တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၇)


၁ေယရုဗၺာလအမည္ျဖင့္ ေခၚေဝၚေသာဂိေဒါင္သည္ နံနက္ေစာေစာထ၍၊ ရွိသမွ်ေသာသူတို႔ႏွင့္ တကြ၊ ဟာရုတ္ေရတြင္းနားမွာ တပ္ခ်သျဖင့္၊ မိဒ်န္တပ္သည္ ေျမာက္ဘက္၊ ေမာေရေတာင္ေျခရင္းခ်ဳိင့္၌ရွိ၏။ ၂ထာဝရဘုရားကလည္း၊ သင္၌ပါေသာလူတို႔သည္ အလြန္မ်ား၍ သူတို႔လက္၌ မိဒ်န္လူတို႔ကုိ ငါမအပ္ရ။ အပ္လွ်င္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးက၊ ငါ့လက္ရုံးသည္ ငါ့ကုိကယ္တင္မည္ဟု ငါ့တဘက္၌ ဝါၾကြားလိမ့္မည္။ ၃သို႔ျဖစ္၍၊ ေၾကာက္ရံြ႔ ေသာသူမည္သည္ကား၊ ဂိလဒ္ေတာင္မွ ေစာေစာျပန္သြားေစဟု လူမ်ားတို႔အား ဟစ္ေၾကာ္ေလာဟု ဂိေဒါင္အား မိန္႔ေတာ္မူသျဖင့္၊ လူႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ေထာင္ျပန္သြား၍၊ တေသာင္းက်န္ရစ္၏။ ၄တဖန္ထာဝရဘုရားက၊ လူတုိ႔သည္ အလြန္မ်ားေသး၏။ ေရဆိတ္သုိ႔ေခၚခဲ့ေလာ။ သူတို႔ကိုေရဆိပ္မွာသင့္အဘုိ႔ ငါစံုစမ္းမည္ ထုိအခါဤမည္ေသာသူသည္ သင္ႏွင့္ အတူသြားရမည္ဟု ငါဆုိလွ်င္၊ ထုိသူသည္သြားရမည္။ ဤမည္ေသာသူ မသြားရဟု ငါဆုိလွ်င္ ထုိသူသည္ မသြားရဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ ၅ဂိေဒါင္သည္ လူတို႔ကုိေရဆိပ္သို႔ေခၚခဲ့၍ ထာဝရဘုရားက၊ ေခြးသည္ေရကုိလ်က္၍ ေသာက္သကဲ့သုိ႔ လွ်ာႏွင့္လ်က္၍ ေသာက္ေသာသူတစု၊ ဒူးေထာက္လ်က္ ဝပ္၍ ေသာက္ေသာသူတစု၊ ထုိလူႏွစ္စုကို ခဲြထားေလာဟု ဂိေဒါင္အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၆ထုိအခါမိမိလက္ခုပ္ႏွင့္ ေရကိုယူ သျဖင့္၊ လ်က္၍ေသာက္ေသာသူ သံုးရာရွိ၏။ ၾကြင္းေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ေရေသာက္ျခင္းငွါ ဒူးေထာက္၍ ဝပ္ၾက၏။ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ လ်က္၍ေသာက္သူသံုးရာအားျဖင့္၊ သင့္ကုိငါကယ္တင္၍ မိဒ်န္လူတို႔ကုိ သင့္လက္၌အပ္မည္။ ၾကြင္းေသာသူတို႔ကုိ မိမိေနရာသို႔ျပန္သြားေစဟု ဂိေဒါင္အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈ထုိသူတို႔သည္ စားစရိတ္ႏွင့္ တံပုိးမ်ားကုိ ယူ၍၊ ၾကြင္းေသာဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔ကို မိမိေနရာသို႔ ဂိေဒါင္သည္ လႊတ္လုိက္သျဖင့္၊ ထုိသံုးရာေသာလူတို႔ကိုသာ မိမိႏွင့္ အတူခ်န္ထားေလ၏။ မိဒ်န္လူတို႔သည္ သူ႔ေအာက္ခ်ဳိင့္၌ တပ္ခ်လ်က္ရွိၾက၏။

