တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၃)


၁ခါနာန္ျပည္၌တုိက္ေသာ စစ္မႈရွိသမွ်တို႔ကုိ မသိေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကုိ စံုစမ္းျခင္းငွါ ၄င္း၊ စစ္မႈကိုမသိေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအစဥ္အဆက္တို႔သည္ စစ္အတတ္ကုိသင္၍ တတ္ေစျခင္းငွါ၄င္း၊ ထာဝရဘုရားခ်န္ထားေတာ္မူေသာ လူမ်ဳိးမ်ားဟူမူကား၊ ၃ဖိလိတၱိမင္း ငါးပါးအစရွိေသာ ခါနနိလူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဇိဒုန္လူ၊ ဗာလေဟရမုန္ေတာင္မွစ၍ ဟာမတ္လမ္းဝတိုင္ေအာင္ ေလဗႏုန္ေတာင္ေပၚမွာ ေနေသာ ဟိဝိလူတို႔သည္ က်န္ၾကြင္းၾက၏။ ၄ထာဝရဘုရားသည္ ေမာေရွအားျဖင့္ ဘုိးေဘးတို႔ကို မွာထားေတာ္မူေသာ ပညတ္မ်ားအတိုင္း က်င့္မည္မက်င့္မည္ကို ထင္ရွားေစျခင္းငွါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ စံုစမ္းဘို႔ရာျဖစ္သတည္း။

၅ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ခါနနိလူ၊ ဟိတၱိလူ၊ အာေမာရိလူ၊ ေဖရဇိလူ၊ ဟိဝိလူ၊ ေယဗုသိလူတို႔တြင္ ေန၍၊ ၆သူတို႔သမီးႏွင့္ စံုဘက္ျခင္းကုိျပဳလ်က္၊ မိမိတို႔သမီးကုိ ေပးစားလ်က္၊ သူတို႔ဘုရားမ်ားကို ဝတ္ျပဳၾက၏။ ၇ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကိုျပဳ၍ မိမိတို႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ေမ့ေလ်ာသျဖင့္၊ ဗာလဘုရားမ်ား၊ အာရွရပင္မ်ားကုိ ဝတ္ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ၈ထာဝရဘုရားသည္ ဣသေရလ အမ်ဳိး၌ ျပင္းစြာအမ်က္ေတာ္ထြက္၍၊ ေမေသာေပါတာမိရွင္ဘုရင္ ခုရွံရိရွသိမ္၌ ေရာင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ ဣသေရလ လူတို႔သည္ ရွစ္ႏွစ္ပတ္လံုးထုိရွင္ဘုရင္ထံ၌ ကြၽန္ခံရ၏။ ၉ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာ္ဟစ္ၾကေသာအခါ၊ ကယ္တင္ေသာ သခင္၊ ကာလက္ညီ၊ ေကနတ္၏သား ၾသသံေယလကို သူတို႔အဘုိ႔ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူ၏။ ၁ဝထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ သူ႔အေပၚသို႔သက္ေရာက္ သျဖင့္၊ သူသည္ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ အုပ္စိုး၍၊ စစ္ခ်ီေလ၏။ ေမေသာေပါတာမိရွင္ဘုရင္ ခုရွံရိရွသိမ္ကို သူ႔လက္၌ထာဝရဘုရား အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သူသည္ထုိရွင္ဘုရင္ကို ေအာင္ေလ၏။ ၁၁အႏွစ္ေလးဆယ္တုိင္တုိင္ တျပည္လံုး ၿငိမ္းၿပီးမွ ေကနတ္၏သား ၾသသံေယလသည္ ေသေလ၏။

