အခန္းၾကီး (၁၄၁) မွ (၁၅၀)


အခန္းၾကီး (၁၄၁)

၁အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ေအာ္ဟစ္ပါ၏၊၊ အလ်င္အျမန္ၾကြ လာေတာ္မူပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္၏စကားသံကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၂အကြၽႏု္ပ္၏ ပဌာနသည္ မီးရႈိ႔ေသာနံသာေပါင္း ကဲ့သို႔၄င္း လက္ကိုခ်ီျခင္းသည္ ညဦးယံပူေဇာ္သကၠာကဲ့သို႔၄င္း ေရွ႔ေတာ္၌ျပင္ဆင္ လ်က္ ရွိပါေစေသာ္၊၊ ၃အုိထာဝရ ဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ ႏႈတ္ေရွ႔မွာ ကင္းကုိထားေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ႏႈတ္ခမ္းတံခါးကိုေစာင့္ေတာ္မူပါ၊၊ ၄ဒုစရုိက္ျပဳေသာ သူႏွင့္အတူ အကြၽႏု္ပ္ပါ၍ မတရားေသာအမႈ ဒုစရုိက္အမ်ဳိးမ်ိဳး၌ က်င္လည္ေစျခင္းငွါ အကြၽႏု္ပ္၏ စိတ္ႏွလုံးကို မေကာင္းေသာအမႈအရာသို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ထုိသူတို႔၏ခဲဘြယ္စားဘြယ္တုိ႔ကို အကြၽႏု္ပ္မစားပါေစႏွင့္။ ၅ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူသည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုဒဏ္ခတ္ပါေစေသာ ေက်းဇူးရွိပါလိမ့္မည္၊၊ ဆံုးမ ပါေစေသာအကြၽႏု္ပ္ ဦးေခါင္း ကို လိမ္းေသာဆီျဖစ္ပါလိမ့္မည္၊၊ ထပ္၍ျပဳေသာ္လည္း အကြၽႏု္ပ္မျငင္းပါ၊၊ ယခုမူကား သူတပါးျပဳေသာ အဓမၼအမႈ တဘက္၌ ဆုေတာင္းပါ၏။ ၆သူတို႔၏အကဲအမႈးတို႔သည္ ေက်ာက္တြင္းနားမွလြတ္၍ အကြၽႏု္ပ္၏စကားကို ၾကားရၾကပါ၏၊၊ ထုိစကားလညး္ခ်ဳိပါ၏၊၊ ၇ေျမေပၚမွာထင္းကို ခုတ္၍ခြဲသကဲ့သို႔ မရဏာႏုိင္ငံ တံခါးဝမွာ အကြၽႏု္ပ္တို႔ ၏အရုိးမ်ားတို႔သည္ ကြဲျပားလ်က္ရွိပါ၏၊၊ ၈အိုဘုရားရွင္ ထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္ကိုအကြၽႏု္ပ္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ပါ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ခိုလႈံပါ၏၊၊ ၉အကြၽႏု္ပ္၏အသက္ကုိ သြန္ပစ္ေစေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အကြၽႏု္ပ္အဘုိ႔ ေထာင္ထားၾကေသာ ေက်ာ့ကြင္းမ်ားကို၄င္း ဒုစရုိက္ျပဳေသာသူတို႔၏ ညႊတ္ကြင္းမွ၄င္း၊ အကြၽႏု္ပ္ကိုလႊတ္ ေစေတာ္မူပါ၊၊ ၁ဝထုိသို႔အ ကြၽႏု္ပ္သည္ လြန္သြားေသာအခါ မတရားေသာသူအေပါင္း တုိ႔သည္ မိမိေက်ာ့ကြင္း ထဲသို႔က်ၾကပါေစေသာ၊၊

အခန္းၾကီး (၁၄၂)

၁ငါသည္ထာဝရဘုရားထံသို႔ အသံကိုလႊင့္၍ေအာ္ဟစ္၏၊၊ ငါ့အသံကို ထာဝရဘုရားထံသို႔လႊတ္၍ ဆုေတာင္းပဌာနျပဳ၏၊၊ ၂ေရွ႔ေတာ္၌ ျမည္တမ္းေသာစကားကို ျမြက္၍ခံရေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ၾကားေလွ်ာက္ရ၏၊ ၃အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ပ်က္လ်က္ရွိေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္သြားေသာလမ္းကို ကိုယ္ေတာ္ သိေတာ္မူ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္သြား ေသာလမ္း ၌ေက်ာ့ကြင္းကို ဖြက္ထားၾကပါၿပီ၊၊ ၄လက်ာ္ဘက္သို႔ အကြၽႏု္ပ္ၾကည့္ရႈေသာအခါ အကြၽႏု္ပ္ သိကြၽမ္း ေသာသူ မရွိပါ။ ေျပးလြတ္ရာလမ္းလည္း ပိတ္ပါ၏၊၊ အကြၽႏု္ပ္အသက္ကုိ ႏွေျမာေသာသူမရွိပါ၊၊ ၅အုိထာဝရ ဘုရား ကိုယ္ေတာ္ကို ေအာ္ဟစ္ပါ၏၊၊ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာ၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ခုိလႈံရာ အကြၽႏု္ပ္ ခံစားရာအဘို႔ျဖစ္ ေတာ္မူ၏၊၊ ၆အလြန္ႏွိမ့္ခ်လ်က္ေနေသာ အကြၽႏု္ပ္၏ေၾကြးေၾကာ္သံကို နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္ကို ညွဥ္းဆဲေသာ သူတို႔လက္မွကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူပါ၊၊ သူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ထက္သာ၍ ခြန္အားႀကီးၾကပါ၏။ ၇နာမေတာ္ကို အကြၽႏု္ပ္ ခ်ီးမြမ္းရမည္ေၾကာင္း အကြၽႏ္ုပ္ကိုေထာင္ထဲက ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူပါ၊၊ ထုိသို႔ေသာေက်းဇူးျပဳ ေတာ္မူအခါ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူတို႔သည္ အကြၽႏု္ပ္ကို ဝန္းရံလ်က္ေနၾကပါလိမ့္မည္၊၊

အခန္းၾကီး (၁၄၃)

၁အုိထာဝရဘုရား အကြၽႏု္ပ္၏ပဌာနကိုၾကား၍ ဆုေတာင္းေသာစကားကို နားေထာ္ေတာ္မူပါ၊၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း ေျဖာင့္မတ္္ျခင္း ရွိေတာ္မူသည္အတိုင္း ျပန္ေျပာေတာ္မူပါ၊၊ ၂ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ႏွင့္ တရားေတြ႔ ေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ အသက္ရွင္ေသာသူ မည္သည္ကားေရွ႔ေတာ္၌ အျပစ္ကင္းစင္ရာသို႔ မေရာက္ရပါ၊၊ ၃ရန္သူသည္ အကြၽႏု္ပ္၏ဝိညာဥ္ကို ညွင္းဆဲ၍ အသက္ကိုလည္း ေျမတိုင္ေအာင္ႏွိမ္နင္း၍ ၾကာျမင့္စြာေသေနေသာ သူကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ကိုေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ေနေစပါ၏၊၊ ၄အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ပ်က္လ်က္ ကိုယ္အထဲ၌ ႏွလံုးေၾကြကြဲလ်က္ေနပါ၏။ ၅ေရွးလြန္ ေလၿပီးေသာကာလကုိ ေအာက္ေမ့၍ အလံုးစံုေသာ အမႈေတာ္တို႔ကို၄င္း၊ လက္ေတာ္ႏွင့္ျပဳျပင္ေသာ အရာတို႔ကို၄င္း ဆင္ျခင္ပါ၏၊၊ ၆ကိုယ္ေတာ္ထံသို႔ လက္တို႔ကိုဆန္႔ပါ၏၊၊ ေသြ႔ေျခာက္ေသာ ေျမကဲ့သို႔အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္သည္ကိုယ္ေတာ္ကို ေတာင့္တပါ၏၊၊ ၇အိုထာဝရဘုရား အလ်င္အျမန္နားေထာင္ေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ စိတ္ပ်က္ပါၿပီ၊၊ မ်က္ႏွာလႊဲေတာ္မူသျဖင့္ တြင္းထဲသို႔ဆင္းေသာသူကဲ့သို႔ အကြၽႏု္ပ္ကိုျဖစ္ေစေတာ္မမူပါႏွင့္၊၊ ၈ကရုဏာ ေတာ္ စကားသံကို အလ်င္အျမန္ၾကားေစေတာ္မူပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ္သြားရမည့္လမ္းကိုသိေစ ေတာ္မူပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္ကိုအကြၽႏု္ပ္ တသပါ၏၊၊ ၉အိုထာဝရဘုရား ရန္သူ၏လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကိုကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ။ ကိုယ္ေတာ္ကို ခိုလႈံပါ၏၊၊ ၁ဝအလုိေတာ္သို႔လုိက္ေစမည့္ အေၾကာင္းသြန္သင္ေတာ္မူပါ၊၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ေကာင္းျမတ္ေသာဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေျဖာင့္တမ္းေသာလမ္း၌ အကြၽႏု္ပ္ကိုေသြးေဆာင္ ေတာ္မူပါေစေသာ၊၊ ၁၁အုိထာဝရဘုရားနာမေတာ္ အတြက္ေၾကာင့္ အကြၽႏု္ပ္ကို အသက္္ ရွင္ေစေတာ္မူပါ၊၊ ေျဖာင့္မတ္ ေတာ္မူသည္ႏွင့္အညီ အကြၽႏု္ပ္၏ ဝိညာဥ္ကို ဆင္းရဲဒုကၡထဲမွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ ကရုဏာေတာ္ရွိသည္အတိုင္း အကြၽႏု္ပ္၏ရန္သူတို႔ကို ပယ္ရွင္း၍ အကြၽႏု္ပ္ကိုညွင္းဆဲ ေသာ သူအေပါင္းတုိ႔ကို ဖ်က္ဆီးေတာ္မူပါ၊၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ကိုယ္ေတာ္၏ကြၽန္ျဖစ္ပါ၏၊၊

