တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၇)


၁မိကၡာအမည္ရွိေသာဧဖရိမ္ေတာင္သားတစ္ေယာက္ရွိ၏။ ၂သူသည္ အမိအား၊ အိုအေမ၊ ေပ်ာက္ေသာ ေငြ၊ အကြၽႏု္ပ္ေရွ႔မွာ က်ိန္ဆဲေသာစကားကုိေျပာေသာ ေငြဆယ္တပိႆာသည္ အကြၽႏု္ပ္၌ ရွိပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္ယူမိၿပီဟု ဆုိေသာ္၊ အမိက၊ ငါ့သား၊ ထာဝရဘုရားေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူပါေစေသာဟုဆို၏။ ၃ထိုေငြဆယ္တပိႆာကို အမိအား ျပန္ေပးေသာအခါ၊ အမိက၊ ငါ့သားသည္ ထုေသာရုပ္တုႏွင့္ သြန္းေသာရုပ္တုကိုလုပ္စရာဘို႔ ဤေငြရွိသမွ် ကို ထာဝရဘုရားအား ငါပူေဇာ္ႏွင့္ၿပီ။ ၄သို႔ျဖစ္၍ ငါ့သားအား ယခုငါျပန္ေပးမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း၊ သားသည္ ထုိေငြကိုအမိအားျပန္ေပး၏။ အမိသည္လည္း ႏွစ္ပိႆာကုိယူ၍ ပန္းတိမ္သမား၌ အပ္သျဖင့္၊ သူသည္ထုေသာ ရုပ္တုႏွင့္ သြန္းေသာရုပ္တုလုပ္၍၊ ရုပ္တုတို႔သည္ မိကၡာအိမ္၌ရွိ၏။ ၅ထိုလူမိကၡာသည္ ဘုရားေက်ာင္းရွိ၍၊ သင္တိုင္း ေတာ္ႏွင့္ ေတရပ္ရုပ္တုကို လုပ္ၿပီးမွ၊ မိမိသားတေယာက္ကုိ မိမိယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားေလ၏။ ၆ထုိကာလ၌ ဣသေရလရွင္ဘုရင္မရွိ။ လူတုိင္းမိမိစိတ္အလုိရွိသည္ အတုိင္းျပဳသတည္း။

၇ယုဒအမ်ဳိးႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ ဗက္လင္ယုဒၿမိဳ႔သား ေလဝိအမ်ဳိး လုလင္တေယာက္သည္၊ ဗက္လင္ၿမိဳ႔မွ တည္းခို၍ေနၿပီးလွ်င္၊ ၈တဖန္ထြက္သြား၍တည္းခုိစရာအရပ္ကို ရွာလ်က္ ခရီးသြားသျဖင့္၊ ဧဖရိမ္ေတာင္၊ မိကၡာအိမ္ သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ၉မိကၡာကလည္း၊ သင္သည္အဘယ္ကလာသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ လုလင္က၊ ငါသည္ယုဒခရုိင္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔သား ေလဝိလူျဖစ္၏။ တဲခုိစရာအရပ္ကိုရွာ၏ဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၁ဝမိကၡာက၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အတူေနပါ။ အကြၽႏု္ပ္၏အဘ၊ အကြၽႏု္ပ္၏ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္ပါ။ အကြၽႏ္ုပ္သည္ တႏွစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြအက်ပ္တဆယ္ႏွင့္ အဝတ္စံုကုိ၄င္း၊ စားစရာကုိ၄င္း ေပးပါမည္ဟု ပင့္ဘိတ္ေသာအခါ၊ ေလဝိလူသည္ဝင္၍၊ ၁၁ထုိသူႏွင့္ အတူေနျခင္းငွါ၊ အလိုရွိသျဖင့္ သားကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေလ၏။ ၁၂မိကၡာသည္လည္း၊ ထုိေလဝိလုလင္ကို မိမိယဇ္ပုေရာဟိတ္အရာ၌ ခန္႔ထားသည္ အတုိင္း၊ လုလင္သည္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္၍ မိကၡာအိမ္၌ ရွိ၏။ ၁၃မိကၡာကလည္း ယခုမွာ ေလဝိလူသည္ ငါ၏ယဇ္ပုေရာဟိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားသည္ ငါ၌ေက်းဇူးျပဳေတာ္မူမည္ကို ငါသိသည္ဟုဆုိ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s