အခန္းၾကီး (၁၃၁) မွ (၁၄၀)


အခန္းၾကီး (၁၃၁)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ စိတ္မျမင့္ပါ။ မ်က္ႏွာလည္း မေမာ္ပါ။ ကိုယ္ႏွင့္မတန္၊ႀကီးျမင့္ေသာ အမႈတုိ႔၌ မက်င္လည္ပါ။ ၂အကယ္စင္စစ္ အကြၽႏ္ုပ္သည္ အမိႏို႔ႏွင့္ကြာေသာ သူငယ္ကဲ့သို႔၊ ကိုယ္စိတ္ကုိေျဖ၍ ၿငိမ္းေစပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္ စိတ္ႏွလံုးသည္ ႏို႔ကြာေသာ သူငယ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါ၏။ ၃ဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ ယခုအခါမွစ၍၊ ကာလအစဥ္မျပတ္ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ပါေစ။

အခန္းၾကီး (၁၃၂)

၁ အိုထာဝရဘုရား၊ ဒါဝိဒ္မင္းကို၄င္း၊ သူခံရသမွ်ေသာ ဆင္းရဲျခင္းကို၄င္း ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ ၂-၅ ထုိမင္းက၊ ယာကုပ္ အမ်ိဳးကိုးကြယ္ေသာ တန္ခိုးရွင္ ထာဝရဘုရား က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ကို အကြၽႏ္ုပ္သည္ မေတြ႔မီွ တိုင္ေအာင္၊ ကိုယ္ေနရာအိမ္သို႔မဝင္၊ ကိုယ္အိပ္ရာေပၚသို႔မတက္၊ ကိုယ္မ်က္စိ အိပ္ရမည့္အခြင့္၊ မ်က္ခမ္းမွိတ္ရမည့္ အခြင့္ကို မေပးပါဟု၊ ယာကုပ္အမ်ိဳး ကိုးကြယ္ေသာ တန္ခိုးရွင္ထာဝရဘုရားထံ က်ိန္ဆို၍ အဓိ႒ာန္ျပဳ၏။ ၆တဲ ေတာ္သည္ ဧဖရိမ္ျပည္မွာ ရွိေၾကာင္းကို ငါတုိ႔သည္ ၾကားရၿပီ။ ယာရိမ္ေတာ၌ ေတြ႔ၾကၿပီ။ ၇ဘံုဗိမာန္ေတာ္သို႔ ဝင္၍၊ ေျခေတာ္ တင္ရာ ခံုေအာက္၌  ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္ၾကကုန္အံ့။ ၈အိုထာဝရဘုရား၊ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာသို႔ ဘုန္းေတာ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ ဓမၼေသတၱာႏွင့္တကြ တက္ေတာ္မူပါ။ ၉ကိုယ္ေတာ္၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ ျခင္းတန္ဆာကို ဆင္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾကပါေစေသာ။ ၁ဝကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ဒါဝိဒ္မင္း၏ မ်က္ႏွာကို ေထာက္သျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ ဘိသိက္ခံေသာ သူကို ျငင္းပယ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။

