တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၂)


၁ထာဝရဘုရား၏ တမန္ေတာ္သည္ ဂိလဂါလၿမိဳ႔မွ ေဗာခိမ္ၿမိဳ႔သို႔လာ၍၊ သင္တို႔ဘုိးေဘးတို႔အား ငါက်ိန္ဆုိ ေသာျပည္သုိ႔ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တို႔ကုိငါေဆာင္ခဲ့ၿပီ။ သင္တုိ႔ႏွင့္ ငါဖဲြ႔ေသာပဋိိညာဥ္ကို ငါမဖ်က္ အစဥ္အျမဲေစာင့္ မည္။ ၂သင္တို႔သည္ ဤျပည္သားတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယမဖဲြ႔ရ။ သူတို႔ယဇ္ပလႅင္တို႔ကုိ လွဲခ်ရမည္ဟု ငါဆုိေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကိုနားမေထာင္ၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဤသို႔ျပဳၾကသနည္း။ ၃တဖန္ ငါဆိုသည္ကား၊ ဤျပည္သားတို႔ကုိ သင္တုိ႔ေရွ႔မွ ငါမႏွင္ထုတ္။ သူတို႔သည္ သင္တုိ႔တဘက္၌ မုဆိုးလုပ္လ်က္၊ သူတို႔ဘုရားတို႔သည္လည္း၊ သင္တို႔၌ ေက်ာ့ကြင္းျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၄ထာဝရဘုရား၏ တမန္ေတာ္သည္ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတုိ႔အား ဤသို႔မိန္႔ေတာ္မူေသာခါ၊ လူမ်ားတို႔သည္ အသံကိုလႊင့္၍ ငိုေၾကြးၾက၏။ ၅ထုိအရပ္ကို ေဗာခိမ္အမည္ျဖင့္၊ မွည့္၍ ထာဝရဘုရားအား ယဇ္ပူေဇာ္ၾက၏။

၆အထက္ကေယာရႈသည္ လူမ်ားတို႔ကုိ လႊတ္လုိက္ေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ အသီးအသီး မိမိတို႔အေမြခံရာေျမကို သိမ္းယူျခင္းငွါ သြားၾက၏။ ၇ေယာရႈလက္ထက္ကာလပတ္လံုး၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ သည္ ထာဝရဘုရားကို ဝတ္ျပဳၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးအဘုိ႔ ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈႀကီးအလံုး စံုတို႔ကုိ သိျမင္၍၊ ေယာရႈမရွိေသာေနာက္ အသက္ရွင္ေသးေသာ အသက္ႀကီးသူတို႔လက္ထက္၌လည္း၊ ထာဝရဘုရားကုိဝတ္ျပဳၾက၏။ ၈ထာဝရဘုရား၏ ကြၽန္၊ ႏုန္၏သား ေယာရႈသည္ အသက္တရာတဆယ္ရွိေသာ္ အနိစၥေရာက္ေလ၏။ ၉ဧဖရိမ္ေတာ္ေပၚ၊ ဂါရွကုန္းေျမာက္မွာရွိေသာ သူ၏အေမြခံရာတိမနေႆရၿမိဳ႔နယ္ ေျမ၌သၿဂႋဳဟ္ ၾက၏။

