ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၁၀)


၁ေနာက္မိုဃ္းရြာရာကာလတြင္ မိုဃ္းရြာေစမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ဆုေတာင္း ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ လွ်ပ္စစ္ကိုျပင္ဆင္၍ မ်ားစြာမိုဃ္းရြာသျဖင့္၊ ခပ္သိမ္းေသာလူတို႔အဘို႔ လယ္ျပင္၌ အပင္ေပါက္ေစေတာ္မူမည္။ ၂ေတရပ္ရုပ္တုတို႔သည္ အနတၱစကားကိုေျပာၾက၏။ ပေရာဖက္လုပ္ေသာသူတို႔သည္ မုသာ ရူပါရံုကိုျမင္၍၊ မမွန္ေသာအိပ္မက္ကို ေဟာေျပာၾက၏။ အခ်ည္းႏွီးႏွစ္သိမ့္ေစၾက၏။ ထိုေၾကာင့္၊ သိုးစုကဲ့သို႔ လည္သြား၍ သိုးထိမ္းမရွိေသာေၾကာင့္ ဆင္းရဲခံရၾက၏။ ၃သိုးထိမ္းတို႔ကို ငါအမ်က္ထြက္၍၊ ဆိတ္ထီးတို႔ကို စစ္ေၾကာသျဖင့္၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ မိမိသိုးစုရုဒအမ်ိဳးကို အၾကည့္အရႈၾကြလာ၍၊ ဘုန္းေတာ္ကိုေဆာင္ေသာ စစ္တိုက္ျမင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစေတာ္မူမည္။ ၄ထိုအမ်ိဳးထဲက တိုက္ေထာင့္အျမစ္ေက်ာက္၊ တံစို႔၊ စစ္တိုက္ေလး၊ မင္းျဖစ္ေသာလူအေပါင္းတုိ႔သည္ ထြက္ၾကလိမ့္မည္။ ၅သူတို႔သည္ စစ္တိုက္ရာတြင္ လမ္း၌ ရွိေသာရႊံ႔ကိုနင္းေသာ စစ္သူရဲကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခံရေသာေၾကာင့္၊ စစ္တိုက္၍ ျမင္းစီးသူရဲတို႔ကို အရွက္ခြဲၾကလိမ့္မည္။ ၆ယုဒအမ်ိဳးကိုလည္း ငါခိုင္ခံ့ေစမည္။ ေယာသပ္အမ်ိဳးကိုလည္း ငါကယ္ တင္မည္။ သူတို႔ကို သနားစံုမက္ေသာေၾကာင့္ ေနရာခ်မည္။ သူတို႔သည္ ႏွင္ထုတ္ျခင္းကို မခံဘူးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၾက လိမ့္မည္။ ငါသည္ သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားျဖစ္၍ သူတို႔စကားကို နားေထာင္မည္။ ၇ဧဖရိမ္အမ်ိဳးသား တို႔သည္ သူရဲကဲ့သို႔ျဖစ္၍၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ဝသကဲ့သို႔ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ သားေျမးတို႔သည္ျမင္လ်က္ ဝမ္းေျမာက္၍၊ ထာဝရဘုရားကို အမွီျပဳလ်က္ ရႊင္လန္းၾကလိမ့္မည္။ ၈သူတို႔ကိုငါႏႈိးေဆာ္မည္ စုေဝးေစမည္။ သူတို႔သည္ ငါ၏ေရြး ႏႈတ္ျခင္းကို ခံရေသာအားျဖင့္၊ အရင္မ်ားျပားသကဲ့သို႔တဖန္ မ်ားျပားၾကလိမ့္မည္။ ၉သူတို႔ကို တပါးအမ်ိဳးသားတို႔ တြင္ မ်ိဳးေစ့ကဲ့သို႔ငါႀကဲသျဖင့္၊ ေဝးေသာျပည္၌ ငါ့ကိုေအာက္ေမ့၍၊ သားေျမးတို႔ႏွင့္တကြ အသက္ရွင္လ်က္ ျပန္လာ ၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝသူတို႔ကို အဲဂုတၱဳျပည္မွတဖန္ ငါေဆာင္ခဲ့ဦးမည္။ အာရႈရိျပည္မွေခၚ၍ စုေဝးေစမည္။ ဂိလဒ္ျပည္ႏွင့္ ေလဗႏုန္ျပည္သို႔ ငါေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတို႔ေနစရာဘို႔ ေျမမေလာက္ႏိုင္။ ၁၁ပင္လယ္အလယ္၌ ေရွာက္သြား၍ ညွဥ္းဆဲလ်က္၊ ပင္လယ္တံပိုးမ်ားကို ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူမည္။ ျမစ္၌ နက္နဲေသာအရပ္ ရွိသမွ်တို႔လည္း ခန္းေျခာက္ ၾကလိမ့္မည္။ အာရႈရိျပည္၏မာနကို ႏွိမ့္ခ်၍၊ အဲဂုတၱဳမင္း၏အာဏာသည္လည္း ကြယ္ေပ်ာက္လိမ့္မည္။ ၁၂သူတို႔ကို ထာဝရဘုရာအားျဖင့္ ငါခိုင္ခံ့ေစမည္။ နာမေတာ္ကိုအမွီျပဳလ်က္ လွည့္လည္၍သြားၾကလိမ့္မည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။