တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ထုိကာလအခါ ဣသေရလရွင္ဘုရင္မရွိစဥ္၊ ဒန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အေမြခံစရာေျမကို ရွာၾက၏။ ထုိကာလတိုင္ေအာင္ အျခားေသာဣသေရလအမ်ဳိးတို႔တြင္ အေမြခံထုိကသည္အတုိင္း၊ မခံရေသး။ ၂သို႔ျဖစ္၍ ဒန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ျပည္ကိုၾကည့္ရႈစူးစမ္းေစျခင္းငွါ၊ မိမိတို႔အမ်ဳိးသားခြန္အားႀကီးေသာ သူရဲငါးေယာက္တို႔ကုိ သူတို႔ေနရာအရပ္ ေဇာရာၿမိဳ႔၊ ဧရွေတာလၿမိဳ႔မွ ေစလႊတ္လ်က္၊ ျပည္ကိုသြား၍ စူးစမ္းၾကေလာ့ဟု မွာလုိက္ၾကသည္ အတုိင္း၊ သူတို႔သည္ဧဖရိမ္ေတာင္၊ မိကၡာအိမ္သို႔ေရာက္ၿပီးလွ်င္ တဲခုိ၍ေနၾက၏။ ၃မိကၡာအိမ္၌ ရွိစဥ္အခါ၊ ေလဝိလုလင္၏ စကားသံကုိမွတ္မိ၍၊ သူ႔ေနရာသို႔ဝင္လွ်င္၊ သင္သည္ ဤအရပ္သို႔အဘယ္ေၾကာင့္ ေရာက္သနည္း။ ဤသူႏွင့္ အဘယ္သို႔ဆုိင္သနည္း။ အဘယ္သုိ႔လုပ္၍ ေနသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၄ထုိသူက၊ မိကၡာသည္ ဤမည္ေသာအမႈ ဤမည္ေသာအရာကိုေပး၍ ငါ့ကုိငွါးသျဖင့္၊ ငါသည္သူ၏ယဇ္ပုရာဟိတ္ လုပ္ေနသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၅သူတို႔ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုခရီးသြားရာတြင္ အၾကံေျမာက္မည္ မေျမာက္မည္ကုိ သိမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္ကုိ ေမးျမန္းပါေလာ့ဟု ေတာင္းပန္သည္အတိုင္း၊ ၆ယဇ္ပုေရာဟိတ္က၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာသြားၾကေလာ့။ သင္တုိ႔သြားရာလမ္းကို ထာဝရဘုရားၾကည့္ရႈေတာ္မူသည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။

၇ထုိလူငါးေယာက္တို႔သည္ ထြက္သြား၍ လဲရွၿမိဳ႔သို႔ ေရာက္သျဖင့္၊ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဇိဒုန္အမ်ဳိးသားတို႔ သတိမရွိသကဲ့သုိ႔ သတိမရွိ၊ မစိုးရိမ္ဘဲၿငိမ္ဝပ္စြာေနေၾကာင္းကို၄င္း၊ ဆံုးမပိုင္ေသာ မင္းမရွိေၾကာင္းကို၄င္း၊ ဇိဒုန္အမ်ဳိး သားတို႔ႏွင့္ ေဝး၍ အဘယ္သူႏွင့္ မွ်အမႈမဆုိင္ေၾကာင္းကုိ၄င္း ၾကည့္ရႈၿပီးမွ၊ ၈အမ်ဳိးသားခ်င္းရွိရာ ေဇာရာၿမိဳ႔၊ ဧရွေတာ လၿမိဳ႔သို႔ ျပန္လာ၍ အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔က၊ သင္တုိ႔သည္ အဘယ္သို႔ေျပာၾကမည္နည္း ဟုေမးေသာ္၊ ၉သူတို႔က၊ ထ၍သြားတိုက္ၾကကုန္အံ့၊ ထုိျပည္သည္ေကာင္းမြန္ေသာျပည္ျဖစ္သည္ကို ငါတို႔ျမင္ၿပီ။ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၾကေသး သေလာ။ ထုိျပည္ကုိသိမ္းယူဝင္စားျခင္းငွါ၊ မဖင့္ႏႊဲၾကႏွင့္။ ၁ဝသြားလွ်င္ သတိမရွိေသာ လူမ်ဳိးႏွင့္ က်ယ္ဝန္းေသာျပည္ ကိုေတြ႔ၾကလိမ့္မည္။ ဘုရားသခင္သည္ သင္တို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္။ ထုိျပည္၌ ေျမႀကီးဥစၥာစံုလင္လ်က္ ရွိသည္ဟု ေျပာဆိုၾက၏။

၁၁ထုိအခါ ေဇာရာၿမိဳ႔ ဧရွေတာလၿမိဳ႔မွ ဒန္အမ်ဳိးသား လူေျခာက္ရာတို႔သည္ စစ္တိုက္လက္နက္ပါလ်က္ ခ်ီသြားၾက၏။ ၁၂သြားရာတြင္၊ ယုဒခရုိင္ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔မွာ စားခန္းခ်ၾက၏။ ထုိအရပ္ကိုယေန႔တုိ္င္အာင္ ဒန္အမ်ဳိး တပ္ဟူ၍ တြင္သတည္း။ ကိရယတ္ယာရိမ္ၿမိဳ႔ေနာက္မွာ ရွိ၏။ ၁၃ထုိအရပ္မွသြား၍ ဧဖရိမ္ေတာင္၌ မိကၡာအိမ္သို႔ ေရာက္ၾက၏။ ၁၄ထုိအခါ လဲရွၿမိဳ႔ကုိစူးစမ္းျခင္းငွါ သြားေသာသူငါးေယာက္ တုိ႔က၊ ဤအိမ္တို႔၌ သင္တုိင္းေတာ္၊ ေတရပ္ရုပ္တု၊ ထုေသာရုပ္တု၊ သြန္းေသာရုပ္တုရွိေၾကာင္းကုိိ သိသေလာ။ အဘယ္သို႔ျပဳရမည္ကို ဆင္ျခင္ၾကေလာဟု အမ်ဳိးသားခ်င္းတို႔အားဆုိေသာ္၊ ၁၅သူတို႔သည္ ထုိအရပ္သုိ႔ လွည့္သြားသျဖင့္၊ ေလဝိလုလင္ေနရာမိကၡာအိမ္ သို႔ေရာက္၍သူ႔ကုိ ႏႈတ္ဆက္ၾက၏။ ၁၆စစ္တုိက္လက္နက္ပါေသာဒန္အမ်ဳိးသား ေျခာက္ရာတို႔သည္ တံခါးဝ၌ ေနၾက၏။ ၁၇လဲရွၿမိဳ႔ကို စူးစမ္းေသာလူငါးေယာက္တို႔သည္ မိကၡာအိမ္သို႔ ဝင္၍၊ ၁၈ထုေသာရုပ္တု၊ သင္တုိင္းေတာ္၊ ေတရပ္ရုပ္တု၊ သြန္းေသာရုပ္တုတို႔ကုိ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ေရွ႔မွာယူၾက၏။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကလည္း၊ အဘယ္သို႔ ျပဳၾကသနည္းဟု ေမးေသာ္၊ ၁၉သူတို႔ကတိတ္ဆိတ္စြာေနပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႏႈတ္ကို လက္ႏွင့္ ပိတ္၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔နွင့္ ၾကြပါ။ အကြၽႏု္ပ္တို႔အဘလုပ္ပါ။ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္ပါ။ တအိမ္ေထာင္၌သာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္ေကာင္းသေလာ။ ဣသေရလအမ်ဳိးအႏႊယ္တို႔တြင္ တမ်ဳိးတႏႊယ္လံုး၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္မလုပ္ ေကာင္းသေလာဟု ဆိုၾကေသာ္၊ ၂ဝယဇ္ပုေရာဟိတ္သည္ ဝမ္းေျမာက္၍ သင္တုိင္းေတာ္၊ ေတရပ္ရုပ္တု၊ ထုေသာရုပ္တုကိုယူလ်က္၊ ထုိလူစုထဲသုိ႔ဝင္သြား ေလ၏။ ၂၁ထုိသူတို႔သည္သူငယ္မ်ား၊ တိရစာၦန္မ်ား၊ ဝန္စလယ္မ်ားကို အဦးသြားေစသျဖင့္ ကိုယ္တိုင္လိုက္လ်က္ လွည့္သြားၾက၏။ ၂၂မိကၡာအိမ္ႏွင့္ေဝးေသာအခါ၊ မိကၡာ၏အိမ္နီးခ်င္းတို႔သည္ စည္းေဝး၍၊ ဒန္အမ်ိဳးသားတို႔ကို မွီေအာင္လိုက္ၾက၏။ ၂၃ေၾကြးေၾကာ္ေသာအခါ၊ ဒန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ လွည့္ၾကည့္လ်က္ သင္သည္အဘယ္အခင္း ရွိ၍ လူအေပါင္းတို႔ႏွင့္ လိုက္လာသနည္းဟု မိကၡာအားေမးေသာ္၊ ၂၄မိကၡာက၊ သင္သည္ ငါလုပ္ေသာဘုရားတို႔ႏွင့္ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကို ယူသြားၾကသည္တကား။ ထိုအရပ္မွတပါး ငါ၌အဘယ္အရာရွိေသးသနည္း။ သို႔ေသာ္လည္း သင္တို႔က၊ အဘယ္အခင္းရွိသနည္းဟု ငါ့ကိုေမးၾကည့္ၾကသည္တကားဟု ဆိုေလေသာ္၊ ၂၅ဒန္အမ်ိဳးသားတို႔က၊ ငါတို႔တြင္ သင့္စကားကို မၾကားပါေစႏွင့္။ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဆိုးေသာသူတို႔သည္ သင္တို႔ကိုတိုက္၍ သင့္အသက္ႏွင့္ သင့္အိမ္သားအတို႔အသက္ ဆံုးေကာင္းဆံုးလိမ့္မည္ဟု ဆိုလ်က္ခရီးသြားၾက၏။ ၂၆မိကၡာသည္ သူတို႔ကို မိမိမႏိုင္ သည္ကိုသိ၍ မိမိအိမ္သို႔ ျပန္သြားေလ၏။

၂၇ဒန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ မိကၡာလုပ္ေသာအရာတို႔ႏွင့္ သူ၌ေနေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ကို ယူသြား၍၊ သတိမရွိၿငိမ္ဝပ္စြာေနေသာ လဲရွၿမိဳ႔သားတို႔ဆီသို႔ ေရာက္သျဖင့္ ထားႏွင့္လုပ္ႀကံ၍ ၿမိဳ႔ကိုမီးရႈိ႔ၾက၏။ ၂၈ဇိဒုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဝးေသာေၾကာင့္၄င္း၊ အဘယ္သူႏွင့္မွ် အမႈမဆိုင္ေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ကယ္ႏႈတ္ေသာသူမရွိ။ ထိုၿမိဳ႔သည္ဗက္ရေဟာဘ ၿမိဳ႔အနားမွာရွိေသာ ခ်ိဳင့္၌တည္၏။ ထိုအရပ္၌ ၿမိဳ႔သစ္ကိုတည္၍ေနၾက၏။ ၂၉ထိုၿမိဳ႔ကို သူတို႔အမ်ိဳး၏အဘ ဣသေရလ ၏သား ဒန္အမည္ကိုမွီသျဖင့္ ဒန္ၿမိဳ႔ဟူ၍တြင္ၾက၏။ ထိုၿမိဳ႔အမည္ေဟာင္းကား လဲရွတည္း။ ၃ဝဒန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိကၡာထုေသာ ရုပ္တုကိုတည္ေထာင္၍ မနာေရွသားေဂရရႈံ၏သား ေယာနသန္ႏွင့္ သူ၏သားတို႔သည္ ေသတၱာေတာ္ ကိုသိမ္းသြားသည္ေန႔တိုင္ေအာင္ ဒန္အမ်ိဳး၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္လုပ္ၾက၏။ ၃၁ဘုရားသခင္၏ အိမ္ေတာ္သည္ ရွိေလာၿမိဳ႔၌ ရွိသည္ကာလပတ္လံုး၊ မိကၡာသြန္းေသာရုပ္တုကိုလည္း တည္ေထာင္ၾက၏။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s