တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂၀)


၁ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ဂိလဒ္ျပည္သားတို႔ႏွင့္တကြ ထလ်က္၊ ဒန္ၿမိဳ႔မွစ၍ ေဗရေရွဘၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ ပရိသတ္အေပါင္းတို႔သည္ တေယာက္ေသာသူကဲ့သို႔ မိဇပါၿမိဳ႔၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ စည္းေဝးၾက၏။ ၂ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္အေပါင္း၊ ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ အႀကီးအကဲတို႔သည္ စည္းေဝးၾကေသာ္ လည္း၊ ဘုရားသခင္၏လူ၊ ထားလက္နက္စြဲကိုင္ေသာ ေျခသည္သူရဲ ေလးသိန္းႏွင့္တကြ ခ်ဥ္းကပ္ၾက၏။ ၃ဣသေရလ အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိဇပါၿမိဳ႔သို႔သြားေၾကာင္းကို ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ၾကးသိၾက၏။ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔က၊ ထိုအဓမၼအမႈကား အဘယ္သို႔နည္းဟု ေမးျမန္းလွ်င္၊ ၄အေသခံရေသာမိန္းမ၏လင္ ေလဝိလူက၊ အကြၽႏ္ုပ္သည္ မယားငယ္ႏွင့္အတူလာ၍၊ ဗယၤာမိန္ခရိုင္၊ ဂိဗာၿမိဳ႔မွာ ညဥ့္ကိုလြန္ေစပါ၏။ ၅ညဥ့္အခါ ဂိဗာၿမိဳ႔သားတို႔သည္ထ၍ အကြၽႏ္ုပ္တည္းခိုေသာအိမ္ကို ဝိုင္လ်က္၊ အကြၽႏ္ုပ္ကိုတိုက္သတ္မည္ အားထုတ္ၾကပါ၏။ မယားငယ္ေသသည္ တိုင္ေအာင္ ရႈတ္ခ်ၾကပါ၏။ ၆အကြၽႏ္ုပ္သည္လည္း မယားငယ္ အေကာင္ကိုယူ၍ အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ၿပီးမွ၊ ဣသေရလ အမ်ိဳး အေမြခံရာျပည္တေရွာက္လံုးသို႔ ေပးလိုက္ပါ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးသား ဆိုးညစ္ေသာအမႈ၊ အဓမၼအမႈကိုျပဳၾကပါၿပီ။ ၇သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ ဣသေရလအမ်ိဳးျဖစ္ၾကပါ၏။ ဤအရပ္၌ တိုင္ပင္ စီရင္ၾကပါေလာ့ဟု ေျပာဆိုေလ၏။ ၈လူအေပါင္းတို႔သည္ တေယာက္ေသာသူကဲ့သို႔ ထ၍ ငါတို႔သည္ တေယာက္မွ် မိမိတဲသို႔မသြား၊ မိမိအိမ္သို႔မျပန္။ ၉ဂိဗာၿမိဳ႔၌ အဘယ္သို႔ျပဳမည္နည္း ဟူမူကား၊ စာေရးတံခ်၍အတိုက္သြားမည္။ ၁ဝဗယၤာမိန္ခရိုင္ ဂိဗာၿမိဳ႔သားတို႔သည္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔၌ ျပဳသမွ်ေသာ အဓမၼအမႈႏွင့္ညီေလ်ာ္စြာ လူမ်ား တို႔သည္ ထိုၿမိဳ႔သို႔ေရာက္၍ အျပစ္ဒဏ္ေပးမည္အေၾကာင္း၊ သူတို႔စားစရိတ္ကိုပို႔ေစျခင္းငွါ ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္ အေပါင္းတို႔၌ လူတရာတြင္တဆယ္၊ တေထာင္တြင္တရာ၊ တေသာင္းတြင္ တေထာင္တို႔ကို ေရြးေကာက္ၾကကုန္အံ့ ဟုဆိုလ်က္၊ ၁၁ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတို႔သည္ ဂိဗာၿမိဳ႔တဘက္၌ စည္းေဝး၍ တေယာက္ေသာသူကဲ့သို႔ သင္းဖြဲ႔လ်က္ေနၾက၏။

