ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၁၄)


၁ထာဝရဘုရား၏ ေန႔ရက္သည္ ေရာက္ေသာအခါ၊ သူတပါးတို႔သည္ သင္၏ဥစၥာကိုလုယူ၍ သင့္အလယ္၌ ေဝဖန္ၾကလိမ့္မည္။ ၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ တုိက္ေစျခင္းငွါ၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔ကုိ ငါစုေဝးေစမည္။ ၿမိဳ႔ကိုတိုက္ယူၿပီလွ်င္၊ အိမ္တို႔ကုိလုယွက္၍၊ မိန္းမတို႔ကို အဓမၼျပဳၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔သားတဝက္ကုိ သိမ္းသြား၍၊ တဝက္သာၿမိဳ႔၌ က်န္ၾကြင္း လိမ့္မည္။

၃ထာဝရဘုရားသည္လည္း၊ စစ္တိုက္ရာကာလ၌ တိုက္သကဲ့သို႔ ထုိလူမ်ဳိးတို႔ကုိတုိက္သြား ေတာ္မူမည္။ ၄ထုိေန႔ရက္၌ ေျခေတာ္သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အေရွ႔၊ သံလြင္ေတာင္ေပၚမွာ ရပ္၍၊ သံလြင္ေတာင္သည္ အေရွ႔ဘက္မွ အေနာက္ဘက္တိုင္ေအာင္ အလယ္၌ကဲြသျဖင့္၊ အလြန္ႀကီးေသာ ခ်ဳိင့္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ေတာင္တဝက္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ၄င္း၊ တဝက္သည္ ေတာင္ဘက္သို႔၄င္း ေရႊ႔ရလိမ့္မည္။ ၅သင္တို႔သည္ ငါ့ေတာင္ၾကား ခ်ဳိင့္လမ္းျဖင့္ ေျပးၾကလိမ့္မည္။ ထုိခ်ဳိင့္သည္ အာဇလၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္၊ မွီလိမ့္မည္။ ယုဒရွင္ဘုရင္ ၾသဇိမင္းလက္ထက္၊ ေျမႀကီးလႈပ္၍ သင္တုိ႔သည္ ေျပးသကဲ့သို႔ တဖန္ေျပးၾကလိမ့္မည္။ ငါ၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၊ ၾကြလာေတာ္မူ၍၊ မိမိသန္႔ရွင္းသူအေပါင္းတို႔ သည္ ပါၾကလိမ့္မည္။ ၆ထုိေန႔ရက္၌ အလင္းမရွိ၊ ျမတ္ေသာအရာတို႔သည္ ယုတ္ေလ်ာ့လိမ့္မည္။ ၇ေန႔မဟုတ္၊ ညဥ့္မဟုတ္၊ ထာဝရဘုရား သိေတာ္မူေသာေန႔ရက္တရက္ျဖစ္၍၊ ညဦးယံအခ်ိန္ေရာက္မွ လင္းလိမ့္မည္။ ၈ထုိေန႔ရက္၌ အသက္ေရသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွထြက္၍ ေႏြကာလျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္းကာလျဖစ္ေစ၊ အေရွ႔ပင္လယ္သုိ႔ တဝက္၊ အေနာက္ပင္လယ္သို႔ တဝက္စီးသြားလိမ့္မည္။ ၉ထာဝရဘုရားသည္ တျပည္လံုးတြင္ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူမည္။ ထုိေန႔ရက္၌ ထာဝရဘုရားတပါးတည္း၊ နာမေတာ္တပါးတည္း ျဖစ္ေတာ္မူမည္။ ၁ဝေဂဘၿမိဳ႔မွသည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ ေတာင္ဘက္၊ ရိမၼဳန္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ တျပည္လံုးကို ခ်ဳိင့္ကဲ့သုိ႔ တညီတည္းျဖစ္ေစေတာ္မူမည္။ ၿမိဳ႔သည္လည္း ဗယၤာမိန္ တံခါးမွ အရင္တံခါးရာ၊ ၿမိဳ႔ေထာင့္တံခါးတုိင္ေအာင္၄င္း၊ ဟာနေနလရဲတုိက္မွသည္ စပ်စ္သီးေနရာတန္ဆာေတာ ္တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေျမွာက္ျခင္းကိုခံ၍၊ ၿမိဳ႔ေဟာင္းရာ၌ တဖန္တည္ရလိမ့္မည္။ ၁၁ေနာက္တဖန္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သည္ က်ိန္ျခင္းေဘးကို မခံ၊ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ေနရာက်၍၊ စိုးရိမ္စရာမရွိဘဲေနၾကလိမ့္မည္။

