တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၁)


၁ဂိလဒ္အမ်ဳိးသားေယဖသသည္ ခြန္အားႀကီးေသာသူရဲျဖစ္၏။ သူ႔အဘကား ဂိလဒ္၊ သူ႔အမိကား ျပည္တန္ဆာျဖစ္၏။ ၂ဂိလဒ္၏မယား ဘြားျမင္ေသာသားတို႔သည္ ႀကီးေသာအခါ၊ သင္သည္အျခားတပါးေသာ မိန္းမ၏။ သားျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ငါတို႔အေဆြအမ်ဳိးႏွင့္ အတူ၊ အေမြမခံရဟု ေယဖသကိုဆို၍ ႏွင္ထုတ္ေလ၏။ ၃ထုိအခါ ေယဖသသည္ ညီတို႔ဆီမွထြက္သြား၍ ေတာဘျပည္၌ေနသျဖင့္၊ လွ်ပ္ေပၚေသာသူတို႔သည္ သူ႔ထံမွာ စည္းေဝး၍ သူ႔ေနာက္၌လုိက္ၾက၏။ ၄ေနာက္တဖန္ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ စစ္တိုက္ၾက၏။ ၅ထုိသုိ႔အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိစစ္တိုက္ေသာအခါ၊ ဂိလဒ္ျပည္သား အသက္ႀကီးသူတို႔သည္ ေယဖသကုိ ေတာဘျပည္မွ ေခၚျခင္းငွါသြား၍၊ ၆ငါတို႔သည္ အမၼဳန္လူတို႔ကို စစ္တုိက္ရမည္အေၾကာင္း၊ လာ၍ငါတို႔၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ပါဟု မွာလိုက္ေသာ္၊ ၇ေယဖသက၊ သင္တို႔သသည္ ငါ့ကိုမုန္း၍ ငါ့အဘအိမ္မွ ႏွင္ထုတ္သည္မဟုတ္ေလာ့။ ယခုဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာခါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ထံသုိ႔လာၾကသနည္းဟု ဂိလဒ္ျပည္သား အသက္ႀကီးသူတို႔အား ေျပာဆုိ၏။ ၈ဂိလဒ္ျပည္သား အသက္ႀကီးသူတို႔ကလည္း၊ ထုိေၾကာင့္ငါတုိ႔သည္ ယခုသင္ထံသုိ႔ ျပန္လာပါ၏။ ငါတို႔ႏွင့္ အတူၾကြ၍ အမၼဳန္လူတို႔ကုိ စစ္တိုက္ၿပီးလွ်င္၊ ဂိလဒ္ျပည္သားအေပါင္းတုိ႔၏ အထြဋိ္လုပ္ပါဟု ေယဖသအား ေတာင္းပန္ျပန္ေသာ္၊ ၉ေယဖသက၊ အမၼဳန္လူတို႔ကိုစစ္တိုက္ေစျခင္းငွါ၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ကိုျပန္ပို႔၍ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကုိ ငါ့ေရွ႔မွာအပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ငါသည္သင္တုိ႔အထြဋိ္ျဖစ္ရေသာအခြင့္ကုိ ေပးမည္ ေလာဟု ဂိလဒ္ျပည္သား အသက္ႀကီးသူတို႔အား ေမးေလေသာ္၊ ၁ဝဂိလဒ္ျပည္သားအသက္ႀကီးသူတို႔က၊ သင္ေျပာေသာ စကားအတုိင္း ငါတို႔မျပဳလွ်င္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္ငါတို႔စပ္ၾကား၌ သက္ေသျဖစ္ေတာ္ မူပါေစေသာဟု ေယဖသအားျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၁ထိုအခါ ေယဖသသည္ ဂိလဒ္ျပည္သားအသက္ႀကီးသူတို႔ႏွင့္ သြား၍သူ႔ကိုလူမ်ားတို႔၏ အထြဋိ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းအရာ၌ခန္႔ထားၾက၏။ ေယဖသသည္လည္း ထုိစကားအလံုးစံုတို႔ကုိ မိဇပါၿမိဳ႔မွာ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ျပန္ၾကားေလွ်ာက္ထား၏။