၉ထုိညဥ့္တြင္ ထာဝရဘုရားက၊ ထေလာ့။ ရန္သူတပ္ခ်ရာသို႔ ခ်ီသြားေလာ့။ သင့္လက္၌ငါအပ္မည္။ ၁ဝမခီ်ဝံ့လွ်င္ သင္၏ကြၽန္ဖုရကုိ ေရွ႔ဦးစြာ ေခၚသြားေလာ့။ ၁၁လူတို႔သည္ အဘယ္သုိ႔ေျပာသည္ကုိ ၾကားလိမ့္မည္။ ထုိေနာက္မွ တပ္ခ်ရာသုိ႔ ခ်ီသြားျခင္းငွါ၊ သင့္လက္အားႀကီးလိမ့္မည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ဂိေဒါင္သည္ မိမိကြၽန္ဖုရကိုေခၚ၍ ရန္သူ၏တပ္ျပင္၌ ကင္းထုိးေသာသူရိွရာသို႔ သြားေလ၏။ ၁၂မိဒ်န္ျပည္သား၊ အာမလက္ျပည္သား၊ အေရွ႔ျပည္သားအေပါင္းတို႔သည္ ခ်ဳိင့္၌ အိပ္လ်က္၊ က်ဳိင္းေကာင္ႏွင့္ အမွ်မ်ားၾက၏။ ကုလားအုပ္တို႔သည္လည္း၊ သမုဒၵရာသဲလံုးႏွင့္အမွ် အတုိင္းမသိမ်ားၾက၏။ ၁၃ဂိေဒါင္သည္ ေရာက္ေသာအခါ၊ လူတေယာက္သည္မိမိျမင္မက္ ေသာအိပ္မက္ကို မိမိအေပါင္းအေဘာ္အား ျပန္ေျပာသည္မွာ၊ ငါျမင္မက္သည္ ကား၊ မုေယာမုန္႔တျပားသည္ မိဒ်န္တပ္ထဲသို႔ လိမ့္၍ တဲတေဆာင္ကို ေတြ႔လွ်င္ ထိခိုက္ေမွာက္လွန္ ၿဖိဳခ်ေလ၏ဟု ဆုိေသာ္၊ သူ၏အေပါင္းအေဘာ္ က၊ ထုိမုန္႔ျပားသည္ အျခားမဟုတ္ဣသေရလအမ်ဳိး ေယာရွသား ဂိေဒါင္၏ ထားျဖစ္၏။ ထုိသူလက္၌ ဘုရားသခင္ သည္ မိဒ်န္အမ်ဳိး မိဒ်န္ဗုိလ္ေျခအေပါင္းကို အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၁၅ထုိအိပ္မက္ႏွင့္ အိပ္မက္အနက္ကို ဂိေဒါင္သည္ၾကားေသာအခါ၊ ကိုးကြယ္၍ ဣသေရလတပ္သို႔ ျပန္ၿပီးလွ်င္၊ ထၾက၊ ထာဝရဘုရားသည္ မိဒ်န္ဗုိလ္ေျခ တို႔ကုိ သင္တို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူမည္ဟု ဆို၏။

