တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂၁)


၁ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္ အဘယ္သူမွ် မိမိသမီးကို ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးသား၌ မေပးစားရမည္အေၾကာင္း၊ မိဇပါၿမိဳ႔မွာ က်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳႏွင့္ၾကၿပီ။ ၂လူမ်ားတို႔သည္ ဘုရားသခင့္အိမ္ေတာ္သို႔ လာ၍ ဘုရားသခင့္ေရွ႔ေတာ္၌ ညဦးတိုင္ေအာင္ေနလ်က္၊ အသံကိုလႊင့္၍ ငိုေၾကြးလ်က္၊ ၃အိုဣသေရလအမ်ိဳး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔တြင္ ယေန႔တမ်ိဳးခ်ိဳ႔တဲ့ရေသာအမႈသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ဆိုၾက၏။ ၄နက္ျဖန္နံနက္ေစာေစာ လူမ်ားတို႔သည္ ထၿပီးလွ်င္၊ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍ မီးရႈိ႔ရာယဇ္၊ မိႆဟာယယဇ္တို႔ကို ပူေဇာ္ၾက၏။ ၅ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔ကလည္း၊ ဣသေရလ အမ်ိဳးအႏႊယ္အေပါင္းတို႔တြင္ အဘယ္သူသည္ ပရိသတ္အေပါင္းႏွင့္အတူ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ မလာဘဲေနသနည္းဟု ေမးၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ မိဇပါၿမိဳ႔ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ မလာဘဲေနေသာ သူသည္ ဧကန္အမွန္အေသသတ္ျခင္းကို ခံေစဟု ႀကီးစြာေသာက်ိန္ဆိုျခင္းကို ျပဳႏွင့္ၾကၿပီ။ ၆ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔သည္လည္း၊ ညီဗယၤာမိန္အတြက္ ေနာင္တရလ်က္၊ ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔တြင္ ယေန႔တမ်ိဳးဆံုးၿပီ။ ၇ငါတို႔သည္ ကိုယ္သမီးကို သူတို႔အား မေပးစားရမည္အေၾကာင္း ထာဝရဘုရားကို တိုင္တည္၍ က်ိန္ဆိုေသာေၾကာင့္ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔အဘို႔ မိန္းမတို႔ကို အဘယ္သို႔ရႏိုင္သနည္းဟူ၍၄င္း၊ ၈ဣသေရလအမ်ိဳးအႏႊယ္တို႔တြင္ အဘယ္သူတြင္ မိဇပါၿမိဳ႔ ထာဝရ ဘုရားထံေတာ္သို႔ မလာဘဲေနသနည္း ဟူ၍၄င္း ေမးျမန္းလွ်င္၊ ဂိလဒ္ျပည္ယာဗက္ၿမိဳ႔သားတေယာက္မွ် စုေဝးရာတပ္ သို႔ မေရာက္မလာေၾကာင္းကို သိၾက၏။ ၉လူမ်ားတို႔ကို ေရတြက္ေသာအခါ ဂိလဒ္ျပည္ယာဗက္သား တေယာက္မွ် မပါ။ ၁ဝထိုအခါ စုေဝးေသာသူတို႔သည္ စစ္သူရာတေသာင္း ႏွစ္ေထာင္တို႔ကိုေစလႊတ္လ်က္၊ သင္တို႔သည္ သြား၍ ဂိလဒ္ျပည္ယာဗက္ၿမိဳ႔သား ေယာက္်ားမိန္းမသူငယ္တို႔ကုိ ထားႏွင့္လုပ္ႀကံၾကေလာ့။ ၁၁သို႔ဆိုေသာ္၊ ေယာက္်ား အေပါင္းတို႔ကို၄င္း၊ ေယာက္်ားႏွင့္ဆက္ဆံေသာ မိန္းမအေပါင္းတို႔ကို၄င္း ရွင္းရွင္းပယ္ရွားၾကေလာ့ဟု မွာထားသည္ အတိုင္း၊ ၁၂စစ္သူရဲတို႔သည္ ဂိလဒ္ျပည္ယာဗက္ၿမိဳ႔သားတို႔တြင္၊ ေယာက္်ားႏွင့္မဆက္ဆံေသးေသာ ကညာမိန္းမပ်ိဳ ေလးရာတို႔ကိုေတြ႔၍ ခါနာန္ျပည္၌ တပ္ခ်ရာ၊ ရွိေလာၿမိဳ႔သို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။ ၁၃တဖန္ စုေဝးေသာသူအေပါင္းတို႔သည္၊ ရိမၼဳန္ေက်ာက္၌ေနေသာ ဗယၤာမိန္လူတို႔ကို စုေဝး၍ အသင့္အတင့္ေခၚျခင္းငွါ လူတို႔ကိုေစလႊတ္ၾက၏။ ၁၄ထိုအခါ ဗယၤာမိန္လူတို႔သည္ လာျပန္၍၊ ဣသေရလလူတို႔သည္ အရွင္ခ်န္ထားေသာ ဂိလဒ္ျပည္ ယာဗက္ၿမိဳ႔သူမိန္းမတို႔ႏွင့္ ေပးစားၾက၏။ သို႔ေသာ္လည္း မိန္းမတို႔သည္ မေလာက္မေၾက။ ၁၅ထိုသို႔ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ိဳး အႏႊယ္တို႔တြင္ ၿပိဳပ်က္ရာကိုျပဳေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ ဣသေရလလူတို႔ သည္ ဗယၤာမိန္အတြက္ ေနာင္တရၾက၏။