၁၁ထာဝရဘုရားသည္ ဒါဝိဒ္အား ဓိ႒ာန္က်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳ၍၊ သစၥာဖ်က္ေတာ္မမူေသာ စကားဟူမူကား၊ သင္၏ အမ်ိဳးအႏြယ္ကို သင္၏ပလႅင္ေပၚမွာ ငါတင္မည္။ ၁၂သင္၏သားတုိ႔သည္ ငါ့ပဋိိညာဥ္တရားကို၄င္း၊ ငါသြန္သင္ေသာ သက္ေသခံခ်က္ကို၄င္း ေစာင့္ေရွာက္လ်င္၊ သူတို႔၏ သားမ်ားသည္လည္း သင္၏ပလႅင္ေပၚမွာ အစဥ္အၿမဲ ထိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ထားေတာ္မူၿပီ။ ၁၃ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကို ေရြးေကာက္၍၊ အၿမဲေန ေတာ္မူရာဘို႔ အလိုေတာ္ ရွိသည့္ အရာမွာ၊ ၁၄ဤၿမိဳ႔ကား ငါအစဥ္အၿမဲ က်ိန္းဝပ္ရာၿမိဳ႔တည္း။ ငါအလုိရွိသည္ျဖစ္၍၊ ဤၿမိဳ႔၌ ငါေနမည္။ ၁၅သူ၏ အစာအဟာရကို အထူးသျဖင့္ ေကာင္းႀကီးေပးမည္။ သူ၌ ဆင္းရဲသားတို႔ကို ဝေကြၽးမည္။ ၁၆သူ၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ တို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းတန္ဆာကို ဆင္ေစသျဖင့္၊ သူ၌ သန္႔ရွင္း သူတုိ႔သည္ ရႊင္လန္းေသာ သီခ်င္း ကို ရႊင္လန္းစြာ ဆိုရၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ထုိၿမိဳ႔၌ ဒါဝိဒ္၏ ဦးခ်ိဳကို ငါေပါက္ေစမည္။ ငါ့ထံ၌ ဘိသိက္ခံေသာ သူတို႔ မီးခြက္ကို ငါျပင္ဆင္ၿပီ။ ၁၈ထုိအရွင္၏ ရန္သူမ်ားကို ရွက္ေၾကာက္ျခင္းႏွင့္ ငါဖံုးလႊမ္းမည္။ သူ၏ ဦးရစ္ သရဖူသည္ ဘုန္းပြင့္လ်က္ ရွိလိမ့္မည္ဟု ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ရွိ၏။

အခန္းၾကီး (၁၃၃)

၁ညီအစ္ကိုတို႔သည္ သေဘာတူလ်က္ ေပါင္းေဘာ္ၾကသည္ အရာမွာ အလြန္ေကာင္းေပ၏။ အလြန္တင့္ တယ္ ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ၂အာရံု၏ ေခါင္းေပၚမွာ ေလာင္းလ်က္၊ သူ၏မုတ္ဆိတ္သို႔ စီး၍၊ လည္စြပ္တုိင္ ေအာင္ က်ေသာ နံ႔သာဆီ ကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ၃ေဟရမုန္ေတာင္ႏွင့္ ဇိအုန္ေတာင္ရိုးေပၚသို႔ က်ေသာႏွင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္၏။ ထုိသို႔ေနၾက ေသာအရပ္၌၊ ထာဝရဘုရားသည္ အစဥ္အၿမဲ အသက္ရွင္ျခင္းအခြင့္တည္းဟူေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကို စီရင္ ေတာ္မူ၏။

အခန္းၾကီး (၁၃၄)

၁ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ ညဥ့္ယံေစာင့္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေတာ္အေပါင္းတို႔၊ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပၾကေလာ့။ ၂သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္သို႔ လက္ကိုခ်ီ၍၊ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပးၾကေလာ့။ ၃ေကာင္းကင္ႏွင့္ ေျမႀကီးကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚက၊ သင့္ကို ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူပါေစေသာ။

အခန္းၾကီး (၁၃၅)

၁ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၂ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၊ ငါတုိ႔ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္တန္တိုင္းတြင္ အမႈေစာင့္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ျပဳၾကေလာ့။ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ နာမေတာ္ကို ေထာမနာသီခ်င္း ဆိုၾကေလာ့။ ထိုသို႔ေသာ အမႈသည္ တင့္တယ္ေလ်ာက္ပတ္ေပ၏။ ၄အေၾကာင္းမႈကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ယာကုပ္အမ်ိဳးကို ကုိယ္ေတာ္အဘို႔ ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ဘ႑ာ ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္းငွာ၄င္း ေရြးေကာက္ေတာ္မူၿပီ။