အခန္းၾကီး (၁၄၄)

၁ငါ၏ေက်ာက္တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိေစေတာ္မူေစသတည္း၊၊ ငါ့လက္သည္ စစ္တုိက္၍ လက္ေခ်ာင္းတုိ႔သည္လည္း စစ္မႈကိုေလ့က်က္မည္အေၾကာင္း သြန္သင္ေတာ္မူ၏၊၊ ၂ငါ့ကိုသနားေသာသူ ငါ့၏ၿမိဳ႔ရုိး ငါ့၏ရဲတုိက္ ငါ့ကိုကယ္လႊတ္ေသာသခင္ ငါ့၏အကြယ္အကာျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ထုိဘုရားသခင္ကို ငါကိုးစား၏၊၊ ငါ၏လူမ်ိဳး ကို ငါ့ေအာက္သို႔ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ၃အိုထာဝရဘုရား၊ လူသည္အဘယ္သို႔ေသာသူ ျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္မွတ္ေတာ္ မူရသနည္း၊၊ လူသားသည္ အဘယ္သို႔ေသာသူျဖစ္၍ ကိုယ္ေတာ္သည္မွတ္ေတာ္မူရသနည္း၊၊ ၄လူသည္အေငြ႔ႏွင့္ တူပါ၏၊၊ သူ၏ေန႔ရက္တို႔သည္ လြန္သြားတတ္ေသာ အရိပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္တတ္၏၊၊ ၅အိုထာဝရဘုရား ကိုယ္ေတာ္၏ မုိဃ္းေကာင္းကင္ကို ညႊတ္္၍ဆင္းသက္ေတာ္မူပါ၊၊ ေတာင္တုိ႔ကို တို႔ေတာ္မူပါ၊၊ သူတုိ႔သည္မီးခိုိး ထြက္ၾကပါ လိမ့္မည္။ ၆လွ်ပ္စစ္ျပက္ေစ၍ ေလးျမားေတာ္တို႔ကို ပစ္သျဖင့္ရန္သူတို႔ကို အရပ္ရပ္သို႔ကြဲျပားေစ၍ ႏွိမ္စက္ေတာ္မူပါ။ ၇အထက္အရပ္က လက္ေတာ္ကိုဆန္႔၍ အကြၽႏု္ပ္ကိုႏႈတ္ေတာ္မူပါ၊၊ တခဲနက္ေသာ ေရထဲက၄င္း၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံ သား တို႔၏လက္ထဲက၄င္း ဆယ္ယူကယ္တင္ေတာ္မူပါ၊၊ ၈သူတို႔၏ ႏႈတ္သည္ မုသားစကားကိုေျပာတတ္၏၊၊ သူတို႔၏ လက်္ာလက္သည္လည္း လွည့္စားတတ္ေသာလက္ျဖစ္၏၊၊

၉အုိဘုရားသခင္ေရွ႔ေတာ္၌ အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆုိပါမည္၊၊ ႀကိဳးဆယ္ပင္ရွိေသာ တူရိယာႏွင့္ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုပါမည္၊၊ ၁ဝေအာင္ျမင္ရေသာအခြင့္ကို ရွင္ဘုရင္တို႔အား ေပးေတာ္မူ၏၊၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္ဒါဝိဒ္ကိုဆိုးေသာ ထားေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၁တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတို႔၏ လက္မွ အကြၽႏု္ပ္ကိုႏႈတ္ယူ၍ ကယ္တင္ေတာ္မူပါ။ သူတို႔၏ႏႈတ္သည္ မုသားစကားေျပာတတ္ပါ၏၊၊ သူတို႔၏လက်္ာလက္သည္လည္း လွည့္စားတတ္ေသာလက္ျဖစ္ ပါ၏။ ၁၂အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ သားတို႔သည္ အရြယ္ပ်ဳိစဥ္တြင္ ႀကီးပြားေသာပ်ဳိးပင္ကဲ့သို႔၄င္း သမီးတို႔သည္ဘံုဗိမာန္ နည္းတူ ထုေသာ တိုက္ေထာင့္ေက်ာက္တိုင္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ၾကပါေစေသာ၊၊ ၁၃အကြၽႏု္ပ္တို႔၏ဘ႑ာတုိက္တို႔သည္ အစားအ ေသာက္ အသံုးအေဆာင္မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုျခင္း သိုးတို႔သည္ျပင္အရပ္တို႔၌ အေထာင္အေသာင္းေမြးဘြားျခင္း  ၁၄ႏြားတို႔ သည္လည္း ႀကီးပြားမ်ားျပားျခင္း ရွိပါေစေသာ၊၊ အႏုိင္အထက္ဝင္ျခင္း မရွိ၊၊ သိမ္းသြားျခင္းမရွိ၊၊ လမ္းတို႔ ၌ေၾကြးေၾကာ္ ျမည္တမ္းျခင္းမရွိ၊၊ ၁၅ထိုသို႔ေနေသာ လူမ်ဳိးသည္မဂၤလာရွိ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ အၾကင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏၊၊ ထိုလူမ်ိဳးသည္ မဂၤလာရွိပါ၏၊၊

အခန္းၾကီး (၁၄၅)

၁အကြၽႏု္ပ္၏ရွင္ဘုရင္ အကြၽႏု္ပ္၏ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေျမွာက္ပါမည္၊၊ ကမၻာအဆက္ဆက္ နာမေတာ္ကို ေကာင္းႀကီးေပးပါမည္၊၊ ၂ကိုယ္ေတာ္ကိုေန႔တုိင္းအစဥ္ ေကာင္းႀကီးေပးပါမည္၊၊ နာမေတာ္ကို ကမၻာအဆက္ဆက္ ခ်ီးမြမ္းပါမည္၊၊ ၃ထာဝရဘုရားသည္ ႀကီးျမတ္၍အလြန္ခ်ီးမြမ္းဘြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ႀကီးျမတ္ေတာ္ မူျခင္းကိုစစ္၍မကုန္ႏုိင္၊၊ ၄အမႈေတာ္တုိ႔ကို လူမ်ိဳးအဆက္ဆက္ တုိ႔သည္ခ်ီးမြမ္း၍ တန္ခိုးေတာ္မ်ားကုိ ေဟာေျပာၾကပါ လိမ့္မည္၊၊ ၅အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း ဘုန္းတန္ခိုး အာႏုေဘာ္ေတာ္ကို၄င္း၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈေတာ္ တို႔ကို၄င္း ျမြက္ဆိုပါ ၏၊၊ သူတို႔သည္ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အမႈတို႔၌ပါေသာ တန္ခိုးကိုျမြက္ဆို၍ အကြၽႏု္ပ္သည္လညး္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ ျခင္း အေၾကာင္းကို ၾကားေျပာပါမည္၊၊ ၇သူတို႔သည္အလြန္ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူျခင္းကို ေအာက္ေမ့ဘို႔ရာ ျမြက္ဆုိ၍ ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူျခင္း အရာကိုရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆုိၾကလိမ့္မည္၊၊

