တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၈)


၁ဧဖရိမ္လူတို႔က၊ သင္သည္မိဒ်န္လူတို႔ကုိတိုက္သြားေသာအခါ၊ ငါတို႔ကုိမေခၚဘဲ ငါတို၌အဘယ္သို႔ျပဳ သနည္းဟု က်ပ္က်ပ္အျပစ္တင္ၾက၏။ ၂ဂိေဒါင္ကလည္း၊ သင္တို႔ျပဳသကဲ့သုိ႔ ငါသည္အဘယ္သို႔ျပဳဘိသနည္း။ အေဗ်ဇာစပ်စ္သီးသိမ္းျခင္းထက္ ဧဖရိမ္လုိက္ေကာက္ျခင္းသည္ သာ၍ ေကာင္းသည္မဟုတ္ေလာ့။ ၃ဘုရားသခင္ သည္ မိဒ်န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾသရဘႏွင့္ ေဇဘတို႔ကုိသင္တို႔လက္၌ အပ္ေတာ္မူၿပီ။ သင္တို႔ျပဳသကဲ့သုိ႔ ငါသည္အဘယ္သို႔ ျပဳႏိုင္သနည္းဟု ျပန္ေျပာေသာစကားကို သူတို႔သည္ ၾကားေသာအခါ၊ စိတ္ေျပၾက၏။

၄ဂိေဒါင္သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္သို႔ေရာက္ေသာခါ၊ သူ၌ရွိေသာ သူသံုးရာတို႔သည္ ပင္ပန္းလ်က္ႏွင့္ ကူး၍ လုိက္ၾက၏။ ၅သုကုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔အားလည္း၊ ငါ့ေနာက္လုိက္ေသာသူတို႔အား မုန္႔ကိုေပးၾကပါေလာ့။ သူတို႔သည္ ပင္ပန္းၾကၿပီ။ ငါသည္ မိဒ်န္မင္းႀကီး ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷကို ယခုလုိက္ရွာပါ၏ဟု ေတာင္းေသာ္လည္း၊ ၆သုကုတ္မင္း တုိ႔ကလည္း ငါတို႔သည္သင့္အမႈထမ္းတို႔အား မုန္႔ကိုေပးရမည္အေၾကာင္း၊ ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷသည္ သင့္လက္၌ ရွိသေလာဟု ျပန္ေျပာၾက၏။ ၇ဂိေဒါင္ကလည္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ထာဝရဘုရားသည္ ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷတို႔ကို ငါ့လက္၌ အပ္ေတာ္မူေသာခါ၊ သင္တို႔ေက်ာကဲြေအာင္ ေတာဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ငါရုိက္မည္ဟု ဆုိၿပီးလွ်င္၊ ၈ထုိအရပ္က ေပေႏြလၿမိဳ႔သို႔သြား၍၊ သူတို႔အား ထိုနည္းတူေတာင္းေသာ္လည္း၊ သုကုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔ ျပန္ေျပာသည္နည္းတူ၊ ေပေႏြလၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ျပန္ေျပာၾက၏။ ၉ဂိေဒါင္ကလည္း၊ ငါသည္တဖန္ ၿငိမ္ဝပ္စြာလာေသာအခါ ဤရဲတိုက္ကုိ ၿဖိဳဖ်က္မည္ဟု သူတို႔အားဆုိ၏။

