တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၂)


၁ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ စည္းေဝး၍ ေျမာက္သို႔ခ်ီသြားလွ်င္၊ ေယဖသအားသင္သည္ ငါတို႔ကိုမေခၚဘဲ၊ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ကို အဘယ္ေၾကာင့္ တိုက္ျခင္းငွါ သြားသနည္း။ သင့္အိမ္ကိုသင့္အေပၚမွာ မီးရႈိ႔မည္ဟု ဆုိၾကေသာ္၊ ၂ေယဖသက၊ ငါႏွင့္ငါ၏လူတို႔သည္ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္ ႀကီးေသာအမႈရွိစဥ္အခါ၊ သင္တုိ႔ကိုငါေခၚေသာ္လည္း၊ သင္တုိ႔သည္ အမၼဳန္လူတို႔လက္မွ ငါ့ကိုမကယ္မႏႈတ္ဘဲေနၾက၏။ ၃မကယ္မႏႈတ္ ေၾကာင္းကုိငါသည္ သိျမင္ေသာအခါ၊ ကိုယ္အသက္ကိုစြန္႔စားလ်က္ အမၼဳန္အမ်ဳိးသားတို႔ကိုတိုက္ျခင္းငွါသြား၍ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကုိငါ့လက္၌ အပ္ေတာ္မူ၏။ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကိုတိုက္ျခင္းငွါ အဘယ္ေၾကာင့္ ယေန႔လာၾကသနည္းဟု ေျပာဆုိၿပီးလွ်င္၊ ၄ဂိလဒ္ျပည္သားအေပါင္းတို႔ကိုစုေဝးေစ၍ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးကိုတိုက္ၾက၏။ ဧဖရိမ္လူတို႔က၊သင္တုိ႔သည္ ဧဖရိမ္အမ်ဳိး၊ မနာေရွအမ်ဳိးထဲက ထြက္ေျပး၍ အမ်ဳိးမစစ္ေသာသူျဖစ္သည္ဟု ဂိလဒ္ျပည္သား တို႔ကိုကဲ့ရဲ႔ဘူးေသာေၾကာင့္၊ ဧဖရိမ္လူတို႔ကိုလုပ္ၾကံၾက၏။ ၅ဂိလဒ္လူတို႔သည္ ဧဖရိမ္လူတို႔ေရွ႔မွာ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကူးရာအရပ္တို႔ကို ဆီးတား၍ ေျပးလြတ္ေသာဧဖရိမ္လူက၊ ကူးပါရေစဟု အခြင့္ေတာင္းေသာအခါ၊ ဂိလဒ္လူတို႔က၊ သင္သည္ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသားျဖစ္ သေလာဟု ေမးစစ္ေသာ္၊ သူကမဟုတ္ပါဟုဆုိလွ်င္၊ ၆သူတို႔က၊ ရွိေဗာလက္ဟူေသာစကားကုိ ေျပာေတာ့ဟုဆိုေသာ္၊  ဧဖရိမ္လူသည္ ထုိစကားကိုၿပီးေအာင္ မေျပာတတ္ဘဲ သိေဗာလက္ဟုေျပာ၏။ ထိုသို႔ေျပာေသာသူကို ဘမ္းဆီး၍   ေယာ္ဒန္ျမစ္ကူးရာအရပ္၌ သတ္ၾက၏။ ထုိအခါ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသား ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေသၾက၏။ ၇ဂိလဒ္ျပည္သား ေယဖသသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို ေျခာက္ႏွစ္အုပ္စိုးၿပီးမွ ေသ၍ ဂိလဒ္ၿမိဳ႔တၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ေလ၏။

၈ေယဖသ ေနာက္မွ ဗက္လင္ၿမိဳ႔သား ဣဗဇန္သည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အုပ္စိုး၏။ ၉ထုိမင္းသည္ သားသံုးဆယ္၊ သမီးသံုးဆယ္ရွိ၏။ သမီးမ်ားကုိ အျခားတပါးသို႔ေစလႊတ္၍ ေခြၽးမသံုးဆယ္ကို သိမ္းထား၏။ ၁ဝဣဗဇန္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို ခုနစ္ႏွစ္အုပ္စိုးၿပီးမွ ေသ၍ဗက္လင္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ေလ၏။ ၁၁ဣဗဇန္ေနာက္မွ ဇာဗုလုန္အမ်ိဳးသား ဧလုန္သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးကို ဆယ္ႏွစ္အုပ္စိုး၏။ ၁၂ထိုမင္းေသာ၍ ဇာဗုလုန္ခရုိင္၊ အာဇလုန္ၿမိဳ႔၌ သၿဂႋဳဟ္ေလ၏။ ၁၃ဧလုန္ေနာက္မွ ပိရသုန္ၿမိဳ႔ေနဟိေလလ၏သား အာဗဒုန္သည္၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးကုိအုပ္စိုး၏။ ၁၄ထုိမင္းသည္ သားေလးဆယ္၊ ေျမးသံုးဆယ္ရွိ၍ သားေျမးတို႔သည္ ခုနစ္ဆယ္ေသာ ျမည္းသငယ္တို႔ကုိစီးၾက၏။ ၁၅ပိရသုန္ၿမိဳ႔ေနဟိေလလသား အာဗဒုန္သည္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိရွစ္ႏွစ္အုပ္စုိးၿပီးမွ ေသ၍ ဧဖရိမ္ခရုိင္၊ ပိရသုန္ၿမိဳ႔၊ အာမလက္ေတာင္ေပၚမွာ သၿဂႋဳဟ္ေလ၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s