တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၁၉)


၁ဣသေရလရွင္ဘုရင္မရွိသည္ကာလ၊ ဧဖရိမ္ေတာင္ခါးပန္း၌ တည္းခိုေသာ ေလဝိလူတေယာက္သည္၊ ယုဒခရိုင္ဗက္လင္ၿမိဳ႔သူ မိန္းမတေယာက္ကို သိမ္းယူ၏။ ၂ထိုမိန္းမသည္ လင္ကိုျပစ္မွား၍ ဗက္လင္ၿမိဳ႔ မိမိအဘအိမ္ သို႔သြားသျဖင့္ ေလးလေနေလ၏။ ၃လင္သည္ သူ႔ကိုေခ်ာ့ေမာ့၍ ေဆာင္ခဲ့ျခင္းငွါ ငယ္သားတေယာက္ႏွင့္ ျမည္းႏွစ္စီး ပါလ်က္၊ ထသြား၍ေရာက္ေသာအခါ၊ မယားငယ္သည္ မိမိအဘအိမ္ထဲသို႔ ေခၚသြင္း၍၊ အဘသည္ သမက္ကို ေတြ႔ျမင္လ်င္ ဝမ္းေျမာက္ေသာစိတ္ရွိ၍ သိမ္းဆည္းေလ၏။ ၄ထိုေၾကာင့္ သမက္သည္စားေသာက္လ်က္၊ အိပ္လ်က္၊ သံုးရက္ပတ္လံုး ေယာကၡမအိမ္၌ေန၏။ ၅စတုတၳေန႔ရက္ နံနက္ေစာေစာထ၍ ထြက္သြားအံ့ေသာငွါ ျပင္ဆင္ေသာ အခါ၊ ေယာကၡမက၊ မုန္႔အနည္းငယ္ကိုစား၍ အားျဖည့္ၿပီးမွ သြားၾကပါဟု သမက္အားဆိုသည္အတိုင္း၊ ၆ႏွစ္ေယာက္ စလံုးထိုင္၍ စားေသာက္လ်က္ေနၾက၏။ ေယာကၡမကလည္း၊ သေဘာက်ပါေတာ့။ ယေန႔ညဥ့္ကိုလည္း လြန္ေစ သျဖင့္ ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေနပါေတာ့္ဟု သမက္အားဆိုျပန္၍၊ ၇သမက္သည္ သြားအံ့ေသာငွါ ထေသာ္လည္း၊ ေယာကၡမ ေသြးေဆာင္သျဖင့္ သမက္သည္ ထိုအရပ္၌အိပ္ျပန္၏။ ၈ပဥၥမေန႔ရက္ နံနက္ေစာေစာ သြားအံ့ေသာငွါ ထေသာအခါ၊ ေယာကၡမက၊ အားျဖည့္ပါဦးေတာ့ဆို၍ မြန္းလြဲသည္တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ေယာက္လံုးစားေသာက္လ်က္ ေနၾက၏။ ၉ထိုသူသည္ မယားငယ္ႏွင့္ငယ္သားကို ေခၚ၍သြားအံ့ေသာငွါ ထျပန္ေသာအခါ၊ သူ၏ေယာကၡမျဖစ္ေသာ ထိုမိန္းမ ၏အဘက၊ ၾကည့္ပါ၊ မိုဃ္းခ်ဳပ္လုၿပီ။ ယေန႔ညဥ့္ကိုလည္း လြန္ေစပါေတာ့။ ေန႔အခ်ိန္ကုန္လုၿပီ။ ဤအရပ္၌ အိပ္၍ ေပ်ာ္ေမြ႔၍ေနပါေတာ့။ နက္ျဖန္နံနက္ေစာေစာထ၍ ကိုယ္ေနရာအရပ္သို႔ သြားေတာ့ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ၁ဝသမက္ သည္ ထိုညဥ့္ကိုမလြန္ေစဘဲ ထသြား၍ ကုန္းႏွီးတင္ေသာ ျမည္းႏွစ္စီးႏွင့္ မယားငယ္လည္းပါလ်က္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ တည္းဟူေသာ ေယဗုတ္ၿမိဳ႔အနီးသို႔ေရာက္ေလ၏။ ၁၁ထိုၿမိဳ႔အနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ မိုဃ္းခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္၊ ငယ္သားက၊ နားေထာင္ပါေတာ့။ ေယဗုသိလူေနရာ ဤၿမိဳ႔သို႔ဝင္၍ အိပ္ၾကကုန္အံ့ဟု သခင္အားဆိုေသာ္၊ ၁၂သခင္က၊ ဣသေရလအမ်ိဳးမဟုတ္၊ တပါးအမ်ိဳးသားေနေသာ ၿမိဳ႔သို႔မဝင္၊ ဂိဗာၿမိဳ႔သို႔သြားဦးမည္။ ၁၃ဂိဗာၿမိဳ႔၊ ရာမၿမိဳ႔အစရွိေသာ တစံုတခုေသာအရပ္၌ ညဥ့္ကိုလြန္ေစျခင္းငွါ သြားၾကကုန္အံ့ဟု ငယ္သားအားဆိုလ်က္၊ ၁၄ခရီးသြားျပန္၍ ဗယၤာမိန္ ခရိုင္ ဂိဗာၿမိဳ႔အနီးသို႔ေရာက္ေသာအခါ ေနဝင္ေန၏။ ၁၅ဂိဗာၿမိဳ႔မွာ ညဥ့္ကိုလြန္ေစမည္အႀကံႏွင့္ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္၍ အဘယ္ သူမွ် ဧည့္မခံေသးေသာေၾကာင့္ လမ္းမွာထိုင္ေန၏။

၁၆ဂိဗာၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားျဖစ္ၾက၏။ သို႔ရာတြင္ တည္းခိုေသာ ဧဖရိမ္ေတာင္သား လူအို တေယာက္ရွိသည္ျဖစ္၍ ထိုသူသည္ ညဦးယံမွ လယ္လုုပ္ရာမွလာစဥ္၊ ၁၇ေျမာ္ၾကည့္၍၊ ၿမိဳ႔လမ္းမွာ ဧည့္သည္တေယာက္ ရွိသည္ကိုျမင္လွ်င္၊ သင္သည္ အဘယ္အရပ္သို႔သြားသနည္း။ အဘယ္အရပ္ကလာသနည္း ဟု ေမးေသာ္၊ ၁၈ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ ယုဒခရိုင္ ဗက္လင္ၿမိဳ႔မွ ဧဖရိမ္ေတာင္ခါးပန္းသို႔သြား၏။ ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဧဖရိမ္ေတာင္သားျဖစ္၏။ ဗက္လင္ၿမိဳ႔သို႔ ခဏသြားၿပီးမွ ယခုထာဝရဘုရား၏ အိမ္ေတာ္သို႔သြား၏။ အဘယ္သူမွ် ဧည့္မခံေသး။ ၁၉သို႔ရာတြင္ ျမည္းဘို႔ျမက္ေျခာက္ႏွင့္ အျခားေကြၽးစရာရွိ၏။ ကိုယ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ကြၽန္မလိုက္လာ ေသာ ငယ္သားဘို႔ မုန္႔ႏွင့္ စပ်စ္ရည္ရွိ၏။ တစံုတခုမွ်မလိုပါဟု ေျပာဆို၏။ ၂ဝလူအိုကလည္း၊ သင္၌ခ်မ္းသာရွိပါေစေသာ။ သင္လိုသမွ်သည္ ငါ့တာရွိေစေတာ့။ လမ္းမွာ ညဥ့္ကိုမလြန္ေစႏွင့္ဟုဆိုလ်က္၊ ၂၁မိမိအိမ္သို႔ေခၚသြင္း၍ ျမည္းတို႔ကိုေကြၽးေလ၏။ သူတို႔သည္ ေျခကိုေဆး၍ စားေသာက္ၾက၏။