၅ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးေတာ္မူေၾကာင္း၊ ငါတို႔၏ ဘုရားရွင္သည္ ဘုရားတကာတုိ႔ ထက္ျမတ္ေတာ္မူ ေၾကာင္းကို ငါသိ၏။ ၆ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာ၊ နက္နဲရာအရပ္ရပ္တုိ႔၌ အလိုေတာ္ ရွိသမွ်တို႔ကို ျပဳေတာ္မူ၏။ ၇ေျမႀကီးစြန္းမွ မိုဃ္းတိမ္တို႔ကို တက္ေစေတာ္မူ၏။ မုိဃ္းႏွင့္တကြ လွ်ပ္စစ္ကိုဖန္ဆင္း ေတာ္မူ၏။ ဘ႑ာေတာ္တိုက္ထဲက ေလကို ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ၈အဲဂုတၱဳျပည္၌ လူမွစ၍ တိရစျၧြန္တိုင္ေအာင္ သားဦးရွိ သမွ်တုိ႔ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၏။ ၉အဲဂုတၱဳျပည္၊ သင္၏ထဲမွာ ဖာေရာမင္းမွစ၍၊ သူ၏ကြၽန္အေပါင္းတုိ႔၏ အေပၚသို႔ လကၡဏာသက္ေသ၊ အ့ံဘြယ္ေသာအမႈတို႔ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၏။ ၁ဝ-၁၁အာေမာရိျပည္ကို အစိုးရေသာ ရွိဟုန္မင္း၊ ဗာရွန္ျပည္ကို အစိုးရေသာ ၾသဃမင္းႏွင့္တကြ၊ ဘုန္းႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ားကို ကြပ္မ်က္၍ မ်ားျပားေသာ လူမ်ိဳးႏွင့္

တကြ၊ ခါနန္တိုင္းႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ကို လုပ္ႀကံသျဖင့္၊ ၁၂သူတို႔ေနရာေျမကိုလႊဲ၍ မိမိလူ ဣသေရလ အမ်ိဳးအား အေမြကို ေပးခ်ေတာ္မူ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အမည္သည္ နိစၥထာဝရ ျဖစ္ပါ၏၊၊ ၁၃အိုထာဝရဘုရား။ ဘြဲ႔နာမေတာ္သည္ ကာလအစဥ္အဆက္ တည္ပါ၏။ ၁၄ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိကြၽန္ တုိ႔၏အတြက္ ေနာင္တရ၍၊ မိမိလူစုဘက္မွ တရားစီရင္ေတာ္မူ၏။

၁၅သာသနာပ လူတုိ႔ကိုးကြယ္ေတာ္မူေသာ ရုပ္ထုတို႔ကား ေငြလည္းျဖစ္၏။ ေရႊလည္းျဖစ္၏။ လူလက္ျဖင့္ လုပ္ေသာ အရာေပတည္း။ ၁၆ထုိရုပ္တုတို႔သည္ ႏႈတ္ရွိ၍ စကားမေျပာတတ္။ မ်က္စိရွိ၍မျမင္တတ္။ ၁၇နားရွိ၍ မၾကားတတ္။ သူတို႔ပါးစပ္ ၌လည္း ထြက္သက္ဝင္သက္ မရွိပါတကား။ ၁၈လုပ္ေသာသူတုိ႔လည္း အတူူတူ၊ ကိုးစား ေသာသူအေပါင္းတို႔လည္း အတူူတူပါတကား။ ၁၉အိုဣသေရလအမ်ိဳး၊ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းႀကီးေပေလာ့။ အိုအာရုန္ အမ်ိဳးအႏြယ္၊ ထာဝရဘုရားကုိ ေကာင္းခ်ီးေပေလာ့။ ၂ဝအိုေလဝိအမ်ိဳးအႏြယ္၊ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းခ်ီးေပးေလာ့။ ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြ႔ံေသာ သူတို႔၊ ထာဝရဘုရားကို ေကာင္းခ်ီးေပးၾကေလာ့။ ၂၁ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ဇိအုန္ေတာင္ေပၚမွာ မဂၤလာရွိေတာ္မူေစသတည္း။ ဟာေလလုယ။

