အခန္းၾကီး(၈၁) မွ (၉၀)


အခန္းၾကီး(၈၁)

၁ငါတို႔သည္ အစြမ္းသတၱိတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အား ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္အား က်ဴးဧေသာအသံကို ျပဳၾကေလာ့။ ၂တုရိယာမ်ိဳးကိုေဆာင္ၾက။ ပတ္သာကို၄င္း၊ သာယာေသာ ေစာင္းႏွင့္ တေယာကို၄င္းယူခဲ့ၾက။ ၃လဆန္းေန႔၊ လျပည့္ေန႔၊ ပြဲသဘင္ေန႔၌ တံပိုးမႈတ္ၾက။ ၄ထုိသို႔ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ထံုးဖြဲ႔၍၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူ၏။ ၅နားမလည္ေသာ စကားကိုၾကားရာအရပ္၊ အဲဂုတၱဳျပည္တဘက္၌ ၾကြသြားေတာ္မူေသာအခါ၊ ေယာသပ္အမ်ိဳး၌ ထုိသို႔ေသာသက္ေသခံခ်က္ကို စီရင္ေတာ္မူ၏။ ၆ငါသည္သူ၏ ပုခံုးကိုဝန္ႏွင့္ လႊတ္ေစ၏။ သူ၏လက္ကိုလည္း တင္ျခင္းတို႔အထဲက ႏႈတ္ယူ၏။ ၇သင္သည္ ဒုကၡကို ခံရေသာအခါ၊ ငါ့ကုိေခၚ၍ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပး၏။ မထင္ရွားေသာ မိုဃ္းႀကိဳးေနရာ၌ ငါျပန္ေျပာ၏။ ေမရိဘေရနားမွာ သင့္ကုိငါစံုစမ္း၏။ ၈ငါ၏လူစု၊ နားေထာင္ေလာ့။ ငါမွာထားမည္။ အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ သင္သည္ ငါ့စကားကိုနားေထာင္ ပါေစေသာ။ ၉သင္၌ တပါးအမ်ိဳး၏ ဘုရားမရွိရ။ တကြၽန္းတႏိုင္ငံဘုရားကို မကိုးကြယ္ရ။ ၁ဝငါသည္ သင့္ကိုအဲဂုတၱျပည္မွ ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ယူ ခဲ့ၿပီးေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ ထဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္၏ႏႈတ္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ေလာ့။ ဝေျပာစြာေကြၽးမည္။ ၁၁ငါ၏လူမ်ားမူကား၊ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ၾက။ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ငါ့ကိုအလိုမရွိၾကပါ တကား။ ၁၂ငါသည္လည္း ထုိသူတို႔ကို သူတို႔ႏွလံုးခိုင္မာျခင္း၌ အပ္၍၊ သူတို႔သည္ မိမိတို႔အလိုသို႔ လိုက္ၾက၏။

၁၃ငါ၏လူစုသည္ ငါ့စကားကိုနားေထာင္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ငါ့လမ္း၌ လုိက္ပါေစေသာ။ ၁၄လိုက္လွ်င္ ငါသည္ သူတို႔ ရန္သူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ႏွိပ္စက္၍၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူတို႔ကိုဒဏ္ခတ္မည္။ ၁၅ထာဝရဘုရားကို မုန္းေသာသူတို႔သည္ ေတာင္းပန္ျခင္းကိုျပဳ၍၊ ငါ၏လုတို႔သည္လည္း၊ အစဥ္အၿမဲတည္ရေသာ အခြင့္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁၆အေကာင္းဆံုးေသာ ဆန္စပါးႏွင့္ ငါေကြၽးမည္။ ေက်ာက္ထဲကထြက္ေသာ ပ်ားရည္ႏွင့္လည္း ဝေျပာေစမည္။

အခန္းၾကီး(၈၂)

၁ဘုရားသခင္သည္ ဘုရားတို႔၏ ပရိသတ္၌ရပ္လ်က္ ေနေတာ္မူ၍၊ ဘုရားတို႔အလယ္၌ စီရင္ေတာ္မူ၏။

၂သင္တို႔သည္ မတရားေသာ သူတို႔၏မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍၊ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး မတရားသျဖင့္ စီရင္ၾကမည္ နည္း။ ၃ဆင္းရဲေသာ သူႏွင့္ မိဘမရွိေသာသူတို႔ကို ေစာင္မၾကေလာ့။ ၿငိဳျငင္ေသာသူႏွင့္ ငတ္မြတ္ေသာသူတို႔ဘက္၌ တရားစီရင္ၾကေလာ့။  ၄ဆင္းရဲ ေသာသူႏွင္ ငတ္မြတ္ေသာ သူတို႔ကို မတရားေသာသူ၏ လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ၾကေလာ့။ ၅သူတို႔သည္ မသိ၊ နားမလည္ၾက။ ေမွာက္မိုက္၌ က်င္လည္ၾက၏။ ေျမႀကီးတိုက္ျမစ္ အေပါင္းတို႔သည္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိၾက၏။ ၆သင္တုိ႔သည္ ဘုရားျဖစ္ၾက၏။ ရွိသမွ်တုိ႔သည္ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ သားျဖစ္ၾက၏ဟု ငါဆိုသတည္း။ ၇သို႔ေသာ္ လည္း၊ သင္တို႔သည္ လူကဲ့သို႔ေသ၍၊ အျခားေသာမင္းကဲ့သို႔ ဆံုးရႈံးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။

၈အိုဘုရားသခင္၊ ထ၍ေျမႀကီးကို တရားစီရင္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို အပိုင္ရေတာ္မူ၏။

 အခန္းၾကီး(၈၃)

