တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၄)


၁တရံေရာအခါ၊ ရွံဆုန္သည္တိမနတ္ၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍၊ ထုိၿမိဳ႔၌ ဖိလိတၱိအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ မိန္းမတစ္ေယာက္ကို ျမင္လွ်င္၊ ၂မိဘထံသို႔ျပန္လာ၍ တိမနတ္ၿမိဳ႔၌ ဖိလိတၱိအမ်ဳိးျဖစ္ေသာ မိန္းမတေယာက္ကို ျမင္ခဲ့ၿပီ။ ကြၽႏု္ပ္ၾကင္ဘက္ ျဖစ္ဘို႔ရာေတာင္း၍ ေပးပါဟုဆုိေသာ္၊ ၃မိဘတို႔က သင္သည္အေရဖ်ားလွီးျခင္းကိုမခံေသာ ဖိလိတၱိလူတို႔တြင္ မယားကုိသြား၍ယူရမည္အေၾကာင္း၊ သင္၏ညီအစ္ကုိသမီး ငါတုိ႔အမ်ဳိးသားခ်င္းသမီးတို႔တြင္ မိန္းမတေယာက္မွ် မရွိသေလာဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ရွံဆုန္က၊ ထုိမိန္းမကို ေတာင္း၍ေပးပါ။ အလြန္ႏွစ္သိမ့္ပါသည္ဟု အဘအားေျပာဆုိ၏။ ၄ထာဝရဘုရားစီရင္ေတာ္မူေသာအားျဖင့္၊ ရွံဆုန္သည္ ဖိလိတၱိလူတို႔၌ အမႈရွာေၾကာင္းကုိ မိဘတို႔သည္မရိပ္မိၾက။ ထုိကာလ၌ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိအုပ္စိုးသတည္း။ ၅ထုိအခါ ရွံဆုန္သည္ မိဘႏွင့္တကြ တိမနတ္ၿမိဳ႔သို႔သြား၍၊ တိမနတ္စပ်စ္ဥယ်ာဥ္သို႔ေရာက္လွ်င္၊ ျခေသ့ၤပ်ဳိတေကာင္သည္သူ႔ကိုေတြ႔၍ ေဟာက္ေလ၏။ ၆ထုိအခါ ရွံဆုန္လက္၌ တစံုတခုမွ်မပါေသာ္လည္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သူ႔သည္ ဆိတ္သငယ္ကို ဆဲြျဖတ္သကဲ့သုိ႔ ထုိျခေသၤ့ကုိ ဆဲြျဖတ္၏။ သို႔ရာတြင္ မိမိျပဳေသာအမႈကုိ မိဘတို႔အား မၾကားမေျပာဘဲေန၏။ ၇ၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍ မိန္းမႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္သျဖင့္၊ ရွံဆုန္သည္ ႏွစ္သိမ့္၏။ ၈အခ်ိန္ေစ့၍ ထုိမိန္းမ ကုိသိမ္းယူျခင္းငွါ သြားစဥ္အခါ၊ ျခေသၤ့အေကာင္ကိုၾကည့္ရႈအံ့ေသာငွါ၊ လမ္းမွလႊဲသြား၍ ျခေသၤ့အေကာင္ထဲမွာ ပ်ားအံုႏွင့္ ပ်ားရည္ရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္လွ်င္၊ ၉ႏႈိက္ယူ၍စားလ်က္ ခရီးသြားေလ၏။ မိဘထံသုိ႔ေရာက္ေသာ္ ေပး၍ သူတို႔သည္လည္း စားၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ထိုပ်ားရည္ကုိ ျခေသၤ့အေကာင္ထဲက ႏႈိက္ယူေၾကာင္းကို မၾကားမေျပာဘဲ ေန၏။