အခန္းၾကီး (၁၃၆)

၁ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူ၍၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူး ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၂ဘုရားတို႔၏အရွင္ ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၃အရွင္တုိ႔၏သခင၊္ ဘုရားရွင္၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၄ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ အ့့ံဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကို တပါတည္းသာ ျပဳေတာ္မႈထေသာ၊ ၅ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ပညာတရားအတိုင္း ေကာင္းကင္ ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊ ၆ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ေရေပၚမွာ ေျမႀကီးကိုျဖန္႔ေတာ္မူထေသာ၊ ၇ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ အလင္းအိမ္ႀကီးတို႔ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊ ၈ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ေန႔ကို အုပ္စိုးရေသာေနကို၄င္း၊ ၉ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ညဥ့္ကို အုပ္စိုးရေသာ လႏွင့္ၾကယ္မ်ားကို၄င္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊ ၁ဝကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ သားဦးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူထေသာ၊ ၁၁ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ အားႀကီး ေသာလက္၊ ဆန္႔ေသာလက္ရံုးတုိ႔ကို လက္နက္ျပဳေတာ္ မူထေသာ ၁၂ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို အဲဂုတၱဳျပည္သားတုိ႔ အထဲက ထုတ္ေဆာင္ ေတာ္မူထေသာ၊ ၁၃ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲ တည္သည္ ျဖစ္၍၊ ဧဒံုပင္လယ္ကို အပိုင္းပိုင္း ခြဲေတာ္မူထေသာ၊ ၁၄ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ပင္လယ္အလယ္၌ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ေရွာက္သြား ေစေတာ္မူထေသာ၊ ၁၅ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲ တည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ဖာေရာမင္းႏွင့္ ဗိုလ္္ေျခမ်ားကို ဧဒံုပင္လယ္ထဲ၌ လွဲခ်ေတာ္ မူထေသာ၊ ၁၆ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမ ဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ မိမိလူစုကိုေတာ၌ ပို႔ေဆာင္ေတာ္မူထေသာ၊ ၁၇ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ႀကီးေသာ ဘုရင္တို႔ကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူထေသာ၊ ၁၈-၂ဝကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ အာေမာရိျပည္ကို အစိုးရေသာ ရွိဟုန္မင္းကို၄င္း၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ဗာရွန္ျပည္ကုိ အစိုးရေသာ ၾသဃမင္းကို၄င္း၊ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္မ်ားကို၄င္းလုပ္ႀကံေတာ္မူထ ေသာ၊ ၂၁ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္္၍၊ သူတို႔ေနရာေျမကို လႊဲေတာ္မူထေသာ၊ ၂၂ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊မိမိကြၽန္ ဣသေရလအမ်ိဳးအား အေမြကို ေပးခ်ေတာ္မူထေသာ၊ ၂၃ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ေနေသာ ငါတုိ႔ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူထေသာ၊ ၂၄ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲ တည္သည္ ျဖစ္၍၊ ငါတုိ႔ကို ရန္သူတို႔အထဲက ေရြးႏႈတ္ေတာ္ မူထေသာ၊ ၂၅ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္သည္ ျဖစ္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတုိ႔ကို ေကြၽးေမြးေတာ္မူေသာ၊ ၂၆ေကာင္းကင္ဘံု၏ အရွင္ဘုရားသခင္၏ ကရုဏာေတာ္ အစဥ္အၿမဲတည္ေသာေၾကာင့္၊ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။

အခန္းၾကီး (၁၃၇)

