ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၅)


၁ယခုဟစ္ေခၚပါ၊၊ အဘယ္သူထူးလိမ့္မည္နည္း။  သန္႔ရွင္းသူတုိ႔တြင္ အဘယ္သူကုိ ၾကည့္ေမွ်ာ္ မည္နည္း။ ၂ေဒါသသည္ လူမုိက္ကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊၊ ပညာမရွိေသာ သူသည္လည္း ျငဴစူေသာ သေဘာ အားျဖင့္ ေသျခင္းသုိ႔ ေရာက္တတ္၏၊၊ ၃မုိက္ေသာသူအျမစ္စြဲသည္ကုိ ငါျမင္ေသာအခါ သူ၏ေနရာကုိခ်က္ျခင္းက်ိန္ဆဲ၏၊၊ ၄သူ၏သား သမီးတုိ႔သည္ ေဘးလြတ္ရာအရပ္ႏွင့္ ေဝးၾက၏၊၊ ရုံးေတာ္ေရွ႔၌ ညွဥ္းဆဲျခင္းကုိ ခံရေသာအခါ ကယ္ႏႈတ္ေသာသူ တေယာက္မွ်မရွိ၊၊ ၅သူရိတ္ေသာစပါးကုိ မြတ္သိပ္ေသာ သူသည္ ဆူးပင္ကာေသာ ျခံအထဲက ယူသြား၍စားတတ္၏။ သူ၏ပစၥည္းဥစၥာကုိလည္း ေရငတ္ေသာ သူသည္ မ်ဳိတတ္၏၊၊ ၆ေျမမႈန္႔ထဲက အမႈေရာက္သည္မဟုတ္၊၊ ဒုကၡသည္ ေျမေပၚမွာ မေပါက္တတ္၊၊ ၇မီးပြားတုိ႔သည္ အထက္သုိ႔ ပ်ံတတ္သည္နည္းတူ၊ လူသည္ဒုကၡ၌ က်င္လည္ျခင္းငွါ ေမြး ဘြား၏၊၊

၈ငါမူကားဘုရားသခင္ကုိ ေျမာ္လင့္မည္၊၊ ကုိယ္အမႈကုိ ဘုရားသခင္၌ အပ္မည္၊၊ ၉ ဘုရားသခင္သည္ ႀကီးေသာ အမႈစစ္၍ မကုန္ႏုိင္ေသာအမႈ၊ ေရတြက္၍မဆုံး၊ အံ့ၾသဘြယ္ေသာ အမႈတုိ႔ကုိ ျပဳေတာ္မူ၏၊၊ ၁ဝေျမေပၚမွာ မုိဃ္းရြာေစသျဖင့္ လယ္တုိ႔၌ ေရကို ေပးေတာ္မူ၏၊ ၁၁ ထုိသု႔ိႏွိမ့္ခ်လ်က္ရွိေသာသူတုိ႔ကုိ  ေျမွာက္ေတာ္မူ၏။ ၿငိဳျငင္ေသာသူတုိ႔ကုိလည္း ဝမ္းသာေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၂ ပရိယာယ္ျပဳေသာသူတုိ႔၏ အမႈကုိ မေအာင္ေစျခင္းငွါ သူတုိ႔အၾကံကုိ ဖ်က္ေတာ္မူ၏၊၊ ၁၃ပညာရွိတုိ႔ကုိ သူတုိ႔၏ ပရိယာယ္အားျဖင့္ ဘမ္းဆီးေတာ္မူ၏၊၊ လွည့္စားတတ္ေသာ သူတုိ႔၏တုိင္ပင္ျခင္းကုိ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၄ထုိသူတုိ႔သည္ ေန႔အခ်ိန္၌ ေမွာင္မုိက္ကိုေတြ႔၍ ညဥ့္အခါ၌ကဲ့သို႔ မြန္းတည့္အခ်ိန္၌ စမ္းသပ္လ်က္ သြားလာရၾက၏၊၊ ၁၅ထုိသူတုိ႔စီရင္ေသာ ထားေဘးမွ၄င္း၊ အားႀကီးေသာသူတုိ႔၏လက္မွ၄င္း၊ ဆင္းရဲသားတုိ႔ကုိ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္ မူ၏၊၊ ၁၆ထုိသုိ႔ဆင္းရဲသားတုိ႔သည္ ေျမာ္လင့္ရာအခြင့္ရွိၾက၏၊၊ အဓမၼသည္လည္း မိမိႏႈတ္ကုိ ပိတ္ထားရ၏၊၊