၁ဝထုိအခါ ထားကိုင္ေသာလူတသိန္းႏွစ္ေသာင္း ေသေသာေၾကာင့္၊ အေရွ႔မ်က္ႏွာအရပ္သားအေပါင္း တုိ႔တြင္ က်န္ၾကြင္းေသာလူ တေသာင္းငါးေထာင္ခန္႔မွ်သာပါလ်က္၊ ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷတို႔သည္ ကာေကာ္ၿမိဳ႔၌ ရွိၾက၏။ ၁၁ဂိေဒါင္သည္ေနာဗာၿမိဳ႔၊ ယုေဗဟၿမိဳ႔အေရွ႔၊ တဲ၌ေနသူတို႔လမ္းျဖင့္ ခ်ီသြား၍၊ မစိုးရိမ္ဘဲေနေသာမိဒ်န္တပ္ လုပ္ၾကံသျဖင့္၊ ၁၂မိဒ်န္မင္းႀကီးေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷေျပးေသာအခါ၊ ဂိေဒါင္သည္ လုိက္၍ တပ္ကိုဖ်က္ေလ၏။ ၁၃ေယာရွသားဂိေဒါင္သည္ ေနမထြက္မွီစစ္တိုက္ရာမွ ျပန္လာ၍၊ ၁၄သုကုတ္ၿမိဳ႔သား လုလင္တေယာက္ကို ဘမ္းမိ၍ ေမးစစ္လွ်င္၊ ထုိသူသည္ သုကုတ္ၿမိဳ႔အရာရွိ၊ အသက္ႀကီးသူ ခုနစ္ဆယ္ ခုနစ္ေယာက္တို႔၏ အမည္အသီးအသီးတို႔ကုိေျပာေလ၏။ ၁၅ဂိေဒါင္သည္လည္း၊ သုကုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔ရွိရာသို႔လာ၍၊ သင္တို႔က ပင္ပန္းေသာ သင့္အမႈထမ္းထမ္းတို႔အား ငါတို႔သည္ မုန္႔ကိုေပးရမည္အေၾကာင္း၊ ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷသည္ သင့္လက္၌ ရွိသေလာဟု ငါ့ကို ကဲ့ရဲ႔၍ သင္တုိ႔ေျပာေသာေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷကို ၾကည့္ၾကေလာဟု ဆုိလ်က္၊ ၁၆ထိုၿမိဳ႔၌အသက္ႀကီးသူတို႔ကုိေခၚ၍၊ ေတာဆူးပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ သုကုတ္ၿမိဳ႔သားတို႔ကုိ ဆံုးမေလ၏။ ၁၇ေပေႏြလၿမိဳ႔ ရဲတိုက္ကိုလည္း၊ ၿဖိဳဖ်က္၍ၿမိဳ႔သားတို႔ကို ကြက္မ်က္ေလ၏။ ၁၈ထုိအခါ ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷတို႔အား တာေဗာ္ၿမိဳ႔မွာ သင္တို႔သတ္ခဲ့ေသာ သူတို႔သည္ အဘယ္သုိ႔ေသာသူျဖစ္သနည္းဟု ေမးျမန္းေသာ္၊ ထုိသူတို႔က၊ ကိုယ္ေတာ္ျဖစ္ သကဲ့သုိ႔သူတို႔ရွိသမွ်သည္ျဖစ္၍၊ ရွင္ဘုရင္သား၏ အဆင္းအေရာင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါ၏ဟု ျပန္ေျပာေသာ္၊ ၁၉ဂိေဒါင္က၊ ထုိသူတို႔သည္ ငါ့အမိ၏သား၊ ငါ့ညီျဖစ္ပါသည္တကား၊ ထာဝရဘုရားအသက္ရွင္ ေတာ္မူသည္အတိုင္း၊ သင္တုိ႔သည္ သူတို႔ကုိ အသက္ခ်မ္းသာေပးမိလွ်င္၊ သင္တုိ႔ကို ငါမသတ္ဘဲ ေနလိမ့္မည္။ ၂ဝမိမိသားဦးေယသာအား၊ ဤသူတို႔ကုိ ထ၍သတ္ေလာ့ဟုဆိုေသာ္လည္း၊ သားသည္အသက္အရြယ္ငယ္ ေသာေၾကာင့္၊ ထားကိုမဆဲြမထုတ္ဘဲေန၏။ ၂၁ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷတို႔ကကိုယ္ေတာ္တိုင္ထ၍ ငါတို႔ကုိ လုပ္ၾကံေလာ့။ လူျဖစ္သကဲ့သုိ႔ သူ႔အစြမ္းသတၱိျဖစ္တတ္ သည္ဟု ဆိုလွ်င္၊ ဂိေဒါင္သည္ထ၍ ေဇဘဟႏွင့္ ဇာလမုႏၷကိုသတ္သျဖင့္၊ သူတို႔ကုလားအုပ္၏ လည္ပင္း၌ဆင္ေသာ တန္ဆာတို႔ကိုခြၽတ္ယူေလ၏။

