အခန္းၾကီး(၉၁) မွ (၁၀၀)


အခန္းၾကီး(၉၁)

၁အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၏ကြယ္ကာရာ ဌာနေတာ္၌္ ေနေသာသူသည္ အနႏၱတန္ခိုးရွင္၏ အရိပ္ကုိ ခိုရလိမ့္မည္။  ၂ထာဝရဘုရားသည္ ငါခုိလံႈရာ၊ ငါ၏ရဲတိုက္၊ ငါကိုးစားေသာ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူသည္ဟု ငါေျပာဆို၏။

၃အကယ္စင္စစ္ မုဆိုး၏ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္၄င္း၊ ေသတတ္ေသာအနာႏွင့္၄င္း၊ သင့္ကိုကင္းလြတ္ ေစေတာ္မူမည္။ ၄အေတာင္ေတာ္ အေမြးႏွင့္ဖံုးအုပ္ေတာ္မူ၍၊ အေတာင္ေတာ္ေအာက္၌ သင္သည္ လံုၿခံဳစြာ ေနရလိမ့္မည္။ သစၥာေတာ္ သည္ သင္၏ ဒိုင္းလႊားျဖစ္လိမ့္မည္။ ၅ညဥ့္အခါ ျဖစ္တတ္ေသာ ေဘးကို၄င္း၊ ေန႔အခ်ိန္၌ ပစ္ေသာျမွားကို၄င္း၊ ၆ေမွာင္မိုက္   ထဲမွာ လည္ေသာ ကာလနာကို၄င္း၊ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ဥပဒ္ကို၄င္း၊ သင္သည္ မေၾကာက္ရ။  ၇သင္၏အနားမွာ လူတေထာင္၊ သင္၏လက်္ာ ဘက္မွာ လူတေသာင္း လဲေသာ္လည္း၊ သင့္ကို မထိမခိုက္ရ။ ၈သင္သည္ ကိုယ္မ်က္စိႏွင့္ ၾကည့္၍၊ မတရားေသာ သူတို႔၌ ေရာက္ရေသာအျပစ္ ကို ျမင္ရံုမွ်သာရွိလိမ့္မည္။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ ငါခုိလံႈရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု သင္သည္ဆို၍၊ အျမင့္ဆံုးေသာ ဘုရား၌ ေနရာက်ေသာေၾကာင့္၊ ၁ဝသင္၌ မေကာင္းေသာ အနိဌရုပ္မကပ္မေရာက္။ သင့္ေနရာသို႔ ေဘးဥပဒ္မခ်ဥ္းရ။ ၁၁သြားေလရာရာ၌ သင့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွာ၊ ေကာင္းကင္တမန္တို႔အား သင့္အဘို႔ မွာထားေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ ၁၂သင္၏ေျခကို ေက်ာက္ႏွင့္ မထိမခိုက္ေစျခင္းငွာ၊ သူတို႔သည္ သင့္ကို လက္ႏွင့္မစခ်ီပင့္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၃သင္ သည္ျခေသၤ့ႏွင့္ ေျမြဆိုးအေပၚမွာ ေက်ာ္သြား၍၊ ျခေသၤ့ပ်ိဳႏွင့္ နဂါးတို႔ကို ေျချဖင့္နင္းလိမ့္မည္။

၁၄သူသည္ ငါ့ကုိခ်စ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုငါကယ္ႏႈတ္မည္။ ငါ့၏နာမကိုသိေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုငါ ေျမွာက္မည္။ ၁၅သူသည္ ငါ့ကိုေခၚေသာအခါ ငါထူးမည္။ ဒုကၡခံရေသာအခါ သူ႔ဘက္မွာ ငါေန၍ခ်မ္းသာေပးမည္။ သူ၏ဘုန္းကိုလည္း ထင္ရွားေစမည္။ ၁၆ရွည္ေသာအသက္ႏွင့္ သူ႔ကို ေရာင့္ရဲေစ၍၊ ငါ၏ကယ္တင္ ျခင္းေက်းဇူးကို သူ႔အားျပမည္။

 အခန္းၾကီး(၉၂)

