ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၃ )


၁ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာရႈသည္ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ေရွ႔၌ ရပ္ေနသည္ကို၄င္း၊ စာတန္သည္ ရန္ဘက္ျပဳ၍ သူ၏လက္်ာဘက္၌ ရပ္ေနသည္ကို၄င္း၊ ငါ့အားျပေတာ္မူ၏။ ၂ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္ကလည္း၊ အိုစာတန္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကိုဆံုးမေတာ္မူပါေစေသာ။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီေသာ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကုိဆံုးမေတာ္မူပါေစေသာ။ ဤသူသည္ မီးထဲကႏႈတ္ေသာ ထင္းစျဖစ္သည္မဟုတ္ေလာ့ဟု စာတန္အားဆို၏။ ၃ေယာရႈသည္ ညစ္ညဴးေသာအဝတ္ကိုဝတ္လ်က္၊ ေကာင္းကင္တမန္ေရွ႔မွာ ရပ္ေနသည္ျဖစ္၍၊ ၄ေကာင္းကင္တမန္က၊ ညစ္ညဴးေသာအဝတ္ကို ခြၽတ္ပယ္ၾကေလာဟု မိမိေရွ႔မွာ ရပ္ေနေသာ အျခားသူတုိ႔အားဆို၏။ ေယာရႈအားလည္း သင့္အျပစ္ကို ငါေျဖရွင္းၿပီ။ တင့္တယ္ေသာအဝတ္ကို ငါေစမည္ဟု ဆုိ၏။ ၅ငါကလည္း၊ စင္ၾကယ္ ေသာေပါင္းကို သူ၏ေခါင္းေပၚမွာ တင္ၾကေစဟု ဆုိသည္အတုိင္း၊ စင္ၾကယ္ေသာေပါင္းကို သူ၏ေခါင္းေပၚမွာ တင္၍ အဝတ္ကိုဝတ္ေစၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္လည္း၊ အနားမွာရပ္ေန၏။

၆တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ေတာ္ကို ဆင့္ဆို၍ ေယာရႈအားပညတ္ထားသည္ကား၊ ၇သင္သည္ငါ့လမ္းသို႔လိုက္၍ ငါ့ပညတ္တရားကိုေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ငါ့အိမ္ကိုစီရင္ရေသာအခြင့္၊ ငါ့တန္တုိင္းတို႔ကို ေစာင့္ရေသာ အခြင့္ရွိလိမ့္မည္။ ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနေသာသူအခ်ဳိ႔တို႔ကုိ၊ သင့္အားလမ္းျပရေသာသူျဖစ္မည္အေၾကာင္း ငါခန္႔ထားမည္။ ၈အို ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာရႈသင့္ေရွ႔မွာေနေသာ သင့္အေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္ တကြနားေထာင္ေလာ။ သူတို႔သည္ နိမိတ္လကၡာဏာႏွင့္ ယွဥ္ေသာသူျဖစ္ၾက၏။ ငါ၏ကြၽန္တည္းဟူေသာ အညြတ္ကုိ ငါေပၚထြန္းေစမည္။ ၉ေယာရႈေရွ႔မွာ ငါထားေသာေက်ာက္ကို ၾကည့္ရႈေလာ့။ ထုိေက်ာက္တခုကို မ်က္စီခုနစ္လံုးၾကည့္ရႈလ်က္ ရွိလိမ့္မည္။ ထုိေက်ာက္ကိုလည္း ငါထုလုပ္မည္။ တေန႔ျခင္းတြင္ ဤျပည္၏ အျပစ္ကိုငါပယ္ရွင္းမည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁ဝထုိေန႔၌ သင္တုိ႔သည္ မိမိတို႔အိမ္နီးခ်င္းတေယာက္ကို တေယာက္စပ်စ္ပင္ေအာက္၊ သေဘၤာသဖန္းပင္ေအာက္သို႔ ေခၚဘိတ္ၾကလိမ့္ မည္ ဟုေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။