တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၀)


၁အဘိမလက္ လက္ထက္ေနာက္မွ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ ကယ္တင္ေသာ သူဣသခါအမ်ဳိး၊ ေဒါေဒါသား ဖုဝါ၏သား ေတာလသည္ ေပၚထြန္း၍၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚ၊ ရွမိရၿမိဳ႔မွာ ေနေလ၏။ ၂ထုိသူသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္ပတ္လံုး အုပ္စိုးၿပီးမွ ေသ၍၊ ရွမိရၿမိဳ႔မွာ သၿဂႋဳဟ္ေလ၏။

၃ထုိသူလက္ထက္ေနာက္မွ၊ ဂိလဒ္ျပည္သား ယာဣရသည္ ေပၚထြန္း၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္သံုးႏွစ္ပတ္လံုးအုပ္စိုး၏။ ၄ထုိမင္း၌ကား၊ သားသံုးဆယ္ရွိ၍၊ သူတို႔သည္ ျမည္းသငယ္သံုးဆယ္တို႔ ကိုစီးလ်က္ ဂိလဒ္ျပည္၌ ယာဝုတ္ယာဣရအမည္ျဖင့္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေခၚေဝၚေသာ ၿမိဳ႔သံုးဆယ္တို႔ကုိ ကံေကြၽးျပဳ ၾက၏။ ၅ယာဣယေသ၍ ကာမုန္ၿမိဳ႔မွာ သၿဂႋဳဟ္ေလ၏။

၆တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍၊ ဗာလဘုရား၊ အာရွတရပ္ ဘုရား၊ ရႈရိဘုရား၊ ဇိဒုန္ဘုရား၊ ေမာဘဘုရား၊ အမၼဳန္ဘုရား၊ ဖိလိတၱိဘုရားတို႔ကုိ ဝတ္ျပဳ၍၊ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္မျပဳစြန္ထားၾက၏။ ၇ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အမ်က္ထြက္၍၊ ဖိလိတိၱလူတို႔၌ ၄င္း၊ အမၼဳန္အမ်ဳိး သားတို႔၌၄င္း၊ ေရာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ၈ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္ အာေမာရိလူေနရာ ဂိလဒ္ျပည္၌ေနေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကို ထုိႏွစ္မွစ၍၊ တဆယ္ရွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ညွဥ္းဆဲၾက၏။ ၉အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ လည္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကိုကူး၍ ယုဒအမ်ဳိး၊ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိး၊ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသားတို႔ကုိ တိုက္သျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ ႀကီးစြာေသာဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။

၁ဝထုိအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔က၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္ကို ျပစ္မွားပါၿပီ။ အကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဘုရားသခင္ကို စြန္႔၍၊ ဗာလဘုရားတို႔ကို ဝတ္ျပဳမိပါၿပီဟု ထာဝရဘုရားအားဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၁၁ထာဝရဘုရား ကလည္း၊ ငါသည္သင္တုိ႔ကုိ အဲဂုတၱဳလူ၊ အာေမာရိ၊ အမၼဳန္လူ၊ ဖိလိတၱိလူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္သည္ မဟုတ္ေလာ။ ၁၂ဇိဒုန္လူ၊ အာမလက္လူ၊ ေမာနိလူတုိ႔ ညွဥ္းဆဲေသာအခါ၌လည္း၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကုိဟစ္ေၾကာ္၍၊ သူတို႔လက္မွ ငါကယ္ႏႈတ္၏။ ၁၃သို႔ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကုိစြန္႔၍ အျခားတပါးေသာဘုရားတို႔ကို ဝတ္ျပဳေသာေၾကာင့္ ေနာက္တဖန္ ငါမကယ္ႏႈတ္၊ သင္တုိ႔ေရြးယူေသာ ဘုရားတို႔ကုိ သြား၍ ဟစ္ေၾကာ္ၾကေလာ့။ အမႈေရာက္ေသာ ယခုကာလ၌ သူတို႔သည္ ကယ္ႏႈတ္ၾကေစဟု ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ျပစ္မွားပါၿပီ။ စိတ္ေတာ္ရွိသည္ အတိုင္းအကြၽႏု္ပ္တို႔၌ ျပဳေတာ္မူပါ။ ယခုတႀကိမ္သာကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ေတာင္းပန္ပါ၏ဟု ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းေလွ်ာက္လ်က္၊ ၁၆တပါးအမ်ဳိးသားကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားတို႔ကုိပယ္၍ ထာဝရဘုရားကုိဝတ္ျပဳၾက၏။ ထုိအခါထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးခံရေသာ ဒုကၡဆင္းရဲေၾကာင့္ ၾကင္နာေသာစိတ္ႏွလံုးရွိေတာ္မူ၏။ ၁၇အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ စည္းေဝး၍ ဂိလဒ္ျပည္၌ တပ္ခ်ၾက၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ စည္းေဝး၍၊ မိဇပါၿမိဳ႔မွာတပ္ခ်ၾက၏။ ၁၈ဂိလဒ္ျပည္သား မငး္မ်ားတို႔အား အၾကင္သူသည္ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ကုိ အဦးတိုက္၏။ ထိုသူသည္ ဂိလဒ္ျပည္သားအေပါင္းတို႔၏ အထြဋိ္ျဖစ္ေစဟု တိုင္ပင္စီရင္ၾက၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s