ဇာခရိ အခန္းၾကီး(၉)


၁ထာဝရဘုရား၏ ဗ်ာဒိတ္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ဟာဒရက္ျပည္ႏွင့္ ဒမာသက္ၿမိဳ႔၌ သင့္ေရာက္ေပ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ လူမ်ဳိးကုိ၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏႊယ္အေပါင္းတို႔ကို၄င္း ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိေတာ္မူ၏။ ၂ထုိျပည္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာဟာမတ္ျပည္၌၄င္း၊ တုရုၿမိဳ႔သည္လိမၼာေသာေၾကာင့္၊ ထုိၿမိဳ႔ႏွင့္ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔၌၄င္းသင့္ေရာက္ေပ၏။ ၃တုရုၿမိဳ႔သည္ မိိမိအဘုိ႔ ရဲတုိက္ကိုတည္ေဆာက္၍ ေငြကိုေျမမႈန္႔ကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ေရႊစင္ကို လမ္း၌ရိွေသာလမ္းကဲ့သုိ႔၄င္းစုပံုေသာ္လည္း၊ ၄ထာဝရဘုရားသည္ သူတပါး လက္သုိ႔ သူ႔ကိုအပ္၍၊ သူ႔ခြန္အားကိုပင္လယ္ထဲသုိ႔ခ်ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၿမိဳ႔သည္မီးျဖင့္ ကြၽမ္းေလာင္လိမ့္မည္။ ၅ထုိအမႈကုိအာရွေကလုန္ၿမိဳ႔သည္ ျမင္၍ေၾကာက္လိမ့္မည္။ ဂါဇၿမိဳ႔သည္ ျမင္၍အလြန္တုန္လႈပ္ လိမ့္မည္။ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔လည္း ေျမာ္လင့္၍ အရွက္ကဲြေသာေၾကာင့္ ထို႔အတူျဖစ္လိမ့္မည္။ ဂါဇမင္းႀကီးသည္ ဆံုးလိမ့္ မည္။ အာရွေကလုန္ၿမိဳ႔အစိုးမရ။ ၆အာဇုတ္ၿမိဳ႔၌ တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတို႔သည္ ေနၾကလိမ့္မည္။ ဖိလိတၱိအမ်ဳိး၏ မာနကိုလည္း ငါခ်ဳိးဖဲ့မည္။ ၇သူစားေသာအေသြးကို သူ၏ပစပ္ထဲမွ၄င္း၊ သူကိုက္ေသာရြံ႔ရွာဘြယ္္တို႔ကို သူ၏သြား ၾကားမွာ၄င္း၊ ငါႏႈတ္ပယ္မည္။ က်န္ၾကြင္းေသာသူသည္လည္း ငါတို႔ဘုရားသခင္အဘုိ႔ က်န္ၾကြင္း၍ ယုဒျပည္၌ မင္းကဲ့သို႔ေနလိမ့္မည္။ ဧၾကဳန္ၿမိဳ႔သားလည္း ေယဗုသိလူကဲ့သုိ႔ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၈အဘယ္ရန္သူမွ်မထြက္မဝင္ေစျခင္းငွါ၊ ငါ့အိမ္ေတာ္ပတ္လည္၌ တပ္ခ်မည္။ ညွဥ္းဆဲေသာသူသည္ ငါ့လူတို႔ကုိ ေနာင္တဖန္ မႏွိပ္နင္းရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ငါသည္ ယခုကိုယ္တုိင္ၾကည့္၍ ျမင္ၿပီ။ ၉အိုဇိအုန္သတို႔သမီး အလြန္ဝမ္းေျမာက္ေလာ့။ အိုေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သတို႔သမီး ေၾကြးေၾကာ္ေလာ တရားသျဖင့္ စီရင္၍၊ ကယ္တင္ျခင္းသို႔ေရာက္ေသာသခင္ သင္၏အရွင္မင္းႀကီးသည္ ျမည္းမႏွင့္ ျမည္းကေလးကုိ စီး၍ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ သင္ရွိရာသုိ႔ၾကြလာေတာ္မူသည္ကုိ ၾကည့္ရႈေလာ့။ ၁ဝငါသည္ ဧဖရိမ္ျပည္၌ ရထားကုိ၄င္း၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌၄င္း ပယ္ဖ်က္မည္။ စစ္ေလးကုိလည္းပယ္ဖ်က္မည္။ တပါးအမ်ဳိးသားတို႔ သည္ စစ္ၿငိမ္းမည္အေၾကာင္းကို ထုိအရွင္သည္ မိန္႔ေတာ္မူမည္။ အာဏာေတာ္လည္း ပင္လယ္တပါးမွသည္ ပင္လယ္တပါးတုိင္ေအာင္၄င္း၊ ျမစ္မွသည္ ေျမႀကီးစြန္းတိုင္ေအာင္၄င္းတည္လိမ့္မည္။

၁၁သင္၏အမႈမူကား၊ ခ်ဳပ္ထားလ်က္ရွိေသာ သူ၏လူတုိ႔ကုိ၊ ေရမရွိေသာေျမတြင္းထဲက၊ သင္ႏွင့္ ဖဲြ႔ေသာပဋိိညာဥ္ေသြးေၾကာင့္၊ ငါကယ္လႊတ္မည္။ ၁၂အခ်ဳပ္ခံ၍ ေျမာ္လင့္ေသာသူတို႔၊ ရဲတုိက္သို႔ျပန္လာ ၾကေလာ။ ငါသည္ႏွဆေသာေက်းဇူးကုိျပဳဦးမည္ဟု ယေန႔ပင္ေျပာထား၏။ ၁၃ယုဒေလးကိုငါတင္၍ ဧဖရိမ္ေလးကိုဆဲြငင္လ်က္၊ ဇိအုန္သားတို႔ကုိ ေဟလသသားတို႔တဘက္၌ ႏိႈးေဆာ္ေလ၏။ သင္ကုိသူရဲ၏ထားကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစမည္။ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔အေပၚမွာထင္ရွားေတာ္မူ၍၊ ျမွားေတာ္သည္ လွ်ပ္စစ္ပ်က္သကဲ့သုိ႔ ေျပးလိမ့္မည္။ အရွင္ထာဝရဘုရားသခင္သည္ တံပိုးမႈတ္၍ ေတာင္ေလေဘြတို႔ႏွင့္ ၾကြသြားေတာ္မူလိမ့္မည္။ ၁၅ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခ အရွင္ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို ကြယ္ကာေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ကုိက္စား၍လက္လႊဲေက်ာက္တို႔ကို ေက်ာ္နင္းၾကလိမ့္မည္။ ေသာက္ၿပီးလွ်င္ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ ဝသကဲ့သို႔ေၾကြးေၾကာ္ၾကလိမ့္မည္။ အင္တံုကဲ့သုိ႔၄င္း၊ ယဇ္ပလႅင္ေထာင့္ ကဲ့သုိ႔၄င္း ျပည့္ဝၾကလိမ့္မည္။ ၁၆ထုိေန႔၌သူတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မိမိလူတို႔ကို သုိးစုကဲ့သုိ႔ ကယ္တင္ေတာ္မူလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ေျမေတာ္၌ ထင္ရွားေသာ သရဖူမ်က္မြန္ကဲ့သုိ႔ရွိၾကလိမ့္မည္။ ၁၇ေက်းဇူးေတာ္သည္ အလြန္ႀကီးစြတကား။ ဂုဏ္အသေရေတာ္လည္း အလြန္ႀကီးစြတကား။ ဆန္စပါးသည္ လုလင္တို႔ကို၄င္း၊ စပ်စ္ရည္သစ္သည္ အပ်ိဳမတို႔ကို၄င္း တိုးပြားမ်ားျပားေစလိမ့္မည္။