ဥပုသ္ေန႔အဘို႔ဆာလံသီခ်င္း။

၁ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္း၍၊ ၂အျမင့္ဆံုးေသာဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆုိုျခင္း ငွာ၄င္း၊  ၃ေစာင္းႏွင့္တကြ ႀကိဳးဆယ္ပင္ရွိေသာ တုရိယာ၊ တေယာ၊ မိေက်ာင္းတို႔ကို တီး၍၊ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္ကို နံနက္အခ်ိန္၊ ညအခ်ိန္ အစဥ္အတိုင္း ျပျခင္းငွာ၄င္း ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ၄အုိထာဝရ ဘုရား၊ အမႈေတာ္မ်ားအားျဖင့္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ဝမ္းေျမာက္ေစေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ လက္ေတာ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေတာ္ မူသမွ်တို႔ေၾကာင့္ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုပါမည္။ ၅အိုထာဝရဘုရား၊ စီရင္ေတာ္မူေသာ အမႈတို႔သည္ ႀကီးမား၍၊ အႀကံအစည္ေတာ္လည္း အလြန္နက္လွပါ၏။ ၆တိရစာၦန္ သေဘာရွိေသာ သူမသိ၊ မိုက္ေသာသူနားမလည္ေသာ အမူအရာဟူမူကား၊ ၇မတရား ေသာသူတို႔သည္ ျမက္ပင္ကဲ့သို႔ ေပါက္၍၊ အဓမၼအမႈကို ျပဳေသာသူတို႔သည္ ပြင့္လန္း ၾကေသာအခါ၊ ထာဝရပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္ရေသာ အေၾကာင္းေပတည္း။ ၈ကိုယ္ေတာ္မူကား၊ အစဥ္အၿမဲ ႀကီးျမင့္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၉အိုထာရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္း သို႔ေရာက္၍၊ အဓမၼအမႈကိုျပဳေသာ သူအေပါင္း တို႔သည္ အရပ္ရပ္ကြဲျပားၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝအကြၽႏ္ုပ္၏ခ်ိဳကိုကား၊ ႀကံ့ခ်ိဳကဲ့သို႔ ေျမွာက္၍၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို အသစ္ေသာဆီႏွင့္ လိမ္းေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၁အကြၽႏ္ုပ္၏ ရန္သူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ မ်က္စိျမင္လ်က္၊ ရန္ဘက္ျပဳေသာ လူဆိုးတို႔အေၾကာင္းကို နားၾကားလ်က္၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အားရပါလိမ့္မည္။

၁၂ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ စြန္ပလြံပင္ကဲ့သို႔ ပြင့္လန္း၍ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚမွာ အာရဇ္ပင္ကဲ့သို႔ ႀကီးပြား လိမ့္မည္။ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ စိုက္ပ်ိဳးေသာ သူတို႔သည္ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ တန္တိုင္းေတာ္တြင္ ပြင့္လန္း ၾကလိမ့္မည္။ ၁၄အသက္ႀကီးေသာ ကာလတြင္ပင္၊ အသီးကိုသီး၍ ၾကြယ္ဝစိမ္းလန္းၾကလိမ့္မည္။ ၁၅ထုိသို႔ေသာ အားျဖင့္ ငါ၏ေက်ာက္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ ေတာ္မူ၍၊ မတရားေသာအမႈႏွင့္ ကင္းလြတ္ေတာ္မူသည္ဟု ထင္ရွားလိမ့္သတည္း။

 အခန္းၾကီး(၉၃)

၁ထာဝရဘုရားသည္ စိုးစံ၍၊ အာႏုေဘာ္ႏွင့္ တန္ဆာဆင္ေတာ္မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ထုိသို႔ဝတ္ဆင္၍၊ ခြန္အားကို ခါးပန္းစည္းေတာ္မူ၏။ သို႔ျဖစ္၍၊ ေလာကဓာတ္သည္ မလႈပ္မရွား ႏုိင္ေအာင္ တည္လ်က္ရွိ၏။ ၂ကိုယ္ေတာ္၏ ပလႅင္သည္ ေရွ႔ဦးစြာမွစ၍ တည္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေရွးကာလမွစ၍ အစဥ္အၿမဲျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃ အိုထာဝရဘုရား၊ ျမစ္တို႔သည္ ထၾကပါ၏။ ျမစ္တို႔သည္ ဟုန္းသံကိုေပးၾကပါ၏။ ျမစ္တုိ႔သည္ လိႈင္းတံပိုး ခတ္ၾကပါ၏။ ၄ေရမ်ားဟုန္းသံႏွင့္ တကြ သမုဒၵရာ လိႈင္းတံပိုးတို႔သည္ အားႀကီးသည္ထက္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ျမင့္ေသာအရပ္ ၌သာ၍ တန္ခိုးႀကီးေတာ္မူ၏။ ၅ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္တို႔သည္ အလြန္ၿမဲၿမံၾကပါ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ သန္႔ရွင္းျခင္း ပါရမီသည္ အစဥ္အၿမဲ အိမ္ေတာ္၏ အသေရျဖစ္ပါသတည္း။