၁ဗာဗုလုန္ျမစ္တို႔ အနားမွာ ငါတို႔သည္ ထုိင္၍၊ ဇိအုန္ၿမိဳ႔ကို ေအာက္ေမ့လ်က္ ငိုေၾကြးၾက၏။ ၂ငါတို႔ ေစာင္းမ်ားကိုလည္း ထုိအရပ္တြင္ မိုဃ္းမခပင္တို႔၌ ဆြဲထားၾက၏။ ၃အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိအရပ္၌ ငါတို႔ကို ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားေသာ သူႏွင့္၊ ငါတုိ႔ကို ညွဥ္းဆဲေသာ သူတို႔က၊ ဇိအုန္္သီခ်င္းကို ငါတုိ႔အား ဆုိၾကေလာ့ဟု၊ သီခ်င္း ဆိုသံကို၄င္း၊ ရႊင္လန္းေသာ အသံကို၄င္း ငါတုိ႔၌ ေတာင္းၾကပါသည္တကား။ ၄တကြၽန္းတႏိုင္ငံ၌ ထာဝရဘုရား၏ သီခ်င္းကို အဘယ္သို ဆုိရပါမည္နည္း။ ၅အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၊ သင့္ကိုငါေမ့လွ်င္ ငါလက်္ာလက္သည္ မိမိအတတ္ကို ေမ့ပါေစ။ ၆သင့္ကုိငါ မေအာက္ေမ့၊ အျမတ္ဆံုးေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း အေၾကာင္းထက္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ အျမတ္မ ထားလွ်င္၊ ငါလွ်ာသည္ အာေခါင္၌ ကပ္ပါေစ။

၇အုိထာဝရဘုရား၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၏ ေန႔ရက္အခ်ိန္ေရာက္ေသာ အခါ၊ ၿမိဳ႔ရိုးကို အျမစ္တုိင္ေအာင္ ရွင္းလုိက္ၾက၊ ရွင္းလုိက္ၾကဟု ဆုိၾကေသာ ဧဒံုအမ်ိဳးသားတို႔ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ၊ ၈ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ဗာဗု လုန္မင္းသမီး၊ သင္သည္ ငါတုိ႔၌ ျပဳသည့္အတုိင္း၊ သင္၌ အျပစ္ကုိ ဆပ္ေပးေသာ သူသည္ မဂၤလာရွိ၏။ ၉သင္၏ သူငယ္တို႔ကို ကိုင္ယူ၍၊ ေက်ာက္ေပၚမွာ ေဆာင့္ေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏။

အခန္းၾကီး (၁၃၈)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္ကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ အကြၽႏု္ပ္ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ အျခားတစ္ပါးေသာ ဘုရားတို႔ေရွ႔မွာ ကိုယ္ေတာ္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းကိုဆိုပါမည္။ ၂သန္႔ရွင္းေသာ ဗိမာန္ေတာ္သို႔ မ်က္ႏွာျပဳလ်က္ ျပပ္ဝပ္ကိုးကြယ္၍၊ ကရုဏာေတာ္ႏွင့္ သစၥာေတာ္ေၾကာင့္ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ကတိေတာ္ကို သိတင္းေတာ္ ရွိသမွ်ထက္ ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူၿပီ။ ၃အကြၽႏု္ပ္္ေအာ္ဟစ္ေသာ ေန႔တြင္ နားေထာင္ေတာ္မူ၍၊ စိတ္ဝိညာဥ္ထဲသို႔ ခြန္းအားကို သြင္းသျဖင့္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကို ခိုင္မာေစေတာ္မူ၏။ ၄အုိထာဝရဘုရား၊ ေလာကီရွင္ဘုရင္ အေပါင္းတို႔သည္ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ စကားတို႔ကို ၾကားရသည္ ျဖစ္၍၊ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကပါလိမ့္မည္။ ၅ထာ ဝရဘုရား၏ လမ္းခရီးေတာ္တို႔၌ လုိက္၍ သီခ်င္းဆုိၾကပါလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုန္းႀကီးေတာ္မူ၏။ ၆ထာဝရဘုရားသည္ ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ စိမ့္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို ၾကည့္ရႈေတာ္မူ၏။ စိတ္ျမင့္ေသာသူတို႔ကိုကား၊ အေဝးက သိေတာ္မူ၏။ ၇အကြၽႏု္ပ္သည္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၌ က်င္လည္ေသာ္လည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို အသက္ရွင္ေစေတာ္မူလိမ့္မည္။ လက္ေတာ္ကို ဆန္႔လ်က္၊ ရန္သူ တို႔၏ အမ်က္ေဒါသ ကို ဆီးတား၍၊ လက်္ာလက္ေတာ္အားျဖင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္တင္ေတာ္ မူလိမ့္မည္။ ၈ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၏အမႈကို ၿပီးစီးေစေတာ္မူမည္။ အိုထာဝရဘုရား၊ ကရုဏာသည္ အစဥ္အၿမဲ တည္ပါသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္ႏွင့္ ျပဳစုေသာ အမႈတို႔ကို စြန္႔ပစ္ေတာ္မမူပါႏွင့္။