၈ထာဝရဘုရားသည္ ေက်းဇူးျပဳတတ္ေသာသေဘာ သနားစံုမတ္တတ္ေသာ သေဘာႏွင့္ျပည့္စံု၍ ခႏီၱေတာ္ ႏွင့္ ကရုဏာေတာ္သည္ အလြန္ၾကြယ္ဝပါ၏၊၊ ၉ထာဝရဘုရားသည္ ခပ္သိမ္းေသာသူတုိ႔အား ေက်းဇူးျပဳခ်င္ေသာ သေဘာရွိ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်တို႔ကို သနားစံုမက္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအုိထာဝရဘုရား ဖန္ဆင္းေတာ္မူသမွ်တုိ႔သည္ ဂုဏ္ေတာ္တုိ႔ကိုျပ၍ ကုိယ္ေတာ္၏သန္႔ရွင္းသူတို႔သည္ ေကာင္းႀကီးေပးၾက ပါ၏၊၊ ၁၁ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘုန္းကို၄င္း၊ တန္ခိုးေတာ္ကို၄င္း၊ ေဟာေျပာျမြက္ဆိုသျဖင့္၊ ၁၂တန္ခိုးပါေသာ အမႈေတာ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဘုန္းအသေရမ်ားကို လူသားတို႔ အား ေဘာ္ျပၾကပါ၏၊၊ ၁၃ကိုယ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံသည္ နိစၥထာဝရႏိုင္ငံျဖစ္၍ အာဏာေတာ္သည္ ကာလအစဥ္အဆက္ တည္ရပါ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ လဲေသာသူရွိသမွ်တို႔ကို  ေထာက္မေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄ႏိွမ့္ခ်ေသာ သူအေပါင္းတို႔ကို ၾကြပင့္ေတာ္မူ၏။ ၁၅ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ၾက၍ အခ်ိန္တန္မွ သူတို႔ကို ေကြၽးေမြး ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၆လက္ေတာ္ကို ဖြင့္၍ အသက္ရွင္ေသာ သတၱဝါအေပါင္းတို႔ကို ေရာင့္ရဲေစေတာ္မူ၏။ ၁၇ထာဝရဘုရား၏ လမ္းခရီးေတာ္ရွိသမွ်တို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္၍ ခပ္သိမ္း ေသာအမႈေတာ္ တို႔သည္ သန္႔ရွင္းၾကပါ၏။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ ပဌနာျပဳေသာသူအေပါင္း၊ သစၥာႏွင့္တကြ ပဌနာ ျပဳေသာသူအေပါင္း၊ တို႔၏အနီး အပါး၌ ရွိေတာ္မူ၏၊၊ ၁၉ေၾကာက္ရြံ႕ေသာသူတို႔၏ အလိုကို ျပည့္စံုေစေတာ္မူ၏၊၊ ထိုသူတို႔၏ ေအာ္ဟစ္ျခင္းကို ၾကား၍ ကယ္တင္ေတာ္မူ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ ၾကည္ညိဳေသာသူအေပါင္းတို႔ကို ေစာင့္ မေတာ္မူ၏၊၊ မတရားေသာသူအေပါင္းတို႔ကိုကား ဖ်က္ဆီးေတာ္မူမည္၊၊ ၂၁ ထာ၀ရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းလွ်က္ ငါျမြတ္ဆိုမည္။ ခပ္သိမ္းေသာလူတို႔သည္ သန္႔ရွင္းေသာနာမေတာ္ကို ကမၻာအဆက္ဆက္ ေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။

အခန္းၾကီး (၁၄၆)