၁ဝအဘသည္လည္း၊ မိန္းမေနရာအရပ္သို႔ သြားျပန္၍ ရွံဆုန္သည္ လူပ်ဳိထံုးစံအတိုင္း ပဲြလုပ္ေလ၏။ ထုိအရပ္သားတို႔သည္ ရွံဆုန္ကုိျမင္ေသာအခါ၊ သူႏွင့္အတူပဲြခံျခင္းငွါ အေပါင္းအေဘာ္သံုးဆယ္တို႔ကို ေခၚခဲ့ၾက၏။ ၁၂ရံွဆုန္ကလည္း၊ သင္တုိ႔အားစကားဝွက္ကို ငါေျပာမည္။ ပဲြခံရာခုနစ္ရက္တြင္ ေဘာ္ျပႏုိင္လွ်င္ ျခံဳထည္သံုးဆယ္၊ အက်ႌသံုးဆယ္ကို ငါ့အားေပးရမည္။ ၁၃မေဘာ္မျပႏိုင္လွ်င္ သင္တုိ႔သည္ ျခံဳထည္သံုးဆယ္၊ အက်ႌသံုးဆယ္ကို ငါ့အားေပးရမည္ဟု ဆိုေသာ္၊ သူတို႔က သင့္စကားဝွက္ကုိငါတို႔အားၾကားေျပာပါဟု ဝန္ခံၾက၏။ ၁၄ရွံဆုန္ကလည္း၊ စားတတ္ေသာသူ၏ အထဲကအစာ၊ သန္စြမ္းေသာသူ၏ အထဲကအခ်ဳိထြက္ေလစြဟု ဆုိ၏။ ထိုစကားဝွက္အနက္ကို သူတို႔သည္ သံုးရက္ပတ္လံုး ရွာ၍မေတြ႔ႏုိင္ၾက။ ၁၅စတုတၳေန႔ေရာက္မွ သူတို႔က သင္၏လင္သည္ စကားဝွက္အနက္ကုိ ေဘာ္ျပေစျခင္းငွါ သူ႔ကုိေခ်ာ့ေမာရမည္။ သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ တကြ၊ သင့္အေဆြအမ်ဳိးကို မီးရႈိ႔မည္ ငါတို႔ဥစၥာကုိ လုယူျခင္းငွါ ငါတို႔ကိုေခၚဘိတ္သေလာဟု ရွံဆုန္၏ မယားကုိ ဆုိေသာေၾကာင့္၊ ၁၆သူသည္လင္ေရွ႔မွာ ငိုေၾကြး၍ သင္သည္ငါ့ကုိ မခ်စ္မုန္းပါ၏။ ငါ့အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အား စကားဝွက္ကုိ ေျပာေသာ္လည္း၊ အနက္ကိုငါ့အားမျပပါ တကားဟု ဆို၏။ ရွံဆုန္ကလည္း၊ ငါသည္ကိုယ္မိဘကိုမွ် မျပဘဲသင့္အား ျပရမည္ေလာဟု ဆိုေသာ္လည္း၊ ၁၇ပဲြခံရာခုနစ္ရက္ေစ့ေအာင္ လင္ေရွ႔မွာ ငိုေၾကြး၍ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ အလြန္ပူဆာေသာေၾကာင့္ အနက္ကို ေဘာ္ျပ၏။ မိန္းသည္လည္း အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အား ျပန္ေျပာေလ၏။ ၁၈ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၊ ေနမဝင္မွီလာ၍ ပ်ားရည္ထက္အဘယ္အရာခ်ဳိသနည္း။ ျခေသၤ့ထက္အဘယ္အရာသန္စြမ္းသနည္းဟု ေဘာ္ျပၾက၏။ ရွံဆုန္ကလည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့ႏြားမပ်ဳိႏွင့္ မထြန္လွ်င္၊ ငါ့စကားဝွက္အနက္ကို ရွာ၍ မေတြ႔ဟုုဆုိ၏။ ၁၉ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ရွံဆုန္အေပၚမွာ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ သူသည္အာရွေကလုန္ ၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ၿမိဳ႔သားသံုးဆယ္ကို သတ္ၿပီးမွ သူတို႔ဥစၥာကို လုယူ၍ စကားဝွက္အနက္ကို ေဘာ္ျပေသာသူတို႔အား အဝတ္စံုတို႔ကုိ ေပးၿပီးမွ၊ အမ်က္ထြက္၍ မိမိအဘအိမ္သို႔ျပန္သြားေလ၏။ ၂ဝမယားကုိကား ရံွဆုန္ေပါင္းေဘာ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းအား ေပးစားသတည္း။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s