တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၄)


၁ဧဟုဒ ေသေသာေနာက္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ တဖန္ဒုစရုိက္ကုိ ျပဳေသာေၾကာင့္၊ ၂ထာဝရဘုရားသည္ ဟာေဇာ္ၿမိဳ႔၌မင္းျပဳေသာ ခါနာန္ရွင္ဘုရင္ ရာဘိန္၌ေရာင္းေတာ္မူ၏။ သူခန္႔ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းကား၊ ေဂါအိမ္ျပည္ဟာေရာရွက္ၿမိဳ႔၌ေနေသာ သိသရတည္း။ ၃ထုိမင္း၌သံရထား ကိုးရာရွိ၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ကို အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ပတ္လံုး အလြန္ညွဥ္းဆဲေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔သည္ ထာဝရဘုရားကုိ ေအာ္ဟစ္ၾက၏။

၄ထိုကာလအခါ လပိဒုတ္ၿမိဳ႔သား ပေရာဖက္မေဒေဗာရသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိအုပ္စုိး၏။ ၅သူသည္ ဧဖရိမ္ေတာင္ေပၚ၊ ရာမၿမိဳ႔ႏွင့္ ေဗသလၿမိဳ႔စပ္ၾကား၊ ေဒေဗာရစြန္ပလံြပင္ေအာက္မွာ ေန၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသား တို႔သည္ ထုိပေရာဖက္မ၏ စီရင္ျခင္းကိုခံအံ့ေသာငွါ ေရာက္လာတတ္ၾက၏။ ၆တဖန္ေဒေဗာရသည္ လူကုိေစလႊတ္၍၊ နႆလိခရုိင္ ေကေဒရွၿမိဳ႔မွာ ေနေသာ အဘိေနာင္၏သား ဗာရက္ကိုေခၚၿပီးလွ်င္၊ သင္သည္နႆလိအမ်ဳိး၊ ဇာဗုလုန္ အမ်ဳိးထဲက လူတေသာင္းကုိေသြးေဆာင္၍ တာေဗာ္ေတာင္သို႔သြားေလာ့။ ၇ငါသည္လည္း ယာဘိန္မင္း၏ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သိသရႏွင့္ ရထားဗုိလ္ပါမ်ားကို သင္ရွိရာ ကိရႈန္ၿမိဳ႔သုိ႔ ေသြးေဆာင္၍ သင့္လက္၌အပ္မည္ဟု ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္ဟု ဆင့္ဆုိေလ၏။ ၈ဗာရက္ကလည္း၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ အတူၾကြလွ်င္ အကြၽႏု္ပ္သြားပါမည္။ ၾကြေတာ္မမူလွ်င္မူကား၊ မသြားပါဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၉ေဒေဗာရက၊ ငါသည္သင္ႏွင့္ အတူအမွန္သြားမည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္သြားရာလမ္း၌ ဂုဏ္အသေရကုိမရရွာ။ ထာဝရဘုရားသည္ သိသရကုိ မိန္းမ၌ ေရာင္းေတာ္မူမည္ဟု ဆိုၿပီးမွ ထ၍ ဗာရက္ႏွင့္ အတူ ေကေဒရွၿမိဳ႔သို႔သြားေလ၏။

၁ဝဗာရက္သည္ နႆလိအမ်ဳိးသား၊ ဇာဗုလုန္အမ်ဳိးသားတို႔ကုိ ေကေဒရွၿမိဳ႔သို႔ ေခၚ၍၊ လုိက္ေသာ သူတေသာင္းႏွင့္တကြ၊ ေဒေဗာရပါလ်က္ တတ္ေလ၏။ ၁၁ေမာေရွ၏ ေယာကၡမေဟာဗက္၏ သားေျမးအဝင္၊ ေကနိအမ်ဳိးသားေဟာဗာသည္၊ ေကနိလူတို႔ႏွင့္ ခြါ၍ ေကေဒရွၿမိဳ႔အနား၊ ဇာနိမ္သပိတ္ပင္ ေျခရင္း၌ တဲကိုေဆာက္လ်က္ေနႏွင့္သတည္း။ ၁၂အဘိေနာင္၏သား ဗာရက္သည္ တာေဗာ္ေတာင္ေပၚသို႔ တတ္ေၾကာင္းကုိ သိသရအားၾကားေျပာလွ်င္၊ ၁၃သိသရသည္ မိမိရထားရွိသမွ်တည္းဟူေသာ သံရထားကိုးရာႏွင့္ ေဂါအိမ္ျပည္ ဟာေရာရွက္ၿမိဳ႔မွစ၍ ကိရႈန္ၿမိဳ႔ုတိုင္ေအာင္ မိမိလူအေပါင္းတို႔ကုိ စုေဝးေစ၏။ ၁၄ေဒေဗာရကလည္း ထေလာ့။ ယေန႔ကထာဝရဘုရားသည္ သိသရကုိသင့္လက္၌ အပ္ေတာ္မူေသာေန႔ ျဖစ္၏။ ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ေရွ႔မွာ ၾကြေတာ္မူၿပီမဟုတ္ေလာဟု ဆုိေလေသာ္၊ ဗာရက္သည္ လူတေသာင္းႏွင့္တကြ တာေဗာ္ေတာင္ေပၚက ဆင္းေလ၏။ ၁၅ထာဝရဘုရားသည္ သိသရမွစ၍ သူ၏ရထားမ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ပါစစ္သည္မ်ား အေပါင္းတို႔ကို ဗာရက္ေရွ႔မွာ ထားျဖင့္ ရႈံးေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ သိသရသည္ မိမိရထားမွဆင္း၍ ေျချဖင့္ေျပးေလ၏။ ၁၆ဗာရက္သည္ ရထားမ်ား၊ ဗိုလ္ပါစစ္သည္မ်ားကို ေဂါအိမ္ျပည္ ဟာေရာရွက္ၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ လုိက္၍၊ သိသရစစ္သူရဲအေပါင္းတို႔သည္ တေယာက္မွ်မက်န္ၾကြင္း ထားႏွင့္ ေသၾကကုန္၏။