၂၂ထုိအခါ ဣသေရလလူတို႔က ကိုယ္ေတာ္သည္အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ မိဒ်န္လူတို႔လက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေသာ ေၾကာင့္၊ သားစဥ္ေျမးဆက္ႏွင့္ တကြ၊ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိအုပ္စိုးေတာ္မူပါဟု၊ ဂိေဒါင္အားေလွ်ာက္ဆုိၾကေသာ္၊ ၂၃ဂိေဒါင္က၊ ငါသည္သင္တို႔ကို မအုပ္စိုးရ။ ငါ့သားလည္း မအုပ္စုိးရ။ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တို႔ကုိ အုပ္စုိးေတာ္မူရ၏ဟူ၍၄င္း၊ ၂၄သို႔ရာတြင္ သင္တို႔ရွိသမွ်သည္ လုယူ၍ရေသာ နားေတာင္းတို႔ကို ေပးပါမည္ အေၾကာင္း၊ ငါေတာင္းခ်င္သည္ ဟူ၍၄င္း၊ ဆုိေလ၏။ ရန္သူတို႔သည္ ဣရွေမလအမ်ဳိးျဖစ္၍ ေရႊနားေတာင္းကို ဆင္တတ္ၾကသတည္း။ ၂၅သူတို႔ကလည္း စင္စစ္ေပးပါမည္ဟု ဆုိလ်က္၊ ေစာင္ကိုခင္းလ်က္ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ မိမိတို႔လုယူ၍ရေသာ နားေတာင္းမ်ားကုိ ခ်ထားၾက၏။ ၂၆ဂိေဒါင္ေတာင္းေသာေရႊနားေတာင္းမ်ားအခ်ိန္ကား၊ အခြက္တဆယ္ခုနစ္ပိႆာ ရွိ၏။ ထုိမွပါး၊ မိဒ်န္မင္းႀကီးဝတ္ဆင္ေသာတန္ဆာ၊ လည္ဆဲြ၊ နီေမာင္းေသာအဝတ္၊ ကုလားအုပ္လည္ႀကိဳးမ်ားကို ရေသး၏။ ၂၇ထုိတန္ဆာတို႔ႏွင့္ ဂိေဒါင္သည္ သင္တုိင္းေတာ္ကိုလုပ္၍ မိမိေနရာၾသဖရၿမိဳ႔မွာ ထားသျဖင့္၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားအေပါင္းတို႔သည္ ထုိသင္တုိင္းေတာ္ႏွင့္ မွားယြင္းလ်က္ သြားတတ္ၾက၏။ ထုိအမႈသည္ ဂိေဒါင္ႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိးျပစ္မွားရာအေၾကာင္းျဖစ္သတည္း။ ၂၈ထုိသုိ႔ မိဒ်န္အမ်ဳိးသည္ ဣသေရလအမ်ဳိးေရွ႔မွာ ရႈံး၍ ေနာက္တဖန္အစိုးမရဘဲေနၾက၏။ ဂိေဒါင္လက္ထက္အႏွစ္ေလးဆယ္တိုင္တုိင္ တျပည္လံုးၿငိမ္းေလ၏။ ၂၉ေယာရွသား ေယရုဗၺာလသည္ မိမိအိမ္သို႔သြား၍ေနသတည္း။

၃ဝဂိေဒါင္သည္ မယား၍ ကိုယ္ရေသာသားခုနစ္ဆယ္ရွိ၏။ ၃၁ေရွခင္ၿမိဳ႔၌ေနေသာမယားငယ္သည္ သားေယာက်္ားကိုဘြားျမင္၍၊ ထုိသားကုိ အဘိမလက္အမည္ျဖင့္မွည့္ေလ၏။ ၃၂ေယာရွအသား ဂိေဒါင္သည္ အသက္ႀကီးရင့္ေသာ္ အနိစၥေရာက္၍၊ အေဗ်ဇာသားေနရာ ၾသဖိရၿမိဳ႔မွာ၊ အဘေယာရွသခ်ႋဳင္း၌သၿဂႋဳဟ္ျခင္းကုိ ခံရေလ၏။ ၃၃ဂိေဒါင္ေသေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတို႔သည္ ေဖာက္ျပန္၍ ဗာလဘုရားတို႔ႏွင့္ မွားယြင္းသျဖင့္၊ ဗာလေဗရိတ္ကို ဘုရားအရာ၌ ေျမွာက္ၾက၏။ ၃၄ပတ္ဝန္းက်င္ရန္သူလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူေသာ၊ မိမိတို႔ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားကုိ မေအာက္ေမ့ဘဲ၊ ၃၅ဂိေဒါင္တည္းဟူေသာ ေယရုဗၺာလသည္ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ျပဳသမွ်ေသာ ေက်းဇူးႏွင့္အညီ၊ သူ၏အမ်ဳိး၌ေက်းဇူးတံု႔ ကိုျပန္၍ မျပဳဘဲေနၾက၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s