၁၇အျပစ္ႏွင့္အေလ်ာက္ ဘုရားသခင္ စစ္ေဆးေတာ္မူျခင္းကုိ ခံရေသာသူသည္ မဂၤလာရွိ၏၊၊ ထုိေၾကာင့္ အနႏၱတန္ခုိးရွင္ ဆုံးမေတာ္မူျခင္းကုိ မထီမဲ့ျမင္မျပဳပါႏွင့္၊၊ ၁၈ထုိအရွင္သည္ အနာကုိ ျဖစ္ေစ၍ ထုိအနားကုိလည္း စည္းေတာ္မူ၏၊၊ ဒဏ္ခတ္ေတာ္မူ၍ လက္ေတာ္ႏွင့္ သက္သာေစေတာ္မူ၏၊၊ ၁၉သင့္ကုိအမႈေျခာက္ပါးထဲက ႏႈတ္ယူ ေတာ္မူသည္သာမက၊ ခုနစ္ပါးေသာ အမႈ၌လည္း ေဘးတစုံတခုမွ် မထိမခိုက္ရ၊၊ ၂ဝအစာေခါင္းပါးေသာအခါ ေသေဘးမွ၄င္း၊ စစ္တုိက္ေသာအခါ ထားေဘးမွ၄င္း၊ သင့္ကုိ ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္၊၊ ၂၁သင္သည္ကဲ့ရဲ့ျခင္းေဘးႏွင့္ ကင္းလြတ္ ၍ ပ်က္စီးျခင္းေဘးေရာက္ေသာ္လည္း မေၾကာက္ရ၊၊ ၂၂ပ်က္စီးျခင္းေဘးႏွင့္ အစာေခါင္းပါးျခင္း ေဘးကုိ ရယ္ေမာ၍  ေတာသားရဲတုိ႔ကုိလည္း မေၾကာက္ရ၊၊ ၂၃အေၾကာင္းမူကား၊ လယ္၌ ေက်ာက္ခဲတုိ႔သည္ သင္ႏွင့္ပဋိိညာဥ္ျပဳ၍ ေတာသားရဲတုိ႔သည္ သင္ႏွင့္မိႆဟာယဖြဲ႔ ၾကလိမ့္မည္၊၊ ၂၄သင္သည္ကုိယ္အိမ္၌ ၿငိမ္သက္ျခင္းရွိေၾကာင္းကုိ ေတြ႔၍ ကုိယ္ေနရာအရပ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ စိတ္ပ်က္စရာအေၾကာင္းမရွိရ၊၊ ၂၅သင္၌သားသမီးမ်ားျပား၍ သင့္အမ်ဳိး အႏြယ္သည္ ေျမေပၚမွာ ျမက္ပင္ႏွင့္အမွ်ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ေတြ႔ျမင္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၆အခ်ိန္တန္လွ်င္ သိမ္းယူေသာ ေကာက္ လိႈင္းကဲ့သို႔၊  သင္သည္ အသက္ႀကီးရင့္၍ သခ်ဳႋင္းသုိ႔ေရာက္ရလိမ့္မည္၊၊ ၂၇ဤအမႈကုိ ငါတုိ႔သည္ စစ္ေဆး၍ ယခု ေျပာသည္အတုိင္း မွန္ပါ၏၊၊ နားေထာင္ပါ၊၊ အသင့္ႏွလုံးသြင္းထားပါဟု ျမြက္ဆုိ၏၊၊