့့ံေသာ သူတုိ႔အားေဖာ္ျပၾကပါမည္။

 

 အခန္းၾကီး(၈၀)

၁သိုးစုကိုပို႔ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ ေယာသပ္အမ်ိဳးကို ပို႔ေဆာင္ေတာ္မႈေသာ ဣသေရလသိုးထိန္းႀကီး၊ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ေခရုဗိမ္တြင္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ဘုရား၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ၂ဧဖရိမ္အမ်ိဳး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳး၊ မနာေရွအမ်ိဳးတို႔ေရွ႔မွာ တန္ခိုးေတာ္ကို ႏႈိးေဆာ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းငွာ ၾကြေတာ္မူပါ၊ ၃အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစ၍၊ မ်က္ႏွာေတာ္အလင္းကို ျပေတာ္မူပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါလိမ့္မည္။

၄ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏လူတို႔ ျပဳေသာ ပဌာနစကားကို အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္နည္း။ ၅သူတို႔ကို မ်က္ရည္မုန္႔ႏွင့္ေကြၽး၍၊ မ်က္ရည္ကိုလည္း ၾကြယ္ဝစြာတိုက္ေတာ္မူ၏။ ၆အနီးအပါး၌ေနေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ ျငင္းခုံၾကပါ၏။ ရန္သူတို႔သည္လည္း ဝါၾကြား၍ အကြၽႏု္ပ္္တို႔ကို ျပက္ယယ္ျပဳၾကပါ၏။ ၇ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ဘုရားသခင္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစ၍၊ မ်က္ႏွာေတာ္အလင္းကို ျပေတာ္မူပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါလိမ့္မည္။

၈ကိုယ္ေတာ္သည္ စပ်စ္ႏြယ္ပင္ကို အဲဂုတၱဳျပည္ကေဆာင္ခဲ့၍၊ တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ကို ႏွင္ထုတ္ၿပီးမွ စုိက္ပ်ိိဳးေတာ္မူ၏။ ၉သူ၏ေနရာကို ျပဳျပင္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္အျမစ္က်၍ တျပည္လံုးကိုႏွံ႔ျပားပါ၏။ ၁ဝသူ၏အရိပ္သည္ ေတာင္တို႔ကို၄င္း၊ အခက္အလက္တို႔သည္ အျမင့္ဆံုးေသာ အာရဇ္ပင္တို႔ကုိ၄င္း လႊမ္းမိုးၾကပါ၏။ ၁၁သူသည္ အခက္အလက္တုိ႔ကို ပင္လယ္တိုင္ေအာင္၄င္း၊ အၫြန္႔တို႔ကို ျမစ္ႀကီးတိုင္ေအာင္ ၄င္း ျပန္႔ပြားေစပါ၏။ ၁၂ယခုမူကား၊ လမ္း၌ေလွ်ာက္သြားေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ ဆြတ္ေစျခင္းငွာ၊ သူ၏ၿခံကို အဘယ္ေၾကာင့္ခ်ိဳးဖ်က္ ေတာ္မူသနည္း။ ၁၃ေတာဝက္သည္ ထိုအပင္ကို ကိုက္ခဲ၍ ေတာသားရဲသည္လည္းစားပါ၏။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ဘုရားသခင္၊ တဖန္ၾကြလာေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း ေတာင္းပန္ပါ၏။ ေကာင္းကင္ကၾကည့္ရႈ႔ေတာ္မူပါ။ ထိုစပ်စ္ ႏြယ္ပင္ကုိ အၾကည့္အရႈ႔ၾကြလာ ေတာ္မူူပါ။ ၁၅လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေသာအပင္၊ ကိုယ္ေတာ့္အဘို႔ ခိုင္မာေစ ေတာ္မူေသာ ပ်ိဳးပင္ကိုကြယ္ကာေတာ္မူပါ။ ၁၆မီးရိႈ႔ပါၿပီ။ ခုတ္လွဲပါၿပီ။ မ်က္ႏွာေတာ္ျဖင့္ ဆံုးမျခင္းကို ခံရေသာ သူတုိ႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကပါ၏။ ၁၇လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ ဆိုင္ေသာလူ၊ ကိုယ္ေတာ္အဘို႔ ခုိင္မာေစေတာ္မူေသာ လူသား၏အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကိုတင္ပါေစေသာ။ ၁၈သို႔ျပဳလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ထံမွ မဆုတ္ရၾကပါ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူပါ။ နာမေတာ္ကို ပဌနာ ျပဳ ၾကပါမည္။ ၁၉ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစ၍၊ မ်က္ႏွာေတာ္ အလင္းကိုျပေတာ္မူပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါလိမ့္မည္။