ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၄ )


၁ငါႏွင့္ေျပာဆိုေသာ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ျပန္လာ၍၊ အိပ္ေပ်ာ္ေသာသူကို ႏႈိးသကဲ့သို႔ ငါ့ကုိႏႈိးလ်က္၊ ၂သင္သည္အဘယ္အရာကိုျမင္သနည္းဟု ေမးလ်င္၊ ငါက၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ၾကည့္ရႈ၍ ေရႊအတိၿပီးေသာ ဆီမီးခံုကို ျမင္ပါ၏။ မီးခံုတိုင္အဖ်ား၌ ဆီအိုးတလံုး၊ မီးခြက္ခုနစ္လံုး၊ ဆီအုိးႏွင့္ မီးခြက္ခုနစ္လံုးဆက္ေသာ္၊ ျပြန္တံခုနစ္တံရွိပါ၏။  ၃ဆီအုိးလက္်ာဘက္၌ သံလြင္ပင္တပင္၊ လက္ဝဲဘက္၌ တပင္၊ မီးခံုကိုလြမ္းမိုဃ္းေသာ သံလြင္ပင္ႏွစ္ပင္ရွိပါသည္ဟု ဆိုၿပီမွ၊ ၄ငါႏွင့္ ေျပာဆိုေသာ ေကာင္းကင္တမန္အား အကြၽႏု္ပ္သခင္၊ ဤအရာတို႔ကား အဘယ္အရာျဖစ္သနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၅ငါႏွင့္ေျပာဆိုေသာ ေကာင္းကင္တမန္က၊ ဤအရာတို႔က၊ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကို နားမလည္သေလာ ဟု ေမးလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္နားမလည္ပါသခင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ၆ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း။ ေဇရုဗေဗလသို႔ ေရာက္လာ ေသာထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဟူမူကား၊ ဤအမႈသည္ ဗုိလ္ေျခအားျဖင့္ မဟုတ္၊ အာဏာတန္ခုိးအားျဖင့္ မဟုတ္၊ ငါ့ဝိညာဥ္အားျဖင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇အုိေတာင္ႀကီး၊ သင္သည္အဘယ္သို႔နည္း။ ေဇရုဗေဗလေရွ႔မွာ ညီေသာအရပ္ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ လူမ်ားတို႔က၊ ေက်းဇူးေတာ္ရွိပါေစ ေသာ။ ေက်းဇူးေတာ္ရွိပါေစေသာဟု ေၾကြးေၾကာ္လ်က္၊ ထိုမင္းသည္ တိုက္ေထာင့္အထြဋိ္ေက်ာက္ကိုတင္ထား ရလိမ့္မည္။

၈တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၉ေဇရုဗေဗလသည္ ဤအိမ္ေတာ္အျမစ္ကုိ ခ်ထားၿပီ။ သူသည္လည္း လက္စသတ္ရလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား သည္ ငါ့ကိုသင္တို႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တုိ႔သိရၾကလိမ့္မည္။ ၁ဝအမႈငယ္ျပဳေသာေန႔ရက္ကို အဘယ္သူသည္ မထိမဲ့ျမင္ျပဳရသနည္း။ ခ်ိန္ႀကိဳးသည္ ေဇရုဗေဗလ လက္၌ရွိသည္ကုိ ထုိခုနစ္ပါးတို႔သည္ ျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္ၾကလိမ့္မည္။ ထုိခုနစ္ပါးတို႔အား၊ ေျမႀကီးတျပင္လံုးတြင္ ေတာင္ေျမာက္ေျပးတတ္ေသာ ထာဝရဘုရား၏ မ်က္စီေတာ္မ်ား ျဖစ္သတည္းဟု မိိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ငါကလည္း၊ မီးခံုလက္်ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္၌ရွိေသာ ထုိသံလြင္ပင္ ႏွစ္ပင္ကား၊ အဘယ္သို႔နည္းဟူ၍၄င္း၊ ၁၂ဆီညွစ္ရာ ေရႊစက္ႏွစ္ခုအားျဖင့့္၊ မိမိတို႔ဆီကိုသြန္းေလာင္းေသာ ထုိသံလြင္ ကိုင္းႏွစ္ကိုင္းအား အဘယ္သို႔နည္းဟူ၍၄င္း ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၃ေကာင္းကင္တမန္က၊ ထုိအကုိင္းတို႔ကိုနားမလည္ သေလာဟု ေမးလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္နားမလည္ပါသခင္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ၁၄ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ထုိအကိုင္းတို႔သည္ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာအရွင္၏ ေရွ႔ေတာ္၌ရပ္ေနေသာ ဘိသိက္ခံသူႏွစ္ပါးျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။