၂၂ထိုသို႔ေပ်ာ္ေမြ႔လ်က္ေနၾကေသာအခါ၊ ထိုၿမိဳ႔သား အဓမၼလူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ အိမ္ကိုဝိုင္း၍ တံခါးကိုရိုက္ၾက၏။ အိမ္ရွင္လူအိုကိုလည္းေခၚ၍၊ သင့္အိမ္သို႔သင္ေသာ ေယာက္်ားႏွင့္ ငါတို႔သည္ဆက္ဆံလို သည္ျဖစ္၍၊ ထုတ္ခဲ့ေလာ့ ဟုဆုိၾက၏။ ၂၃အိမ္ရွင္သည္လည္းထြက္၍၊ ညီအစ္ကိုတို႔၊ ဆိုးေသာအမႈကိုမျပဳပါႏွင့္။ ဤသူသည္ အကြၽႏ္ုပ္အိမ္၌ တည္းခိုေသာသူျဖစ္၍ အဓမၼမျပဳၾကပါႏွင့္။ ၂၄အကြၽႏ္ုပ္၌ သမီးကညာရွိပါ၏။ သူ၏မယားငယ္လည္းရွိပါ၏။ သူတို႔ကို ထုတ္၍ ေပးပါမည္။ သူတို႔ကိုခ်ဳပ္ထားၾကပါ။ အလိုရွိသည္အတိုင္းျပဳၾကပါ။ ဤေယာက္်ား၌ ဤမွ်ေလာက္ဆိုးေသာ အမႈကိုမျပဳပါႏွင့္ဟု ေတာင္းပန္ေသာ္လည္း၊ ၂၅သူတို႔သည္ နားမေထာင္ေသာေၾကာင့္၊ ေလဝိသည္ မိမိမယားငယ္ကို ထုတ္၍အပ္သျဖင့္၊ သူတို႔သည္ တညဥ့္လံုးအဓမၼျပဳ၍ နံနက္တိုင္ေအာင္ ရႈတ္ခ်ၿပီးမွ အာရုဏ္တက္မွလႊတ္လိုက္ ၾက၏။ ၂၆အာရုဏ္တက္ေသာအခါ၊ မိန္းမသည္လာ၍ မိမိသခင္ေနရာ အိမ္တံခါးေရွ႔မွာ မိုဃ္းလင္းသည္တိုင္ေအာင္ လဲေန၏။ ၂၇နံနက္အခ်ိန္ေရာက္မွ သူ၏သခင္သည္ထ၍ အိမ္တံခါးကိုဖြင့္သျဖင့္၊ ခရီးသြားအံ့ေသာငွါ ထြက္ေသာ အခါ၊ မယားငယ္သည္ အိမ္တံခါးေရွ႔မွာလဲ၍ တံခါးခံုကိုလက္တင္လ်က္ရွိသည္ကိုျမင္ေသာ္၊ ၂၈ထေလာ့။ သြားၾကကုန္အံ့ ဟု ဆိုေသာ္လည္း သူသည္ျပန္မေျပာဘဲေန၏။ ထိုအခါ ေယာက္်ားသည္ သူ႔ကိုျမည္းေပၚမွာတင္သျဖင့္ မိမိေနရာသို႔ သြားေလ၏။ ၂၉မိမိအိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ထားကိုယူ၍ မယားငယ္အေကာင္ကို အရိုးႏွင့္တကြ ဆယ္ႏွစ္ပိုင္းပိုင္း၍ ဣသေရလျပည္တေရွာက္လံုးသို႔ ေပးလိုက္ေလ၏။ ၃ဝသိျမင္ေသာသူအေပါင္းတို႔က၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္က ထြက္ေသာေန႔မွစ၍ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဤကဲ့သို႔ေသာအမႈကို အဘယ္သူမွ်မျပဳ၊ တခါမွ်မျဖစ္စဘူး။ ဆင္ျခင္၍ တိုင္ပင္စီရင္ၾကေလာ့ဟု ေျပာဆိုၾက၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s