ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၂ )


၁တဖန္ ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ တိုင္းစရာႀကိဳးကိုကိုင္ေသာ လူတဦးကိုျမင္လွ်င္၊ ၂အဘယ္အရပ္သို႔ သြားမည္နည္း ဟု ထုိသူအားေမးေသာ္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔အလ်ားအနံကိုသိလုိ၍ ၿမိဳ႔ကိုတုိင္းျခင္းငွါ သြားသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၃ငါႏွင့္ ေျပာဆုိေသာေကာင္းကင္တမန္သည္ ထြက္သြားေသာ္၊ အျခားေသာေကာင္းကင္တမန္သည္ ႀကိဳဆုိလ်က္၊ ၄သင္သည္ ေျပး၍ ထုိလုလင္ကိုဆင့္ဆုိရမည္မွာ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သား လူသတၱဝါတိရစာၦန္တို႔သည္ အလြန္မ်ားေသာေၾကာင့္၊ ရြာတို႔၌ေနရၾကလိမ့္မည္။ ၅ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ၿမိဳ႔ကုိကာေသာမင္းၿမိဳ႔ရုိးျဖစ္မည္။ ၿမိဳ႔အလယ္၌ လည္းငါသည္ ၿမိဳ႔၏ ဘုန္းအသေရျဖစ္မည္။ ၆အခ်င္းတို႔၊ အခ်င္းတို႔၊ ေျမာက္မ်က္ႏွာအရပ္မွ ေျပးလာၾကေလာဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ မိုဃ္းေကာင္းကင္ေအာက္ ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌ သင္တို႔၌ငါႏွံ႔ျပားေစၿပီဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔သမီးထံမွေနေသာ အခ်င္းဇိအုန္သတို႔သမီး၊ အလြတ္ေျပးေလာ့။ ၈ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တို႔ကိုဖ်က္ဆီးေသာ လူမ်ဳိးတို႔ရွိရာသို႔ ဘုန္းထင္ရွားၿပီမွ ငါ့ကိုေစလႊတ္ ေတာ္မူ၏။ သင္တုိ႔ကို ထိေသာသူသည္ မ်က္ဆန္ေတာ္ကို ထိေသာသူျဖစ္၏။ ၉သူတို႔ကိုငါသတ္၍ သူတို႔၏ကြၽန္မ်ား သည္ လုယူဖ်က္ဆီးၾကလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကုိ သင္တို႔သိရၾကလိမ့္မည္။

၁ဝအိုဇိအုန္သတို႔သမီး၊ သီခ်င္းဆို၍ ရႊင္လန္းေလာ့။ ငါလာ၍သင့္အလယ္၌ ေနမည္ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထုိကာလ၌ လူမ်ဳိးအမ်ားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားဘက္သို႔ ဝင္စား၍ ငါ၏လူျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ သင့္အလယ္၌ ငါေနမည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကိုသင့္ဆီသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို သင္သိရလိမ့္မည္။ ၁၂ထာဝရဘုရားသည္ သန္႔ရွင္းေသာျပည္၌ မိမိအဘို႔ ယုဒျပည္ကိုအေမြခံ၍ တဖန္ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၃အိုလူသတၱဝါအေပါင္းတုိ႔ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၾကေလာ့။ သန္႔ရွင္း ေသာက်ိန္းဝပ္ရာဌာနေတာ္၌ ထေတာ္မူၿပီ။