ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၁၃)


၁ထိုကာလ၌ ဒါဝိဒ္မင္းမ်ိဳးႏွင့္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သားတို႔၏ ဒုစရုိက္အျပစ္အညစ္အေၾကးကို ေဆးေၾကာစရာဘို႔၊ စမ္းေရတြင္းသည္ ပြင့္လ်က္ရွိလိမ့္မည္။ ၂ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ျပည္ေတာ္ တြင္ရွိေသာ ရုပ္တုတို႔၏ နာမမ်ားကုိ ေနာက္တဖန္အဘယ္သူမွ် မမွတ္မိေစျခင္းငွါ၊ ထုိကာလ၌ ငါသုတ္သင္ပယ္ရွင္း မည္။ ပေရာဖက္လုပ္ေသာသူတို႔ကုိ၄င္း၊ ညစ္ညဴးေသာဝိညာဥ္ကုိ၄င္း ျပည္ေတာ္မွႏွင္ထုတ္မည္။ ၃လူတစံုတေယာက္ သည္ ပေရာဖက္ျပဳေသးလွ်င္၊ ဘြားျမင္ေသာမိဘတို႔က သင္သည္ ထာဝရဘုရား၏ နာမကို အမွီျပဳ၍ မုသာစကားကုိ ေဟာေျပာေသာေၾကာင့္ အေသခံရမည္ဟုဆုိလ်က္၊ ပေရာဖက္ျပဳစဥ္ပင္ ကုိယ္မိဘတို႔သည္ သူ႔ကုိထုတ္ခ်င္းခပ္ ထုိးၾကလိမ့္မည္။ ထုိကာလ၌ ပေရာဖက္သည္ ေဟာေျပာေသာအခါ မိမိျမင္ေသာ ရႈပါရုံေၾကာင့္ ရွက္လိမ့္မည္။ သူတပါးကုိ လွည့္စားမည္အႀကံႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အဝတ္ကိုလည္း မဝတ္ရ။ ၅အကြၽႏု္ပ္သည္ ပေရာဖက္မဟုတ္၊ လယ္လုပ္ေသာသူျဖစ္ပါ၏။ ငယ္ေသာအရြယ္မွစ၍ သူတပါး၌ ကြၽန္ခံရပါၿပီဟု ဝန္ခံလိမ့္မည္။ ၆သူတပါးကလည္း၊ သင့္လက္၌ေပၚေသာ ဒဏ္ရာကားအဘယ္သုိ႔ နည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ဤဒဏ္ရာကား၊ အကြၽႏု္ပ္၏ အေဆြခင္ပြန္းအိိမ္၌ ခံရေသာဒဏ္ရာျဖစ္ပါသည္ဟု ျပန္ေျပာလိမ့္မည္။

၇ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ အုိထား၊ ငါ၏သုိးထိန္းတဘက္၊ ငါ၏အေပါင္း အေဘာ္ျဖစ္ေသာသူတဘက္၌ ႏိုးေလာ့။ သိုးထိန္းကိုရုိက္သတ္ေလာ။ သုိ႔ျပဳလွ်င္၊ သုိးတို႔သည္ ကဲြလြင္ရၾကလိမ့္မည္။ သုိးသငယ္တို႔အေပၚ၌လည္း ငါသည္ငါ့လက္ကုိတင္ဦးမည္။ ၈ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ တျပည္လံုးသံုးစုတြင္ ႏွစ္စုကုိပယ္ဖ်က္၍ အေသခံရသျဖင့္၊ တစုသာက်န္ၾကြင္း ရလိမ့္မည္။ ထုိတစုကိုမီးအလယ္သို႔ ငါေရွာက္သြား ေစမည္။ ေငြကိုခြၽတ္သကဲ့သုိ႔ ခြၽတ္မည္။ ေရႊကိုစံုးစမ္းသကဲ့သုိ႔ စံုးစမ္းမည္။ သူတို႔သည္ ငါ့နာမကို ပဌနာျပဳ၍ ငါနား ေထာင္မည္။ သူတို႔ကုိ ငါ၏လူမ်ဳိးဟူ၍ ငါေခၚေဝၚမည္။ သူတုိ႔ကလည္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔၏ ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏ဟု ဝန္ခံၾကလိမ့္မည္။