၁၆ထုိအခါ လူသံုးရာတို႔ကုိသုံးစဲြ၍ တံပိုးတလံုးႏွင့္ မီးခြက္ပါေသာ အိုးတလံုးစီကို လူတုိင္းလက္၌ ေဆာင္တတ္၏။ ၁၇ငါ့ကိုၾကည့္၍ ငါျပဳသည္အတိုင္းျပဳၾက။ တပ္ျပင္သို႔ေရာက္ေသာအခါ၊ ငါျပဳသည္အတုိင္း၊ ျပဳၾက။ ၁၈ငါႏွင့္ ငါ၌ပါေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာခါ၊ တပ္ပတ္လည္အရပ္ရပ္၌ သင္တို႔သည္ တံပိုးမႈတ္၍၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဂိေဒါင္၏ ထားဟု ဟစ္ၾကေလာ့ဟု မွာထား၏။ ၁၉ထုိသုိ႔ ဂိေဒါင္ႏွင့္ သူ၌ပါေသာ လူတရာတို႔သည္ သန္းေခါင္းယံ၌ ကင္းလဲစက တပ္ျပင္သို႔ေရာက္သျဖင့္၊ တံပိုးမႈတ္ၾက၏။ မိမိကိုင္ေသာအုိးတို႔ ကုိလည္း၊ ခဲြၾက၏။ ၂ဝလူသံုးစုတို႔သည္ တံပိုးမႈတ္၍ အုိးတို႔ကို ခဲြသျဖင့္၊ လက္်ာဝဲလက္၌ မီးခြက္တို႔ကုိ၄င္း၊ လက္်ာလက္၌ မႈတ္စရာတံပုိး တို႔ကို၄င္း ကုိင္လ်က္၊ ထာဝရဘုရားႏွင့္ ဂိေဒါင္၏ထားဟု ဟစ္ၾက၏။ ၂၁သူတို႔သည္တပ္ပတ္ဝန္းက်င္၌ လူတုိင္း မိမိေနရာအရပ္တြင္ ရပ္ေန၍၊ တပ္သားအေပါင္းတို႔သည္ ေျပးလ်က္၊ ေအာ္လ်က္ထြက္ေျပးၾက၏။ ၂၂လူသံုးရာတို႔သည္ တံပိုးမႈတ္ေသာအခါ၊ ထာဝရဘုရား၏ တန္ခုိးေတာ္ေၾကာင့္၊ တပ္သားအေပါင္းတို႔သည္ တေယာက္ကိုတေယာက္ တုိက္၌၊ ေဇရရတ္အရပ္ ဗက္ရွိတၱၿမိဳ႔သို႔၄င္း၊ တဗၺတ္ၿမိဳ႔နားမွာ အာေဗလမေဟာလၿမိဳ႔နာသို႔၄င္းေျပးၾက၏။ ၂၃ဣသေရလလူတို႔သည္ နႆလိခရုိင္၊ အာရွာခရုိင္၊ မနာေရွခရုိင္အရပ္ရပ္ထဲက စုလာ၍၊ မိဒ်န္လူတို႔ကို လုိက္ၾက၏။  ၂၄ဂိေဒါင္သည္လည္း၊ တမန္တို႔ကို ဧဖရိမ္ေတာင္ တေရွာက္လံုးသို႔ ေစလႊတ္၍၊ သင္တို႔သည္ မိဒ်န္လူတို႔ကို ဆီးတားျခင္းငွါ၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ဗက္ဗာရရြာတိုင္ေအာင္ သူတို႔အရင္ေဆာက္ေနၾကေလာ့ဟု မွာလုိက္သည္အတုိင္း၊ ဧဖရိမ္လူအေပါင္းတို႔သည္ စုေဝး၍၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္နား၊ ဗက္ဗာရရြာတုိင္ေအာင္ ေစာင့္ေနၾက၏။ ၂၅မိဒ်န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႏွစ္ေယာက္၊ ၾသရဘႏွင့္ ေဇဘကိုဖမ္းဆီး၍ ၾသရဘကုိ ၾသရဘေက်ာက္ေပၚ၌၄င္း၊ ေဇဘကို ေဇဘစပ်စ္သီးနယ္ရာ တန္ဆာ၌၄င္း သတ္ၿပီးမွ၊ မိဒ်န္လူတို႔ကို လုိက္သျဖင့္၊ ၾသရဘ၏ ဦးေခါင္းႏွင့္ ေဇဘ၏ ဦးေခါင္းတို႔ကို ေယာ္ဒန္ျမစ္ တဘက္၊ ဂိေဒါင္ထံသို႔ ေဆာင္ခဲ့ၾက၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s