၁အိုဘုရားသခင္၊ တိတ္ဆိတ္စြာေနေတာ္မမူပါႏွင့္။ အိုဘုရားသခင္၊ အမိန္႔ေတာ္မရွိဘဲ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနေတာ္ မမူပါႏွင့္။ ၂ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို႔သည္ ရုန္းရင္းခတ္ျပဳၾက၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို မုန္းေသာသူတို႔သည္ ထၾကပါ၏။ ၃ကိုယ္ေတာ္၏ လူစုတဘက္၌ ပရိယာယ္ကိုႀကံ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကြယ္ကာ ေတာ္မူေသာ သူတို႔တဘက္၌ တိုင္ပင္ၾကပါ၏။ ၄ဣသေရ လ၏ နာမကို ေနာက္တဖန္ေအာက္ေမ့စရာ မရွိေစျခင္းငွာ လာၾက၊ သူတို႔အမ်ိဳးကို ပယ္ျဖတ္ၾကကုန္အံ့ဟုဆိုၾကပါ၏။ ၅သေဘာတညီတၫြတ္တည္း တိုင္ပင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္တဘက္၌ အခ်င္းခ်င္း သင္းဖဲြ႔ေသာသူ ဟူမူကား။ ၆ဧဒံုျပည္၌ေန ေသာသူ၊ ဣရွေမလအမ်ိဳးသား၊ ေမာဘျပည္သား၊ ဟာဂရျပည္သား၊ ၇ေဂဗလျပည္သား၊ အမၼဳန္ျပည္သား၊ အာမလက္ျပည္သား၊ တုရုၿမိဳ႔သားႏွင့္တကြ ဖိလိတိၱအမ်ိဳးသားတို႔သည္ သင္းဖြဲ႔ၾကပါ၏။ ၈အာရႈရိအမ်ိဳးသား တို႔ သည္လည္း၊ ဝိုင္း၍ ေလာတအမ်ိဳးသားတို႔ဘက္သို႔ ဝင္ၾကပါ၏။

၉မိဒ်န္အမ်ိဳးကို၄င္း၊ ခိရႈန္ေခ်ာင္းနားမွာ သိသရမင္း ႏွင့္ယာဘိန္မင္းကို၄င္း ျပဳသကဲ့သို႔ သူတို႔ကုိ ျပဳေတာ္မူပါ။ ၁ဝထုိသူတို႔သည္ အေဒၤါရအရပ္၌ ဆံုးရံႈး၍၊ ေျမေပၚမွာ ေနာက္ေခ်းကဲ့သို႔ျဖစ္ၾကပါ၏။ ၁၁-၁၂ငါတို႔ သည္ ဘုရားသခင္၏ အိမ္မ်ားကို ကိုယ္ဘို႔သိမ္းယူၾကကုန္အ့့ံဟုဆို ေသာ ၾသရဘမင္းႏွင့္ ေဇဘမင္းကဲ့သို႔၊ ဤသူတို႔၏ မွဴးမတ္မ်ားကို၄င္း၊ ေဇဘဟမင္းႏွင့္ ဇာလမုႏၷမင္းကဲ့သို႔ ဤသူတို႔၏ မင္းသားအေပါင္းကို၄င္း ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ ၁၃အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္၊ ေလေဘြ၌ပါသြားေသာ အမိႈက္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ေလတိုက္၍လြင့္ေသာ ဖြဲကဲ့သို႔၄င္း၊ သူတို႔ကို ျဖစ္ေစေတာ္မူပါ။ ၁၄ေတာကိုမီးရိႈ႔သကဲ့သို၄င္း၊ ေတာင္ေပၚမွာ မီးေလာင္ သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ၁၅ထုိနည္းတူ၊ မုိဃ္းသက္မုန္တိုင္းေတာ္ အားျဖင့္ သူတို႔ကို ညွင္းဆဲ၍၊ ျပင္းစြာေသာ ေလေတာ္ အားျဖင့္၊ ေခ်ာက္လွန္႔ေတာ္မူပါ။ ၁၆အိုထာဝရဘုရား၊ သူတို႔ မ်က္ႏွာကို ရွက္ေစေတာ္မူ၍ သူတို႔သည္ နာမေတာ္ကို ရွာၾကပါေစေသာ။ ၁၇စိတ္ပ်က္၍ အစဥ္ပင္ပန္းျခင္း ရွိၾကပါေစေသာ။ အရွက္ကြဲ၍ ဆံုးရံႈးျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကပါေစေသာ။ ၁၈ထာဝရ ဘုရားဟူ၍ နာမေတာ္ရွိေသာ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္း သာလွ်င္၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးအေပၚမွာ အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို သိၾကပါေစေသာ။

 အခန္းၾကီး(၈၄)

၁ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ဌာနတို႔သည္ အလြန္ႏွစ္ သက္ဘြယ္ ျဖစ္ပါသည္တကား၊ ၂ထာဝရဘုရား၏တန္တိုင္းေတာ္တို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္၏ ဝိညာဥ္သည္ တသ၍ အားေလ်ာ့ လ်က္ရွိပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္ႏွလံုးႏွင့္ ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္ အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ကို အလိုရွိ၍ ေၾကြးေၾကာ္ပါ၏။

၃ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ရွင္ဘုရင္၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္၊ အကယ္စင္စစ္ယစ္ ပလႅင္ေတာ္တို႔ အနားမွာ စာငွက္သည္ ေနရာအရပ္ကို၄င္း၊ ဇရက္သည္လည္း သားငယ္ေမြးစရာ အသိုက္ကုိ၄င္း ေတြ႔ရပါ၏။ ၄အိမ္ေတာ္၌ ေနေသာသူတို႔သည္ မဂၤလာရွိပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ခ်ီးမြမ္းၾကပါလိမ့္မည္။

