တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၅)


၁ေနာက္တဖန္ ဂ်ဳံစပါးရိတ္ရာ ကာလ၌ ရွံဆုန္သည္ ဆိတ္သငယ္ပါလ်က္၊ မိမိမယားကုိၾကည့္ရႈျခင္းငွါ သြား၍၊ သူ႔အခန္းထဲမွာ သူႏွင့္အတူ အိပ္မည္ဟုၾကံေသာ္၊ ေယာကၡသည္ဆီးတား၍၊ ၂သင္သည္ငါ့သမီးကုိ ဆက္ဆက္မုန္းသည္ဟု ငါအထင္ရေသာေၾကာင့္၊ သင့္အေပါင္းအေဘာ္အား ငါေပးစားၿပီ။ သူ႔ညီမသည္ သူ႔ထက္သာ၍ လွသည္မဟုတ္ေလာ။ အစ္မ၏ကုိယ္စားညီမကို ယူပါေတာ့ဟု ဆို၏။ ၃ထုိအမႈကိုေထာက္၍ ရံွဆုန္က၊ ငါသည္ ဖိလိတၱိလူတို႔၌ အျပစ္ျပဳေသာ္လည္း၊ သူတို႔သည္ ငါ့ကိုအျပစ္တင္စရာမရွိဟု ဆိုသည္ႏွင့္ အညီ၊ ၄သြား၍ေျမေခြးသံုးရာတို႔ကုိ ဘမ္းၿပီးမွ၊ ေျမေခြးအၿမီးတစ္ကုိေပါင္းလ်က္၊ အၿမီးႏွစ္ခုၾကား၌ မီးရူးကိုစည္း၍၊ ၅မီးရူးတို႔ကုိ မီးညိ‡သျဖင့္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔စပါးလယ္ထဲသုိ႔ လႊတ္လုိက္၍၊ စပါးပင္ကို၄င္း၊ ေကာက္လႈိင္းကုိ၄င္း၊ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္၊ သံလြင္ဥယ်ာဥ္တို႔ကုိ၄င္း မီးေလာင္ေလ၏။ ၆ဖိလိတၱိလူတို႔ကလည္း၊ ဤအမႈကုိအဘယ္သူျပဳ သနည္းဟု ေမးျမန္း ေသာ္၊ တိမနက္ၿမိဳ႔သား၏ သမက္ ရွံဆုန္ျပဳၿပီ။ သူ၏မယားကုိ သူ၏အေပါင္းအေဘာ္အား ေပးစားၿပီတကားဟု ျပန္ေျပာလွ်င္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္လာ၍၊ ထုိမိန္းမႏွင့္ သူ၏အဘကို မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၇ရွံဆုန္ကလည္း၊ ထုိသို႔ျပဳေသာေၾကာင့္ ငါသည္စိတ္ေျပေအာင္ျပဳမည္။ စိတ္ေျပၿပီးမွၿငိမ္သက္စြာေနမည္ဟု ဆိုလ်က္၊ ၈သူတို႔ကုိႀကီးစြာေသာလုပ္ၾကံျခင္းအား ျဖင့္၊ တၿပိဳင္နက္ရိုက္သတ္ၿပီးလွ်င္ ဧတံေက်ာက္ထိပ္သို႔ သြား၍ေန၏။

၉တဖန္ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ယုဒျပည္သုိ႔ခ်ီသြား၍ တပ္ခ်သျဖင့္၊ ေလဟိအရပ္၌အႏွံ႔အျပားေနၾက၏။ ၁ဝယုဒလူတို႔ကလည္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ခ်ီလာသနည္းဟုေမးေသာ္၊ ငါတို႔၌ရွံဆုန္ျပဳသကဲ့သို႔ သူ႔ကိုခ်ည္ေႏွာင္း၍ ျပဳျခင္းငွါ ငါခ်ီလာသည္ဟုျပန္ေျပာၾက၏။ ၁၁ထုိအခါ ယုဒလူသံုးေထာင္တို႔သည္ ဧတံေက်ာက္ထိပ္သို႔သြား၍၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ငါတို႔သခင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သင္မသိသေလာ။ သင္သည္ငါတို႔၌အဘယ္သုိ႔ျပဳသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ငါ၌သူတို႔ျပဳသကဲ့သုိ႔သူတို႔၌ငါျပဳၿပဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၂သူတို႔ကလည္း၊ သင့္ကိုခ်ည္ေႏွာင္၍ ဖိလိတၱိလူတို႔လက္သို႔ အပ္ျခင္းငွါ ယခုလာၾကၿပီဟု ဆိုေသာ္၊ ရွံဆုန္က သင္တုိ႔သည္ ကိုယ္တိုင္ငါ့ကိုမလုပ္ၾကံပါဟု ကိ်န္ဆုိၾကေလာ့ဟု ဆုိလွ်င္၊ ၁၃သူတို႔က၊ ငါတို႔သည္မလုပ္ၾကံပါ။ က်ပ္က်ပ္ခ်ည္ေႏွာင္၍ သူတို႔လက္၌အပ္မည္။ အကယ္စင္စစ္ကိုယ္တုိင္ သင့္ကုိမသတ္ဟု ဆိုလ်က္ ႀကိဳးသစ္ႏွစ္စင္းျဖင့္ ခ်ီေႏွာင္၍ ေက်ာက္ေပၚက ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၄ေလဟိအရပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ေၾကြးေၾကာ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚမွာ သက္ေရာက္သျဖင့္၊ သူ႔လက္၌ ခ်ီေသာႀကိဳးတို႔သည္ မီးထိေသာ ပိုက္ဆန္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္၍ အခ်ည္အေႏွာင္ကြၽတ္ေလ၏။ ၁၅သူသည္လည္း ျမည္းေမးရုိးလက္လက္ကို ေတြ႔၍ ကိုင္ယူၿပီးလွ်င္ လူတေထာင္တို႔ကုိ သတ္ေလ၏။ ၁၆သတ္ၿပီးလွ်င္ ျမည္းေမးရိုးျဖင့္ အပံုပံု၊ ျမည္းေမးရုိးျဖင့္လူတစ္ေထာင္ကို ငါသတ္ေလၿပီဟု ဆိုေသာေနာက္၊ ၁၇ျမည္းေမးရိုးကိုပစ္လုိက၍၊ ထုိအရပ္ကို ရာမတ္ေလဟိအမည္ျဖင့္တြင္ေလ၏။ ၁၈အလြန္ေရငတ္၍ ထာဝရဘုရားကိုဆုေတာင္းလ်က္၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ ဤႀကီးစြာေသာကယ္တင္ျခင္းကိုကိုယ္ေတာ္၏ ကြၽန္လက္၌ ေပးေတာ္မူၿပီးမွ၊ ယခုအကြၽႏု္ပ္သည္ ေရငတ္သျဖင့္ေသ၍ အေရဖ်ားလွီးျခင္းကို မခံေသာသူတို႔လက္သို႔ ေရာက္ရပါမည္ေလာဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၁၉ေလဟိအရပ္၌ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာကုိဘုရားသခင္ေဖာ္ေတာ္မူ၍ ေရထြက္ေလ၏။ သူသည္ေရကုိေသာက္သျဖင့္ အသက္ရႈျပန္၍ အားျဖည့္ေလ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ထုိခ်ဳိင့္ဝွမ္းရာကုိ အဟေကၠာရအမည္ျဖင့္တြင္၍ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ေလဟိအရပ္၌ရွိသတည္း။ ၂ဝရွံဆုန္သည္လည္း ဖိလိတၱိလူတို႔လက္ထက္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အုပ္စိုးေလ၏။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s