အခန္းၾကီး (၁၃၉)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို စစ္ေၾကာ၍ သိေတာ္မူ၏။ ၂အကြၽႏ္ုပ္ထိုင္ျခင္း၊ ထျခင္းအရာတို႔ကို သိေတာ္မူ၏။ အကြၽႏု္ပ္ အႀကံအစီတုိ႔ကို အေဝးကပင္ နားလည္ေတာ္မူ၏။ ၃အကြၽႏု္ပ္သြားေသာ လမ္းကို၄င္း၊ အိပ္ရာကို၄င္း စစ္ေဆး၍၊ အကြၽႏု္ပ္က်င့္ေသာ အက်င့္အလံုးစံုတုိ႔ကို ကြၽမ္းေတာ္မူ၏။ ၄အကြၽႏု္ပ္သည္ စကားတစ္ခြန္းကိုမွ် မျမြက္ေသာ္လည္း၊ အုိထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အၾကြင္းမဲ့ သိေတာ္မူ၏။ ၅ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္ကို ပတ္လည္ဝိုင္းထား၍၊ အကြၽႏု္ပ္အေပၚမွာ လက္ေတာ္ကို တင္ေတာ္မူၿပီ။ ၆ ထုိသို႔သာ ဥာဏ္သည္ အံ့ဘြယ္ျဖစ္၍၊ အကြၽႏု္ပ္မတတ္ႏိုင္ပါ။ ျမင့္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ အကြၽႏု္ပ္မမွီႏိုင္ပါ။ ၇ ဝိညာဥ္ေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလုိ႔ငွာ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားႏုိုင္ပါမည္နည္း။ မ်က္ႏွာေတာ္ႏွင့္ လြတ္ျခင္းအလို႔ငွာ အဘယ္အရပ္သို႔ ေျပးႏိုင္ပါမည္နည္း။ ၈ေကာင္းကင္ သို႔ တက္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူ၏။ မရဏႏိုင္ငံ၌ အိပ္ရာကိုခင္းလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္ ရွိေတာ္မူ၏။  ၉နံနက္ အေတာင္တုိ႔ကို ယူ၍ သမုဒၵရာစြန္း၌ေနလွ်င္၊ ၁ဝထုိအရပ္၌ပင္ ကိုယ္ေတာ္၏ လက္သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ပို႔ေဆာင္လ်က္၊ လက်္ာလက္ေတာ္သည္ ကိုင္လ်က္ရွိပါလိမ့္မည္။ ၁၁အကယ္၍ ေမွာက္မိုက္သည္ ငါကိုဖံုးလႊမ္းမည္ဟု တဖန္ဆိုလွ်င္၊ ညဥ့္သည္လည္း အကြၽႏု္ပ္ပတ္ဝန္းက်င္၌ အလင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ၁၂အကယ္စင္စစ္ ေမွာင္မိုက္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌ အဘယ္အရာကိုမွ် မဖုံးႏိုင္ပါ။ ညဥ့့္သည္ ေန႔ကဲ့သို႔ လင္းပါ၏။ ေမွာင္မိုက္သေဘာႏွင့္ အလင္းသေဘာသည္ တူပါ၏။

