တရားသူၾကီးမွတ္စာ အခန္းၾကီး (၉)


၁ေယရုဗၺာလသား အဘိမလက္သည္ ေရွခင္ၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ဦးရီးမ်ား၊ အမိ၏အေဆြအမ်ဳိးမ်ားအေပါင္း တို႔ႏွင့္ ႏႈတ္ဆက္လ်က္၊ ၂ေယရုဗၺာလသား ခုနစ္ဆယ္တို႔သည္ သင္တုိ႔ကို အုပ္စိုးေကာင္းသေလာ။ ငါသည္သင္တုိ႔၏ အရိုးအသား စစ္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ မေမ့ၾကႏွင့္ဟု ေရွခင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔အား ေျပာရမည္အေၾကာင္းကုိ တုိင္ပင္ေလ၏။ ၃ထိုစကားကုိဦးရီးတို႔သည္ ေရွခင္ၿမိဳ႔သားတို႔အား အကုန္အစင္ျပန္ ေျပာ၍၊ သူတို႔က၊ အဘိမလက္သည္ ငါတို႔ညီ္အစ္ကုိျဖစ္သည္ဟု ဆုိလ်က္၊ သူ႔ေနာက္သုိ႔လုိက္ခ်င္ေသာ စိတ္ႏူးညြတ္သျဖင့္၊ ၄ေငြခုနစ္ဆယ္ကို ဗာလေဗရိတ္အိမ္မွ ထုတ္၍ေပးလွ်င္၊ အဘိမလက္သည္ လွ်ပ္ေပၚေသာသူတို႔ကို ထုိေငြႏွင့္ ငွါး၍ အမႈကုိထမ္းေစ၏။ ၅တဖန္ ၾသဖရၿမိဳ႔၌ရွိေသာ မိမိအဘအိမ္သုိ႔သြား၍၊ မိမိညီအစ္ကို ေယရုုဗၺာလသားခုနစ္ဆယ္တို႔ကုိ ေက်ာက္တခုေပၚမွာသတ္ေလ၏။ သို႔ရာတြင္၊ ေယရုဗၺာလသား အငယ္ဆံုး ေယာသံသည္ ပုန္းေရွာင္၍ ေနေသာေၾကာင့္က်န္ရစ္သတည္း။ ၆ေရွခင္ၿမိဳ႔သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ မိေလႅာအေဆြအမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔သည္ ေရွခင္ၿမိဳ႔တြင္ရွိေသာအထိန္းအမွတ္ သပိတ္ပင္အနားမွာ စည္းေဝး၍၊ အဘိမလက္ကိုရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားၾက၏။

