တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၅)


၁ထိုေန႔၌ ေဒေဗာရႏွင့္ အဘိေနာင္၏သား ဗာရက္တို႔ဆုိေသာ သီခ်င္းစကားဟူမူကား၊ ၂ဣသေရလ အမ်ဳိး၌ မင္းတို႔သည္ အဦးျပဳေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ဆင္းရဲသားတို႔သည္ ေစတနာစိတ္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကုိကိုယ္ လွဴေသာေၾကာင့္၄င္း၊ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၃အုိရွင္ဘုရင္တို႔ ၾကားၾကေလာ့။ အုိမင္းသားတို႔ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ငါသီခ်င္းဆုိမည္။ ထာဝရဘုရားအားသီခ်င္းဆိုမည္။ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရား၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းမည္။ ၄အိုထာဝရဘုရား၊ ကုိယ္ေတာ္သည္ စိရေတာင္တို႔ေပၚမွာ ၾကြ၍ ဧဒုံေတာမွစစ္ခ်ီေတာ္မူေသာအခါ၊ ေျမႀကီးလႈပ္၍ မုိဃ္းရြာသျဖင့္ မိုဃ္းတိမ္တို႔မွ မုိဃ္းေရသည္ စီးပါ၏။ ၅ေတာင္ရုိးတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌၄င္း၊ သိနာေတာင္သည္လည္း ဣသေရလအမ်ဳိး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌၄င္း၊ တုန္လႈပ္ပါ၏။

၆အာနတ္သား၊ ရွံဂါမင္းလက္ထက္၌၄င္း၊ ေယလမင္းလက္ထက္၌၄င္း၊ လမ္းမတို႔သည္ ဆိတ္ညံလ်က္ရွိ၍ ခရီးသြားေသာသူတို႔သည္ လမ္းၾကားတို႔၌ လုိက္သြားရၾက၏။ ၇ဣသေရလအမ်ဳိး၌ မင္းဆက္ျပတ္လ်က္ရွိ၏။ ငါေဒဗုာရသည္ မေပၚ၊ ငါသည္ဣသေရလအမ်ဳိး၌ အမိမေပၚထြန္းမွီတိုင္ေအာင္မင္းဆက္ျပတ္လ်က္ရွိ၏။ ၈ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔သည္ ဘုရားသစ္တို႔ကုိ ေရြးယူၾက၏။ ထုိအခါ သူတို႔ၿမိဳ႔မ်ားကုိ ရန္သူတို႔သည္ တိုက္လာၾက၏။ ဣသေရလအမ်ဳိးသားေလးေသာင္းတြင္ ဒုိင္းလႊားတခု၊ လွံတစင္းမွ်မရွိ။

၉ေစတနာစိတ္ရွိ၍ ဆင္းရဲသားတို႔တြင္ မိမိကိုယ္ကိုလွဴေသာ ဣသေရလအမ်ဳိးမင္းတို႔အား ငါစိတ္ ႏူးညြတ္၏။ ထာဝရဘုရား၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းၾကေလာ့။ ၁ဝျဖဴေသာျမည္းကို စီးေသာသူ၊ တရားမူကုိ စီရင္ေသာသူ၊ လမ္း၌သြားေသာသူတို႔၊ ၁၁ေရက်င္းမ်ားအနက္မွာ လက္ရဥစၥာကုိေဝမွ်ေသာသူတို႔၏ အသံကို ၾကားေသာအခါ သီခ်င္းဆုိၾကေလာ့။ ထာဝရဘုရား၏ တရားေသာအမႈ၊ ဣသေရလၿမိဳ႔ရြာတို႔၌ တရားသျဖင့္ျပဳေတာ္မူေသာ အမႈတို႔ကုိ ထုိအရပ္တို႔တြင္ ခ်ီမြမ္းၾကလိမ့္မည္။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ေနေသာၿမိဳ႔သုိ႔ျပန္သြားၾကလိမ့္မည္။

