တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၆)


၁တဖန္ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ဒုစရုိက္ကုိျပဳေသာေၾကာင့္၊ သူတို႔ကို မိဒ်န္အမ်ဳိးလက္၌ ခုနစ္ႏွစ္ပတ္လံုး အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ ၂မိဒ်န္အမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိႏိုင္၍ ညွဥ္းဆဲေသာ ေၾကာင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ ေတာင္ရုိး၌ ခုိင္ခ့ံေသာဥမင္ ေျမတြင္းတို႔ကို လုပ္ရၾက၏။ ၃ဣသေရလအမ်ဳိးသည္ လယ္လုပ္ၿပီးမွ၊ မိဒ်န္ျပည္သားႏွင့္ အာမလက္ျပည္သား အစရွိေသာအေရွ႔ျပည္သားတို႔သည္ ခ်ီလာ၍၊ ၄တပ္ခ်သျဖင့္၊ ဂါဇၿမိဳ႔တုိင္ေအာင္ ေျမအသီးအႏွံကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းလ်က္ စားစရာကုိခ်န္၍မထား။ သိုးႏြားျမည္းကုိလည္း ခ်န္၍မထားၾက။ ၅အဘယ္သုိ႔နည္းဟူမူကား၊ သူတို႔သည္တိရစာၦန္မ်ား၊ တဲမ်ားပါလ်က္၊ က်ိဳင္းေကာင္မ်ားျပားသကဲ့သို႔ သူတို႔ႏွင့္ ကုလားအုပ္တို႔သည္ မေရတြက္ႏုိင္ေအာင္ မ်ားျပားသျဖင့္၊ ဣသေရလျပည္ကို ဖ်က္ဆီးလ်က္ လာၾက၏။ ၆ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိးသားတို႔ေၾကာင့္၊ အလြန္ဆင္းရဲ၍ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၾက၏။ ၇ထုိသုိ႔ မိဒ်န္အမ်ဳိးသားတို႔ေၾကာင့္၊ ထာဝရဘုရားအား ဟစ္ေၾကာ္ၾကေသာအခါ၊ ၈ထာဝရဘုရားသည္ ပေရာဖက္ တေယာက္ကုိ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔ထံသုိ႔ ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား၊ ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တုိ႔ကုိငါႏႈတ္ေဆာင္ၿပီ။ ၉အဲဂုတၱဳျပည္သားလက္မွ၄င္း၊ ညွဥ္းဆဲေသာသူအေပါင္းတို႔လက္မွ၄င္း၊ သင္တို႔ကုိကယ္ႏႈတ္၍၊ သူတို႔ကုိ သင္တို႔ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္သျဖင့္ သူတို႔ျပည္ကုိ ေပးၿပီ။ ၁ဝငါသည္သင္တို႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားျဖစ္၏။ သင္တို႔ေနေသာအာေမာရိျပည္သား ကုိးကြယ္ေသာ ဘုရားတို႔ကုိ မေၾကာက္ရြံ႔ၾကႏွင့္ဟု ငါပညတ္ေသာ္လည္း၊ သင္တို႔သည္ ငါ့စကားကို နားမေထာင္ၾကဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၁၁တဖန္ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ လာ၍၊ ၾသဖရရြာမွာ အေဗ်ဇာအမ်ဳိးသား ေယာရွပိုင္ေသာ သပိတ္ပင္ေအာက္၌ ထုိင္ေန၏။ ေယာရွသား ဂိေတာင္သည္ မိမိစပါးကို မိဒ်န္လယ္သုိ႔ မေတြ႔ေစျခင္းငွါ၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာတန္ဆာအနားမွာ စပါးကိုနယ္လ်က္ေန၏။ ၁၂ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္ တမန္သည္ ကိုယ္ထင္ရွား၍၊ ခြန္အားႀကီးေသာအခ်င္းသူရဲ၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏ဟု ဆုိလွ်င္၊ ၁၃ဂိေတာင္က၊ အုိသခင္၊ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အတူရွိေတာ္မူသည္ မွန္လွ်င္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဤအမႈႀကီးေရာက္ရပါ သနည္း။ ထာဝရဘုရားသည္ငါတို႔ကုိ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္ မူသည္ မဟုတ္ေလာဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔အဘမ်ား ေျပာသည္ အတုိင္းျပဳေတာ္မူေသာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာအမႈရွိသမွ်တို႔သည္ အဘယ္မွာရွိပါသနည္း။ ယခုမွာ ထာဝရဘုရားသည္ အကြၽႏု္ပ္ကိုစြန္႔၍ မိဒ်န္လူတို႔လက္သို႔ အပ္ေတာ္မူၿပီတကားဟု ဆုိေလေသာ္၊ ၁၄ထာဝရဘုရားသည္ သူ႔ကိုၾကည့္ရႈ၍ ယခုသင္ရေသာ တန္ခုိးကုိ အမွီျပဳလ်က္သြားေလာ။ သင္သည္ဣသေရလ အမ်ဳိးကုိ မိဒ်န္လူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္လိမ့္မည္။ သင့္ကုိငါ ေစခုိင္းသည္မဟုတ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၅ဂိေဒါင္ကလည္း၊ အိုသခင္၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ အဘယ္သုိ႔ ကယ္ႏႈတ္ႏုိင္ပါမည္နည္း။ အကြၽႏု္ပ္အေဆြအမ်ဳိးသည္ မနာေရွအမ်ဳိး၌သာ၍ဆင္းရဲပါ၏။ အကြၽႏု္ပ္သည္လည္း၊ ကိုယ္အေဆြအမ်ဳိး၌ အယုတ္ ဆံုးေသာသူျဖစ္ပါ၏ဟု ေလွ်ာက္လွ်င္၊ ၁၆ထာဝရဘုရားက အကယ္စင္စစ္ငါသည္ သင္ႏွင့္အတူရွိသျဖင့္၊ သင္သည္ လူတေယာက္ကုိလုပ္ၾကံသကဲ့သုိ႔ မိဒ်န္လူတို႔ကုိ လုပ္ၾကံလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၇ဂိေဒါင္ကလည္း၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ေရွ႔ေတာ္၌မ်က္ႏွာရပါလွ်င္၊ အကြၽႏု္ပ္ႏွင့္ ယခုႏႈတ္ဆက္ေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားေသာနိမိတ္လကၡာကုိ ျပေတာ္မူပါ။ ၁၈အကြၽႏု္ပ္သည္ တဖန္လာျပန္၍ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာကုိ ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္၊ ကုိယ္ေတာ္ေရွ႔၌မတင္မွီတုိင္ေအာင္၊ ဤအရပ္က ၾကြသြားေတာ္ မမူပါႏွင့္ဟု ေတာင္းပန္လွ်င္၊ သင္သည္ ျပန္၍မလာမွီတိုင္ေအာင္၊ ငါေနမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၉ဂိေဒါင္သည္သြား၍ ဆိတ္သငယ္တေကာင္ကို၄င္း၊ မုန္႔ညက္တဧဖာႏွင့္ လုပ္ေသာ တေဆးမဲ့မုန္႔ျပားတုိ႔ကုိ၄င္း ျပင္ဆင္ေလ၏။ ဆိတ္သားကုိေတာင္း၌ထည့္၍၊ ဆိတ္သားျပဳတ္ရည္ကို အုိး၌ေလာင္းၿပီးမွ ေကာင္းကင္တမန္ရွိရာ သပိတ္ပင္ေအာက္သုိ႔ ေဆာင္ခဲ့၍ဆက္ေလ၏။ ၂ဝထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ကလည္း၊ အမဲသားႏွင့္ တေဆးမဲ့မုန္႔ျပားတို႔ကုိ ယူ၍ ဤေက်ာက္ေပၚမွာတင္ထားေလာ့။ အမဲသားျပဳတ္ရည္ကုိ သြန္းေလာင္း ေလာ့ဟု ဆိုလွ်င္၊ ဆုိသည္အတုိင္း၊ ဂိေဒါင္သည္ ျပဳေလ၏။ ၂၁ထုိအခါ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ မိမိကိုင္ေသာ ေတာင္းေဝးကိုဆန္႔၍၊ အမဲသားႏွင့္ တေဆးမဲ့မုန္႔ျပားတို႔ကုိ တို႔သျဖင့္ ေက်ာက္ထဲကမီးထ၍ အမဲသားႏွင့္ တေဆးမဲ့မုန္႔ျပားတို႔ကုိ ေလာင္ၿပီးမွ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္သည္ ကြယ္ေလ၏။ ၂၂ထာဝရဘုရား၏ေကာင္းကင္တမန္ျဖစ္သည္ကုိ ဂိေဒါင္သည္ သိျမင္ေသာအခါ၊ အုိအရွင္ထာဝရဘုရား၊ အကြၽႏု္ပ္သည္ ထာဝရဘုရား၏ ေကာင္းကင္တမန္ကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္၍ ျမင္ရပါၿပီတကားဟု ေလွ်ာက္ေသာ္၊ ၂၃ထာဝရဘုရားက၊ ခ်မ္းသာပါေစ။ မစိုးရိမ္ႏွင့္။ သင္သည္ေသေဘးႏွင့္ လြတ္လ်က္ရွိသည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၄ထုိအရပ္၌ ဂိေဒါင္သည္ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ကိုတည္၍၊ ေယေဟာဝါရွာလံုအမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ အေဗ်ဇာသား၏ ေနရာၾသဖရရြာ၌ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ရွိသတည္း။

၂၅ထုိေန႔ညမွာ ထာဝရဘုရားက၊ သင့္အဘ၏ႏြားပုိက္ႏွင့္ သင့္အဘတည္ေသာ ဗာလဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကုိ ၿဖိဳ႔ဖ်က္၊ ယဇ္ပလႅင္အနားမွာရွိေသာ အာရွရပင္ကိုခုတ္လဲွေလာ့။ ၂၆ငါစီရင္သည္အတုိင္း၊ ဤေက်ာက္ေပၚမွာ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ ယဇ္ပလႅင္ကုိတည္ၿပီလွ်င္ ခုတ္လွဲေသာသစ္သားျဖင့္ ဒုတိယႏြားကုိ မီးရႈိ႔၍ ယဇ္ပူေဇာ္ေလာဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၇ဂိေဒါင္လည္း မိမိကြၽန္ဆယ္ေယာက္ကိုတို႔ကုိေခၚ၍ ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ျပဳေလ၏။ မိမိအဘ၏အိမ္သားတို႔ကုိ၄င္း၊ ၿမိဳ႔သားတို႔ကို၄င္း ေၾကာက္၍၊ ေန႔အခ်ိန္၌ မျပဳဝံ့ေသာေၾကာင့္၊ ညဥ့္အခ်ိန္၌ ျပဳ၏။ ၂၈နံနက္ေစာေစာ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ထၾကေသာအခါ၊ ဗာလဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ၿပိဳပ်က္လ်က္ အနားမွာရွိေသာ အာရွရပင္လည္း လွဲလ်က္၊ ေနာက္တည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ဒုတိယႏြားထီးကုိ ပူေဇာ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ၾကလွ်င္၊ ဤအမႈကို အဘယ္သူျပဳသနည္းဟု တေယာက္ကုိတေယာက္ေမးျမန္းစစ္ေၾကာလွ်င္၊ ဤအမႈကုိ ေယာရွသား ဂိေဒါင္ျပဳၿပီဟု လူအခ်ဳိတို႔သည္ ဆိုၾက၏။ ၃ဝထုိအခါ ၿမိဳ႔သားတုိ႔သည္ သင္၏သားသည္ ဗာလဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ကိုၿဖိဳဖ်က္၍၊ အနားမွာရွိေသာ အာရွရပင္ကို ခုတ္လွဲေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကုိအေသခံေစျခင္းငွါ၊ ထုတ္ေလာ့ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ ၃၁ေယာရွသည္ တဘက္၌ေနေသာ သူအေပါင္းတို႔အား၊ သင္တုိ႔သည္ ဗာလဘုရား  ဘက္၌ အမႈေစာင့္မည္ေလာ။ သူ႔ကိုကယ္တင္မည္ေလာ့။ သူ႔ဘက္၌ အမႈေစာင့္ေသာသူသည္၊ နံနက္မလြန္မွီ အေသခံပါေလေစ။ ဗာလသည္ဘုရားမွန္လွ်င္၊ သူ၏ယဇ္ပလႅင္ကုိ တစံုတေယာက္ၿဖိဳဖ်က္ေသာေၾကာင့္၊ မိမိအမႈကုိ မိမိေစာင့္ပါေလေစဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၃၂ထုိသုိ႔ ဗာလဘုရားသည္ သူ၏ယဇ္ပလႅင္ ကိုတစံုတေယာက္ၿဖိဳဖ်က္ေသာ ေၾကာင့္ ထုိသူတဘက္မိမိအမႈကုိ မိမိေစာင့္ပါေလေစဟု ဆိုလ်က္သူ၏သားကုိ ေယရုဗၺာလအမည္ျဖင့္မွည့္ သတည္း။

၃၃ထုိအခါ မိဒ်န္ျပည္သား၊ အာမလက္ျပည္သား၊ အေရွ႔ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ စည္းေဝးသျဖင့္၊ ေယဇေရလခ်ဳိင့္သုိ႔ ကူးသြား၍ တပ္ခ်ၾက၏။ ၃၄ထာဝရဘုရား၏ ဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ဂိေဒါင္အေပၚမွာ သက္ေရာက္၍ သူသည္ တံပုိးမႈတ္သျဖင့္၊ အေဗ်ဇာသားတို႔သည္ လုိက္ၾက၏။ တမန္တို႔ကုိ မနာေရွခရုိင္တေလွ်ာက္လံုးသို႔ ေစလႊတ္၍၊ မနာေရွအမ်ဳိးသားတို႔သည္ လုိက္ၾက၏။ တဖန္အာရွာခရုိင္၊ ဇာဗုလုန္ခရုိင္၊ နႆလိခရုိင္သို႔ တမန္တို႔ကုိေစလႊတ္၍၊ ထုိခရုိင္သားတို႔သည္လည္း စုေဝးရာသုိ႔လာၾက၏။

၃၆ဂိေဒါင္သည္လည္း ဘုရားသခင္အား၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကို အကြၽႏု္ပ္အားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူမည္မွန္လွ်င္၊ ၃၇အကြၽႏု္ပ္သည္ သိုးတေကာင္၏ အေမြးကို တလင္း၌ထားပါမည္။ သုိးေမႊးသည္ ႏွင္းစို၍ ေျမတျပင္လံုးေသြ႔ေျခာက္လွ်င္၊ မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိ အကြၽႏု္ပ္ အားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မူမည္ကို အကြၽႏု္ပ္သိပါမည္ဟု ေတာင္းေလွ်ာက္သည္ အတုိင္းျဖစ္ေလ၏။ ၃၈နံနက္ေစာေစာထ၍ သိုးေမြးကို ညွစ္သျဖင့္ ႏွင္းရည္သည္ အင္တံုအျပည္ရွိေလ၏။ ၃၉တဖန္ ဂိေဒါင္က၊ အမ်က္ထြက္ေတာ္မမူပါႏွင့္။ တႀကိမ္သာေလွ်ာက္ပါဦးမည္။ သိုးတေကာင္၏ အေမြးႏွင့္ ယခုတႀကိမ္သာစံုးစမ္းရ ေသာအခြင့္ကို ေပးေတာ္မူပါ။ ေျမတျပင္လံုးသည္ ႏွင္းစုိ၍ သိုးေမြးေသြ႔ေျခာက္ပါေစဟု ဘုရားသခင္အား ေတာင္းေလွ်ာက္သည္အတုိင္း၊ ၄ဝထုိညဥ့္၌လည္း ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူသျဖင့္၊ ေျမတျပင္လံုးသည္ ႏွင္းစို၍၊ သိုးေမြးေသြ႔ေျခာက္လ်က္ရွိ၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s