၁အိုငါ့ဝိညာဥ္ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊၊ ၂ငါသည္ အသက္ရွင္စဥ္အခါ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းမည္၊၊ ငါျဖစ္စဥ္ကာ လပတ္လံုး ငါ၏ ဘုရားသခင္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုမည္၊၊ ၃မင္းမ်ားမွစ၍ မကယ္တင္ႏိုင္ေသာ လူသားကို မကိုးစား ၾကႏွင့္၊၊ ၄သူသည္အသက္ထြက္၍ ေျမသို႔ျပန္သြားတတ္၏၊၊ ထိုေန႔ျခင္းတြင္ သူ၏ အႀကံအစည္တို႔သည္ ပ်က္စီးၾက၏၊ ၅ယာကုပ္အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္မစေတာ္မူေသာသူ၊ မိမိဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူသည္ မဂၤ လာရွိ၏၊၊ ၆ထိုဘုရားသခင္သည္ ေကာင္းကင္၊ ေျမႀကီး၊ သမုဒၵရာႏွင့္ တကြ အရပ္ရပ္၌ ရွိသမွ်တို႔ကုိ ဖန္ဆင္းေတာ္ မူ၏၊၊ သစၥာေတာ္ကိုု အစဥ္အၿမဲ ေစာင့္ေတာ္မူ၏၊၊ ၇ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရေသာ သူတို႔အား တရားျပေတာ္မူ၏၊၊ ငတ္မြတ္ ေသာသူတို႔ကို ေကြၽးေမြးေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ခ်ဳပ္ထားျခင္းကို ခံရေသာသူတို႔ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ၈ထာဝရ ဘုရားသည္ မ်က္စိကန္းေသာသူတို႔ကို ျမင္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ထာဝရဘုရားသည္ ႏွိမ့္ခ်ေသာသူတို႔ကို ၾကြပင့္ေတာ္ မူ၏၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူတို႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏၊ ၉ထာဝရဘုရားသည္ ဧည့္သည္တို႔ကို ေစာင့္မ ေတာ္မူ၍ မုတ္ဆိုးမႏွင့္ မိဘမရွိေသာ သူတို႔ကို ေထာက္္မေတာ္မူ၏၊၊ မတရားေသာသူတို႔၏ လမ္းကိုကား ေကြ႔ေကာက္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝအိုဇိအုန္ၿမိဳ႔ သင္၏ ဘုရားသခင္တည္းဟူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ကာလအစဥ္အၿမဲ ကမၻာအဆက္ဆက္ စိုးစံေတာ္မူလတံ့သတည္း၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

အခန္းၾကီး (၁၄၇)

၁ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေကာင္းသည္ျဖစ္၍ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ကို ေထာမနာျပဳျခင္းသည္ သာယာေလွ်ာက္ပတ္သည္ျဖစ္၍ ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ ၂ထာဝရဘုရား သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို တည္ေဆာက္၍ အေဝးသို႔ႏွင္လိုက္ေသာ ဣသေရလအမိ်ဳးသာတို႔ကို စုေဝးေစေတာ္မူ၏၊၊ ၃စိတ္ေၾကမြေသာသူတို႔ ကို ႏွစ္သိမ့္ေစမူ၍ သူတို႔၏ အနာကို ကုေတာ္မူ၏၊ ၄ၾကယ္မ်ားကို ေရတြက္၍ အသီးအသီးတို႔ကို သမုတ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၅ငါတို႔၏ ဘုရားရွင္သည္ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူ၏၊၊ တန္ခိုးေတာ္လည္းႀကီး၏၊၊  ဥာဏ္ေတာ္သည္ အနႏၱျဖစ္၏၊၊  ၆ထာဝရဘုရားသည္ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို ၾကြပင့္၍ မတရားေသာ သူတို႔ကိုကား ေျမေပၚမွာ လဲွေတာ္မူ၏၊၊

၇ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းလ်က္ ထာဝရဘုရား ေရွ႕ေတာ္၌ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ ေစာင္းတီး၍ ငါတို႔၏ ဘုရား သခင္ကို ေထာမနာ သီခ်င္းဆိုၾကေလာ့၊၊ ၈ေကာင္းကင္ကို မိုဃ္းတိမ္မ်ားႏွင့္ ဖံုးလႊမ္းသျဖင့္ ေျမႀကီးဘ႔ို မိုဃ္းေရကို ျပင္ဆင္၍ ေတာင္မ်ားေပၚမွာ ျမက္ပင္ကို ေပါက္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၉ျမည္တတ္ေသာ က်ီးကန္းကေလးမွစ၍ တိရစာၦန္မ်ား တို႔ကို ေကြၽးေမြးေတာ္မူ၏၊ ၁ဝျမင္း၏ ခြန္အားႏွင့္ လူ၏ လ်င္ျမန္ျခင္းကို အားရႏွစ္သက္ေတာ္မူျခင္းမရွိ၊၊ ၁၁ေၾကာက္ရြံ႕ ေသာသူႏွင့္ ကရုဏာေတာ္ကို ေျမာ္လင့္ေသာ သူတို႔ကို ထာဝရဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊၊

၁၂အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊၊ အိုဇိအုန္ၿမိဳ႔၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေလာ့၊၊ ၁၃အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ တံခါးကန္႔လန္႔တို႔ကို ခိုင္မာေစ၍ သင္၏ အထဲမွာ သားသမီးမ်ားကို ေကာင္းႀကီးေပး ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄သင္၏ ျပည္စြန္းျပည္နားမွာ အမႈအေရးကို ၿငိမ္းေစ၍ အေကာင္ဆံုးေသာ စပါးႏွင့္သင့္ကို ဝစြာေကြၽးေမြး ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၅ေျမႀကီးေပၚသုိ႔ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ကို လႊတ္ေတာ္မူ၏၊၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အလွ်င္အျမန္ေျပးတတ္ပါ၏။ ၁၆မုိဃ္းပြင့္ကို သိုးေမြးကဲ့သို႔ ခ်ေတာ္မူ၏၊၊ ႏွင္းခဲကိုလည္း ျပာကဲ့သို႔ ဆြတ္ျဖဴေတာ္မူ၏၊၊ ၁၇မိမိမိုဃ္းသီးကို စားႏုတ္ စားေပါက္ကဲ့သုိ႔ လႊတ္ေတာ္မူ၍ ခ်မ္းေစေတာ္မူျခင္းကို အဘယ္သူ ခံႏိုင္သနည္း၊၊ ၁၈တဖန္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို လႊတ္၍ ထိုမိုဃ္းပြင့္အစရွိသည္တို႔ကို အရည္က်ိဳေတာ္မူ၏၊၊ မိမိေလကို လာေစေတာ္မူသျဖင့္ ေရတို႔သည္ စီးၾက၏၊ ၁၉ႏႈတ္ကပတ္အမိန္႔ေတာ္ကို ယာကုပ္အမ်ိဳး၌၄င္း၊ စီရင္ထံုးဖဲြ႔ခ်က္မ်ားကို ဣသေ၇လအမ်ိဳး၌၄င္း ေဘာ္ျပ ေတာ္မူ၏။ ၂ဝအျခားတပါးေသာ အမ်ိဳးသားတို႔၌ ထိုသို႔ျပဳေတာ္မမူ၊ စီရင္ေတာ္မူခ်က္မ်ားကိိုု  သူတို႔မသိရၾက၊၊ ဟာေလလုယ။

အခန္းၾကီး (၁၄၈)

၁ေကာင္းကင္ဘံု၌ ထာဝရဘုရားကိုခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ဘဝဂ္ေပၚမွာ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ေကာင္းကင္ တမန္အ ေပါင္းတို႔ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအေပါင္း တို႔ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၃ေနလတို႔ ထာဝရ ဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ထြန္းလင္းေသာၾကယ္အေပါင္းတို႔ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၄ေကာင္းကင္အထပ္ထပ္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ေရမ်ားတို႔ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၅ထိုအရာတို႔ကို အမိန္႔ေတာ္ရွိ၍ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ၊၊ ၆ထိုအရာတို႔ကို ကာလအစဥ္အဆက္အၿမဲ တည္ေစေတာ္မူ၍ မပ်က္ရေသာ ဓမၼတာ ကို စီရင္ေတာ္မူ၏၊၊

၇ေျမႀကီး၌ ရွိေသာအရာ၊ ငါးႀကီးမ်ား၊ နက္နဲရာအရပ္မ်ား၊ ၈မုိးႏွင့္မိုဃ္းသီး၊ မိုဃ္းပြင့္ႏွင့္ အခိုးအေငြ႔၊ အမိန္႔ေတာ္ကို နားေထာင္ေသာ ေလျပင္းမုန္တိုင္း၊ ၉ေတာင္ႀကီးေတာင္ငယ္ရွိသမွ် အသီးကို သီးေသာအပင္၊ အာရဇ္ပင္ရွိသမွ်၊ ၁ဝသားရဲႏွင့္ သားယဥ္အေပါင္း တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္ႏွင့္ ပ်ံတတ္ေသာဌက္ အစရွိေသာ၊ ၁၂ေလာကီ ရွင္ဘုရင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္း၊ မင္းမ်ားႏွင့္ ေလာကီတရားသူႀကီး အေပါင္း ၁၂လူပ်ိဳႏွင့္ အပ်ိဳမ်ား၊ လူအို ႏွင့္ လူကေလးမ်ားတို႔ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၁၃နာမေတာ္တပါးတည္း သာလွ်င္ျမတ္၍ ဘုန္းေတာ္သည္ ေျမႀကီးႏွင့္ ေကာင္းကင္ေပၚထက္၌ ရွိေသာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရား၏ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ၊၊ ၁၄မိမိလူစုတို႔၏ ဦးခ်ိိဳကို ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူသျဖင့္ အနီးေတာ္၌ ရွိေသာလူစု၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတည္းဟူေသာ မိမိသန္႔ရွင္းရာ သူအေပါင္းတို႔၏ ခ်ီးမြမ္းရာ ျဖစ္ေတာ္မူ၏၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

