တရားသူၾကီး အခန္းၾကီး (၁)


၁ေယာရႈအနိစၥေရာက္ေသာေနာက္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ခါနနိ လူတို႔ရွိရာသုိ႔ ေရွ႔ဦးစြာခ်ီသြားရပါမည္နည္းဟု ထာဝရဘုရားအားေမးေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၂ထာဝရဘုရားက၊ ယုဒသည္ ခ်ီသြားရမည္။ ထုိျပည္ကို သူ၏လက္၌ ငါအပ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ယုဒသည္ မိမိအစ္ကို ရွိေမာင္အား၊ ခါနနိလူတို႔ ကိုတုိက္ျခင္းငွါ၊ ငါ့အေမြေျမသုိ႔ငါႏွင့္အတူလုိက္ပါ။ သင့္အေမြေျမသို႔လည္း သင္ႏွင့္အတူ ငါလုိက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္အတိုင္း ရွိေမာင္သည္ လုိက္သြားေလ၏။ ၄ယုဒခ်ီသြား၍ ထာဝရဘုရားသည္ ခါနနိလူ၊ ေဖရဇိလူတို႔ကို အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ေဗဇက္ၿမိဳ႔၌ လူတေထာင္ကို သတ္ေလ၏။ ၅အေဒါနိေဗဇက္မင္းကို ေဗဇက္ၿမိဳ႔၌ေတြ႔၍၊ ခါနနိလူ၊ ေဖရဇိလူတို႔ကိုသတ္ေသာအခါ၊ ၆အေဒါနိေဗဇက္သည္ ေျပးေလ၏။ ယုဒလူတို႔သည္ လုိက္၍ ဘမ္းမိၿပီးလွ်င္၊ လက္မ၊ ေျခမတို႔ကုိ ျဖတ္ၾက၏။ ၇အေဒါနိေဗဇက္ကလည္း၊ လက္မႏွင့္ ေျခမျဖတ္ေသာ မင္းႀကီးခုနစ္ဆယ္တို႔သည္ အထက္က ငါ့စားပဲြေအာက္၌ စားႏုပ္စားေပါက္ကို ေကာက္၍စားရၾက၏။ ငါျပဳဘူးသည္အတုိင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ ငါ၌အျပစ္ ေပးေတာ္မူၿပီဟု ဆုိ၏။ ထုိမင္းကို ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔သို႔ ပို႔၍ သူသည္ ထုိၿမိဳ႔မွာ ေသေလ၏။ ၈ယုဒအမ်ဳိးတို႔သည္ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔ကုိတုိက္၍၊ ထားႏွင့္ လုပ္ၾကံၿပီးမွ မီးရႈိ႔ၾက၏။ ၉ထုိေနာက္ ေတာင္ေပၚ၌၄င္း၊ ေတာင္မ်က္ႏွာ၌၄င္း၊ ခ်ဳိင့္ထဲ၌၄င္းေနေသာ ခါနနိလူတို႔ကို အတိုက္သြားၾက၏။

၁ဝတဖန္ယုဒအမ်ဳိးသည္၊ ကိရယသာဘအမည္ေဟာင္းရွိေသာ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ခါနနိလူတို႔ရွိရာသို႔ ခ်ီသြား၍၊ ေရွရွဲ၊ အဟိမန္၊ တာလမဲတို႔ကုိ လုပ္ၾကံၾက၏။ ၁၁တဖန္ ကိရယေႆဖါ အမည္ေဟာင္းရွိေသာ ေဒဗိရၿမိဳ႔ သားတို႔ရွိရာသို႔ ခ်ီျပန္၍၊ ၁၂ကာလက္က၊ ကိရယေႆဖါၿမိဳ႔ကုိ တိုက္ယူလုပ္ၾကံသူအား၊ ငါသည္ သမီးအာခသကို ေပးစားမည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ၁၃ကာလက္ညီ ေကနတ္၏သား ၾသသံေယလသည္ ထုိၿမိဳ႔ကုိတိုက္ယူ၍၊ ကာလက္သည္ သမီးအာခသကို သူ႔အားေပးစားေလ၏။ ၁၄ထုိမိန္းမသည္ ခရီးသြားစဥ္အခါ၊ လယ္တကြက္ကို အဘ၌ ေတာင္းျခင္းငွါ၊ လင္ႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီးမွ၊ ျမည္းေပၚကဆင္းေလ၏။ အဘကာလက္က၊ အဘယ္အလုိရွိ သနည္းဟု ေမးလွ်င္၊ ၁၅သမီးက၊ ေကာင္းႀကီးေပးေစခ်င္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ေတာင္မ်က္ႏွာ အရပ္ကို ေပးပါၿပီ။ စမ္းေရတြင္း တို႔ကိုလည္း ေပးေတာ္မူပါဦးဟု ေတာင္းသည္အတိုင္းအဘသည္ အထက္စမ္းေရတြင္း၊ ေအာက္စမ္းေရတြင္း တို႔ကုိေပးေလ၏။