၅ကိုယ္ေတာ္ကို အားျပဳေသာသူသည္ မဂၤလာရွိပါ၏။ ထိုသို႔ေသာသူတို႔သည္ လမ္းခရီးေတာ္တို႔ကို ႏွလံုး သြင္းတတ္ၾကပါ၏။ ၆သူတို႔သည္ ဗာကာလြင္ျပင္၌ ေရွာက္သြားစဥ္၊ ထုိလြင္ျပင္ကုိ စမ္းေရထြက္ရာအရပ္ ျဖစ္ေစၾကပါ၏။ အရင္မိုဃ္းေရလည္း မဂၤလာမ်ားႏွင့္ လႊမ္းေစပါ၏။ ၇သူတို႔သည္ အားတိုးတက္၍ ခရီးသြားလ်က္၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔မွာ ဘုရားသခင္ထံေတာ္၌ မ်က္ႏွာျပၾကပါ၏။

၈ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ုပ္၏ ပဌာနာစကားကုိ မွတ္ေတာ္ မူပါ။ ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္၊ နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၉အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကြယ္ကာေတာ္မူေသာဘုရား၊ ၾကည့္ရႈေတာ္မူပါ။ အထံေတာ္၌ ဘိသိက္ခံေသာ္သူ၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္ရႈေတာ္မူပါ။ ၁ဝတန္တိုင္းေတာ္တို႔အတြင္း၌ ေနေသာ တရက္သည္ အျခားအရပ္၌ေနေသာ အရက္တေထာင္ထက္သာ၍ ေကာင္းပါ၏။ မတရားေသာသူ၏ ေနရာ၌ေနရ ေသာ အခြင့္ထက္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္၌ တံခါးေစာင့္အရာကို အကြၽႏ္ုပ္သာ၍ ႏွစ္သက္ပါ၏။ ၁၁ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ ေနလည္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အကြယ္အကာလည္း ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ေက်းဇူးေတာ္ႏွင့္ ဘုန္းအသေရကို ေပးေတာ္မူ၏။ ေျဖာင့္မတ္စြာက်င့္ေသာသူတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို ျငင္းေတာ္မမူူ။ ၁၂ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ခိုလံႈေသာသူသည္ မဂၤလာရွိပါ၏။

အခန္းၾကီး(၈၅)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ျပည္ေတာ္ကို စိတ္ႏွင့္ေတြ႔ေတာ္မူ၍၊ ဖမ္းဆီးသိမ္းသြားျခင္းကို ခံရေသာ ယာကုပ္အမ်ိဳးသားတို႔ကို ျပန္ပို႔ေစေတာ္မူၿပီ။ ၂ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔အျပစ္ကိုလႊတ္၍၊ သူတို႔၏ ဒုစရိုက္အေပါင္းကိုလည္း ဖံုးအုပ္ေတာ္မူၿပီ။ ၃စိတ္ေတာ္ ရွင္းရွင္းေျပ၍၊ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကို ေလ်ာ့ေစေတာ္မူၿပီ။ ၄အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာဘုရား၊ တဖန္အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲေစ၍၊ ထြက္ဖူးေသာ အမ်က္ေတာ္ကို ၿငိမ္းေစေတာ္မူပါ။ ၅အကြၽႏ္ုပ္တို႔၌ အစဥ္အမ်က္ထြက္ေတာ္မူမည္ေလာ။ ကာလအစဥ္အဆက္ စိတ္ေတာ္မေျပဘဲ ေနေတာ္မူမည္ေလာ။ ၆ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါမည္အေၾကာင္း၊ တဖန္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာ။ ၇အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔အား ကရုဏာေတာ္ကိုျပ၍၊ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုျပဳေတာ္မူပါ။

၈ထာဝရအရွင္ဘုရားသခင္ အဘယ္သို႔မိန္႔ေတာ္မူမည္ကို ငါနားေထာင္မည္။ အကယ္စင္စစ္ မိမိလူ၊ မိမိသန္႔ရွင္းသူတို႔အား ၿငိမ္သက္ျခင္းအေၾကာင္းကို မိန္႔ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သို႔ရာတြင္၊ ေနာက္တဖန္ မိုက္ေသာအက်င့္ကို မက်င့္ၾကပါေစႏွင့္။ ၉ငါတို႔ျပည္၌ ဘုန္းေတာ္က်ိန္းဝပ္မည္အေၾကာင္း၊ ကယ္တင္ေတာ္ မူျခင္း ေက်းဇူးသည္၊ ဘုရားသခင္ကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာသူတို႔၏ အနီးသို႔ ဧကန္အမွန္ေရာက္ေလၿပီ။ ၁ဝကရုဏာႏွင့္ သစၥာဆံုမိၿပီ။ တရားႏွင့္ ခ်မ္းသာသည္ တပါးကုိတပါးနမ္းၾကၿပီ။ ၁၁သစၥာသည္ ေျမႀကီးထဲကေပါက္လိမ့္မည္။ တရားသည္လည္း ေကာင္းကင္ေပၚက ငံု႔ၾကည့္လိမ့္မည္။ ၁၂အကယ္စင္စစ္ ထာဝရဘုရားသည္ ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔ေျမသည္ မိမိဘ႑ာကို ေပးလိမ့္မည္။  ၁၃တရားသည္ ေရွ႔ေတာ္၌သြား၍ ေျခေတာ္ရာတို႔ကို ပဲ့ျပင္လိမ့္မည္။

 အခန္းၾကီး(၈၆)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ နားေတာ္ကိုလွည့္၍ အကြၽႏ္္ုပ္စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ပါ၏။ ၂အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔အဝင္ျဖစ္ေသာ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဝိညာဥ္ကိုေစာင့္ မ၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ကိုးစားေသာ အကြၽႏ္ုပ္၏ကြၽန္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ ၃အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ေအာ္ဟစ္ပါသည္ျဖစ္၍၊ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ ၄အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ တသပါသည္ ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္သည္ ဝမ္းေျမာက္မည္အေၾကာင္း ျပဳေတာ္မူပါ။