၁၂ႏိုးပါ၊ ႏုိးပါ၊ ေဒေဗာရ။ ႏုိးပါ၊ ႏုိးပါ၊ သီခ်င္းဆုိပါ၊ အိုဗာရက္၊ ထပါ၊ အဘိေနာင္သား၊ သင္ဘမ္း ဆီးခ်ဳပ္ထားေသာ သူတို႔ကုိထုတ္ျပပါ။ ၁၃ထုိုအခါ က်န္ၾကြင္း ေသာသူတို႔သည္ သူရဲႀကီးတို႔ထံသုိ႔ဆင္းၾက၏။ ထာဝရဘုရား၏ လူတို႔သည္ အစြမ္းတန္ခိုးႀကီးေသာသူတို႔ထံသုိ႔ ငါ့အဘို႔ဆင္းၾက၏။ ၁၄အာမလက္လူေနရာ အနားမွာ ေနရာက်ေသာသူတို႔သည္ ဧဖရိမ္ခရုိင္ထဲက ထြက္လာၾက၏။ သူတို႔ေနာက္မွာ သင္၏ဗိုလ္ေျခတို႔တြင္ ဗယၤာမိန္အမ်ဳိးသားတို႔သည္ လုိက္ၾက၏။ မာခရိအမ်ဳိးထဲကမင္းမ်ား၊ ဇာဗုလုန္အမ်ဳိးထဲက စီရင္တတ္ေသာ သူမ်ားတုိ႔သည္ ထြက္လာၾက၏။ ၁၅ဣသေရလတို႔သည္လည္း၊ ေဒေဗာရ၌ ပါ၍ ဣသခါအမ်ဳိးသည္ ဗာရက္၏ လက္ရုံးျဖစ္၏။ ဗာရက္ေနာက္မွာ ခ်ဳိင့္ထဲသို႔ေျပးလုိက္ၾက၏။ ရုဗင္အမ်ဳိးေနရာ ေခ်ာင္းအသြယ္သြယ္၌ စိတ္ႏွလံုးျပဌာန္းျခင္း မ်ားၾက၏။ ၁၆ေနာက္တဖန္သင္သည္ သိုးျမည္သံကုိ နားေထာင္ျခင္းငွါ ေတာင္ၾကားမွာ အဘယ္ေၾကာင့္ ထုိင္ေနသနည္း။ ရုဗင္အမ်ဳိးေနရာ ေခ်ာင္းအသြယ္သြယ္၌ စိတ္ႏွလံုးတြန္႔တုိျခင္း မ်ားၾကသည္တကား။ ၁၇ဂိလဒ္ျပည္သားတို႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္၌ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနၾက၏။ ဒန္အမ်ဳိးသည္ သေဘၤာဆိပ္အနားမွာအဘယ္ေၾကာင့္ ေနရစ္သနည္း။ အာရွာအမ်ဳိးသည္လည္း ပင္လယ္ကမ္းနားသေဘၤာ ဆုိက္ရာ ေကြ႔တို႔၌မလႈပ္ဘဲ ၿငိမ္ဝပ္စြာေနသည္ တကား။ ၁၈ဇာဗုလုန္အမ်ဳိးသည္ အသက္ကိုစြန္႔စားသည္ တိုင္ေအာင္ရဲရင့္၍ နႆလိအမ်ဳိးသည္ ျမင့္ေသာ ေတာအရပ္၌ထုိနည္းတူျပဳ၏။

၁၉ရွင္ဘုရင္တို႔သည္ လာ၍စစ္တိုက္ၾက၏။ ခါနနိရွင္ဘုရင္တို႔သည္ ေမဂိေဒၵါအုိင္၊ တာနက္ၿမိဳ႔အနားမွာ တိုက္ေသာ္လည္း၊ ေငြကိုလုယူ၍ မရၾက။ ၂ဝေကာင္းကင္မွ စစ္ကူၾက၏။ ၾကယ္တုိ႔သည္ လွည့္ပတ္စဥ္အခါ သိသရကို စစ္တိုက္ၾက၏။ ၂၁ကိရႈန္ၿမစ္၊ စစ္မႈေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာေသာျမစ္၊ ကိရႈန္ျမစ္သည္ ရန္သူတို႔ကုိ ပယ္သြား၏။ အိုငါ့ဝိညာဥ္၊ သင္သည္ ခြန္အားႀကီးေသာသူကုိ ႏွိပ္နင္းၿပီ။ ၂၂ထုိအခါ ျမင္းစီးသူရဲတုိ႔သည္ ျမင္းကိုႏွင္လ်က္ ႏွင္လ်က္ စီးသြား ေသာေၾကာင့္ ျမင္းတို႔သည္ ေျမကိုခြါႏွင့္ထိခိုက္လ်က္ေျပးၾက၏။