အခန္းၾကီး(၉၄)

၁ အျပစ္ကို ေပးပိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ အျပစ္ကိုေပးပိုင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၊ ေရာင္ျခည္ေတာ္ကုိ လႊတ္ေတာ္မူပါ။ ၂ေျမႀကီးသားတို႔ကို တရားဆံုးျဖတ္ေတာ္မူေသာ အရွင္၊ ထေတာ္မူပါ။ မာနႀကီးေသာ သူတို႔အား အက်ိဳးအျပစ္ကို ဆပ္ေပးေတာ္မူပါ။ ၃အိုထာဝရဘုရား၊ မတရားေသာ သူတို႔သည္ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ဝမ္းေျမာက္ၾကပါလိမ့္မည္နည္း။ ၄အဓမၼအမႈကို ျပဳသမွ်ေသာ သူတို႔သည္ ေစာ္ကား၍၊ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကိုေျပာလ်က္၊ အဘယ္မွ်ကာလပတ္လံုး ဝါၾကြားၾကပါလိမ့္မည္နည္း။ ၅အိုထာဝရဘုရား၊ သူတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ လူတို႔ကို ႏွိပ္စက္၍၊ အေမြေတာ္ကို ညွင္းဆဲၾကပါ၏။ ၆မုဆိုးမႏွင့္ ဧည့္သည္ကို၄င္း၊ မိဘ မရွိေသာ သူငယ္ကို၄င္း သတ္ၾကပါ၏။ ၇သို႔ရာတြင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ မျမင္၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္သည္ မမွတ္တတ္ဟု ဆိုၾကပါ၏။

၈တိရစာၦန္သေဘာရွိေသာသူတို႔၊ နားလည္ၾကေလာ့။ လူမိုက္တို႔၊ အဘယ္ကာလမွ ပညာသတိကို ရၾကလိမ့္မည္နည္း။ ၉နားကိုစိုက္ထားေတာ္မူေသာ သူသည္ မၾကားရသေလာ။ မ်က္စိကို ဖန္ဆင္း ေတာ္မူေသာ သူသည္ မျမင္ရသေလာ။ ၁ဝလူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဆံုးမေတာ္မူေသာ သူသည္ အျပစ္မေပးရ သေလာ။ လူတို႔အား ပညာအတတ္ကို သြန္သင္ေတာ္မူေသာ သူသည္ ကိုယ္တိုင္ပညာအတတ္မရွိသေလာ။ ၁၁လူတို႔၏ အႀကံအစည္ သည္ အခ်ည္းႏွီး ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထာဝရဘုရားသိေတာ္မူ၏။

၁၂-၁၃အိုထာဝရဘုရား၊ မတရားသူတို႔အဘို႔ တြင္းတူးစဥ္အခါ၊ ဒုကၡေန႔ရက္ ကာလႏွင့္ လြတ္ျခင္းခ်မ္းသာကို ေပးအ့့ံ ေသာငွာ၊ ကိုယ္ေတာ္ဆံုးမ၍၊ တရားေတာ္ကို သြန္သင္ေတာ္မူေသာ သူသည္ မဂၤလရွိပါ၏။ ၁၄ထာဝရ ဘုရားသည္  မိမိလူတို႔ကို မပယ္၊ အေမြေတာ္ကုိ စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူ။ ၁၅တဖန္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားဘက္၌ စီရင္ဆံုး ျဖတ္ေတာ္မူ၍၊ သေဘာေျဖာင့္ေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ၾကပါလိမ့္မည္။