၅အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေကာင္းေသာသေဘာ၊ သည္းခံတတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ ျပည့္စံု၍၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ပဌာနာျပဳေသာ သူအေပါင္းတို႔အား ကရုဏာေတာ္ၾကြယ္ဝပါ၏။ ၆အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ပဌနာစကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ အသနားေတာ္ခံေသာ စကားသံကုိ မွတ္ေတာ္မူပါ။ ေဘးေရာက္သည့္ကာလ ကိုယ္ေတာ္ကို ေခၚပါမည္။ ၇ကိုယ္ေတာ္လည္း ထူးေတာ္မူတတ္ပါ၏။ ၈အုိထာဝရဘုရား၊ ဘုရားတို႔တြင္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ တူေသာ ဘုရားမရွိပါ။ အမႈေတာ္ႏွင့္ တူေသာ အမႈလည္းမရွိပါ။ ၉အုိထာဝရဘုရား၊ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ လူမ်ိဳး အေပါင္းတို႔သည္ ခ်ဥ္းကပ္လ်က္ ေရွ႔ေတာ္၌ ျပပ္ဝပ္၍၊ နာမေတာ္ကို ေျမွာက္ၾကပါလိမ့္မည္။ ၁ဝကိုယ္ေတာ္သည္ ႀကီးျမတ္၍ အ့့့ံၾသဘြယ္တို႔ကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ကိုယ္ေတာ္တပါးတည္းသာလွ်င္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၁၁အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လမ္းကိုအကြၽႏ္ုပ္အား ျပၫႊန္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ သမၼာတရားလမ္းသို႔ လုိက္သြားပါမည္။ နာမေတာ္ကို ေၾကာက္ရံြ႔မည့္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးကို ေစ့စပ္ေစေတာ္ မူပါ။ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္ကုိ စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ခ်ီးမြမ္း၍၊ နာမေတာ္ ကို အစဥ္အၿမဲ ခ်ီးေျမႇာက္ပါမည္။ ၁၃အကြၽႏ္ုပ္ခံရေသာ ကရုဏာေတာ္ ႀကီးလွပါ၏။ အကြၽႏု္ုပ္၏ ဝိညာဥ္ကို မရဏႏိုင္ငံ ေအာက္အရပ္ထဲက ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄အိုဘုရားသခင္၊ မာနႀကီးေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္တဘက္၌ ထၾက၍၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ လူအစုအေဝးတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို မ်က္ေမွာက္မျပဳဘဲ၊ အကြၽႏ္ုပ္အသက္ကို ရွာၾကပါ၏။ ၁၅အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သနားစံုမက္တတ္ေသာသေဘာ၊ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ၊ သည္းခံတတ္ ေသာသေဘာ၊ ကရုဏာႏွင့္ သစၥာၾကြယ္ဝေသာ သေဘာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၆အကြၽႏ္ုပ္ကို မ်က္ႏွာျပဳ၍ ကယ္မသနားေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္အားတန္ခိုးေတာ္ကို ေပး၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္မသားကို ကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊ ၁၇အကြၽႏ္ုပ္အား ေကာင္းေသာ နိမိတ္လကၡဏာကို ျပေတာ္မူပါ။ အကြၽႏ္ုပ္ကို မုန္းေသာသူတို႔ သည္ ျမင္၍ ရွက္ေၾကာက္ၾကပါေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို မစ၍ ခ်မ္းသာေပးေတာ္မူ၏။

 အခန္းၾကီး(၈၇)

၁ဘံုဗိမၼာန္ေတာ္တိုက္ျမစ္သည္ သန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ရိုးေပၚမွာ တည္လ်က္ရွိ၏။ ၂ထာဝရဘုရား သည္ ယာကုပ္၏ ေနရာအေပါင္းတို႔ထက္ ဇိအုန္တံခါးတို႔ကိုသာ၍ ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏။ ၃အိုဘုရားသခင္၏ ၿမိဳ႔ေတာ္၊ သင္သည္ ဘုန္းအသေရ ႀကီးလိမ့္မည္ဟူေသာ စကားကိုေျပာထားလ်က္ရွိ၏။ ၄ငါ့ကိုသိကြၽမ္းေသာ သူတို႔တြင္၊ ရာခပ္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔ကို ငါမွတ္ထားမည္။ ဖိလိတၱိျပည္၊ တုရုုျပည္၊ ကုရွျပည္တုိ႔ကိုလည္း ၾကည့္ၾကေလာ့။ ဤမည္ေသာ ျပည္သားသည္ ၿမိဳ႔ေတာ္၌ ဘြားျမင္ေသာသူျဖစ္၏။ ၅ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကိုလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔သည္၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ဘြားျမင္ၾကၿပီ။ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရားသည္  ထုိၿမိဳ႔ကို ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ၿမဲၿမံေစေတာ္မူၿပီဟု ေျပာဆိုၾကလိမ့္မည္။ ၆ထာဝရဘုရား သည္ လူမ်ိဳးတို႔ကို စာရင္းယူေတာ္မူေသာအခါ၊ ဤမည္ေသာ အမ်ိဳးသည္ ၿမိဳ႔ေတာ္၌ ဘြားျမင္ေသာအမ်ိဳး ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ေတာ္မူမည္။ ၇သီခ်င္းသည္ႏွင့္ ပြဲသဘင္ခံေသာသူ အစရွိေသာ ငါ၏ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း အေၾကာင္းရွိသမွ်တို႔သည္ သင္၌ရွိၾကသတည္း။

 အခန္းၾကီး(၈၈)

