ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၆ )


၁တဖန္ ငါေမွ်ာ္ၾကည့္၍၊ ေၾကးဝါျဖင့္ၿပီးေသာ ေတာင္ႏွစ္လံုးၾကားမွာ ရာထားေလးစီးထြက္လာ၏။ ၂ပဌမ ရား၌ျမင္းနီ၊ ဒုတိယရထား၌ ျမင္းနက္၊ ၃တတိယရထား၌ ျမင္းျဖဴ၊ စတုတၳရထား၌ ခြန္အားႀကီးေသာ ျမင္းက်ားတို႔သည္ ကလ်က္ရွိၾက၏။ ၄အကြၽႏု္ပ္သခင္၊ ထုိရထားတို႔ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ငါႏွင့္ ေျပာဆုိေသာ ေကာင္းကင္တမန္အား ငါေမးေသာ္၊ ၅ေကာင္းကင္တမန္က၊ ထုိရထားတို႔သည္ ေျမႀကီးတျပင္လံုးကို အစိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ အရွင္၏ ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္ေနရာမွ ထြက္သြားေသာ မိုဃ္းေကာင္းကင္ေလး၊ ေလးပါးျဖစ္၏။ ၆ကေသာျမင္းနက္တို႔သည္ ေျမာက္ျပည္သုိ႔သြား ၾက၏။ ျမင္းျဖဴတို႔သည္ ျမင္းနက္ေနာက္သို႔လိုက္ၾက၏။ ျမင္းက်ားတို႔သည္ ေတာင္ျပည္သို႔သြားၾက၏ဟု ဆုိ၏။ ၇ခြန္အားႀကီးေသာျမင္းတို႔သည္ထြက္၍၊ ေျမႀကီးေပၚမွာေတာင္ေျမာက္သို႔ လွည့္လည္ျခင္းငွါ၊ အားထုတ္ၾက၏။ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ သြား၍ေျမႀကီးေပၚမွာ၊ ေတာင္ေျမာက္သို႔လွည့္လည္ျခင္းငွါ အားထုတ္ၾက၏။ ေကာင္းကင္ တမန္ကလည္း၊ သြား၍ေျမႀကီးေပၚမွာေတာင္ေျမာက္သို႔ လွည့္လည္ၾကေလာ့ဟု ဆိုသည္အတိုင္း၊ သူတို႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ေတာင္ေျမာက္သို႔ လွည့္လည္ၾက၏။ ၈ေကာင္းကင္တမန္ သည္လည္း ငါ့ကိုေခၚ၍၊ ၾကည့္ေလာ့။ ေျမာက္ျပည္သို႔သြားေသာျမင္းတို႔သည္ ငါ့အမ်က္ကိုေျမာက္ျပည္၌ တည္ေစၾကၿပီဟု ဆုိ၏။

၉တဖန္ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၁ဝအရင္သိမ္း သြားျခင္းကုိ ခံရ၍၊ ယခုဗာဗုလုန္ၿမိဳ႔မွျပန္လာေသာ ေဟလဒဲအမ်ဳိး၊ ေတာဘိရအမ်ဳိး၊ ေယဒါယအမ်ဳိး အခ်ဳိ႔တို႔ကုိေခၚ၍၊ တေန႔ခ်င္း တြင္း ေဇဖနိ၏ သားေယာရွိအိမ္သုိ႔သြားၿပီးေသာ္၊ ၁၁ေရႊေငြတို႔ကိုယူ၍ သရဖူကိုလုပ္ၿပီလွ်င္၊ ေယာဇဒက္သား ယဇ္ပုေရာဟိတ္မင္း ေယာရႈ၏ ေခါင္းေပၚမွာတင္ေလာ။ ၁၂ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ကုိ ထုိသူအားဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ အညြတ္အမည္ရွိေသာ သူကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့။ မိမိေဒသအရပ္၌ ေပါက္၍ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္လိမ့္မည္။ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးလွ်င္၊ ဘုန္းႀကီး၍ မိမိရာဇပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္လ်က္စိုးစံလိမ့္မည္။ ရာဇပလႅင္ေတာ္ေပၚမွာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လည္း ျဖစ္၍၊ ထုိႏွစ္ပါးတို႔ သည္ မိႆဟာယပဋိိညာဥ္ကိုဖဲြ႔ၾကလိမ့္မည္။ ၁၄ထုိသရဖူသည္ ေဟလင္၊ ေတာဘိယ၊ ေယဒါယ၊ ေဇဖနိ၏သား ဟင္တို႔အဘုိ႔၊ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္၌ သက္ေသျဖစ္ရမည္။ ၁၅ေဝးေသာသူတို႔သည္လည္းလာ၍ ထာဝရဘုရား၏ ဗိမာန္ေတာ္၌ တည္ေဆာက္ၾကလိမ့္မည္။ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားသည္ ငါ့ကုိသင္ တုိ႔ရွိရာသို႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူသည္ကို သင္တုိ႔သိရၾကလိမ့္မည္။ သင္တို႔သည္ သင္တို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ အမိန္႔ကုိေစ့ေစ့နားေထာင္လွ်င္၊ ဤသို႔ျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု နားေထာင္၏။