၁၆လူဆိုးတို႔ကို ဆီးတား၍ ငါ့ဘက္မွာ အဘယ္သူထမည္နည္း။ မတရားေသာ သူတို႔ကိုဆီးတား၍၊ ငါ့ဘက္မွာ အဘယ္သူေနမည္နည္း။ ၁၇ထာဝရဘုရား ငါ့ကိုမစေတာ္မမူလွ်င္၊ ငါ့ဝိညာဥ္သည္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္၌ မၾကာမျမင့္မွီ ေနရာက်ရလိမ့္မည္။  ၁၈ငါ့ေျခေခ်ာ္လ်က္ ရွိသည္ဟု အကြၽႏု္ပ္ဆိုေသာအခါ၊ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကရုဏာ သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ေထာက္မပါ၏။ ၁၉အကြၽႏ္ုပ္၏ႏွလံုးထဲမွာ စိတ္မ်ားျပားေသာအခါ၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သက္သာေစေတာ္ မူသျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဝိညာဥ္သည္ ရႊင္လန္းပါ၏။ ၂ဝမတရားေသာ အႀကံကုိ မင္း၏အခြင့္ႏွင့္ ျပဳစုတတ္ေသာ အဓမၼရာဇပလႅင္သည္ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ မိႆဟာရဖြဲ႔မရပါမည္ေလာ။ ၂၁ေျဖာင့္မတ္ ေသာသူ၏ အသက္ကို သတ္ျခင္းငွာ စုေဝးၾကပါ၏။ အျပစ္မရွိေသာသူကို ေသေစျခင္းငွာ စီရင္ၾကပါ၏။ ၂၂သို႔ေသာ္ လည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏ရဲတိုက္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ၏ဘုရားသခင္သည္ ငါခိုလံႈရာ ေက်ာက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၂၃သူတို႔၏အျပစ္ကို သူတို႔အေပၚသို႔ ေရာက္ေစေတာ္မူမည္။ အဓမၼအမႈကို ျပဳစဥ္တြင္ပင္ ပယ္ျဖတ္ေတာ္မူမည္။ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို ပယ္ျဖတ္ေတာ္မူမည္။

 အခန္းၾကီး(၉၅)

၁လာၾက။ ထာဝရဘုရားအား ရႊင္လန္းသီခ်င္း ဆိုၾကကုန္အံ့။ ငါတို႔သည္ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ရာ ေက်ာက္ကို  က်ဴးဧၾကကုန္အံ့။ ၂ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ဝင္၍၊ ဆာလံသီခ်င္းဆိုလ်က္ က်ဴးဧေသာအသံကို ျပဳၾကကုန္အံ့။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရား၊ ဘုရားတကာတို႔ထက္ ႀကီးျမတ္ ေသာဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၄ေျမႀကီးနက္နဲရာ အရပ္တုိ႔သည္ လက္ေတာ္၌ ရွိၾက၏။ ေတာင္ထိပ္တို႔ကိုလည္း ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၅ပင္လယ္ကို လည္းဖန္ဆင္း၍ ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ကုန္းကိုလည္း လက္ေတာ္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေတာ္မူ၏။

၆လာၾက။ ျပပ္ဝပ္၍ ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ ငါတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရား၏ ေရွ႔ေတာ္၌ ဒူးေထာက္ၾကကုန္အံ့။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ဘုရား ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတုိ႔သည္လည္း၊ အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသူ၊ လက္ေတာ္ ေအာက္၌ ေနေသာသိုးစု ျဖစ္ၾက၏။ ၈ယေန႔တြင္ သင္တို႔သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကို ၾကားလ်က္ ခိုင္မာေသာ စိတ္ႏွလံုးမရွိၾကႏွင့္။ ၉သင္တို႔အဘမ်ား သည္ အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုး ငါ့ကိုအနည္းနည္းစံုစမ္း၍၊ ငါ၏အမႈတို႔ကို ျမင္ရေသာေတာတြင္၊ ငါ့ကိုဆန္႔က်င္ဘက္ ျပဳ၍၊ စံုစမ္းရာကာလ၌ ရွိသကဲ့သို႔ မရွိေစၾကႏွင့္။ ၁ဝထုိလူမ်ိဳးကို ငါရြံသည္ျဖစ္၍၊ ထိုသူတို႔သည္ စိတ္သေဘာ မွားယြင္းတတ္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ ငါ၏အေလ့အလာတို႔ကို နားမလည္ၾကဟု ငါဆိုရ၏။ ၁၁ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ငါ၏ခ်မ္းသာထဲသို႔ မဝင္ရၾကဟု အမ်က္ထြက္၍ ငါက်ိန္ဆို၏။