၁အကြၽႏ္ုပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ေန႔ညဥ့္မျပတ္ ေအာ္ဟစ္ပါ၏။ ၂အကြၽႏ္ုပ္ျပဳေသာ ပဌနာသည္ အထံေတာ္သို႔ ဝင္ပါေစေသာ။ ေအာ္ဟစ္သံကုိ အားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၃အကြၽႏ္ုပ္၏ ဝိညာဥ္သည္ ဒုကၡႏွင့္ျပည့္၍၊ အသက္သည္လည္း မရဏႏိုင္ငံ အနီးသို႔ ေရာက္ပါၿပီ။ ၄အကြၽႏ္ုပ္သည္ သခ်ႋဳင္းတြင္းထဲသို႔ ဆင္းေသာသူတို႔ႏွင့္တကြ ေရတြက္ဝင္ျခင္းသို႔ ေရာက္ပါ၏။ အားကုန္ေသာသူကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါ၏။

၅အေသေကာင္တို႔တြင္ပစ္ထားေသာသူ၊ ကြပ္မ်က္၍ သခ်ႋဳင္းတြင္း၌ အိပ္ေနေသာ သူတည္းဟူေသာ ေအာက္ေမ့ ေတာ္မမူ၊ လက္ေတာ္၏ မစျခင္းႏွင့္ ကြာေဝးေသာသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏။ ၆အကြၽႏ္ုပ္ကို အနက္ဆံုးေသာတြင္း၊ ေမွာင္မိုက္ ဖံုးလႊမ္း၍ အလြန္နက္နဲေသာအရပ္၌ ခ်ထားေတာ္မူၿပီ။ ၇အမ်က္ေတာ္သည္၊ အကြၽႏ္ုပ္အေပၚ၌ ဖိလ်က္ရွိပါ၏။ လိႈင္းတံပိုးေတာ္ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ႏွိပ္စက္ေတာ္မူ၏။ ၈အကြၽႏု္ပ္၏ အသိအကြၽမ္းမ်ားကို အေဝးသို႔ေရြ႔ေတာ္မူၿပီ။ သူတို႔အား အကြၽႏ္ုပ္ကို ရြံ႔ရွာဘြယ္ ျဖစ္ေစေတာ္မူၿပီ။ အကြၽႏု္ပ္သည္ အခ်ဳပ္ခံရ၍၊ ျပင္သို႔ မထြက္ရပါ။ ၉အကြၽႏ္ုပ္ ခံရေသာ ဒုကၡေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိသည္ ပ်က္ပါ၏။ အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အစဥ္ေအာ္ဟစ္ပါ၏။ အထံ ေတာ္သို႔ လက္ကိုဆန္႔ပါ၏။

၁ဝေသလ်က္ေနေသာသူတို႔အား အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို ျပေတာ္မူမည္ေလာ။ အခ်ႋဳင္းသားတို႔သည္ ထ၍ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါမည္ေလာ။ ၁၁ကရုဏာေတာ္ကို သခ်ႋဳင္းတြင္း၌၄င္း၊ သစၥာေတာ္ကို ပ်က္စီးရာ အရပ္၌၄င္း ၾကားေျပာရၾကပါမည္ေလာ။ ၁၂အ့ံဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ေမွာင္မိုက္ေသာအရပ္၌၄င္း၊ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ ျခင္းတရားကို ေမ့ေလ်ာ့ရာျပည္၌၄င္း သိရၾကပါမည္ေလာ။ ၁၃အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏ္ုပ္ေအာ္ဟစ္ပါ ၏။ နံနက္အခ်ိန္၌ အကြၽႏ္ုပ္၏ပဌနာသည္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ေရာက္ပါ၏။ ၁၄အုိထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဝိညာဥ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ပယ္ေတာ္မူသနည္း။ မ်က္ႏွာေတာ္ကိုအကြၽႏ္ုပ္မွ အဘယ္ေၾကာင့္ လႊဲေတာ္မူသနည္း။ ၁၅အကြၽႏ္ုပ္ သည္ ဒုကၡေဝဒနာကို ခံရ၍ ေသဆဲရွိပါ၏။ စီရင္ေတာ္မူေသာေဘးမ်ားကို ငယ္ေသာအရြယ္ကပင္ ခံရ၍ ပင္ပန္းပါ၏။ ၁၆အမ်က္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို လႊမ္းမိုးပါ၏။ စီရင္ေတာ္မူေသာ ေဘးတို႔သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏အသက္ကို ၫွင္းဆဲ သည့္တိုင္ေအာင္၊ ၁၇ေရကဲ့သို႔ အစဥ္အျပတဝိုင္း၍ တညီတၫြတ္တည္း ဝန္းရံၾကပါ၏။ ၁၈ခ်စ္ေသာသူႏွင့္ အေဆြခင္ ပြန္းကို အကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ေဝးေဝးေရြ႔ေတာ္မူၿပီ။ အသိအကြၽမ္းတို႔သည္ ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ရွိၾကပါ၏။

 

 အခန္းၾကီး(၈၉)

၁အကြၽႏ္ုပ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ကရုဏာေတာ္ကို အစဥ္အၿမဲ သီခ်င္းဆိုပါမည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ သစၥာကို လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္တို႔အား ေဟာေျပာျမြက္ဆိုပါမည္။ ၂ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ရ ပါ၏။ သစၥာေတာ္ကို ေကာင္းကင္၌ ခိုင္ခ့့ံၿမဲၿမံေစေတာ္မူသည္ဟု အကြၽႏ္ုပ္သေဘာက်ပါ၏။ ၃-၄ကိုယ္ေတာ္မိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကို အစဥ္မျပတ္ငါ ၿမဲၿမံေစမည္။ သင္၏ပလႅင္ကုိလည္း လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္ တည္ေစမည္ဟု ငါေရြးေကာက္ ေသာသူႏွင့္ ငါသည္ပဋိိညာဥ္ဖြဲ႔၍၊ ငါ၏ကြၽန္ဒါဝိဒ္အား က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳၿပီ။

