ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၅ )


၁တဖန္ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ပ်ံဝဲလ်က္ရွိေသာစာေစာင္ကုိျမင္၏။ ၂ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ သင္သည္အဘယ္ အရာကုိျမင္သနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ပ်ံဝဲလ်က္ရွိေသာစာေစာင္ကုိ ျမင္ပါ၏။ အလ်ားအေတာင္ႏွစ္ဆယ္၊ အနံအေတာင္ တဆယ္ရွိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္၏။ ၃ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ထုိစာေစာင္သည္ တျပည္လံုးကိုႏွံ႔ျပားေသာ က်ိန္ျခင္းျဖစ္၏။ ခိုးတတ္ေသာသူရွိသမွ်တို႔သည္ ထုိစာေစာင္တဘက္၌ ပါသည္အတုိင္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းကိုခံရၾကမည္။ အက်ိန္ရဲေသာသူရွိသမွ်တုိ႔သည္ ထုိစာေစာင္တဘက္၌ပါသည္အတုိင္း၊ ပယ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံရၾကမည္။ ၄ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိစာေစာင္ကို ငါထုတ္ေဘာ္မည္။ ခုိးတတ္ေသာသူ၏ အိမ္ထဲသို႔၄င္း၊ င့ါနာမကုိတိုင္တည္၍ မမွန္ေသာက်ိန္ဆုိျခင္းကို ျပဳေသာသူ၏ အိမ္ထဲသို႔၄င္း၊ ဝင္၍ေနရာက်သျဖင့္ ၄င္း၊ သစ္သားမ်ား၊ ေက်ာက္မ်ားႏွင့္ တကြ၊ ထုိအိမ္ကိုစားလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၅တဖန္ ငါႏွင့္ေျပာဆိုေသာေကာင္းကင္တမန္သည္ ထြက္၍၊ ယခုထြက္လာေသာ အရာကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ ေလာ့ ဟု ငါ့အားဆုိလွ်င္၊ ၆ထုိအရာကား၊ အဘယ္္အရာနည္းဟု ငါေမးေသာ္၊ ထုိအရာသည္ ထြက္သြားေသာ ဧဖာျဖစ္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ထုိအရာသည္ တျပည္လံုး၌ သူတို႔၏ အၾကံအစည္ျဖစ္သည္ဟူ၍၄င္းဆို၏။ ၇ခဲအခြက္တဆယ္ကုိလည္း၊ အထက္သို႔ခ်ီေျမွာက္၍ မိန္းမတေယာက္သည္ ဧဖာထဲ၌ ထုိင္သည္ကုိငါျမင္၏။ ၈ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ ထုိမိန္းမသည္ ဒုစရုိက္အျပစ္ျဖစ္၏ဟု ဆုိလ်က္၊ သူ႔ကုိဧဖာထဲကို ခ်ထား၍၊ ဧဖာအဝေပၚမွာ ခဲျပားကုိတင္ေလ၏။ ၉တဖန္ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ေတာငန္း၏ အေတာင္ကဲ့သုိ႔၊ အေတာင္ရွိေသာ မိန္းမႏွစ္ေယာက္တို႔သည္ အေတာင္တို႔၌ ဝိညာဥ္ပါလ်က္ ထြက္လာ၍၊ ထုိဧဖာကုိ ေျမႀကီးႏွင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္စပ္ၾကားသို႔ခ်ီသြားၾက၏။ ၁ဝထုိိဧဖာကုိအဘယ္ သို႔ခ်ီသြားၾကသနည္းဟု ငါႏွင့္ ေျပာဆုိေသာ ေကာင္းကင္တမန္အားငါေမးေသာ္၊ ၁၁ရွိနာျပည္၌ ဧဖာအဘုိ႔၊ အိမ္ေဆာက္ျခင္းငွါ ခ်ီသြားၾက၏။ ထုိျပည္၌သူ၏ ခံုေပၚမွာတင္ထား၍ ေနရာခ်ၾကလိမ့္မည္ဟု ဆို၏။