၁၆စုေဝးရာပရိသတ္ အသက္ႀကီးသူတို႔ကလည္း၊ ဗယၤာမိန္အမ်ိဳးထဲက မိန္းမတို႔ကို ပယ္ရွင္းေသာေၾကာင့္၊ က်န္ၾကြင္းေသာသူတို႔အဘို႔ မိန္းမတို႔ကို အဘယ္သို႔ရႏိုင္သနည္းဟူ၍၄င္း၊ ၁၇ဣသေရလအမ်ိဳးသားတို႔တြင္ တမ်ိဳးကို မေပ်ာက္ေစျခင္းငွါ ေသေဘးမွလႊတ္ေသာ ဗယၤာမိန္လူတို႔ အေမြခံစရာေျမရွိရမည္။ ၁၈သို႔ေသာ္လည္း အၾကင္သူ သည္ ဗယၤာမိန္လူ၌သမီးကိုေပးစား၏။ ထိုသူသည္ က်ိန္အပ္ေသာသူျဖစ္ေစဟု ဣသေရလလူတို႔သည္ က်ိန္ဆိုျခင္းကိုျပဳေသာေၾကာင့္ ငါတို႔သည္ ကိုယ့္သမီးတို႔ကို မေပးစားရဟူ၍၄င္း၊ ၁၉ေဗသလၿမိဳ႔ေျမာက္ဘက္၊ ေဗသလၿမိဳ႔မွ ေရွခင္ၿမိဳ႔သို႔သြားေသာလမ္း အေရွ႔ဘက္၊ ေလေဗာနၿမိဳ႔ေတာင္ဘက္၊ ရွိေလာၿမိဳ႔နယ္တြင္ ထာဝရဘုရား ဘို႔ ႏွစ္စဥ္ပြဲခံတတ္သည္ဟူ၍၄င္း တိုင္ပင္ၾကသည္ႏွင့္အညီ၊ ၂ဝဗယၤာမိန္လူတို႔ကိုေခၚ၍ သင္တို႔သည္ သြားၾကေလာ့။ စပ်စ္ဥယ်ာဥ္တို႔၌ ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္ေနၾကေလာ့။ ရွိေလာၿမိဳ႔သမီးတို႔သည္ ပြဲခံအ့ံေသာငွါ ကလ်က္လာၾကေသာအခါ၊ ၂၁စပ်စ္ဥယ်ာဥ္ထဲကထြက္ၿပီးလွ်င္၊ ထိုအမ်ိဳးသမီးတို႔ကို အသီးအသီး ကိုယ္မယားျဖစ္ေစဘို႔ ဘမ္းဆီး၍ ဗယၤာမိန္ျပည္သို႔ ေဆာင္သြားၾကေလာ့။ ၂၂သူတို႔အဘႏွင့္ ေမာင္တို႔သည္ ငါတို႔ထံသို႔လာ၍ အမႈလုပ္ေသာအခါ၊ ငါတို႔က ငါတို႔မ်က္ႏွာကိုေထာက္၍ သူတို႔ကို သနားၾကပါ။ စစ္တိုက္ရာတြင္ သူတို႔အသီးအသီးဆုိင္ေသာ မယား တို႔ကို သူတို႔အဘို႔ငါသည္မခ်န္မထားမိပါ။ သင္တို႔၌ အျပစ္ေရာက္ေစျခင္းငွါ ယခုေပးစားၾကသည္မဟုတ္ဟု သူတို႔အား ျပန္ေျပာမည္ဟု မွာထားၾကသည္အတိုင္း၊ ၂၃ဗယၤာမိန္လူတို႔သည္ ျပဳ၍ပြဲခံလ်က္ ကေသာမိန္းမတို႔ကို ကိုယ္အေရအတြက္အတိုင္း မယားျဖစ္ဘို႔ရာ ဘမ္းဆီး၍ယူသြားၾက၏။ ကိုယ္အေမြခံရာေျမသို႔ ျပန္ေရာက္ၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔တို႔ကို အသစ္ျပင္ဆင္၍ ေနၾက၏။ ၂၄ထိုအခါ ဣသေရလလူအေပါင္းတို႔သည္လည္း ကိုယ္အမ်ိဳး၊ ကိုယ္အေဆြ ေနရာ အေမြခံရာေျမသို႔ ျပန္သြားၾက၏။ ၂၅ထိုကာလ၌ ဣသေရလရွင္ဘုရင္မရွိ၊ လူတိုင္းမိမိစိတ္အလိုရွိသည္အတိုင္း ျပဳသတည္း။

 

တရားသူႀကီးမွတ္စာၿပီး၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s