၅အိုထာဝရဘုရား၊ ေကာင္းကင္သည္ အ့့့ံဘြယ္ေသာ အမႈေတာ္ကို၄င္း၊ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ စည္းေဝးလ်က္ သစၥာေတာ္ကို၄င္း ခ်ီးမြမ္းၾကပါေစေသာ။ ၆အေၾကာင္းမႈကား၊ ေကာင္းကင္တြင္ ထာဝရဘုရား ႏွင့္ အဘယ္သူျပိဳင္ႏိုင္ သနည္း။ ဘုရားသခင္၏ သားတို႔တြင္ ထာဝရဘုရားႏွင့္ အဘယ္သူတူသနည္း။ ၇ဘုရားသခင္သည္ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏ ပရိတ္သတ္တြင္ အလြန္ေၾကာက္ရြံ႔ဘြယ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ အထံေတာ္၌ ပတ္လည္ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔ထက္ ရိုေသ ဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၈ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ အဘယ္သူ တူပါ သနည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ ခြန္အားႀကီးေတာ္မူ၏။ သစၥာေတာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္ကို ပတ္ဝန္းလ်က္ရွိပါ၏။ ၉သမုဒၵရာ ဟုန္းျခင္းကို အစိုးရေတာ္မူ၏။ လိႈင္းတံပိုးထေသာအခါ ၿငိမ္းေစေတာ္မူ၏။ ၁ဝကိုယ္ေတာ္သည္ သူရဲကဲ့သို႔ ရာခပ္ကိုခ်ိဳးဖ်က္၍၊ အားႀကီးေသာ လက္ရံုးေတာ္ျဖင့္ ရန္သူတို႔ကို အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေစေတာ္မူ၏။ ၁၁ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးသည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ဥစၥာျဖစ္ပါ၏။ ေလာကဓာတ္ႏွင့္ ေလာကဓာတ္တန္ဆာမ်ားကို တည္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၂ေျမာက္မ်က္ႏွာႏွင့္ ေတာင္မ်က္ႏွာကိုလည္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူၿပီ။ တာေဗာ္ေတာင္ႏွင့္ ေဟရမုန္ေတာင္သည္ နာမေတာ္ကို  အမွီျပဳ၍ ရြင္လန္းစြာ သီဆိုၾကပါ၏။ ၁၃တန္ခိုးရွိေသာလက္ရံုးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၏။ လက္ေတာ္သည္ အားႀကီး၍၊ လက်္ာ လက္ေတာ္သည္ ျမင့္ပါ၏။ ၁၄တရားသျဖင့္ စီရင္ျခင္း၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ပလႅင္ေတာ္၏ တည္ရာျဖစ္ပါ၏။ ကရုဏာႏွင့္ သစၥာသည္ မ်က္ႏွာေတာ္ေရွ႔၌ သြားၾကပါ၏။ ၁၅အိုထာဝရဘုရား၊ ႏိႈးေဆာ္ေတာ္မူျခင္းအသံကို နားလည္ေသာ လူမ်ိဳးသည္ မဂၤလာရွိပါ၏။ ၁၆သူတို႔သည္ မ်က္ႏွာေတာ္အလင္း၌ သြားလာရၾကပါ၏။ နာမေတာ္၌အစဥ္ ဝမ္းေျမာက္၍ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္း တရားအားျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ရၾကပါ၏။ ၁၇ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔အစြမ္းသတၱိ၏ ဘုန္းျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္လည္း အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးခ်ိဳသည္ ခ်ီးေျမႇာက္လ်က္ ရွိပါ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကြယ္ကာေတာ္မူ၏။ ဣသေလအမ်ိဳး၏ သန္႔ရွင္းေသာ ဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၁၉တရံေရာအခါ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔ကို ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အားျဖင့္ မိန္႔ျမြက္ေတာ္မူသည္ကား၊ အားႀကီးေသာ သူသည္ ကူမမည္အေၾကာင္းငါခန္႔ထားၿပီ။ လူစုထဲက ေရြးေကာက္ေသာ သူတစ္ေယာက္ကို ငါေျမွာက္ၿပီ။  ၂ဝငါ၏ကြၽန္ ဒါဝိဒ္ကိုငါေတြ႔၍၊ သန္႔ရွင္းေသာဆီႏွင့္ ဘိသိက္ေပးၿပီ။ ၂၁သူ႔ဘက္မွာ ငါ့လက္သည္ တည္လိမ့္မည္။ ငါ့လက္ရံုးသည္ သူ႔ကိုၿမဲၿမံခိုင္ခံ့ေစမည္။ ၂၂ရန္သူသည္ သူ၏ဥစၥာကို အႏိုင္အထက္မယူရ။ မတရားေသာသူသည္ မၫႇင္းဆဲရ။ ၂၃သူ၏ရန္သူတို႔ကို သူ႔ေရွ႔မွာ ငါႏွိပ္စက္၍၊ သူ႔ကိုမုန္းေသာသူတို႔ကို ဒဏ္ခတ္မည္။ ၂၄ငါ၏သစၥာႏွင့္ ကရုဏာသည္ သူ႔ဘက္မွေန၍၊ ငါ၏နာမအားျဖင့္  သူ၏ဦးခ်ိဳသည္ ေျမွာက္လ်က္ရွိလိမ့္မည္။ ၂၅သူ၏လက္ကုိလည္း၊ ပင္လယ္ေပၚမွာ၄င္း၊ သူ၏လက်္ာလက္ကို ျမစ္မ်ားေပၚမွာ၄င္း ငါတင္၍ ထားမည္။ ၂၆သူကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏အဘ၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ဘုရားသခင္၊အကြၽႏု္ပ္ကိုကယ္တင္ရာ ေက်ာက္ျဖစ္ ေတာ္မူ၏ဟု၊ ငါ့ကုိ ေၾကြးေၾကာ္လိမ့္မည္။ ၂၇အကယ္စင္စစ္ သူ႔ကိုသားဦးအရာ၌ ခန္႔ထား၍၊ ေလာကီရွင္ ဘုရင္တို႔ အေပၚမွာ ခ်ီးေျမႇာက္မည္။ ၂၈ငါ၏ ကရုဏာကို သူ႔အဘို႔ငါသည္ အစဥ္ေစာင့္၍၊ ငါ၏ ပဋိိညာဥ္တရားသည္ သူ၌ ၿမဲၿမံလိမ့္မည္။ ၂၉သူ၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကို အစဥ္အၿမဲတည္ေစမည္။ သူ၏ပလႅင္သည္ ေကာင္းကင္ကာလကဲ့သို႔ နိစၥထာဝရ ျဖစ္လိမ့္္မည္။

၃ဝသူ၏သားေျမးတို႔သည္ ငါ့တရားကို စြန္႔ပယ္၍၊ ငါ၏စီရင္ခ်က္တို႔ကိုမက်င့္၊ ၃၁ငါ၏အထံုးအဖြဲ႔တုိ႔ကို ရႈတ္ခ်၍၊ ငါ၏ပညတ္တို႔ကို မေစာင့္ဘဲေနလွ်င္၊ ၃၂ငါသည္ သူတို႔ျပစ္မွားေသာေၾကာင့္၊ ႀကိမ္လံုးႏွင့္ဆံုးမ၍ ဒဏ္ခ်က္တို႔ႏွင့္ ဒုစရိုက္အတိုင္း အျပစ္ေပးမည္။ ၃၃သို႔ေသာ္လည္း၊ ငါ၏ကရုဏာကို သူမွငါမႏႈတ္မပယ္။ ငါ၏သစၥာ ကိုလည္းမဖ်က္။ ၃၄ငါ၏ ပဋိိညာဥ္တရားကိုလည္း မရႈတ္ခ်။ ငါမိန္႔ျမြက္ေသာ စကားလည္း ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွိရ။ ၃၅ငါသည္ ဒါဝိဒ္ကို မလွည့္စားဟု ငါ၏သန္႔ရွင္းျခင္းပါရမီကို တုိင္တည္၍ တခါက်ိန္ဆိုၿပီ။ ၃၆သူ၏အမ်ိဳးအႏြယ္သည္ အစဥ္အၿမဲတည္ရမည္။ သူ၏ပလႅင္သည္လည္း၊ ငါ့ေရွ႔၌ ေနကဲ့သို႔ျဖစ္ရမည္။ ၃၇လကဲ့သို႔၄င္း၊ မုဃ္းေကာင္းကင္၌ သစၥာေစာင့္ေသာ သက္ေသကဲ့သို႔၄င္း၊ အစဥ္ၿမဲၿမံရမည္ဟု ကိုယ္ေတာ္သည္ မိန္႔ေတာ္မူပါၿပီ။

၃၈သို႔ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ယခုစြန္႔ပယ္၍ ရြံရွာေတာ္မူၿပီ။ အထံေတာ္၌ ဘိသိက္ခံေသာသူကုိ အမ်က္ထြက္ေတာ္မူၿပီ။ ၃၉ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ႏွင့္ဖြဲ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္ကုိ ဖ်က္၍၊ သူ၏သရဖူကို ေျမတိုင္ေအာင္ ရႈတ္ခ်ေတာ္မူၿပီ။ ၄ဝသူ၏ၿခံရွိသမွ်တို႔ကို ခ်ိဳး၍၊ သူ၏တိုက္မ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ေတာ္မူၿပီ။ ၄၁လမ္း၌ ေရွာက္သြားေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ သူ႔ကိုလုယူၾက၏။ အိမ္နီးခ်င္းတို႔တြင္ ကဲ့ရဲ႕ဘြယ္ျဖစ္ပါ၏။ ၄၂သူ၏ရန္သူတို႔ လက်္ာလက္ကို ခ်ီးျမွင့္၍၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ဝမ္းေျမာက္ေစေတာ္မူ၏။ ၄၃သူ၏ထားသြားကိုလိပ္ေစ၍၊ သူစစ္တိုက္ ရာတြင္ ေထာက္မေတာ္မူပါ။ ၄၄သူ၏ဘုန္းကိုကြယ္ေစ၍၊ သူ၏ရာဇပလႅင္ကုိ ေျမသို႔ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူၿပီ။ ၄၅သူ၏ပ်ိဳေသာ အရြယ္ကို တိုေစ၍ အရွက္ခြဲေတာ္မူၿပီ။