၁၂ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ ဗယၤာမိန္ခရိုင္တေရွာက္လံုးသို႔ ေစလႊတ္၍၊ သင္တို႔တြင္ျပဳေသာ ဤအဓမၼအမႈကား အဘယ္သို႔နည္း။ ယခုမွာ ဂိဗာၿမိဳ႔၌ရွိေသာ ထိုအဓမၼလူတို႔ကို ငါတို႔ယူ၍သတ္သျဖင့္ ဣသေရလ အမ်ိဳးထဲက ဒုစရိုက္အျပစ္ကို ပယ္ရွားမည္အေၾကာင္း ထိုလူတို႔ကို အပ္ၾကပါ၏ဟု မွာလိုက္၏။ သို႔ရာတြင္ ဗယၤာမိန္သားတို႔သည္၊ ညီအစ္ကို ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔စကားကို နားမေထာင္ဘဲ၊ ၁၄ထိုအမ်ိဳးသားတို႔သည္ စစ္တိုက္ျခင္းငွါ၊ အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အရြာရြာကထြက္၍ ဂိဗာၿမိဳ႔၌စည္းေဝးၾက၏။ ၁၅ထိုအခါ ဂိဗာၿမိဳ႔သားေယာက္်ားေကာင္း ခုနစ္ရာမွတပါး ၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အရြာရြာမွလာေသာ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားအေရအတြက္ကား ထားလက္နက္စြဲကိုင္ေသာသူ ႏွစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္တည္း။ ၁၆ထိုလူအေပါင္းတုိ႔တြင္ လက္ဝဲလက္ကို သံုးတတ္သျဖင့္ ဆံခ်ည္တပင္ကို ေလာက္လႊဲႏွင့္မွန္ေအာင္ ပစ္ႏိုင္ေသာေယာက္်ားေကာင္း ခုနစ္ရာပါသတည္း။ ၁၇ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားမွတပါး ထားလက္နက္စြဲကိုင္၍ စစ္သူႀကီးျဖစ္ေသာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေရအတြက္ ကား ေလးသိန္းတည္း။

၁၈ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္သို႔ ထ၍သြားၿပီးလွ်င္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးကို အဦးခ်ီသြားရပါမည္နည္းဟု ဘုရားသခင္ထံေတာ္၌ ေမးေလွ်ာက္ၾကေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက၊ ယုဒသည္ အဦးခ်ီသြားရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉နံနက္ေစာေစာ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ထ၍ ဂိဗာၿမိဳ႔အနား၌ တပ္ခ်ၿပီးမွ၊ ၂ဝဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔ကို တိုက္ျခင္းငွါ ခ်ီသြား၍ ဂိဗာၿမိဳ႔ေရွ႔မွာ စစ္ခင္းက်င္းလ်က္ ေနၾက၏။ ၂၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဂိဗာၿမိဳ႔ထဲကထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုေန႔တြင္ ဣသေရလလူ တေသာင္းႏွစ္ေထာင္ တို႔ကို ေျမေပၚ၌လွဲ၍သတ္ၾက၏။ ၂၂သို႔ရာတြင္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ရဲရင့္ေသာစိတ္ကိုယူ၍ ပဌမေန႔တြင္ စစ္ခင္းက်င္းေသာအရပ္၌ တဖန္ခင္းက်င္းၾက၏။ ၂၃ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ သြား၍ ညဦးယံတိုင္ေအာင္ ငိုေၾကြးလ်က္၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ညီ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔ကိုတဖန္ စစ္တိုက္ရပါမည္ ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက ခ်ီသြားၾကေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၄ဒုတိယေန႔တြင္ ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဗယၤာမိန္ အမ်ိဳးတို႔အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၾကေသာအခါ၊ ၂၅ဗယၤာမိန္အမိ်ဳးသားတို႔သည္ ဂိဗာၿမိဳ႔ထဲကထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ထားလက္နက္ စြဲကိုင္ေသာ ဣသေရလလူ တေသာင္းရွစ္ေထာင္တို႔ကို ေျမေပၚမွလွဲ၍သတ္ၾက၏။

၂၆ထိုအခါ ဣသေရလအမ်ိဳးသားအေပါင္းတို႔သည္ ဘုရားသခင္အိမ္ေတာ္သို႔ သြား၍ငိုေၾကြးလ်က္၊ ထာဝရဘုရားထံေတာ္၌ ဝပ္လ်က္၊ တေန႔လံုး ညဦးတိုင္ေအာင္ အစာကိုေရွာင္၍ ထာဝရဘုရားအား မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ၂၇ထိုကာလ၌ ဘုရားသခင္၏ ပဋိိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ပါလ်က္၊ အာရုန္၏သား ျဖစ္ေသာ ဧလာဇာ၏သား ဖိနဟတ္သည္၊ ေသတၱာေတာ္ေရွ႔မွာ အမႈေစာင့္သည္ျဖစ္၍၊ ၂၈ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔က၊ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ညီ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔ကို တဖန္သြား၍တိုက္ရပါမည္ေလာ၊ မသြားဘဲေနရပါမည္ေလာဟု ထာဝရဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္ေသာ္၊ ထာဝရဘုရားက သြားၾကေလာ့။ နက္ျဖန္ေန႔တြင္ သူတို႔ကိုသင္တို႔လက္၌ ငါအပ္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၉ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ ဂိဗာၿမိဳ႔ပတ္လည္၌ ကင္းေစာင့္လူတို႔ကို ထားၿပီးမွ၊ ၃ဝတတိယေန႔တြင္ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔ရွိရာသို႔ ခ်ီသြား၍၊ ယမန္ကဲ့သို႔ ဂိဗာၿမိဳ႔အနား၌ စစ္ခင္းက်င္းလ်က္ ေနၾက၏။ ၃၁ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ အတိုက္ထြက္၍ ၿမိဳ႔ႏွင့္ကြာသြားၾက၏။ ေဗသလၿမိဳ႔သို႔သြာေသာလမ္း၊ ဂိဗာေတာရြာ သို႔ သြားေသာလမ္းတြင္ ယမန္ကဲ့သို႔ ဣသေရလအမ်ိဳးသူရဲတို႔ကို လုပ္ႀကံစျပဳ၍ လူသံုးဆယ္ခန္႔မွ်ေသၾက၏။ ၃၂ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔က၊ သူတို႔သည္ ယမန္ကဲ့သို႔ ငါတို႔ေရွ႔မွာရႈံးၾကၿပီဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ဣသေရလအမ်ိဳးသား တို႔က ေျပးၾကကုန္အံ့။ သူတို႔ကို ၿမိဳ႔ႏွင့္ေဝးေသာလမ္းတို႔သို႔ ေသြးေဆာင္ၾကကုန္အံ့ဟု ဆိုလ်က္၊ ၃၃ဣသေရလလူ အေပါင္းတို႔သည္ မိမိတို႔ေနရာအရပ္မွထ၍ ဗာလတာမာၿမိဳ႔၌ စစ္ခင္းၾက၏။ ကင္းေစာင့္လ်က္ေနေသာ ဣသေရလ လူတို႔သည္လည္း မိမိတို႔ေနရာ ဂိဗာလြင္ျပင္မွထၾကသျဖင့္၊ ၃၄ဣသေရလအမ်ိဳးသား ေယာက္်ားေကာင္း တေသာင္းတို႔သည္ ဂိဗာၿမိဳ႔သို႔ခ်ီလာ၍၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေဘးေရာက္လုနီးသည္ကို မရိပ္မိေသာေၾကာင့္၊ က်ပ္တည္းစြာဆီး၍ တိုက္ၾက၏။ ၃၅ထိုအခါ ထာဝရဘုရားသည္ ဗယၤာမိန္လူတို႔ကို ဣသေရလလူတို႔ေရွ႔မွာ ရႈံးေစ ေတာ္မူသျဖင့္၊ ထိုေန႔တြင္ ဣသေရလလူတို႔သည္ ထားလက္နက္စြဲကိုင္ေသာ ဗယၤာမိန္လူႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္ တရာတို႔ကို ပယ္ရွင္းၾက၏။

၃၆ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ မိမိတို႔ရႈံးသည္ကို သိျမင္ၾက၏။ ဣသေရလလူတို႔သည္၊ ဂိဗာၿမိဳ႔အနား၌ ထားေသာကင္းတပ္ကို ကိုးစားေသာေၾကာင့္၊ အစကဗယၤာမိန္လူတို႔ေရွ႔မွာ ဆုတ္ၾက၏။ ၃၇ကင္းတပ္သားတို႔သည္ ဂိဗာၿမိဳ႔သို႔ တဟုန္တည္းေျပးဝင္၍၊ အႏွံ႔အျပားတိုက္သျဖင့္ တၿမိဳ႔လံုးကို ထားႏွင့္လုပ္ႀကံၾက၏။ ၃၈ၿမိဳ႔ထဲမွာ ႀကီးစြာေသာ မီးခိုးတက္ေစရမည္အေၾကာင္း ဣသေရလလူတို႔သည္ ကင္းေစာင့္လူတို႔အား အႀကံေပးႏွင့္ၾကၿပီ ျဖစ္၍၊ ၃၉ဣသေရလလူတို႔သည္ စစ္တိုက္ရာတြင္ ဆုတ္ေသာအခါ၊ ဗယၤာမိန္လူတို႔က၊ အကယ္၍ သူတို႔သည္ယမန္ စစ္ရႈံးသကဲ့သို႔ ငါတို႔ေရွ႔မွာရႈံးၾကၿပီဟုဆိုလ်က္ သူရဲတို႔ကို လုပ္ႀကံစျပဳ၍ လူသံုးဆယ္ခန္႔မွ်ေသၾက၏။ ၄ဝတဖန္ မီးေလာင္၍ ထူထပ္ေသာမီးခိုးသည္ ၿမိဳ႔ထဲမွာတက္စရွိေသာအခါ၊ ဗယၤာမိန္လူတို႔သည္ ျပန္ၾကည့္၍ ၿမိဳ႔ကိုေလာင္ေသာ မီးလွ်ံသည္ မိုဃ္းေကာင္းကင္သို႔ တက္သည္ကိုျမင္ၾက၍၊ ၄၁ဣသေရလလူတို႔သည္ လွည့္၍ျပန္ေသာအခါ၊ ဗယၤာမိန္လူတို႔သည္ ေဘးေရာက္ေၾကာင္းကို သိျမင္လွ်င္၊ ၄၂မိန္းေမာေတြေဝ၍ ဣသေရလလူတို႔ေရွ႔မွာ ေတာလမ္း သို႔ေျပးေသာ္လည္း၊ စစ္တိုက္လိုက္လာေသာ လူတို႔သည္ မွီသျဖင့္ ေျပးေသာသူတို႔ကို၄င္း၊ ၿမိဳ႔ရြာမ်ားထဲက ထြက္လာေသာသူတို႔ကို၄င္း တၿပိဳင္နက္ဖ်က္ဆီးၾက၏။ ၄၃ဗယၤာမိန္လူတို႔ကို ဝိုင္းလ်က္လိုက္လ်က္၊ ႏုခါရြာမွစ၍ ေနထြက္ရာဘက္၊ ဂိဗာၿမိဳ႔အနားတိုင္ေအာင္ ႏွိပ္နင္းၾက၏။ ၄၄ထိုအခါ ဗယၤာမိန္သူရဲ တေသာင္းရွစ္ေထာင္တို႔သည္ လဲ၍ေသၾက၏။ ၄၅ၾကြင္းေသာသူတို႔သည္ လွည့္၍ေတာအရပ္ ရိမၼဳန္ေက်ာက္သို႔ ေျပးၾကစဥ္တြင္ လိုက္ေသာသူတို႔ သည္ လူငါးေထာင္တို႔ကို လမ္းမွာဘမ္းမိၾက၏။ ဂိဒုန္ၿမိဳ႔တိုင္ေအာင္ အျပင္းလိုက္၍ လူႏွစ္ေထာင္တို႔ကိုလည္း သတ္ၾက၏။ ၄၆ထိုေန႔တြင္ လဲ၍ေသေသာ ဗယၤာမိန္းထားစြဲသူရဲတို႔ အေရအတြက္ကား၊ ႏွစ္ေသာင္းငါးေထာင္တည္း။ ၄၇လူေျခာက္ရာတို႔သည္ လွည့္၍ေတာအရပ္ ရိမၼဳန္ေက်ာက္ကို မွီေအာင္ေျပးသျဖင့္၊ ထိုေက်ာက္ေအာက္မွာ ေလးလေနၾက၏။ ၄၈ဣသေရလလူတို႔သည္ တဖန္လွည့္၍၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသားတို႔ကိုတိုက္လ်က္ ၿမိဳ႔ရြာ၌ရွိေသာလူ၊ တိရစာၦန္ေတြ႔သမွ်တို႔ကို ထားႏွင့္လုပ္ႀကံ၍၊ ေတြသမွ်ေသာၿမိဳ႔ရြာတို႔ကို မီးရႈိ႔ၾက၏။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s