၁၇သိသရသည္ ေကနိအမ်ဳိးသား ေဟဗာ၏မယား၊ ေယလ၏တဲသုိ႔ ေျချဖင့္ေျပး၏။ ထုိကာလ၌ ဟာေဇာ္ ရွင္ဘုရင္ ယာဘိန္သည္ ေဟဗာအမ်ဳိးသားခ်င္း ေကနိလူတို႔ႏွင့္ မိႆဟာယဖြဲ႔လ်က္ ရွိသတည္း။ ၁၈ေယလသည္ သိသရကို ခရီးဦးႀကိဳျပဳျခင္းငွါ ထြက္၍၊ သခင္ဝင္ပါ၊ ကြၽန္မဆီသုိ႔ဝင္ပါ။ စိုးရိမ္ေတာ္မမူပါႏွင့္ဟု ေခၚသည္အတုိင္း၊ သူသည္ေယလေနရာတဲထဲသို႔ဝင္၍ ေယလသည္ သူ႔ကုိေစာင္ႏွင့္ ျခံဳေလ၏။ ၁၉သူကလည္း၊ ငါေရငတ္သည္၊ ေရအနည္းငယ္ကိုေပးပါဟု ေတာင္းလွ်င္၊ မိန္းမသည္ ႏြားႏုိ႔ဘူးကိုဖြင့္၍ ေသာက္ေစၿပီးမွ တဖန္ျခံဳေလ၏။ ၂ဝသူကလည္း၊ တဲတံခါးဝ၌ေနပါ။ လူတစံုတေယာက္က ေယာက္်ားရွိသေလာဟု လာ၍ ေမးလွ်င္မရွိေၾကာင္းကုိ ေျပာေလာဟု မွာထားေလ၏။ ၂၁ထုိအခါ ေဟဗာမယားေယလသည္ သိသရေမာလ်က္ အိပ္ေပ်ာ္စဥ္တြင္၊ တဲတံသင္တေခ်ာင္းႏွင့္ လက္ရုိက္ကိုကိုင္လ်က္ သူ႔ထံသို႔တိတ္ဆိတ္စြာသြား၍ တံသင္ကို ေျမ၌စဲြေစသည္ တုိင္ေအာင္ သူ၏နားပန္းထဲသုိ႔ ရုိက္သြင္းသျဖင့္ သိသရသည္ေသ၏။ ၂၂ဗာရက္သည္ သိသရကို လုိက္ရွာေသာအခါ၊ ေယလထြက္၍ ကြၽန္မဆီသုိ႔ဝင္ပါ။ ရွာေသာသူကုိျပပါမည္ဟု ႀကိဳဆိုလွ်င္၊ ဗာရက္သည္ တဲထဲသို႔ဝင္၍၊ သိသရေသလ်က္၊ နားပန္း၌တံသင္စူးလ်က္ ရွိသည္ကုိျမင္ေလ၏။ ၂၃ထုိေန႔၌ ထာဝရဘုရားသည္ ခါနာန္ရွင္ဘုရင္ ယာဘိန္ကို ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ေရွ႔မွာ ႏွိမ့္ခ်ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂၄သူတို႔သည္ ထုိရွင္ဘုရင္ကို မဖ်က္ဆီးမွီတိုင္ေအာင္၊ အစဥ္ေအာင္လ်က္ေနၾက၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s