၁၃ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ေက်ာက္ကပ္ကို ဖန္ဆင္း၍၊ အမိဝမ္းထဲမွာ အကြၽႏု္ပ္ကို ဖံုးအုပ္ေတာ္မူၿပီ။ ၁၄အကြၽႏု္ပ္သည္ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ လကၡဏာ၊ ထူးဆန္းေသာ လကၡဏာတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍၊ ကိုယ္ေတာ္ ကို ခ်ီးမြမ္းပါမည္။ ၿပဳျပင္ေတာ္မူေသာ အမႈတို႔သည္ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အကြၽႏ္ုပ္၏ စိတ္ဝိညာဥ္သည္ အမွန္သိပါ၏။ ၁၅မထင္ရွားေသာ အရပ္၌ အကြၽႏု္ပ္ကို ဖန္ဆင္း၍၊ ေျမႀကီးေအာက္အရပ္၌ ေစ့စပ္စြာ ျပဳျပင္ေတာ္မူ ေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ကိုယ္ခႏၾၶြာသည္ ေရွ႔ေတာ္၌ ထင္ရွားလ်က္ ရွိပါ၏။ ၁၆မစံုလင္ေသးေသာ အကြၽႏု္ပ္၏ အလံုး အေထြးကိုလည္း ကုိယ္ေတာ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ ျမင္ေတာ္မူၿပီ။  ထိုအရာတို႔ကို ျပဳျပင္၍ တစံုတခုမွ်မရွိမွီကာလတြင္၊ ကိုယ္ေတာ္၏စာရင္း၌ အကုန္အစင္ မွတ္သားလ်က္ ရွိၾကပါ၏။ ၁၇အိုဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္၌ ကိုယ္ေတာ္၏ အႀကံအစည္တုိ႔သည္ အလြန္ထူးဆန္းၾကပါ၏။ အလြန္မ်ားျပားၾကပါ၏။ ၁၈ထိုအႀကံအစည္ ေတာ္တို႔ကို ေရတြက္လွ်င္၊ သဲလံုးႏွင့္အမွ်မက သာ၍မ်ားျပားၾကပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္ ႏိုးေသာအခါ ကိုယ္ေတာ္ထံ၌ အစဥ္ရွိပါ၏။

၁၉အုိဘုရားသခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မတရားေသာသူတို႔ကို ကြပ္မ်က္ေတာ္မူပါေစေသာ။ လူအသက္ကို သတ္တတ္ေသာသူတုိ႔၊ ငါ့ထံမွ ဖယ္သြားၾက။ ထုိသူတို႔သည္ ၂ဝကိုယ္ေတာ္တဘက္၌ မနာလုိေသာစိတ္ႏွင့္ ေျပာဆုိ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူတို႔သည္ မတရားသျဖင့္ ဝါၾကြားၾကပါ၏။ ၂၁အုိထာဝရဘုရာ၊ ကိုယ္ေတာ္ကို မုန္းေသာ သူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္မုန္းပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ အာဏာေတာ္ကို ဆန္ေသာသူတို႔ကို အကြၽႏ္ုပ္ရြံ႔ရွာပါသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၂၂ထုိသူတို႔ကို စိတ္ႏွလံုး အၾကြင္းမဲ့ မုန္းပါ၏။ ကိုယ္ရန္သူကဲ့သို႔ မွတ္ပါ၏။ ၂၃အုိဘုရားသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္ကို စစ္ေၾကာ၍၊ အကြၽႏ္ုပ္၏ ႏွလံုးကို သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ စံုုစမ္း၍ စိတ္အထင္မ်ားကိုလည္း သိမွတ္ေတာ္မူပါ။ ၂၄ဆိုးေသာလမ္းသို႔ အကြၽႏ္ုပ္လိုက္သည္ မလိုက္သည္ကို ၾကည့္ရႈ၍၊ ထာဝရလမ္း  ထဲသို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါ။

အခန္းၾကီး (၁၄၀)

