ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၈)


၁တဖန္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၂ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါသည္ဇိအုန္ေတာင္အဘုိ႔ အလြန္စိတ္အား ႀကီးၿပီ။ အလြန္အမ်က္ထြက္၍ သူအဘုိ႔စိတ္အားႀကီးၿပီ။ ၃ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ ေတာ္မူသည္ကား၊ ဇိအုန္ေတာင္သို႔ငါျပန္လာၿပီ။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲမွာေနမည္။ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကို သမၼာၿမိဳ႔ဟူ၍၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၏ ေတာင္ေတာ္ကုိသန္႔ရွင္းေသာ ေတာင္ဟူ၍၄င္း၊ သမုတ္ၾကလိမ့္မည္။ ၄ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရား၊ အိုေသာေယာက်္ားမိန္းမ၊ အသက္ႀကီး၍ ေတာင္ေဝးကုိင္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔လမ္းတို႔၌ ေနၾကေလဦးမည္။ ၅ၿမိဳ႔လမ္းတို႔သည္လည္း ကစားေသာသူငယ္ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ႏွင့္ အျပစ္ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၿမိဳ႔လမ္းတို႔သည္ လည္း၊ ကစားေသာသူငယ္ေယာက္်ားမိန္းမတို႔ႏွင့္ အျပည့္ရွိၾကလိမ့္မည္။ တဖန္မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ထုိအမႈ ယခုကာလတြင္ က်န္ၾကြင္းေသာ ဤလူတို႔မ်က္ေမွာက္၌ အံ့ၾသဖြယ္ျဖစ္ေသာ္ လည္း၊ ငါ့မ်က္ေမွာက္၌ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ရာေလသေလာဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၇ေကာင္းကင္ ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ငါ၏လူတို႔ကို အေရွ႔ျပည္မွ၄င္း၊ အေနာက္ျပည္မွ၄င္း ငါကယ္တင္၍၊ ၈ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ထဲမွာေနရၾကလိမ့္မည္။ သစၥာတရားႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း တရားအားျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ငါ၏လူျဖစ္၍၊ ငါသည္လည္း သူတို႔၏ ဘုရားသခင္ျဖစ္လိမ့္မည္။

၉ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ဗိမာန္ေတာ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္းငွါ၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္တိုက္ျမစ္ကိုခ်ေသာ ကာလ၌ရွိေသာ ပေရာဖက္တို႔ ေဟာေျပာ  ဤစကားကုိ ယခုကာလ၌ၾကားေသာသူတို႔ သင္တုိ႔လက္ကုိအားႀကီးေစၾကေလာ့။ ၁ဝထုိကာလအထက္၌ လူခံရေသာ အက်ဳိးမရွိ။ တိရစာၦန္ခံရေသာအက်ဳိးမရွိ။ ထြက္ဝင္ေသာသူတို႔သည္ ရန္သူရိွေသာေၾကာင့္ ခ်မ္းသာမရၾက။ ငါသည္လူအေပါင္းတို႔ကို တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ရန္ဘက္ျဖစ္ေစ၏။ ၁၁ယခုမူကား၊ က်န္ၾကြင္းေသာ ဤလူတို႔၌ငါသည္ အရင္ကဲ့သို႔မျပဳဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၂မ်ဳိးေစ့ကုိၿငိမ္ဝပ္စြာ ၾကဲရလိမ့္မည္။ စပ်စ္ပင္သည္ အသီးကုိ၄င္း၊ ေျမသည္မိမိစီးပြားကို၄င္း၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္သည္ ႏွင္းရည္ကို၄င္း ေပးရလိမ့္မည္။ က်န္ၾကြင္းေသာဤလူတို႔သည္ ဤအရာအလံုးစံုတို႔ကုိ ရတတ္ေစျခင္းငွါ ငါျပဳမည္။ ၁၃အိုယုဒအမ်ဳိး ႏွင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးတို႔ သင္တုိ႔သည္ တပါးအမ်ဳိးတို႔တြင္ က်ိန္ဆဲရာျဖစ္ဘူးသကဲ့သို႔ ေကာင္းႀကီးခံရာျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ငါကယ္တင္မည္။ မစိုးရိမ္ဘဲလက္အားႀကီးၾကေလာ။ ၁၄ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ သင္တုိ႔၏ ဘိုးေဘးတို႔သည္ ငါ့အမ်က္ကုိ ႏႈိးေဆာ္ၾကေသာအခါ၊ အျပစ္ျပဳမည္ဟု ငါသည္ေနာင္တမရဘဲ ၾကံသကဲ့သုိ႔၊ ၁၅တဖန္ယခုကာလ၌ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ယုဒအမ်ဳိးကုိေက်းဇူးျပဳမည္ဟု ငါၾကံျပန္၏။ မစိုးရိမ္ၾကႏွင့္ဟု ေကာင္းကင္ ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၆သင္တို႔က်င့္ရမည္ အက်င့္ဟူမူကား၊ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္မွန္ေသာစကားကုိ ေျပာၾကေလာ့။ ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ ေျဖာင့္မတ္စြာ စီရင္၍၊ တရားေတြ႔သည္ အမႈကို ၿငိမ္းေစျခင္း ငွါ၊ ဆံုးျဖတ္ၾကေလာ။ ၁၇တေယာက္ကိုတေယာက္အဘယ္သူမွ် မေကာင္းေသာအၾကံကုိမၾကံၾကႏွင့္။ မမွန္ေသာ က်ိန္ဆိုျခင္းကို မႏွစ္သက္ၾကႏွင့္။ ထုိသုိ႔ေသာအမႈရွိသမွ်တုိ႔ကုိ ငါမုန္းသည္ဟု ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၈တဖန္ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ငါ့ဆီသို႔ေရာက္လာ၍၊ ၁၉ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ စတုတၳလတြင္ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ပဥၥမလတြင္ အစာေရွာင္ျခင္း၊ ဒသမလတြင္ အစာေရွာင္ျခင္းတို႔သည္ ယုဒအမ်ဳိးဝမ္းေျမာက္ရႊင္လန္း၍၊ ပဲြလုပ္ရာကာလ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရား၊ ၿငိမ္ဝပ္ျခင္းတရားကိုႏွစ္သက္ၾကေလာ့။ ၂ဝေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာဝရ ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ မ်ားစြာေသာၿမိဳ႔သူရြာသား၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ လာၾကလိမ့္မည္။ ၂၁ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔၌ ေနေသာသူသည္ အျခားၿမိဳ႔တၿမိဳ႔၌ေနေသာသူတို႔ဆီသုိ႔သြား၍၊ ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌၊ ဆုေတာင္းျခင္းငွါ၄င္း၊ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားကုိ ရွာျခင္းငွါ၄င္း၊ ဧကန္အမွန္ သြားၾကကုန္အံ့။ ငါလည္းသြားမည္ဟု ေခၚၾကလိမ့္မည္။ ၂၂ႀကီးေသာတိုင္းႏုိင္ငံသား၊ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရားကုိ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ရွာ၍ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဆုေတာင္းျခင္းငွါ လာၾကလိမ့္မည္။ ၂၃ထုိကာလ၌ ဘာသာအသီးသီးကုိေျပာတတ္ေသာ လူအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔တြင္ တက်ိပ္ေသာလူတို႔သည္ ယုဒလူျဖစ္ေသာသူ၏ အဝတ္စြန္းကိုကိုင္လ်က္ ဘုရားသခင္သည္ သင္ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူသည္ဟု အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ၾကားသိ၍ သူတို႔ႏွင့္ အတူလုိက္ပါမည္ဟု ဆုိၾကလိမ့္မည္ဟု ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအရွင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏။