တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၃)


၁တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ကို ဖိလိတၱိလူတို႔လက္သို႔အႏွစ္ေလးဆယ္ပတ္လံုး အပ္ေတာ္မူ၏။ ၂ဒန္အမ်ဳိး၊ ေဇာရာၿမိဳ႔သားမာေနာ္အမည္ရွိေသာသူ တေယာက္ရွိ၏။ သူ၏မယားသည္ ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သားမဘြား။ ၃ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ထုိမိန္းမအား ကိုယ္ထင္ရွား၍၊ သင္သည္ၿမံဳေသာေၾကာင့္ သားမဘြား ေသာ္လည္း၊ ယခုပဋိိသေႏၶြယူ၍ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္လိမ့္မည္။ ၄သို႔ျဖစ္၍ သတိျပဳေလာ့။ စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ႏွင့္။ ေသရည္ေသရက္ကုိမေသာက္ႏွင့္။ မစင္ၾကယ္ေသာအစာကို မစားႏွင့္။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ ပဋိိသေႏၶြယူ၍ ဘြားျမင္လတံ့ေသာသားေယာက္်ားသည္ ဆံပင္ရိတ္ျခင္းကို မခံဘဲ၊ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူ ျဖစ္ရလိမ့္မည္။ သူသည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိးကို ဖိလတိၱလူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္စျပဳလိမ့္မည္ဟု ဆုိ၏။ ၆ထုိမိန္းမသည္လည္ းမိမိခင္ပြန္းထံသုိ႔သြား၍ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္မ်က္ႏွာကဲ့သုိ႔ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေသာမ်က္ႏွာရွိေသာ ဘုရားသခင္၏လူ တေယာက္သည္ အကြၽႏု္ပ္ဆီသို႔လာ၏။ အဘယ္ကလာသနည္းဟု အကြၽႏု္ပ္လည္းမေမး။ သူသည္လည္း မိမိအမည္ကိုမေျပာ။ ၇သူကလည္း၊ သင္သည္ ပဋိိသေႏၶြယူ၍ သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္လိမ့္မည္။ စပ်စ္ရည္ကို မေသာက္ႏွင့္။ ေသရည္ေသရက္ကို မေသာက္ႏွင္။ မစင္ၾကယ္ေသာ အစာကုိ မစားႏွင့္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိသူငယ္သည္အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ေသေသာေန႔တုိင္ေအာင္ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူျဖစ္ရလိမ့္မည္ဟု အကြၽႏု္ပ္အားမိန္႔ျမြက္ေၾကာင္းကုိ ေျပာဆိုေလ၏။

၈ထုိအခါ မာေနာ္က၊ အုိဘုရားရွင္၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ဘြားျမင္လတံ့ေသာသူငယ္၌ အဘယ္သုိ႔ျပဳရမည္ကို ဘုရားသခင္၏ တမန္ေတာ္သည္ တဖန္လာ၍သြန္သင္ေစေတာ္မူပါဟု ထာဝရဘုရားအား ေတာင္းေလွ်ာက္ေလေသာ္၊ ၉ထာဝရဘုရားသည္ မာေနာ္စကားကုိ နားေထာင္ေတာ္မူ၍၊ ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လယ္လုပ္ရာ အရပ္၌ ထုိင္လ်က္ရွိေသာ ထိုမိန္းမဆီသို႔လာျပန္၏။ ထိုအခါခင္ပြန္းမာေနာ္မရွိ။ ၁ဝမိန္းသည္ မိမိခင္ပြန္းထံသုိ႔ အလ်င္အျမန္ေျပး၍၊ တေန႔ကလာေသာသူသည္ ယခုလာ ေရာက္ၿပီဟုၾကားေျပာလွ်င္၊ ၁၁မာေနာ္သည္ ထ၍မယားႏွင့္အတူ ထုိသူထံသုိ႔သြားၿပီလွ်င္၊ သင္သည္ဤမိန္းမအား ေျပာေသာသူမွန္သေလာဟု ေမးေသာ္၊ မွန္သည္ဟုဆို၏။ ၁၂မာေနာ္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ စကားျပည့္စံုပါေစေသာ။ သူငယ္သည္အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္ပါလိမ့္မည္နည္း။ သူ၌အဘယ္သို႔ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၁၃ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ ငါေျပာသမွ်ကို မိန္းမေရွာင္ရမည္။ ၁၄စပ်စ္ပင္မွ ျဖစ္သမွ်ကိုမစားရ။ စပ်စ္ရည္မွစ၍ ေသရည္ေသရက္ကုိ မေသာက္ရ။ မစင္ၾကယ္ေသာအရာကုိမစားရ။ ငါမွာထားသမွ်အတိုင္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု မာေနာ္အားေျပာဆုိ၏။

