ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၇ )


၁ဒါရိမင္းႀကီးနန္းစံေလးႏွစ္ ခိသလုမည္ေသာ နဝမလေလးရက္ေန႔တြင္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆုေတာင္း ျခင္းငွါ၄င္း၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဥၥမလတြင္ငိုေၾကြး၍ ၿခိဳးျခံစြာက်င့္ရပါမည္ေလာဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရ၏ အိမ္ေတာ္၌ရွိေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ပေရာဖက္တို႔အား ေမးေလွ်ာက္ျခင္းငွါ၄င္း၊ ရွေရဇာ၊ ေရဂေမၤလက္ႏွင့္ သူတို႔လူမ်ားကိုဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သို႔ေစလႊတ္ၾက ေသာအခါ၊ ၄ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါဇာခရိသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၅ယဇ္ပုေရာဟိတ္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတို႔အား သင္ဆင့္ဆုိရမည္မွာ၊ အႏွစ္ခုနစ္ဆယ္ပတ္လံုး သင္တုိ႔သည္ ပဥၥမလႏွင့္ သတၱမလတြင္ အစာေရွာင္၍ ငိုေၾကြးျမည္းတမ္း ေသာအခါ၊ အကယ္စင္စစ္ငါ့အလုိရွိသည္အတုိင္း ငါ့အားအစာေရွာင္ၾကသေလာ့။ ၆စာေသာက္ေသာအခါ၌လည္း ကိုယ္အလုိအေလ်ာက္စားေသာက္ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ၇ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔မပ်က္၊ စည္ပင္၍ပတ္လည္၌ ရွိေသာ ၿမိဳ႔ရြာ၊ ေတာင္မ်က္ႏွာအရပ္ႏွင့္ ေျမညီေသာအရပ္၌ လူမ်ားေသးေသာအခါ၊ ေရွးပေရာဖက္တို႔ျဖင့္ ထာဝရဘုရားေၾကြးေၾကာ္ ေတာ္မူေသာ အမိန္႔ေတာ္ျပည့္စံုၿပီမဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၈ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဇာခရိသို႔ေရာက္လာသည္ကား၊ ၉တရားအမႈကုိ တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကေလာ့။ သနားျခင္းကရုဏာစိတ္ႏွင့္ တေယာက္ကုိတေယာက္ေက်းဇူးျပဳၾကေလာ့။ ၁ဝမိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆုိးမ၊ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသား၊ ဆင္းရဲသားကုိ မညွဥ္းဆဲၾကႏွင့္။ တေယာက္ကို တေယာက္ မေကာင္းေသာအၾကံကုိ မၾကံၾကႏွင့္ဟု ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူေသာ္လည္း၊ ၁၁သူတို႔သည္ နားမေထာင္ဘဲ လြတ္ေအာင္ရုန္းၾက၏။ မၾကားေစျခင္းငွါ၊ နားကုိပိတ္ၾက၏။ ၁၂တရားစကားကုိ၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရွးပေရာဖက္တို႔ျဖင့္ ထားေတာ္မူေသာစကားကုိ၄င္း သူတို႔သည္မၾကားေစျခင္းငွါ၊ မိမိတို႔ႏွလံုးကုိ စိန္ေက်ာက္ကဲ့သုိ႔မာေစၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားသည္ အလြန္အမ်က္ ထြက္ေတာ္မူ၏။ ၁၃ငါဟစ္ေခၚ၍သူတို႔သည္ နားမေထာင္သကဲ့သို႔၊ တဖန္သူတို႔သည္ ဟစ္ေခၚ၍ ငါလည္းနားမေထာင္ဘဲေနၿပီဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ သူတို႔မသိေသာလူမ်ဳိး အေပါင္းတို႔တြင္ ေလေဘြတိုက္၍ ငါလြင္ၿပီ။ ထုိေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ လူဆိတ္ညံလ်က္ရွိ အဘယ္သူမွ်မသြားမလာ။ သာယာေသာျပည္သည္ သုတ္သင္ပယ္ရွင္းရာျဖစ္ေလၿပီတကားဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။