၁၂ထုိေနာက္မွ ေယဖသည္၊ အမၼဳန္ရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ထံတမန္ကို ေစလႊတ္၍၊ သင္သည္ငါႏွင့္အဘယ္သို႔ဆုိင္

သနည္း။ ငါ့ႏုိင္ငံ၌စစ္တိုက္ျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါ့ကုိရန္ျပဳသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၁၃အမၼဳန္ရွင္ဘုရင္က၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွာ လာေသာအခါ၊ ငါ့ေျမကိုအာႏုန္ျမစ္မွစ၍ ယဗၺဳတ္ေခ်ာင္း၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တိုင္ေအာင္ လု၍ ယူေသာေၾကာင့္ ငါျပဳ၏။ ထိုေျမကို ယခုအတင့္အသင့္ျပန္ေပးပါဟု ေယဖသ၏သံတမန္အား ျပန္ေျပာ၏။ ၁၄တဖန္ ေယဖသသည္ သံတမန္ကို အမၼဳန္ရွင္ဘုရင္ထံသို႔ေစလႊတ္၍၊ ၁၅ေယဖသမွာလိုက္သည္ကား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ေမာဘေျမ၊ အမၼဳန္ေျမကိုလုယူသည္မဟုတ္။ ၁၆ဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွလာ၍ ဧဒံုပင္လယ္အနား၊ ေတာ၌လွည့္လည္သျဖင့္ ကာေဒရွရြာသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ၁၇ဧဒံုရွင္ဘုရင္ထံသုိ႔ သံတမန္ကိုေစလႊတ္၍ မင္းႀကီးကို ေလွ်ာက္သြားပါရေစဟု အခြင့္ေတာင္းေသာ္လည္း၊ ဧဒံုရွင္ဘုရင္သည္ နားမေထာင္။ ထိုနည္းတူ ေမာဘရွင္ဘုရင္ထံ သို႔ေစလႊတ္၍၊ သူသည္လည္း အခြင့္မေပးေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ ကာေဒရွရြာ၌ေနရၾက၏။ ၁၈ေနာက္တဖန္ ေတာကိုေရွာက္လ်က္၊ ဧဒံုျပည္ႏွင့္ေမာဘျပည္ကိုဝိုင္း၍ ေမာဘျပည္အေရွ႔ဘက္သို႔ ေရာက္ၿပီးမွ အာမုန္ျမစ္တဘက္၌ တပ္ခ်ၾက၏။ ထိုအခါ ေမာဘျပည္နည္အတြင္းသို႔ မဝင္ၾက။ အာႏုန္ျမစ္သည္ ေမာဘျပည္ အပိုင္းအျခားျဖစ္သတည္း။ ၁၉တဖန္ ဣသေရလအမ်ိဳးသည္ အာေမာရိအမ်ိဳး ေဟရွဘုန္ရွင္ဘုရင္ ရွိဟုန္ထံသို႔ သံတမန္ကိုေစလႊတ္၍၊ ငါတို႔ေနရာသို႔ ေရာက္အံ့ေသာငွါ မင္းႀကီးျပည္ကို ေရွာက္သြားပါရေစဟု အခြင့္ေတာင္း ေသာ္လည္း၊ ၂ဝရွိဟုန္သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးကိုမယံု၊ မိိမိျပည္ကို ေရွာက္သြားေစျခင္းငွါ အခြင့္မေပးသည္သာမက၊ မိမိလူအေပါင္းတို႔ကို စုေဝးေစ၍၊ ယာဟတ္ၿမိဳ႔၌တပ္ခ်ၿပီးလွ်င္ ဣသေရလအမ်ိဳးကို စစ္တိုက္ေလ၏။ ၂၁ဣသေရလ အမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ရွိဟုန္မင္းႏွင့္တကြ သူ၏လူအေပါင္းတို႔ကို