၁၅မာေနာ္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္အဘုိ႔ ဆိတ္သငယ္ကုိ မျပင္ဆင္မွီတိုင္ေအာင္၊ ကိုယ္ေတာ္ကို ဆီးတားပါရေစဟု ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္အားဆုိလွ်င္၊ ၁၆ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ ငါ့ကိုဆီးတားေသာ္လည္း သင္၏စားစရာကိုငါမစား။ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကုိပူေဇာ္လုိလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ရမည္ဟု မွာေနာ္အားဆုိျပန္၏။ သူသည္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္သည္ကုိ မာေနာ္မသိေသး။ ၁၇မာေနာ္ကလည္း ကိုယ္ေတာ္စကား ျပည့္စံုေသာအခါ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ကုိယ္ေတာ္ကိုခ်ီမြမ္းရမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏အမည္ကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္အားေမးေသာ္၊ ၁၈ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္က၊ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ေသာငါ့အမည္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ေမးသနည္းဟု ဆုိ၏။ ၁၉မာေနာ္သည္ ဆိတ္သငယ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ ပူေဇာ္သကၠာကိုယူ၍ ေက်ာက္ေပၚမွာထာဝရဘုရားအား ပူေဇာ္ေလ၏။ ထုိအခါ မာေနာ္လင္မယားတို႔သည္ ၾကည့္၍ ျမင္ရေသာအံ့ၾသဘြယ္ဟူမူကား၊ ၂ဝမီးလွ်ံသည္ ယဇ္ပလႅင္ေပၚက မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ တပ္စဥ္တြင္၊ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ယဇ္ပလႅင္မီးလွ်ံ၌ တတ္ေလ၏။ မာေနာ္လင္မယားတို႔သည္ ၾကည္၍ျမင္လွ်င္ ေျမေပၚမွာ ျပပ္ဝပ္လ်က္ေနၾက၏။ ၂၁ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္၊ မာေနာ္လင္မယားတို႔အားတဖန္ မေပၚလာ။ ထုိအခါမာေနာ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္သည္ကိုသိ၏။ ၂၂မာေနာ္ကလည္း၊ ငါတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကိုျမင္ေသာေၾကာင့္၊ ဆက္ဆက္ေသေတာ့မည္ဟု မယားအားေျပာေသာ္၊ ၂၃မယားက၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါတို႔ကိုသတ္ျခင္းငွါ၊ အလိုေတာ္ရွိလွ်င္၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ႏွင့္ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကို ငါတို႔လက္မွ ခံယူေတာ္မမူ။ ဤအခ်င္းအရာ အလံုးစံုတို႔ကိုလည္း ျပေတာ္မမူ။ ယခုအခါ၌ ဤသို႔ေသာစကားကုိလည္း မိန္ေတာ္မမူဟု ျပန္ေျပာ၏။

၂၄ထုိမိန္းမသည္ သားေယာက္်ားကို ဘြားျမင္၍၊ ရွံဆုန္အမည္ျဖင့္ မွည့္၏။ သူငယ္သည္ႀကီးပြား၍ ထာဝရဘုရားေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ၏။ ၂၅ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေဇာရာၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧရွေတာလ ၿမိဳ႔စပ္ၾကား၊ ဒန္အမ်ဳိးတပ္၌ တခါတေလႏႈိးေဆာ္စျပဳေတာ္မူ၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s