ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၁၂)


၁ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကို ၾကပ္၍ ေျမႀကီးတိုက္ျမစ္ကို ခ်ေတာ္မူထေသာ၊ လူအထဲ၌ လူ၏ဝိညာဥ္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ရည္မွတ္၍ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ၂ငါသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ပတ္လည္၌ရွိေသာ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔အား တုန္လႈပ္ေစေသာ ဖလားျဖစ္ေစမည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ဝိုင္းထားစဥ္တြင္ ယုဒျပည္ကိုလည္း ထိုအတူျဖစ္ေစမည္။ ၃ထိုကာလအခါ၌လည္း ထိုၿမိဳ႔ကို လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔အား ေလးေသာေက်ာက္ျဖစ္ေစမည္။ ထိုေက်ာက္ကိုခ်ီေသာ သူအေပါင္းတို႔သည္ က်ိဳးပဲေၾကမြၾကလိမ့္မည္။ ေလာကီသားအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔တဘက္၌ စုေဝးလ်က္ ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၄ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထိုကာလ၌ ရွိသမွ်ေသာမင္းတို႔ကို မိန္းေမာေတြေဝေစျခင္းငွါ ၄င္း၊ ျမင္းစီးသူရဲအေပါင္းတို႔ကို အရူးျဖစ္ေစျခင္းငွါ၄င္း ငါသည္ဒဏ္ခတ္မည္။ ယုဒအမ်ိဳးကို ငါၾကည့္ရႈ၍၊ တပါးအမ်ိဳး သား၌ ရွိသမွ်ေသာျမင္းတို႔ကို မ်က္စိကန္းေစျခင္းငွါ ဒဏ္ခတ္မည္။ ၅ယုဒမင္းတို႔ကလည္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔၏ ဘုရားသခင္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားျဖင့္ သူတို႔သည္ ငါ့ခြန္အားျဖစ္ၾက၏ဟု စိတ္ထဲမွာဆိုၾက လိမ့္မည္။ ၆ထိုကာလ၌ ငါသည္ ယုဒမင္းတို႔ကို ထင္းပံုတြင္မီးဖိုကဲ့သို႔၄င္း၊ ေကာက္လႈိင္းတြင္မီးစကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္ေစ သျဖင့္၊ လက္်ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္၊ ပတ္လည္၌ရွိေသာ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို မီးေလာင္္လိမ့္မည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ သည္လည္း ၿမိဳ႔ရာေဟာင္း၌ တည္ၿမဲတည္လိမ့္မည္။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒတဲတို႔ကို ေရွ႔ဦးစြာက ကယ္တင္ ေတာ္မူမည္။ ထိုေၾကာင့္ ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳး၏ဘုန္းႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔၏ ဘုန္းသည္ ယုဒျပည္တဘပ္၌ မဝါၾကြား။ ၈ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရားသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ကြယ္ကာေစာင့္မေတာ္မူသျဖင့္၊ အားနည္းေသာသူသည္ ထိုကာလ၌ ဒါဝိဒ္မင္းကဲ့သို႔၄င္း၊ ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးသည္ ဘုရားသခင္ကဲ့သိုိ႔၄င္း၊ သူတို႔ေရွ႔မွာ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္ကဲ့သို႔၄င္း ျဖစ္လိမ့္မည္။

၉ထိုကာလ၌ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို တိုက္လာေသာ လူမ်ိဳးအေပါင္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ငါသည္ အားထုတ္ မည္။ ၁ဝေက်းဇူးေတာ္ကို ခံေသာသေဘာ၊ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳေသာသေဘာကို ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳး၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔ အေပၚသို႔ ငါသြန္းေလာင္းသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ မိမိတို႔ထိုးေဖာက္ေသာငါ့ကို ရႈျမင္ရၾကလိမ့္မည္။ တေယာက္တည္း ေသာသားအတြက္ အဘသည္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းသကဲ့သို႔၊ ထိုသူအတြက္ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းရၾကလိမ့္မည္။ သားဦ အတြက္ အဘသည္နာၾကဥ္းသကဲ့သို႔ နာၾကဥ္းရၾကလိမ့္မည္။ ၁၁ေမဂိေဒၵါခ်ိဳင့္တြင္ ဟာဒၿဒိမၼဳန္ၿမိဳ႔မွာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္း သကဲ့သို႔၊ ထိုကာလ၌ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွာ ႀကီးစြာေသာ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းျခင္းရွိလိမ့္မည္။ ၁၂တျပည္လံုး အမ်ိဳးအႏႊယ္  အသီးအသီး တမ်ိဳးတျခားစီ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။ ဒါဝိဒ္မင္း၏ အေဆြအမ်ိဳးတျခား၊ သူတို႔မိန္းမမ်ားတျခား၊ နာသန္၏အေဆြအမ်ိဳးတျခား၊ သူတို႔မိန္းမမ်ားတျခား၊ ၁၃ေလဝိ၏အေဆြအမ်ိဳးတျခား၊ သူတို႔မိန္းမမ်ားတျခား၊ ရွိမိ၏ အေဆြအမ်ိဳးတျခား၊ သူတို႔မိန္းမမ်ားတျခား၊ ၁၄က်န္ၾကြင္းေသာအေဆြအမ်ိဳး အေပါင္းတို႔သည္ တမ်ိဳးတျခားစီ၊ သူတို႔မိန္းမမ်ား တစုတျခားစီ ငိုေၾကြးျမည္တမ္းၾကလိမ့္မည္။