၂၃ေမေရာဇၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားဘက္၊ စစ္သူရဲတို႔ႏွင့္ ဝုိင္း၍ထာဝရဘုရားဘက္သို႔ မကူၾက ေသာေၾကာင့္၊ ေမေရာဇၿမိဳ႔ကိုက်ိန္ၾကေလာ့။ ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ ျပင္းစြာက်ိန္ၾကေလာ့ဟု ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ မွာထား၏။

၂၄ေကနိအမ်ဳိးသား ေဟဗာ၏မယား ေယလသည္၊ မိန္းမတကာတို႔ထက္ျမတ္စြာေသာ မဂၤလာရွိ၏။ တဲ၌ေနေသာမိန္းမတကာတို႔ထက္ ျမတ္စြာေသာမဂၤလာရွိ၏။ ၂၅ထုိသူသည္ ေရကုိေတာင္း၍ ေယလသည္ ႏုိ႔ကုိေပး၏။ မင္းသံုးေသာဖလားႏွင့္ ႏုိ႔ဓမ္းကို ဆက္ေလ၏။ ၂၆တဲတံသင္ကိုယူ၍ လက္်ာလက္ႏွင့္ လက္ရုိက္ကိုကုိင္ လ်က္ သိသရကိုရုိက္ေလ၏။ သူ၏ေခါင္းကိုထုိးရုိက္၍ နားပန္းကို ထုတ္ခ်င္းခြင္းေဖာက္ေလ၏။ ၂၇သူသည္ ေယလေျခရင္း၌ က်၍ လဲလ်က္တံုးလံုးေန၏။ ေျခရင္း၌က်လဲ၍ က်အရပ္အရပ္ေသလ်က္ေန၏။

၂၈သိသရအမိသည္ ျပတင္းေပါက္ဝျဖင့္ၾကည့္၍ ကုလားကာအတြင္း၌ ေနလ်က္၊ သူ၏ရထားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္လာခဲ့သနည္း။ ရထားဘီးတို႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ေႏွးသနည္းဟု ျမည္တမ္းေလ၏။ ၂၉ပညာရွိေသာ မင္းသမီးတို႔သည္ ျပန္ေလွ်ာက္သည္သာမက၊ သူ႔ကုိယ္တိုင္ျပန္ေျပာသည္ကား၊ ၃ဝသူတို႔သည္ ေတြ႔၍ရေသာ ဥစၥာကိုေဝဖန္လ်က္ေနၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ စစ္သူရဲတို႔အား အပ်ဳိကညာတေယာက္ ႏွစ္ေယာက္စီ၊ သိသရဘုိ႔ ပန္းဆုိးေသာအဝတ္၊ ပန္းဆုိး၍ ခ်ယ္လွယ္ေသာ အဝတ္တန္ဆာ၊ ေအာင္ေသာသူတို႔၏ လည္ပင္း၌ ဆင္စရာဘုိ႔ ပန္းဆုိး၍ ခ်ယ္လွယ္လ်က္၊ အဆင္းအေရာင္ထူျခားေသာ အဝတ္တန္ဆာကုိ လုယူ၍ ေဝဖန္လ်က္ေနၾကသည္ မဟုတ္ေလာဟု သိသရ၏အမိသည္ ဆိုတတ္၏။ ၃၁အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ္ေတာ္၏ ရန္သူအေပါင္းတို႔သည္ ထုိသုိ႔ပ်က္စီးျခင္းသို႔ေရာက္ရပါေစေသာ။ ထာဝရဘုရားကိုခ်စ္ေသာသူတို႔သည္ အရွိန္တန္ခိုးႏွင့္ ထြက္သြားေသာ ေနမင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါေစေသာဟု သီခ်င္းဆိုၾက၏။ ထုိေနာက္ အႏွစ္ေလးဆယ္တုိင္တိုင္ တျပည္လံုးၿငိမ္ေလ၏။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s