ဣသေရလအမ်ိဳးလက္၌ အပ္ေတာ္မူ၍ သူတို႔ကိုလုပ္ၾကံသျဖင့္၊ ထုိျပည္၌ေနေသာ အာေမာရိလူတို႔၏ ေျမတေရွာက္လံုးသိမ္းယူၾက၏။ ၂၂အာေမာရိျပည္ နယ္ေျမတေရွာက္လံုးကို အာႏုန္ျမစ္မွစ၍ ယဗၺဳတ္ေခ်ာင္းတိုင္ေအာင္၄င္း၊ ေတာမွစ၍ေယာ္ဒန္ျမစ္ တုိင္ေအာင္၄င္း၊ သိမ္းယူၾက၏။ ၂၃ထုိသုိ႔ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အာေမာရိလူတို႔ကို ဣသေရလ အမ်ိဳးေရွ႔မွာ သူတို႔ျပည္ကုိ ႏႈတ္ေတာ္မူသည္ျဖစ္၍၊ သင္သည္သိမ္းယူရမည္ေလာ့။ ၂၄သင္၏ဘုရား ေခမုရွအပုိင္ေပးေသာ ေျမကို သင္သိမ္းယူရသည္မဟုတ္ေလာ့။ ထုိအတူ ငါတို႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားႏွင္ထုတ္ ေတာ္မူေသာ သူတို႔၏ေျမကို ငါတို႔သည္ သိမ္းယူရ၏။ ၂၅သင္သည္ ေမာဘရွင္ဘုရင္ ဇိေဖၚမင္း၏သား ဗာလက္ထက္ သာ၍ ျမတ္သေလာ။ သူသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးႏွင့္ ရန္ေတြ႔ဘူးသေလာ။ စစ္တိုက္ဘူးသေလာ။ ၂၆ဣသေရလအမ်ဳိး သည္ ေဟရွဘုန္ၿမိဳ႔ရြာတို႔၌၄င္း၊ အာေရာ္ၿမိဳ႔ရြာတို႔၌၄င္း၊ အာႏုန္ျမစ္နားမွာရွိေသာ ၿမိဳ႔ရြာအလံုးစံုတို႔၌၄င္း အႏွစ္သံုးရာပတ္လံုးေနစဥ္တြင္ အဘယ္ေၾကာင့္သင္တို႔သည္ မရျပန္သနည္း။ ၂၇သင့္ကို ငါမျပစ္မွား။ သင္သည္စစ္တုိင္၍ငါ့ကုိညွဥ္းဆဲ၏။ ထာဝရဘုရားသည္ တရားသူႀကီးလုပ္၍၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား၊ အမၼဳန္အမ်ဳိး သားတို႔စပ္ၾကားမွာ ယေန႔တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ေတာ္မူပါေစေသာဟု မွာလုိက္ေလ၏။ ၂၈သို႔ေသာ္လည္း ေယဖသ မွာလုိက္ေသာ စကားကုိအမၼဳန္ရွင္ဘုရင္သည္ နားမေထာင္ဘဲေန၏။

၂၉ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေယဖသအေပၚမွာသက္ေရာက္၍၊ သူသည္ ဂိလဒ္ျပည္မနာေရွျပည္ကို ေရွာက္လ်က္၊ ဂိလဒ္ျပည္ မိဇပါၿမိဳ႔ကို လြန္၍အမၼဳန္လူတို႔ရွိရာသုိ႔ ခ်ီသြားေလ၏။ ၃ဝေယဖသသည္ ထာဝရဘုရားအား သစၥာဂတိထားလ်က္၊ အကယ္၍ ကုိယ္ေတာ္သည္အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ကုိ အကြၽႏု္ပ္လက္၌ အပ္ေတာ္မူလွ်င္၊ ၃၁အကြၽႏု္ပ္သည္ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ရွိရာမွ၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာျပန္လာေသာအခါ၊ အကြၽႏ္ုပ္ကုိခရီးဦးႀကိဳျပဳအ့ံေသာငွါ၊ အကြၽႏု္ပ္အိမ္တံခါးဝမွ ထြက္လာေသာသူမည္သည္ကိုထာဝရဘုရားအား အမွန္ဆက္သ၍၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ပူေဇာ္ပါမည္ဟု သစၥာဂတိထားၿပီးမွ ၃၂အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ကို တုိက္ျခင္းငွါ ခ်ီသြား၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကုိ ေယဖသလက္၌ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၃၃အာေရာ္ၿမိဳ႔မွစ၍၊ မိႏၷိတ္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္၄င္း၊ အာေဗလေခရမိမ္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္၄င္း၊ ၿမိဳ႔ႏွစ္ဆယ္တို႔ကုိ ႀကီးစြာေသာလုပ္ႀကံျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ကုိ တိုက္သတ္ေလ၏။ ထုိသို႔အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ေရွ႔မွာ ရႈံးရၾက၏။

၃၄ေယဖသသည္ မိဇပါၿမိဳ႔ မိမိအိမ္သို႔ေရာက္လာေသာအခါ၊ မိမိသမီးသည္ ပတ္သာတီးလ်က္၊ ကလ်က္၊ ခရီးဦးႀကိဳျပဳအံ့ေသာငွါ၊ ထြက္လာ၏။ သူသည္ တစ္ေယာက္တည္းေသာ သမီးျဖစ္၍သူမွတပါး သားသမီးမရွိ။ ၃၅ေယဖသသည္ သူ႔ကုိျမင္လွ်င္၊ မိမိအဝတ္ကို ဆုတ္၍၊ အိုငါ့သမီး၊ သင္သည္ ငါ့ကိုအလြန္ႏွိမ့္ခ်ၿပီတကား၊ ငါ့ကုိေႏွာင့္ရွက္သူတေယာက္ျဖစ္ပါၿပီတကား။ ထာဝရဘုရားအားငါေလွ်ာက္ထားၿပီ။ ႏႈတ္ရေသာအခြင့္မရွိဟု ဆုိေသာ္၊၃၆သမီးက၊ ခမည္းေတာ္သည္ ထာဝရဘုရားအားေလွ်ာက္ထားလွ်င္၊ ေလွ်ာက္ထားသည္အတိုင္း ကြၽန္မ၌ျပဳပါ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထာဝရဘုရားသည္ ခမည္းေတာ္၏ ရန္သူ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔၌ ခမည္းေတာ္၏ စိတ္ေျပေစျခင္း ငွါ၊ အျပစ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ၃၇သို႔ရာတြင္ ကြၽန္မသည္ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္ တကြ ေတာင္ရုိးေပၚမွာ လွည့္လည္၍၊ ကြၽန္မ၏ အပ်ဳိကညာျဖစ္ျခင္းကို ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းရမည္အေၾကာင္း၊ ႏွစ္လပတ္လံုး အလြတ္ေနရပါေစဟု အဘအား အခြင့္ေတာင္းသည္အတုိင္း၊ ၃၈အဘက၊ သြားေလေတာ့ဟု ဆုိလ်က္၊ ႏွစ္လကိုၿခိမ္းခ်က္၍၊ လႊတ္လုိက္လွ်င္၊ အေပါင္းအေဘာ္တို႔ႏွင့္ သြား၍၊ ေတာင္းရုိးေပၚမွာ မိမိအပ်ဳိကညာ ျဖစ္ျခငး္ကိုငိုေၾကြးျမည္းတမ္းေလ၏။ ၃၉ႏွစ္လေစ့ ေသာအခါ အဘထံသို႔ျပန္လာ၍၊ အဘသည္ သစၥာဂတိရွိသည္အတုိင္း ျပဳေလ၏။ ထုိမိန္းမသည္ ေယာက္်ားႏွင့္ မဆက္ဆံေသာသူျဖစ္၏။ ၄ဝထုိေနာက္မွ ဣသေရလအမ်ဳိးသမီးတို႔သည္၊ ဂိလဒ္အမ်ဳိးသား ေယဖသ၏သမီးေၾကာင့္ တႏွစ္တႏွစ္လွ်င္ ေလးရက္ပတ္လံုး ငိုေၾကြးျမည္းတမ္းျခင္းငွါ သြားရေသာဣသေရလထံုးစံဓေလ့ျဖစ္ေလ၏။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s