၁၆ေမာေရွေယာကၡမ၏ သားေျမးျဖစ္ေသာ ေကနိအမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ယုဒအမ်ဳိးသားႏွင့္အတူ စြန္ပလြံၿမိဳ႔ မွ အာရဒ္ၿမိဳ႔ေတာင္ဘက္၊ ယုဒေတာသုိ႔လုိက္သြား၍ ေနရာက်ၾက၏။ ၁၇တဖန္ ယုဒသည္ အစ္ကုိရွိေမာင္ႏွင့္ အတူသြား၍၊ ေဇဖတ္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ ခါနနိလူတို႔ကို လုပ္ၾကံ၍၊ ၿမိဳ႔ကိုရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးၿပီးလွ်င္၊ ထုိၿမိဳ႔ကုိ ေဟာမာ အမည္ျဖင့္ သမုတ္ၾက၏။ ၁၈ယုဒသည္ ဂါဇၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ အာရွေကလုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ဧႀကဳန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္တို႔ကုိ လည္းတိုက္ယူေလ၏။ ၁၉ထာဝရဘုရားသည္ ယုဒႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူ၍၊ သူသည္ ေတာင္ေပၚမွာေနေသာသူတို႔ကုိ ႏွင္ထုတ္ေလ၏။ ခ်ဳိင့္သားတို႔ကုိမႏွင္ထုတ္ႏိုင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္သံရထားရွိၾက၏။ ၂ဝေမာေရွ မွာထားသည္ အတုိင္း၊ ေဟျဗဳန္ၿမိဳ႔ကို ကာလက္အားေပးၾက၍၊ သူသည္ အာနကသားသံုးေယာက္တို႔ကုိ ထုိၿမိဳ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေလ၏။ ၂၁ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္၊ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ ေနေသာ ေယဗုသိလူတို႔ကုိ မႏွင္ထုတ္ဘဲ၊ သူတို႔သည္ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားတို႔ႏွင့္အတူ ေယရုရွလင္ၿမိဳ႔၌ေနၾကသတည္း။

၂၂ေယာသပ္အမ်ဳိးသားတို႔သည္လည္း၊ ေဗသလၿမိဳ႔သို႔ ခ်ီသြား၍၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ၏။ ၂၃လုဇအမည္ေဟာင္းရွိေသာ ထုိၿမိဳ႔ကုိစူးစမ္းေစျခင္းငွါ ေစလႊတ္ေသာ သူလွ်ဳိတို႔သည္၊ ၂၄ၿမိဳ႔ထဲက ထြက္ လာေသာလူတေယာက္ကုိ ေတြ႔ျမင္၍၊ ၿမိဳ႔ထဲသို႔ဝင္ေသာလမ္းကို ျပပါေတာ့။ သို႔ျပဳလွ်င္ သင့္ကိုခ်မ္းသာ ေပးမည္ဟု ဆုိေသာ္၊ ၂၅ထိုသူသည္ ၿမိဳ႔ထဲသုိ႔ဝင္ေသာလမ္းကိုျပသျဖင့္၊ သူတို႔သည္ ၿမိဳ႔သားတို႔ကိုထားႏွင့္ လုပ္ၾကံ၍၊ ထုိလူႏွင့္ သူ၏အိမ္သားအေပါင္းတို႔ကုိ လႊတ္ၾက၏။ ၂၆ထုိသူသည္ ဟိတၱိျပည္သို႔ သြားၿပီးလွ်င္ ၿမိဳ႔ကိုတည္ေထာင္၍ လုဇအမည္ျဖင့္ သမုတ္ေလ၏။ ယေန႔တိုင္ေအာင္ထုိသုိ႔ေခၚေဝၚၾကသတည္း။

၂၇မနာေရွအမ်ဳိးသည္၊ ဗက္ရွန္ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ တာနက္ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ေဒါရၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ဣဗလံၿမိဳ႔ရြာမ်ား၊ ေမဂိေဒၵါ ၿမိဳ႔ရြာမ်ား၌ ေနေသာသူတို႔ကုိ မႏွင္ထုတ္ဘဲ၊ ခါနနိလူတို႔သည္ အႏုိင္ေနၾက၏။ ၂၈တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ သည္ အားႀကီးေသာအခါ၊ ခါနနိလူတို႔ကို မႏွင္ထုတ္ေသာ္လည္း၊ အခြန္ကို ဆက္သြင္းေစၾက၏။ ၂၉ထုိအတူ ဧဖရိမ္အမ်ဳိးသည္ ေဂဇာၿမိဳ႔၌ေနေသာ ခါနနိလူတို႔ကို မႏွင္ထုတ္ဘဲ သူတို႔သည္ ေဂဇာၿမိဳ႔၌ ေရာေႏွာလ်က္ ေနၾက၏။ ၃ဝထုိအတူ ဇာဗုလုန္အမ်ဳိးသည္ ကိတရုန္ၿမိဳ႔သား၊ နာဟာေလာလၿမိဳ႔သားတို႔ကို မႏွင္ထုတ္ဘဲ၊ ခါနနိလူတို႔သည္ ေရာေႏွာလ်က္ေန၍ အခြန္ေပးၾက၏။ ၃၁ထုိအတူ အာရွာအမ်ဳိးသည္ အေကၡာၿမိဳ႔သား၊ ဇိဒုန္ၿမိဳ႔သား၊ အာလပ္ၿမိဳ႔သား၊ အာခဇိပ္ၿမိဳ႔သား၊ ေဟလဗၿမိဳ႔သား၊ အာဖိတ္ၿမိဳ႔သား၊ ရေဟာဘၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ မႏွင္ထုတ္ဘဲ၊ ၃၂အာရွာအမ်ဳိးသား တို႔သည္ ျပည္သားခါနနိလူတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ေနၾက၏။ ၃၃ထိုအတူ နႆလိအမ်ိဳးသည္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔သား၊ ေဗသနတ္ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ မႏွင္ထုတ္ဘဲ၊ ျပည္သားခါနနိလူတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာ၍ ေနၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ဗက္ေရွမက္ၿမိဳ႔သား၊ ေဗသနတ္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ အခြန္ေပးလ်က္ေနၾက၏။ ၃၄အာေမာရိလူတို႔သည္လည္း ဒန္အမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ေတာင္ေပၚသို႔ႏွင္သျဖင့္၊ ခ်ဳိင့္ထဲမွာ ေနရေသာအခြင့္ကို မေပးၾက။ ၃၅အာေမာရိလူတို႔သည္ ေဟရက္ေတာင္ေပၚၿမိဳ႔၊ အာဇလုန္ၿမိဳ႔၊ ရွာလဗိမ္ၿမိဳ႔၌ အႏုိင္ေနၾက၏။ သို႔ရာတြင္ ေယာသပ္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ အားႀကီးသျဖင့္ အာေမာရိ လူတို႔သည္ အခြန္ေပးရၾက၏။ ၃၆အာေမာရိလူ ေနရေသာအရပ္သည္ အကရဗၺိမ္ကုန္းနား၊ ေသလၿမိဳ႔မွစ၍ အထက္အရပ္ေပတည္း။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s