ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၁၁)


၁အိုေလဗႏုန္ေတာင္၊ သင္၏အာရဇ္ပင္တို႔ကို မီးေလာင္ေစျခင္းငွါ သင္၏တံခါးတို႔ကို ဖြင့္ေလာ့။ ၂အိုထင္းရႈးပင္၊ အာရဇ္ပင္လဲေသာေၾကာင့္ ျမည္တမ္းေလာ့။ ျမတ္ေသာအပင္တို႔သည္ ပ်က္ဆီးၾကၿပီ။ အိုဗာရွန္သပိတ္ပင္တို႔၊ ခိုင္ခံ့ေသာေတာကို ခုတ္လွဲေသာေၾကာင့္  ျမည္တမ္းၾကေလာ့။ ၃သိုးထိန္းတို႔သည္ မိမိတို႔အသေရပ်က္ေသာေၾကာင့္ ျမည္တမ္းေသာအသံကို ျပဳၾက၏။ ေယာ္ဒန္ျမစ္၏ဂုဏ္အသေရ ပ်က္ေသာေၾကာင့္၊ ျခေသၤ့ပ်ိဳေဟာက္ေသာ အသံကို ၾကားရ၏။ ၄ငါ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သတ္ဘို႔ရာထားေသာ ဤသိုးစုကို ေကြၽးေမြး ေလာ့။ ၅ပိုင္ေသာသူတို႔သည္ သတ္၍ ကိုယ္အျပစ္ရွိသည္ကို မသိၾက။ ေရာင္းစားေသာသူတို႔ကလည္း၊ ငါရတတ္ သည္ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ မဂၤလာရွိတာ္မူေစသတည္းဟု ဆိုၾက၏။ သိုးထိန္းတို႔သည္လည္း သနားျခင္းကရုဏာ မရွိၾက။ ၆ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ ျပည္သူျပည္သားတို႔ကို ေနာက္တဖန္မသနား၊ မႏွေျမာဘဲ၊ လူအသီးအသီးတို႔ကို အိမ္နီးခ်င္းလက္သို႔၄င္း၊ ရွင္ဘုရင္လက္သို႔၄င္း အပ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္တျပည္လံုးကို ႏွိပ္စက္ ၾကလိမ့္မည္။ သူတို႔လက္မွ ငါမကယ္လႊတ္ဘဲ ေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၇ထိုသုိ႔သတ္ဘို႔ရာထားေသာ သိုးစုတည္းဟူေသာ၊ ဆင္းရဲေသာသိုးတို႔ကို ငါေကြၽးေမြးရ၏။ သိုးထိန္း ေတာင္ေဝးႏွစ္စင္းကိုယူ၍၊ တစင္းကို ေက်းဇူးဟူ၍၄င္း၊ တစင္းကိုအေႏွာင္အဖြဲ႔ဟူ၍၄င္း ေခၚေဝၚလ်က္၊ သိုးစုကို ေကြၽးေမြး၏။ ၈သိုးထိန္းသံုးေယာက္ကိုလည္း တလတြင္ငါပယ္ဖ်က္၏။ သူတို႔ေၾကာင့္ ငါ့စိတ္ၿငီးေငြ႔၏။ သို႔သည္လည္း ငါ့ကို ရြံရွာၾက၏။ ၉ေနာက္တဖန္ သင္တို႔ကိုငါမေကြၽး။ ေသေသာအေကာင္သည္ ေသပါေလေစ။ အသတ္ခံရေသာ အေကာင္သည္ ခံရပါေလေစ။ က်န္ၾကြင္းေသာအေကာင္တို႔သည္ တေကာက္ကိုတေကာင္ စားပါေလေစဟု ငါဆိုလ်က္၊ ၁ဝခပ္သိမ္းေသာလူမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ အရင္ဖြဲ႔ေသာ ပဋိိညာဥ္ကို ဖ်က္လို၍၊ ေက်းဇူးအမည္ရွိေသာ ငါ၏ ေတာင္ေဝးကိုယူ၍ ခ်ိဳး၏။ ၁၁ထိုပဋိိညာဥ္သည္ ထိုေန႔၌ ပ်က္ေသာေၾကာင့္ ငါ့ကိုအမွီျပဳေသာ သိုးဆင္းရဲတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို နားလည္ၾက၏။ ၁၂တဖန္ ငါက၊ ငါရထိုက္ေသာအခကို ေပးအံ့ေသာငွါ၊ သင္တို႔သည္ အလိုရွိလွ်င္ေပးၾကေလာ့။ အလိုမရွိလွ်င္မေပးၾကႏွင့္ဟုဆိုေသာ္၊ သူတို႔သည္ ငါ့အားအခေပးအံ့ေသာ ငွါ ေငြသံုးဆယ္ကုိခ်ိန္ၾက၏။ ၁၃ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ထိုေငြကို အိုးထိန္းသမားေရွ႔မွာ ပစ္ခ်ၾကေလာ့။ ငါ့ကိုအဘိုး ပ်က္၍ ေငြမ်ားလွသည္တကားဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ထိုေငြသံုးဆယ္ကိုငါယူ၍ ထာဝရဘုရား၏ဗိမာန္ေတာ္၌ အိုးထိန္းသမားေရွ႔မွာ ပစ္ခ်၏။ ၁၄ထုိအခါ ယုဒအမ်ိဳးႏွင့္ ဣသေရလအမိ်ဳးဖြဲ႔ေသာ မိႆဟာယကိုဖ်က္လို၍၊ အေႏွာင္အဖြဲ႔အမည္ရွိေသာ အျခားေတာင္ေဝးကို ငါခ်ိဳး၏။

၁၅တဖန္ ထာဝရဘုရားက၊ မိုက္ေသာသိုးထိန္း၏ တန္ဆာတို႔ကို သိမ္းယူေလာ့။ ၁၆အေၾကာင္းမူကား၊ ဤျပည္၌ သိုးထိန္းတဦးကို ငါေပၚထြန္းေစမည္။ သူသည္ အသတ္ခံရေသာအေကာင္ကို မၾကည့္မရႈ၊ လမ္းလြဲေသာ အေကာင္ကို မရွာ၊ နာေသာအေကာင္ကို အနာေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ မျပဳ၊ ရပ္ေနေသာအေကာင္ကို မမစ၊ ဆူေသာ အေကာင္တို႔ကို စားလိမ့္မည္။ သူတို႔ခြါကိုလည္း ခ်ိဳးဖဲ့လိမ့္မည္။ ၁၇သိုးစုကိုစြန္႔ပစ္ေသာ အခ်ည္းႏွီးသိုးထိန္းသည္ အမဂၤလာရွိေစသတည္း။ သူ၏လက္ရံုးႏွင့္ လက္်ားမ်က္စိ၌ ထားေဘးေရာက္လိမ့္မည္။ လက္ရံုးသည္ အကုန္အဝင္ ေျခာက္ကပ္လိမ့္မည္။ လက္်ာမ်က္စိသည္ အကုန္အစင္ မိုက္လိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။