 အခန္းၾကီး(၉၆)

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာ သီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့။ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရား အား သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့။ ၂ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆို၍၊ နာမေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ။့ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း တရားကို တေန႔ထက္တေန႔ ၫႊန္ၾကားၾကေလာ့။ ၃ဘုန္းေတာ္ကို တပါးအမ်ိဳးသား တို႔၌၄င္း၊ အ့ံဘြယ္ေသာ အမႈ ေတာ္တို႔ကို ခပ္သိမ္းေသာ လူမ်ိဳးတို႔၌၄င္းေဖာ္ျပၾကေလာ့။ ၄ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍ အလြန္းခ်ီးမြမ္းဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ဘုရားတကာတို႔ထက္ ေၾကာက္ရြ႔ံဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၅တပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏ ဘုရားရွိသမွ်တို႔သည္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ ျဖစ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားမူကား၊ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၏။ ၆ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ရွိ၏။ အစြမ္းသတၱိႏွင့္ ဂုဏ္အသေရလည္း သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္၌ ရွိ၏။

၇လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းတန္ခိုးအစြမ္းသတိၱ ရွိေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့။ ရွိေတာ္မူ သည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့။ ၈ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္သည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူသည္ဟု ဝန္ခံၾကေလာ့။ ပူေဇာ္သကၠာကို ေဆာင္ခဲ့လ်က္ တန္တုိင္းေတာ္သို႔ ဝင္ၾကေလာ့။ ၉သန္႔ရွင္းေသာ တန္ဆာကိုဆင္၍၊ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ၾက ေလာ့။ ေျမႀကီးသား အေပါင္းတို႔၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းရွိၾကေလာ့။ ၁ဝထာဝရဘုရား စိုးစံေတာ္မူသည္ဟု တပါးအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ ေဟာေျပာၾကေလာ့။ ေလာကဓါတ္သည္ မလႈပ္ရွားႏိုင္ေအာင္ ၿမဲၿမံစြာတည္လိမ့္မည္။ လူမ်ား ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ တရားစီရင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၁ေကာင္းကင္သည္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းရွိေစ။ ေျမႀကီးသည္လည္း ရႊင္လန္းျခင္းရွိေစ။ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္တန္ဆာသည္ အသံဗလံကို ျပဳေစ။ ၁၂လယ္ျပင္ႏွင့္ လယ္ျပင္၌ရွိ သမွ်သည္လည္း ဝမ္းေျမာက္ေစ။ ထုိအခါ ေတာ၌ ရွိသမွ်ေသာ အပင္တို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္တြင္ ရႊင္လန္းစြာ သီဆိုၾကလိမ့္မည္။ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ ၾကြလာေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးသားတို႔ကို တရားစီရင္ျခင္းငွာ ၾကြလာေတာ္မူ၏။ ေလာကသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားႏွင့္၄င္း၊ လူမ်ားကို သစၥာေတာ္ႏွင့္၄င္း စီရင္ဆံုးျဖတ္ ေတာ္မူလတံ့။

 အခန္းၾကီး(၉၇)

၁ထာဝရဘုရားသည္ စိုးစံေတာ္မူ၏။ ေျမႀကီးသည္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ ကြၽန္းမ်ားတို႔သည္လည္း ရႊင္လန္းၾကေစ။ ၂မုိဃ္းတိမ္ႏွင့္ ေမွာင္မုိက္တို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ပတ္ဝန္းက်င္တို႔၌ ရွိၾကသည္၊၊ တရားသျဖင့္စီရင္ျခင္း ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ ပလႅင္ေတာ္၏တည္ရာျဖစ္၏၊၊ ၃မီးသည္ေရွ႔ေတာ္၌ သြား၍ ရန္သူတုိ႔ကိုအလွည့္လည့္   ေလာင္ေလ၏။ ၄လွ်ပ္စစ္ေတာ္သည္ ေလာကဓါတ္ကိုလင္းေစ၏၊၊ ေျမႀကီးသည္ျမင္၍ တုန္လႈပ္၏၊၊ ၅ထာဝရဘုရားေရွ႔ ေျမႀကီးတျပင္လံုး ကိုအစိုးရေတာ္မူေသာ အရွင္၏ေရွ႔ေတာ္၌ ေတာင္တို႔သည္ဘေယာင္းကဲ့သို႔ အရည္ျဖစ္ၾကသည္၊၊ ၆ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ ျခင္း အေၾကာင္းကိုေကာင္းကင္တို႔သည္ ထင္ရွားစြာျပ၍ လူမ်ားအေပါင္းတို႔သည္ ဘုန္းေတာ္ကိုျမင္ရၾက၏၊၊ ၇ရုပ္တု ဆင္းတုကို ဝတ္ျပဳေသာသူ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ေသာ အရာ၌ဝါၾကြားေသာသူ အေပါင္းတို႔သည္ အရွက္ကြဲျခင္း ရွိၾကေစ၊၊ ဘုရားအေပါင္းတို႔ ထာဝရဘုရားကို ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကေလာ့၊၊

၈အုိထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္တရားစီရင္ေတာ္မူခ်က္တို႔ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔သည္ ၾကား၍ ရႊင္လန္းပါ၏၊၊ ယုဒသတို႔သမီးတို႔လည္း ဝမ္းေျမာက္ၾကပါ၏၊၊ ၉အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္သည္ ေျမႀကီၤးသားအ ေပါင္းတို႔ ထက္ႀကီးျမင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ဘုရားတကာတို႔ထက္ အလြန္ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝထာဝရားဘုရားကို ခ်စ္ေတာ္မူေသာသူတို႔ မေကာင္းေသာအမႈကို ရြံရွာၾကေလာ့၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔၏အသက္ဝိညာဥ္ကို ေစာင့္မေတာ္မူ၍ မတရားေသာသူတို႔၏ လက္မွလည္းကယ္ႏႈတ္ ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁အလင္းသည္တရားေသာသူတို႔ အဘို႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းသည္ သေဘာေျဖာင့္ေသာသူတို႔ အဘို႔ပ်ဳိးႀကဲလ်က္ရွိၾက၏၊၊ ၁၂ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတုိ႔ ထာဝရဘုရားကို အမွီျပဳ၍ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့၊၊ သန္႔ရွင္းေသာနာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊

 အခန္းၾကီး(၉၈)

၁ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ့၊၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈတုိ႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ၊၊ လက်္ာလက္ေတာ္ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာလက္ရုံးေတာ္သည္ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ကယ္တင္ျခင္းအမႈကို ျပဳေလၿပီ၊၊ ၂ထာဝရ ဘုရားသည္ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုထင္းရွားေစ၍ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္းတရားကိုလည္း တပါးအမ်ိဳးသား တုိ႔ အားေဘာ္ျပေတာ္မူၿပီ၊၊ ၃ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔၌ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူၿပီ၊၊ ငါတို႔ဘုရားသခင္၏ ကယ္တင္ေတာ္မူျခင္း ေက်းဇူးကိုေျမႀကီးစြန္း အေပါင္းတုိ႔သည္ ျမင္ၾကရၿပီ။ ၄ေျမႀကီးသား အေပါင္းတုိ႔ ထာဝရဘုရားအား ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ အသံဗလံကိုျပဳ၍ ရႊင္လန္းစြာသီခ်င္းဆုိလ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၅ေစာင္းတီး၍ ထာဝရဘုရားအား သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ ေစာင္းတီး၍ တုရိယသံကိုျပဳၾကေလာ့၊၊  ၆တံပိုးႏွဲခရာကိုမႈတ္၍၊ ရွင္ဘုရင္တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ၇ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌၊ ပင္လယ္ႏွင့္ ပင္လယ္တန္ဆာ သည္အသံဗလံကုိ ျပဳေစ၊၊ ေလာကဓါတ္ႏွင့္ ေလာကသားတို႔သည္ ထုိနည္းတူ  ၈ျမစ္တို႔သည္ လက္ခုပ္တီး၍ ေတာင္ရွိသမွ်တုိ႔သည္လည္း ရႊင္လန္းၾကေစ၊၊ ၉အေၾကာင္းမူကား ေျမႀကီးသားတို႔ကို တရား စီရင္ျခင္းငွါ ၾကြလာေတာ္မူ၏။  ေလာကသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္စြာစီရင္၍ လူမ်ားကိုဟုတ္မွန္ျခင္းတရားအတိုင္း စီရင္ျခင္းဆံုး ျဖတ္ေတာ္မူလတံ့၊၊

