တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၆)


၁ေနာက္တဖန္ ရွံဆုန္သည္ ဂါဇၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ျပည္တန္ဆာမိန္းမကို ေတြ႔ၿပီးလွ်င္ သူ႔ဆီသုိ႔ ဝင္၍ေန၏။ ၂ရွံဆုန္ေရာက္ေၾကာင္းကုိ ဂါဇၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ၾကားလွ်င္ ဝုိင္းထားလ်က္၊ ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ တညဥ့္လံုးေခ်ာင္းေျမာင္း လ်က္၊ နံနက္မိုဃ္းလင္းေသာအခါသူ႔ကိုသတ္မည္ဟု ဆို၍ တညဥ့္လံုးၿငိမ္သက္စြာေနၾက၏။ ၃ရွံဆုန္သည္သန္းေခါင္ တိုင္ေအာင္အိပ္ၿပီးမွ၊ သန္းေခါင္အခ်ိန္၌ ထ၍ၿမိဳ႔တံခါးရြက္တို႔ကုိ၊ တံခါးတိုင္၊ ကန္႔လန္႔က်င္ႏွင့္ တကြယူ၍ ပခံုးေပၚမွာ တင္လ်က္ ထမ္းသြား၍၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ေရွ႔၊ ေတာင္ေပၚ၌ပစ္ထားေလ၏။

၄ေနာက္တဖန္ ေစာရက္ခ်ဳိင့္၌ ေနေသာ ေဒလိလအမည္ရွိေသာ မိန္းမတေယာက္ကုိခ်စ္ျပန္၏။ ၅ဖိလိတၱိမင္းတို႔သည္ ထိုမိန္းမဆီသို႔လာ၍၊ ရွံဆုန္၌ႀကီးေသာခြန္အားသည္ အဘယ္အရာအားျဖင့္တည္သနည္း။ သူ႔ကုိခ်ည္ေႏွာင္၍ ႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ အဘယ္သုိ႔တတ္ႏိုင္ မည္နည္းဟု သူ႔ကုိေခ်ာ့ေမာ၍ စူးစမ္းပါ။ ငါတုိ႔သည္ ဝိုင္း၍ ေငြဆယ္တပိႆာကို ေပးမည္ဟု ဆုိၾက၏။ ၆ေဒလိလကလည္း၊ သင္၌ႀကီးေသာခြန္အားသည္ အဘယ္အရာ အားျဖင့္ တည္သည္ကို၄င္း၊ သင့္ကုိႏွိပ္စက္ျခင္းငွါ အဘယ္သုိ႔ ခ်ည္ေႏွာင္ရမည္ကို၄င္း ေျပာပါဟု ရွံဆုန္အားေတာင္းပန္ေသာ္၊ ၇ရွံဆုန္က၊ တခါမွ်မေသြ႔ေျခာက္ေသာ ေလွ်ာ္ႀကိဳးစိမ္း ခုနစ္စင္းႏွင့္ ငါ့ကုိခ်ည္ေႏွာင္လွ်င္ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူကဲ့သို႔ ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆို၏။ ၈ထုိအခါ ဖိလိတၱိမင္းတို႔သည္ တခါမွ်မေသြ႔ေျခာက္ေသာေလွ်ာ္ႀကိဳးစိမ္းခုနစ္စင္းတုိ႔ကုိ ယူခဲ့၍၊ ထုိမိန္းမသည္ ရွံဆုန္ကို ခ်ည္ေႏွာင္ေလ၏။ ၉ေယာက်္ားအခ်ဳိ႔တို႔သည္ ထိုမိန္းမ၏ အိပ္ခန္းထဲမွ ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္ေနသည္ျဖစ္၍ မိန္းမက၊ ရွံဆုန္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ သင့္ကုိတိုက္လာၾကသည္ဟု ဆိုေသာ္၊ သူသည္မီးထိေသာပုိက္ဆန္ခ်ည္ကဲ့သုိ႔ ထုိႀကိဳးတို႔ကုိျဖတ္ေလ၏။ သို႔ျဖစ္၍ သူ၏ခြန္အားကိုမသိရၾက။ ၁ဝေဒလိလကလည္း၊ သင္သည္ငါ့ကိုက်ီစား၍ မုသာကုိသာေျပာၿပီ။ သင့္ကုိ အဘယ္သုိ႔ခ်ည္ေႏွာင္ရမည္ကုိ ယခုေျပာပါဟု ရွံဆုန္အားေတာင္းပန္ေသာ္၊ ၁၁သူက၊ မသံုးဘူးေသာႀကိဳးသစ္ႏွင့္ က်ပ္က်ပ္ခ်ည္ေႏွာင္လွ်င္ ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူကဲ့သုိ႔ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိသည္အတိုင္း၊ ၁၂ေဒလိလသည္ ႀကိဳးသစ္တို႔ကုိယူ၍ ခ်ည္ေႏွာင္ၿပီးမွ၊ ထုိအခန္း၌ ေခ်ာင္းေျမာင္းေသာ သူအခ်ဳိ႔ ရိွေနလ်က္၊ ရွံဆုန္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ သင့္ကိုတိုက္လာၾကသည္ဟု ဆိုေသာ္၊ ရွံဆုန္သည္ လက္ရုံး၌ခ်ည္ေသာ ႀကိဳးတို႔ကိုအပ္ခ်ည္ကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေလ၏။ ၁၃ေဒလိလကလည္း၊ ယခုတုိင္ေအာင္သင္သည္ ငါ့တို႔က်ီစား၍ မုသာကုိသာ ေျပာၿပီ။ အဘယ္သို႔ခ်ည္ေႏွာင္ရမည္ကို ေျပာပါဟုရွံဆုန္အားေတာင္းပန္းေသာ္၊ သူက၊ ငါ့ဆံပင္ခုနစ္စုတုိ႔ကုိ ရက္ကန္းသား၌ရက္သြင္း၍ ထရံတြင္ စို႔ႏွင့္ရုိက္ထားလွ်င္ ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူကဲ့သုိ႔ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုသည္အတိုင္း၊ ၁၄ေဒလိလသည္ သူ၏ဆံပင္ခုနစ္စုတို႔ကို ရက္ကန္းသား၌ ရက္သြင္း၍ ထရံတြင္စို႔ႏွင့္ ရုိက္ထားၿပီးမွ၊ ရွံဆုန္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ သင့္ကုိတိုက္လာၾကသည္ဟု ဆိုေသာ္၊ ရွံဆုန္ႏိုး၍ ရက္ကန္းလက္လိပ္၊ စုိ႔၊ ရက္ကန္းသားပါလ်က္သြား၏။ ၁၅ေဒလိလကလည္း၊ သင္သည္ငါ့ကိုခ်စ္သည္ဟု စိတ္ႏွလံုးမပါဘဲလ်က္ အဘယ္သို႔ေျပာႏုိင္သနည္း။ သင့္၌ႀကီးေသာခြန္အားသည္ အဘယ္အရာအားျဖင့္ တည္သည္ကို မေျပာသံုးႀကိမ္ တိုင္ေအာင္ ငါ့ကိုက်ီစားၿပီဟုဆို၏။

၁၆ထုိသုိ႔ေဒလိလသည္ ေန႔တိုင္းပူဆာ၍ သူအသက္ေသလုေအာင္ ေႏွာင့္ရွက္ေသာေၾကာင့္၊ ၁၇ရွံဆုန္သည္ မိမိစိတ္ႏွလံုး၌ရွိသမွ်အတိုင္းေျပာ၍၊ ငါဆံပင္ကိုတခါမွ် မရိတ္ေသး၊ အမိဝမ္းထဲမွစ၍ ဘုရားသခင္၏ နာဇရိလူျဖစ္၏။ ငါ့ဆံပင္ကုိရိတ္လွ်င္ငါ၌ခြန္အားေလ်ာ့၍ အျခားေသာသူကဲ့သုိ႔ ငါျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆုိ၏။ ၁၈ထုိသုိ႔မိမိစိတ္ႏွလံုး ထဲမွာရွိသမွ်အတုိင္း ေျပာေၾကာင္းကို ေဒလိလသိလွ်င္၊ ဖိလိတၱိမင္းတို႔ကို တဖန္ေခၚ၍၊ ယခုတခါလာၾကပါဦး။ သူသည္မိမိစိတ္ႏွလံုးရွိသမွ်အတိုင္း ေျပာၿပီဟု မွာလုိက္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ေငြကုိေဆာင္ယူခဲ့လ်က္လာၾက၏။ ၁၉ေဒလိလသည္ ရွံဆုန္ေခါင္းကုိမိမိဒူးေပၚမွာတင္လ်က္ သူကိုအိပ္ေစသျဖင့္၊ လူတေယာက္ကိုေခၚ၍ သူ၏ဆံပင္ ခုနစ္စုတို႔ကုိရိတ္ေစၿပီးမွ၊ သူကုိေႏွာင့္ရွက္စျပဳ၍ သူ၏ခြန္အားသည္ ေလ်ာ့ေပ်ာက္၏။ ၂ဝမိန္းမကလည္း၊ ရွံဆုန္၊ ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ သင့္ကိုတိုက္လာၾကသည္ဟုဆိုေသာ္၊ ရွံဆုန္ႏုိး၍ ထာဝရဘုရားစြန္႔ေတာ္မႈေၾကာင့္ကို မရိပ္မိ ေသာေၾကာင့္၊ အရင္ကဲ့သုိ႔ငါထြက္၍ အားထုတ္မည္အၾကံရိွ ေသာ္လည္း၊ ၂၁ဖိလိတၱိလူတို႔သည္ ဘမ္းဆီး၍ သူမ်က္စီကိုေဖာက္ၿပီးမွ ဂါဇၿမိဳ႔သို႔ယူသြားၿပီးလွ်င္ ေၾကးဝါႀကိဳးႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္၍ ေထာင္အိမ္၌ႀကိတ္ဆံုႏွင့္ ႀကိတ္ေစၾက၏။