၄၆အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အလွ်င္းမထင္ရွားဘဲ၊ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ပုန္း၍ေနေတာ္ မူမည္နည္း။ အမ်က္ေတာ္သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး မီးကဲ့သို႔ ေလာင္ရပါမည္နည္း။ ၄၇အကြၽႏု္ပ္၏ အသက္တာ သည္ အဘယ္မွ်ေလာက္ တုိသည္ကို၄င္း၊ အဘယ္မွ်ေလာက္ ပ်က္တတ္ေစျခင္းငွာ၊ လူသားအေပါင္းတို႔ကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူသည္ကို၄င္း၊ ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၄၈ေသျခင္းသို႔ မေရာက္၊ အသက္ရွင္၍ မိမိဝိညာဥ္ကို မရဏႏိုင္ငံတန္ခိုးမွ ကယ္ႏႈတ္ႏိုင္ေသာ သူကား အဘယ္သူနည္း။ ၄၉အိုထာဝရဘုရား၊ သစၥာေတာ္ႏွင့္တကြ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ ဒါဝိဒ္အား က်ိန္ဆိုေတာ္မူေသာ ေရွးကရုဏာေတာ္သည္ အဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ ၅ဝအုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔သည္ ခံရေသာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ မ်ားစြာေသာလူတို႔၏ အမႈအလံုးစံုကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ ကိုယ္ရင္ခြင္၌ ေဆာင္ရပါ၏။ ၅၁အေၾကာင္းမူကား၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို႔သည္ ကဲ့ရဲ႕တတ္ၾကပါ၏။ အထံေတာ္၌ ဘိသိက္ခံေသာသူ၏ ေျခရာေတာ္တုိ႔ကို ကဲ့ရဲ႕တတ္ၾကပါ၏။ ၅၂ထာဝရဘုရားသည္ ကမၻာအဆက္ဆက္ မဂၤလာရွိေတာ္ မူေစသတည္း။ အာမင္ႏွင့္ အာမင္။

အခန္းၾကီး(၉၀)

ဘုရားသခင္၏လူ ေမာေရွျပဳေသာ ပဌနာ

၁အို ဘုရားရွင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကာလအစဥ္အဆက္အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ခိုလံႈရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂ေတာင္မ်ားကိုု မေဘာ္၊ ေျမႀကီးႏွင့္ေလာကဓာတ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မမူမွီ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကမၻာအဆက္ဆက္မွစ၍၊ ေနာက္ကမၻာ အဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃လူမ်ိဳးကုိကား၊ ေၾကမြေစေတာ္မူ၏။ အခ်င္းလူသားတို႔ ျပန္ၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ေရွ႔ေတာ္၌ အႏွစ္တစ္ေထာင္သည္ လြန္ၿပီေသာ မေန႔ကဲ့သို႔၄င္း၊ ညဥ့္ယံတယံကဲ့ သို႔၄င္း ျဖစ္ပါ၏။ ၅လူတို႔ကို လႊမ္းမိုးတိုက္သြားေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကပါ၏။ လူသည္ျမက္ ပင္ကဲ့သုိ႔ နံနက္အခ်ိန္၌ တိုးပြားတတ္ပါ၏။ ၆နံနက္ အခ်ိန္၌ကား၊ ပြင့္လန္း၍ တိုးပြားပါ၏၊၊ ညဦးအခ်ိန္၌ကား၊ ရိတ္၍ၫိ‡ဳးႏြမ္းပါ၏။ ၇အမ်က္ေတာ္ ထြက္ေသာအားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ၾကပါ၏။ စိတ္ေတာ္မေျပေသာေၾကာင့္၊ စိုးရိမ္တုန္လႈပ္ျခင္းရွိၾကပါ၏။ ၈အကြၽႏ္ုပ္တို႔ ၏ ဒုစရိုက္မ်ားကို ေရွ႔ေတာ္၌၄င္း၊ ဝွက္ထား ေသာ အက်င့္မ်ားကို  မ်က္ႏွာေတာ္အလင္းထဲ၌ ၄င္း၊ လွန္ထားေတာ္မူ၏၊၊ ၉အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အမ်က္ေတာ္ကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ ေန႔ရက္ကာလေရြ႔သြား၍၊ ႏွစ္မ်ားတို႔ သည္ စိတ္ထင္ကဲ့သို႔ လြန္တတ္ၾကပါ၏။ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသက္အရြယ္သည္ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ အတိုင္းအရွည္ရွိပါ၏။ အားႀကီး၍ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္ျပည့္ေသာ္လည္း၊ ဝါၾကြားျခင္း သည္ ပင္ပန္းျခင္းႏွင့္ ဝမ္းနည္းျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ထုိအသက္သည္လည္း ျမန္ျမန္လြန္၍၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ စုေတ့ၾကပါ၏။ ၁၁အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကုိ အဘယ္သူသိပါသနည္း။ အမ်က္ထြက္ ေတာ္မူျခင္းကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံသင့္သည္အတိုင္း အဘယ္သူေၾကာက္ရြ႔ံ ပါသနည္း။ ၁၂အကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ပညာတရားကို ႏွလံုးသြင္းမိမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေန႔ရက္ ကာလကို ေရတြက္ႏိုင္ျခင္းငွာ သြန္သင္ေတာ္မူပါ။

၁၃အိုထာဝရဘုရား၊ ျပန္လာေတာ္မူပါ။ အဘယ္မွ်ေလာက္ၾကာပါမည္နည္း။ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔ကို နာၾကင္ေသာ စိတ္ရွိေတာ္မူပါ၊ ၁၄အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ အလ်င္အျမန္ေရာင့္ရဲေစေတာ္မူပါ။ သို႔ျပဳလွ်င္ တသက္လံုးဝမ္းေျမာက္ ရႊင္လန္းၾကပါလိမ့္မည္။ ၁၅အကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို ညွင္းဆဲေတာ္မူေသာ ေန႔ရက္ကာလ၊ ဒုကၡခံရခဲ့ၿပီး ေသာ  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားသည္ အတိုင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ရေသာ အခြင့္ကိုေပးသနား ေတာ္မူပါ။ ၁၆အမႈေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္တို႔အား၄င္း၊ ဘုန္းေတာ္သည္ သားေျမးတို႔အား၄င္း ထင္ရွားပါေစေသာ။ ၁၇အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ေပၚသို႔ ေရာက္ပါေစေသာ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ျပဳေသာ အမႈတို႔ကိုလည္း အကြၽႏ္ုပ္ တို႔ အဘို႔ၿမဲၿမံေစေတာ္မူပါ။