 အခန္းၾကီး(၉၉)

၁ထာဝရဘုရားသည္စိုးစံေတာ္မူ၏၊၊ လူမ်ားတို႔သည္ တုန္လႈပ္ျခင္းရွိၾကေစ၊၊ ေခရုဗိမ္တြင္ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေျမႀကီးသည္ လႈပ္ရွားျခင္းရွိေစ၊၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္မွာႀကီးျမတ္ေတာ္ မူ၏။ လူမ်ားအေပါင္းတို႔ထက္ ေျမွာက္ျခင္းရွိေတာ္မူ၏။ ၃ႀကီးျမတ္ ၍ ေၾကာက္ရြံ႔ဘြယ္ေသာ နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းၾကေစ။ အေၾကာင္းမူကား၊ နာမေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းျခင္းရွိသတည္း။ ၄တရားကို ႏွစ္သက္ေသာ ရွင္ဘုရင္၏ တန္ခိုုးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ။ ကိုယ္ေတာ္သည္မွန္ေသာစီရင္ျခင္းကို တည္ေစေတာ္မူ ၏။ ယာကုပ္အမ်ိဳး၌ တရားသျဖင့္ ျပဳ၍၊ ေျဖာင့္မတ္စြာ ဆံုးမေတာ္မူ၏။ ၅ငါ့တို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေျမွာက္ၾကေလာ့။ ေျခေတာ္္တင္ရာ ခံုေအာက္၌ ျပပ္ဝပ္ကိုး ကြယ္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူတည္း။

၆ယဇ္ပေရာဟိတ္ ေမာေရွႏွင့္ အာရုန္၊ နာမေတာ္ကို ပဌာနျပဳေသာသူ ရွေမြလ၊ ဤသူတို႔သည္ ထာဝရဘုရား ကို ပဌာနျပဳ ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ ထူးေတာ္မူ၏။ ၇သူတို႔အား မိုဃ္းတိမ္တိုင္ထဲက မိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူတို႔သည္လည္း၊ သက္ေသခံေတာ္မူခ်က္မ်ားကို၄င္း၊စီရင္ထံုးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္မ်ားကို၄င္း ေစာင့္ေရွာက္ၾက၏။ ၈အကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ ေတာ္သည္ သူတုိ႔ကို ထူးေတာ္မူ၏။ သူ႔တို႔အမႈေၾကာင့္ အျပစ္ေပးေသာ္လည္း၊ သူတို႔ကို သည္းခံေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ ၏။ ၉ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားကို ေျမွာက္ၾကေလာ့။ သန္႔ရွင္း ေသာ ေတာင္ေတာ္မွာ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ ၾကေလာ့။  အေၾကာင္းမူကား၊ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းေတာ္မူသတည္း။

အခန္းၾကီး(၁၀၀)

၁ေျမႀကီးသားအေပါင္းတို႔၊  ထာဝရ့ဘုရားအား ေၾကြးေၾကာ္ၾကေလာ့။ ၂ထာဝရဘုရား၏ အမႈေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ၾကေလာ့။ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုလ်က္၊ အထံေတာ္သို႔ ဝင္ၾကေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ဘုရားသခင္ျဖစ္ ေတာ္မူသည္ကို သိမွတ္ၾကေလာ့။ထာဝရဘုရားသည္ငါတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူ၍၊ ငါတို႔၏ အရွင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါတို႔သည္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ လူျဖစ္ၾက၏။ အထံေတာ္၌ က်က္စားေသာသိုးစုလည္း ျဖစ္ၾက၏။ ၄ေက်းဇူးေတာ္ကို ႀကီးမားပါသည္ဟု ဝန္ခံလ်က္၊ တံခါးေတာ္တို႔ကို၄င္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းလ်က္ တန္တိုင္းေတာ္တို႔ကို၄င္း ဝင္ၾကေလာ့။ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီမြမ္း၍ နာမေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ့။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၏။  ကရုဏာေတာ္သည္ အစဥ္အျမဲ ရွိ၍၊ သစၥာေတာ္ သည္ ကာလအဆက္ဆက္ တည္ေလသတည္း။