၁၂တဖန္ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ေမာဘရွင္ဘုရင္ ဧကလုန္ကုိ ဣသေရလအမ်ဳိးတဘက္၌ ခြန္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေစေတာ္မူ၏။ ၁၃ထုိမင္းသည္ အမၼဳန္အမ်ဳိးသား၊ အမလတ္အမ်ဳိးသားတို႔ကို စုေဝးေစလ်က္ခ်ီသြား၍၊ ဣသေရလလူတို႔ကို လုပ္ၾကံၿပီးမွ၊ စြန္ပလြံၿမိဳ႔ကို သိမ္းယူသျဖင့္၊ ၁၄ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ တဆယ္ရွစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေမာဘရွင္ဘုရင္ဧဂလုန္မင္းထံ၌ ကြၽန္ခံရၾက၏။ ၁၅ေနာက္တဖန္ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာ္ဟစ္ေသာအခါ၊ ကယ္တင္ေသာသခင္၊ လက်္ာလက္ကို မသံုးတတ္ေသာ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိး၊ ေဂရသားဧဟုဒကုိ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူ၏။ သူ႔လက္တြင္ ဣသေရလလူတို႔သည္ လက္ေဆာင္ကို ေမာဘရွင္ဘုရင္ ဧဂလုန္ထံသို႔ေပးလုိက္ၾက၏။ ၁၆ဧဟုဒသည္ အလ်ားတေထာင္ရွိေသာ သံလ်က္ကိုလုပ္၍ လက္်ာဘက္အဝတ္တြင္း၌ စည္းထားၿပီးလွ်င္၊ ၁၇ေမာဘရွင္ဘုရင္ ဧဂလုန္ထံသုိ႔ လက္ေဆာင္ကုိေဆာင္ခဲ့ေလ၏။ ဧဂလုန္သည္ အလြန္ဝေသာသူျဖစ္၏။ ၁၈ဧဟုဒသည္ လက္ေဆာင္ကို ဆက္ၿပီးလွ်င္၊ လက္ေဆာင္ကိုထမ္းေသာ သူတို႔ကုိလႊတ္လုိက္၍၊ ၁၉ဂိလဂါလၿမိဳ႔နား၌ရွိေသာ ေက်ာက္တုိင္တို႔မွ ကိုယ္တိုင္ျပန္လာ၍၊ ဘုရားကြၽန္ေတာ္သည္ တိတ္ဆိတ္စြာေလွ်ာက္စရာအေၾကာင္းရွိပါသည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ရွင္ဘုရင္က တိတ္ဆိတ္စြာေနၾကဟု အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း၊ အထံေတာ္၌ ခစားေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ထြက္ၾက၏။ ၂ဝထုိအခါ ရွင္ဘုရင္သည္ ကုိယ္တုိင္တေယာက္ တည္းေနတတ္ေသာ ေႏြနန္းေဆာင္ ထုိင္ေနစဥ္၊ ဧဟုဒသည္ ခ်ည္းကပ္၍ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ အမိန္႔ေတာ္ပါ ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ရွင္ဘုရင္သည္ ထေလ၏။ ၂၁ဧဟုဒသည္ လက္ဝဲလက္ကို ဆန္႔လ်က္ သန္လွ်က္ကုိလက္်ာေပါက္မွထုတ္၍၊ ရွင္ဘုရင္၏ဝမ္းကိုထုိးသျဖင့္၊ ၂၂လက္ကိုင္အရုိးႏွင့္ တကြ၊ သန္လ်က္ျမဳပ္ဝင္၍၊  ဝမ္းထဲ၌ မႏႈတ္ႏုိင္ေအာင္ ဆီဥသည္ သန္လ်က္ကိုလႊမ္းလ်က္၊ ေခ်းႏုလည္း ထြက္လ်က္ရွိေလ၏။ ၂၃ထုိအခါ ဧဟုဒ သည္ အခန္းျပင္သို႔ထြက္ၿပီးလွ်င္ နန္းေတာ္တံခါးတို႔ကို ပိတ္၍ ေသာ့ခပ္ေလ၏။ ၂၄ထြက္သြားေသာေနာက္၊ ကြၽန္ေတာ္မ်ဳိးအခ်ဳိ႔တို႔သည္ လာ၍ နန္းေတာ္တံခါး၌ ေသာ့ခပ္လ်က္ရွိသည္ကို ျမင္လွ်င္၊ စင္စစ္ေႏြနန္းေဆာင္၌ စက္ေတာ္ေခၚသည္ဟု ဆုိလ်က္၊ ၂၅ရွက္ေၾကာက္သည္တုိင္ေအာင္ ငံ့ေနၿပီးမွ၊ သူတို႔အရွင္သည္ တံခါးကိုမဖြင့္ ေသာေၾကာင့္ သူတို႔သည္ ေသာ့ကုိယူ၍ဖြင့္ၾကည့္ေသာအခါ၊ ေျမေပၚမွာလဲ၍ ေသလ်က္ရွိေသာ မိမိတို႔အရွင္ကို ေတြ႔ျမင္ၾက၏။ ၂၆ထုိသုိ႔သူတို႔သည္ ငံ့ေနၾကစဥ္တြင္၊ ဧဟုဒသည္ ေဘးလြတ္သျဖင့္ ေက်ာက္တုိင္တို႔ကုိ လြန္၍ စိရပ္ရြာသို႔ေရာက္ၿပီးမွ၊ ၂၇ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚမွာ တံပိုးကုိမႈတ္၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ သူ႔ေနာက္သို႔ လုိက္လ်က္ ေတာင္ေပၚကဆင္းၾက၏။ ၂၈သူကလည္း ငါ့ေနာက္သုိ႔လုိက္ၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၏ ရန္သူေမာဘလူတို႔ကုိ သင္တို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ဆုိသည္အတိုင္း၊ သူ႔ေနာက္မွဆင္း၍ ေယာ္ဒန္ျမစ္ကူးရာ ေမာဘျပည္သုိ႔ သြားရာလမ္းကို ဆီးတားသျဖင့္၊ လူတစံုတေယာက္ကိုမွ် မကူးေစရ။ ၂၉ထုိအခါ ခြန္းအားႀကီးေသာ ေမာဘ စစ္သူရဲတေယာက္မွ်မလြတ္ဘဲ၊ လူတေသာင္းကုိသတ္၍၊ ၃ဝေမာဘအမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးလက္၌ ရႈံးသျဖင့္၊ အႏွစ္ရွစ္ဆယ္တုိင္တုိင္ တျပည္လံုးၿငိမ္းေလ၏။ ၃၁ဧဟုဒေနာက္မွာ အာနတ္သားရွံဂါေပၚထြန္း၍၊ တုတ္ခြၽန္ႏွင့္ ဖိလိတၱိလူေျခာက္ရာတို႔ကုိ သတ္သျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ကယ္လႊတ္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s