၁ဝေယာရႈလက္ထက္ကာလ၌ ျဖစ္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္လည္း၊ ဘုိးေဘးတို႔စုေဝးရာသို႔ ေရာက္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားကို၄င္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးအဘုိ႔ ျပဳေတာ္မူေသာအမႈတို႔ကုိ၄င္း၊ မသိေသာေနာင္ကာလအမ်ဳိးသားတို႔ သည္ ေပၚလာၾက၏။ ၁၁ထုိကာလအခါ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကို ျပဳ၍ ဗာလဘုရားတို႔ကုိ ဝတ္ျပဳၾက၏။ ၁၂အဲဂုတၱဳျပည္မွသူတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ေတာ္မူေသာ ဘုိးေဘးတို႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကုိ စြန္႔၍၊ ပတ္ဝန္းက်င္၌ရွိေသာ လူမ်ဳိးတို႔၏ဘုရားတပါးတို႔ေနာက္သို႔ လုိက္လ်က္ ဦးၫ¸တ္သျဖင့္၊ ထာဝရဘုရားအမ်က္ေတာ္ကို ထြက္ေစၾက၏။ ၁၃ထာဝရဘုရားကိုစြန္႔၍ ဗာလဘုရား၊ အာရွတရက္ဘုရားတို႔ကုိ ဝတ္ျပဳၾကေသာေၾကာင့္၊ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္လ်က္၊ လုယူေသာသူတို႔ လက္သုိ႔အပ္၍၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေသာ ရန္သူတို႔၌ ေရာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ရန္သူတို႔ေရွ႔မွာ သူတို႔သည္ တဖန္မရပ္ႏုိင္ၾက။ ၁၅သူတို႔သည္ ထြက္သြားေလရာရာ၌ ထာဝရဘုရားမိန္႔ျမြက္က်ိန္ဆုိေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ လက္ေတာ္အဆီးအတား ႏွင့္ ေတြ႔၍၊ အလြန္ဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္ၾက၏။ ၁၆သို႔ရာတြင္ လုယူေသာသူတို႔လက္မွ ကယ္လႊတ္ေသာတရား သူႀကီးတို႔ကုိ ထာဝရဘုရားေပၚထြန္းေစေတာ္မူ၏။ ၁၇ထုိတရားသူႀကီးတို႔စကားကိုလည္း သူတို႔သည္နားမေထာင္၊ အျခားတပါးေသာဘုရားတို႔ႏွင့္ မွားယြင္း၍ဦးၫ¸တ္ၾက၏။ ဘုိးေဘးတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္တို႔ကုိ က်င့္၍လုိက္ေသာလမ္းမွ သူတို႔သည္ အလွ်င္အျမန္လႊဲသြားသျဖင့္၊ ဘုိးေဘးက်င့္သည္အတုိင္း မက်င့္ၾက။ ၁၈ထာဝရဘုရားသည္ တရားသူႀကီးကုိ ေပၚထြန္းေစေသာအခါ၊ သူႏွင့္အတူရွိ၍၊ သူ႔လက္ထက္ပတ္လံုး ဣသေရလ လူတို႔ကို ရန္သူ၏လက္မွ ကယ္လႊတ္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား၊ သူတို႔သည္ ေႏွာင့္ရွက္ညွဥ္းဆဲျခင္းကို ခံရ၍ ျမည္းတမ္းၾကေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေနာင္တရေတာ္မူ၏။ ၁၉တရားသူႀကီးေသေသာေနာက္၊ သူတို႔သည္ တဖန္ဘုိးေဘးထက္သာ၍ဆိုးသျဖင့္၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတို႔ေနာက္သို႔လိုက္လ်က္၊ ဝတ္ျပဳ၍ဦးၫ¸တ္ ၾက၏။ မိမိတို႔အက်င့္ဓေလ့ႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာလမ္းကို မစြန္႔မပယ္ၾက။ ၂ဝထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ျပင္းစြာအမ်က္ထြက္လ်က္၊ ဤလူတို႔သည္ ငါ့စကားကုိနားမေထာင္။ သူတို႔ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ ငါဖဲြ႔ေသာပဋိိညာဥ္ကို ဖ်က္ေသာေၾကာင့္၊ ၂၁ေယာရႈေသေသာေနာက္ က်န္ၾကြင္းရစ္ေသာလူမ်ဳိးတစံုတမ်ဳိးကုိ သူတို႔ေရွ႔မွ ေနာင္တဖန္ ငါမႏွင္ထုတ္။ ၂၂သူတို႔ဘုိးေဘးတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ လမ္းေတာ္သို႔လုိက္ျခင္းငွါ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သုိ႔ သင္တို႔သည္ ေစာင့္ေရွာက္မည္ေလာ့၊ မေစာင့္ေရွာက္ေလာဟု က်န္ေသးေသာလူမ်ဳိးအားျဖင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးကို ငါစံုစမ္းမည္ ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္ႏွင့္ အညီ၊ ၂၃ထုိလူမ်ဳိးကုိ ေယာရႈလက္၌မအပ္ အလွ်င္အျမန္မႏွင္ထုတ္ဘဲ ေနေတာ္မူ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s