အခန္းၾကီး (၁၄၉)

၁ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ အသစ္ေသာ သီခ်င္းကို ဆို၍ သန္႔ရွင္းသူတို႔ စည္းေဝးရာ၌ ဂုဏ္ေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ မိမိကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာဘုရားကို အမွီျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ေစ၊၊ ဇိအုန္ သားတို႔သည္ မိမိရွင္ဘုရင္ကို အမွီျပဳ၍ ရႊင္လန္းၾကေစ၊၊ ၃သူတို႔သည္ ကခုန္လ်က္ နာမေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ၊၊ ပတ္သာႏွင့္ ေစာင္းကိုတီးလ်က္ ေထာမနာသီခ်င္းဆိုၾကေစ၊၊ ၄အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူစုကို ႏွစ္သက္ေတာ္မူ၏၊၊ စိတ္ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို ကယ္တင္ျခင္းအားျဖင့္ အသေရတင့္တယ္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၅သန္႔ရွင္း ေသာသူတို႔သည္ ဘုန္းႀကီး၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာၾကေစ၊၊ ကိ်န္းဝပ္ရာေပၚမွာ ရႊင္လန္းစြာ သီခ်င္းဆိုၾကေစ၊၊ ၆တပါး အမိ်ဳးသားတို႔တြင္ တရားအတုိင္းအျပစ္ေပး၍ လူစုတို႔အား ဒဏ္ခတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ သူတို႔၏  ရွင္ဘုရင္မ်ားကို သံႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေနွာင္၍ ၊ မူးမတ္မ်ားကို သံေျခခ်င္းခတ္ျခင္းငွါ၄င္း၊ က်မ္းစာ၌ မွတ္သားေသာ အျပစ္စီရင္ျခင္းကို သူတို႔အားျပဳျခင္း ငွါ ၄င္း၊ သန္႔ရွင္းေသာသူတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို ႏႈတ္ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္း၍ သန္လ်က္ကို လက္ႏွင့္ကိုင္ၾကေစ၊ ထာဝရဘုရား၏ သန္႔ရွင္းေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ထိုုသို႔ေသာ ဘုန္းႏွင့္ဆိုင္ၾက၏၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

အခန္းၾကီး (၁၅၀)

၁သန္႔ရွင္းရာ ဌာနေတာ္၌ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားေသာ ေကာင္းကင္မ်က္ႏွာ ၾကက္ေပၚမွာ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၂ထူးဆန္းေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ားေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ အလြန္ တရာ ႀကီးျမတ္ေတာ္မူျခင္းရွိသည္အတိုင္း၊ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၃တံပိုးမႈတ္ျခင္းရွိသည္အတိုင္း ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ တေယာႏွင့္ေစာင္းကိုတီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၄ပတ္သာတီးလ်က္၊ ကခုန္လ်က္ ႏွင့္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ႀကိဳးႏွင့္ျပည့္စံု ေသာ တုရိယာကို တီးလ်က္ ႏွဲခရာကို မႈတ္လ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊ ၅အသံက်ယ္ေသာ သံလြင္ကို တီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္း ၾကေလာ့၊၊ အႀကီးဆံုးေသာ လင္းကြင္းကိုလည္း တီးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့၊၊ ၆အသက္ရွိေသာသူအေပါင္း တို႔သည္ ထာဝရဘုရားကို ခ်ီးမြမ္းၾကေစ ၊၊ ဟာေလလုယ၊၊

ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးႏွင့္ ရွင္အာသပ္အစရွိေသာ ပေရာဖက္မ်ားတို႔သည္ စီရင္ေရးထားေသာ
ဆာလံက်မ္းၿပီး၏၊၊

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s