၁အိုထာဝရဘုရား၊ ဆိုးေသာသူ၏ လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။ ၾကမ္းတမ္းေသာ သူ၏လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကို ကြယ္ကာ ေစာင့္မေတာ္မူပါ။ ၂ထုိသူတို႔သည္ ႏွလံုးထဲမွာ မေကာင္းေသာ အႀကံအစီရွိ၍၊ စစ္မႈကို အစဥ္ႏႈိးေဆာ္ၾကပါ၏။ ၃သူတို႔သည္ေျမြ ကဲ့သို႔ မိမိတို႔ လွ်ာကို ေသြးတတ္ၾကပါ၏။ သူတို႔ႏႈတ္ခမ္းအထဲမွာ ေျမြဆိုး အဆိပ္အေတာက္ရွိပါ၏။ ၄အုိထာဝရဘုရား၊ မတရားေသာ သူ၏ လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကို ကြယ္ကာ ေစာင့္မေတာ္မူပါ။ ၾကမ္းတမ္းေသာသူ၏ လက္မွကြယ္ကာ ေစာင့္မေတာ္မူပါ။ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို လွဲျခင္းငွာ ႀကံစည္ၾကပါ၏။ ၅မာနႀကီးေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ဘို႔ ေက်ာ့ကြင္းႏွင့္ ႀကိဳးေသးမ်ားကို ဝွက္ထားၾကပါ၏။ အကြၽႏ္ုပ္သြားရာလမ္း၌ ကြန္ရြက္ကို ျဖန္႔၍ ညႊတ္မ်ားကို ထားၾကပါ၏။ ၆ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ထာဝရဘုရားအား ေလွ်ာက္ထားပါ၏။ အိုထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္ ဆုေတာင္းေသာ စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ။ ၇အိုဘုရားရွင္ ထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏ္ုပ္၏ ကယ္တင္ျခင္းအစြမ္းသတၱိျဖစ္ေတာ္မူ၏။ စစ္တိုက္ရ ေသာေန႔၌ အကြၽႏု္ပ္၏ ဦးေခါင္းကို ဖံုးအုပ္ေတာ္မူ၏။

၈အုိထာဝရဘုရား၊ မတရားေသာသူ၏ အလုိျပည့္စံုရေသာအခြင့္ သူ၏အႀကံထေျမာက္ ရေသာအခြင့္ ရွိေစေတာ္မမူပါႏွင့္။  ၉ထိုုသို႔ေသာ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ပတ္လည္၌ မိမိတို႔ ဦးေခါင္းကို မခ်ီးေျမွာက္ရဘဲ၊ မိမိတို႔ ျမြက္ဆိုေသာ မေကာင္းက်ိဳးသည္ မိမိတုိ႔ကုိ လႊမ္းမိုးပါေစေသာ။ ၁ဝမီးခဲတို႔သည္ ထုိသူတုိ႔အေပၚသို႔က်ေရာက္ပါေစ ေသာ၊၊ မီးထဲသို႔၄င္း နက္ေသာတြင္းထဲသို႔၄င္း က်ၾကပါေစေသာ၊၊ တဖန္မထၾကပါေစႏွင့္၊၊ ၁၁ကဲ့ရဲ့တတ္ေသာသူသည္ ေျမေပၚမွာေနရာ မျမဲပါေစႏွင့္၊၊ ၾကမ္းတမ္းေသာသူကိုလည္း ဖ်က္ဆီးသည္တိုင္ ေအာင္ ေဘးဥပဒ္သည္ လုိက္ပါေစေသာ၊၊ ၁၂ ထာဝရဘုရားသည္ ဆင္းရဲေသာသူ၏ အမႈကိုေစာင့္၍ ငတ္မြတ္ေသာသူဘက္၌ တရားစီရင္ေတာ္မူမည္ဟု ငါသိ၏၊၊ ၁၃အကယ္စင္စစ္ တရားေသာသူတို႔သည္ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကလိမ့္မည္၊၊ သေဘာေျဖာင့္ေသာသူတို႔သည္ အထံေတာ္၌ ေနရၾကပါလိမ့္မည္၊၊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s