၂၂ရွံဆုန္ ဆံပင္ရိတ္ေသာေနာက္၊ တဖန္ ေပါက္ျပန္ေသာအခါ၊ ၂၃ဖိလိတၱိမင္းတို႔ကို၊ ငါတို႔ဘုရားသည္ ငါတို႔ရန္သူကိုငါတို႔လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူၿပီဟု ဆုိလ်က္၊ သူတို႔ဘုရားဒါဂုန္အား ယဇ္ႀကီးကုိပူေဇာ္၍ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္း ကိုျပဳအံ့ေသာငွါ စည္းေဝးၾက၏။ ၂၄လူမ်ားတုိ႔သည္ ရံွဆုန္ကိုျမင္ေသာအခါ၊ ငါတို႔ဘုရားသည္ ငါတို႔ျပည္ကိုဖ်က္ဆီး၍၊ ျပည္သားအမ်ားတို႔ကုိ သတ္ေသာငါတုိ႔၏ ရန္သူကုိ၊ ငါတို႔လက္သို႔အပ္ေတာ္မူၿပီဟု မိမိတို႔ဘုရားကိုခ်ီမြမ္းၾက၏။ ၂၅စိတ္ႏွလံုးရႊင္လန္းေသာအခါ၊ ရွံဆုန္ကိုေခၚခဲ့။ ငါတို႔အဘုိ ကစားပါေလေစဟု ဆိုသျဖင့္၊ ရွံဆုန္ကိုေထာင္အိမ္မွ ေခၚခဲ့၍သူသည္ ကစားရ၏။ သူကုိလည္း စရပ္တုိင္ၾကားမွာ ထားၾက၏။ ၂၆ရွံဆုန္ကလည္း၊ စရပ္တိုင္တို႔ကုိ ငါမွီ၍ ေနရေအာင္လက္ႏွင့္ ေတြ႔ပါရေစဟု လက္ဆဲြေသာ လူကေလးကိုအခြင့္ေတာင္း၏။ ၂၇ထုိစရပ္၌ ေယာက္်ားမိန္းမ တို႔သည္ အျပည့္ရွိၾက၏။ ဖိလိတၱိမင္းအေပါင္း တို႔လည္းပါၾက၏။ စရပ္မိုးေပၚမွာလည္း သံုးေထာင္မွ်ေလာက္ေသာ ေယာက်္ားမိန္းမတို႔သည္ ရွံဆုန္ကစားသည္ကုိ ၾကည့္ရႈလ်က္ရွိၾက၏။ ၂၈ရွံဆုန္ကလည္း၊ အုိအရွင္ထာဝရဘုရား၊ ကြၽႏု္ပ္ကို ေအာက္ေမ့ေတာ္မူပါ။ အကြၽႏု္ပ္မ်က္စိႏွစ္ဘက္ကုိ ေဖာက္္ေသာ ဖိလိတၱိလူတုိ႔၌ တၿပိဳင္နက္အျပစ္ဒဏ္ေပးႏုိင္ မည္အေၾကာင္း၊ ယခုတႀကိမ္မွ်သာ ခြန္အားကို ျပန္ေပးေတာ္မူပါဘုရားဟု ထာဝရဘုရားအား ဆုေတာင္းၿပီးမွ၊ ၂၉စရပ္ေခါင္းတုိင္ႏွစ္တိုင္တို႔ကို လက္်ာလက္ဝဲလက္ႏွစ္ဘက္ႏွင့္ ကိုင္၍၊ မွီေနလ်က္၊ ၃ဝအကြၽႏ္ုပ္သည္ ဖိလိတၱိလူတို႔ႏွင့္ အတူေသပါရေစဟု ဆုိလ်က္၊ အားထုတ္၍ ကုိယ္ကုိ ၫ¸တ္ခ်သျဖင့္၊ စရပ္သည္မင္းမ်ား၊ လူမ်ားအေပါင္းတို႔အေပၚမွာ လဲ၍ဖိေလ၏။ ထုိသုိ႔အသက္ရွင္စဥ္အခါသတ္ခဲ့သည္ထက္ ေသစဥ္အခါသာ၍ မ်ားေသာသူတို႔ကုိ သတ္ေလ၏။ ၃၁သူညီမ်ား၊ အေဆြအမ်ဳိးအမ်ားေပါင္းတို႔သည္ လာ၍ အေလာင္းေကာင္ ကိုထမ္းသြားၿပီးလွ်င္၊ ေဇာရာၿမိဳ႔ႏွင့္ ဧရွေတာလၿမိဳ႔စပ္ၾကားတြင္ အဘမာေနာ္၏ သခ်ဳႋင္း၌ သၿဂႋဳဟ္ၾက၏။ သူသည္ဣသေရလအမ်ဳိးကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ အုပ္စိုးသတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s