၁၂ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိတိုက္လာေသာ၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔၌ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ၊ ေဘးဒဏ္ဟူမူကား၊ ေျချဖင့္ရပ္လ်က္ပင္ သူတို႔အသက္ေလ်ာ့ပ်က္လိမ့္မည္။ လွ်ာသည္လည္း ခံတြင္း၌ေလ်ာ့ ပ်က္လိမ့္မည္။ ၁၃ထုိေန႔ရက္ ၌ထာဝရဘုရား၏ တန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္သူတို႔သည္ အလြန္ရုန္းရင္ခတ္မွ် ျပဳ၍၊ တေယာက္ကုိတေယာက္ လက္ခ်င္းရုိက္ ေသာ္လည္း၊ တေယာက္ကိုတေယာက္ တုိက္၍သတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ယုဒအမ်ဳိးသားတို႔လည္း ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ တုိက္ၾကလိမ့္မည္။ ပတ္လည္၌ေနေသာ တပါးအမ်ဳိးသား အေပါင္းတို႔၏ ဥစၥာစည္းစိမ္တည္းဟူေသာ၊ မ်ားစြာေသာ ေရႊေငြအဝတ္တန္ဆာ စုပံုလ်က္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁၅ျမင္း၊ လား၊ ကုလားအုပ္၊ ျမည္းမွစ၍ ရန္သူတပ္တြင္ ရွိသမွ်ေသာ တိရစာၦန္တို႔မွေပးေသာ ေဘးဒဏ္သည္ အထက္ဆုိခဲ့ၿပီးေသာ ေဘးဒဏ္ႏွင့္ တူလိမ့္မည္။

၁၆ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကိုတိုက္လာေသာ၊ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔တြင္ က်န္ၾကြင္းသမွ်ေသာသူတို႔သည္၊ ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားတည္းဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ကို ကိုးကြယ္၍၊ သေကေနပဲြခံအံ့ေသာငွါ ၿမိဳ႔ေတာ္သို႔ ႏွစ္တိုင္း အစဥ္အတုိင္းတတ္လာၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားဟူေသာ ရွင္ဘုရင္ကုိကုိးကြယ္အံ့ ေသာငွါ၊ ၿမိဳ႔ေတာ္သုိ႔တတ္၍၊ မလာေသာေျမႀကီးသား အေဆြအမ်ဳိးရွိသမွ်အေပၚသို႔၊ မိုဃ္းမရြာရ။ ၁၈အဲဂုတၱဳျပည္သား အေဆြအမ်ဳိးသည္ မတတ္မလာလွ်င္၊ မိုဃ္းမရြာဘဲေနသျဖင့္၊ သေကေနပဲြကို ခံအံ့ေသာငွါတတ္၍ မလာေသာလူ မ်ဳိးတို႔၌၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ၊ ေဘးဒဏ္သည္ ထုိသူတို႔ကုိ ထိလိမ့္မည္။ ၁၉ဤေရြ႔ကား၊ သေကေနပဲြကို ခံအံ့ေသာငွါ၊ တတ္၍မလာေသာ အဲဂုတၱဳအမ်ဳိးသား၊ တပါးအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ခံရေသာ အျပစ္ေပတည္း။

၂ဝထုိေန႔ရက္ကာလတြင္ ထာဝရဘုရားအားသန္႔ရွင္းျခင္းဟု၊ ျမင္း၌ဆဲြေသာ ဆည္းလည္းအေပၚမွာ ပင္ အကၡရာတင္ရလိမ့္မည္။ ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ အုိးတုိ႔သည္ ယဇ္ပလႅင္ေရွ႔မွာရွိေသာ ဖလားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္ မည္၊ ၂၁ထုိမွ်မက၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မွစ၍ ယုဒျပည္ရွိသမွ်ေသာ အိုးတို႔သည္ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား အား သန္႔ရွင္းၾကလိမ့္မည္။ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ လာ၍၊ ထုိအုိးတို႔ကိုယူၿပီလွ်င္၊ ခ်က္ျပဳတ္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိေန႔မွစ၍ ေနာက္တဖန္ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္၌ ခါနနိလူမရွိရ။

 

ပေရာဖက္ ဇာခရိစီရင္ေရးထားေသာအနာဂတၱိက်မ္းၿပီး၏။