၇ထုိအမႈကို ေယာသံသည္ ၾကားသိေသာအခါ၊ ေဂရဇိမ္ေတာင္သုိ႔သြား၍၊ ေတာင္ေပၚမွာရပ္လ်က္ အသံကို လႊင့္၍ေၾကြးေၾကာ္ေလသည္မွာ၊ အုိေရွခင္ၿမိဳ႔သားတို႔၊ သင္တုိ႔စကားကို ဘုရားသခင္နားေထာင္ ေတာ္မူမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့စကားကုိ နားေထာင္ၾကေလာ့။ ၈သစ္ပင္တို႔သည္ မိမိတို႔ကို အုပ္စုိးရေသာ ရွင္ဘုရင္ကိုခန္႔ထားလ်က္ ဘိသိက္ေပးျခင္းငွါ၊ ထြက္သြား၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိအုပ္စိုးေတာ္မူပါဟု သံလြင္ပင္အား ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၉သံလြင္ပင္က၊ ဘုရားအသေရ၊ လူအသေရကုိျပဳစုစရာ၊ ငါ့အဆီအျပားကုိ ငါသည္စြန္႔၍၊ သစ္ပင္တို႔အေပၚမွာ လႊမ္းမိုးရမည္ေလာဟု ဆုိ၏။ ၁ဝတဖန္ သေဘၤာသဖန္းပင္အား၊ ကိုယ္ေတာ္ၾကြ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ အုပ္စုိးေတာ္မူပါဟု သစ္ပင္တုိ႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၁၁သေဘၤာသဖန္းပင္က၊ ငါ၌ခ်ဳိေသာ အရသာႏွင့္ ေကာင္းေသာအသီးကုိ ငါသည္စြန္႔၍ သစ္ပင္တို႔အေပၚမွာ လြမ္းမိုးရမည္ေလာဟု ဆို၏။ ၁၂တဖန္ စပ်စ္ပင္အား ကိုယ္ေတာ္ၾကြ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ အုပ္စိုးေတာ္မူပါဟု သစ္ပင္တို႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၁၃စပ်စ္ပင္က၊ ဘုရား၏စိတ္ႏွင့္ လူ၏စိတ္ကို ရႊင္လန္းေစေသာ ငါ့စပ်စ္ရည္ကုိ ငါသည္ စြန္႔၍ သစ္ပင္တို႔အေပၚမွာ လြမ္းမိုးရမည္ေလာဟု ဆို၏။ ၁၄တဖန္ဆူးေလပင္အား ကိုယ္ေတာ္ၾကြ၍ အကြၽႏု္ပ္တို႔ကုိ အုပ္စုိးေတာ္မူပါဟု သစ္ပင္အေပါင္းတို႔သည္ ေလွ်ာက္ၾကလွ်င္၊ ၁၅ဆူးေလပင္က၊ သင္တုိ႔သည္ ငါ့ကို သင္တို႔၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေစျခင္းငွါ၊ ခန္႔ထား၍၊ ဧကန္အမွန္ဘိသိက္ေပးလိုလွ်င္၊ လာၾက၊ ငါ့အရိပ္ ကိုခုိလႈံၾက။ သို႔မဟုတ္ ဆူးေလပင္ထဲကမီးထြက္၍ ေလဗႏုန္အာရဇ္ပင္တို႔ကုိ ေလာင္လိမ့္မည္ဟု သစ္ပင္တို႔အား ျပန္ေျပာ၏။ ၁၆ယခုမွာ သင္တို႔သည္ အဘိမလက္ကို ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခန္႔ထားေသာအားျဖင့္ သစၥာတရားကုိ ေစာင့္၍၊ ေယရုဗၺာလႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိးအႏႊယ္အား ေကာင္းမြန္စြာျပဳၾကၿပီေလာ။ ေယရုဗၺာလသည္ေက်းဇူးျပဳ၍ ခံထုိက္သည္ အတုိင္းေက်းဇူး ဆပ္ၾကၿပီေလာ။ ၁၇ငါ့အဘသည္ သင္တို႔အဘုိ႔ စစ္တုိက္၍ ကုိယ္အသက္ကို စြန္႔စားလ်က္၊ သင္တုိ႔ကုိမိဒ်န္အမ်ဳိးလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ေလၿပီ။ ၁၈သင္တို႔သည္ ငါ့အဘ၏ အေဆြအမ်ဳိးတဘက္၌ ယေန႔ထ၍ သူ၏သားခုနစ္ဆယ္တို႔ကုိ ေက်ာက္တခုေပၚမွာသတ္ၿပီးလွ်င္၊ သူ၏ကြၽန္မတြင္ ျမင္ေသာသားအဘိမလက္သည္ သင္တို႔ညီအစ္ကိုျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကုိေရွခင္ၿမိဳ႔သားတို႔၏ ရွင္ဘုရင္ခန္႔ထားၾကၿပီတကား။ ၁၉ယခုမွာ သင္တို႔သည္ ေယရုဗၺာလႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိးအႏႊယ္အားသစၥာတရားအတုိင္း ယေန႔ျပဳၿပီးလွ်င္၊ အဘိမလက္ကို အမွီျပဳ၍၊ ဝမ္းေျမာက္ ၾကေလာ့။ အဘိမလက္သည္လည္း သင္တုိ႔ကုိအမွီျပဳ၍၊ ဝမ္းေျမာက္ပါေစ။ ၂ဝသို႔မဟုတ္လွ်င္ အဘိမလက္ထဲက မီးထြက္၍၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔သားႏွင့္ မိေလႅာအေဆြအမ်ဳိးကုိေလာင္ပါေစ။ ေရွခင္ၿမိဳ႔သားႏွင့္ မိေလႅာအေဆြအမ်ဳိးထဲက၊ မီးထြက္၍၊ အဘိမလက္ကိုေလာင္ပါေစဟု ေၾကြးေၾကာ္ၿပီမွ၊ ၂၁အလွ်င္အျမန္ေျပး၍ အစ္ကို အဘိမလက္ကိုေၾကာက္ ေသာေၾကာင့္၊ ေဗရၿမိဳ႔သုိ႔သြား၍ ေနေလ၏။

၂၂အဘိမလက္သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးကုိအုပ္စိုး၍ သံုးႏွစ္ေစ့ေသာအခါ၊ ၂၃ဘုရားသခင္သည္ အဘိမလက္ ႏွင့္ေရွခင္ၿမိဳ႔သားစပ္ၾကားမွာ ဆုိးေသာဝိညာဥ္ကို ေစလႊတ္ေတာ္မူ၍၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ အဘိမလက္၏ သစၥာကုိဖ်က္ၾက၏။ ၂၄အေၾကာင္းမူကား၊ ေယရုုဗၺာလ၏သား ခုနစ္ဆယ္တို႔၌ ၾကမ္းတမ္းစြာျပဳ၍ သတ္မိေသာအျပစ္ သည္သူတို႔ကုိ သတ္ေသာ သူတို႔ညီအစ္ကုိ အဘိမလက္အေပၚသို႔၄င္း၊ ညီအစ္ကုိမ်ားကုိ သတ္ေသာအမႈ၌ ဝုိင္း၍လက္ခံေသာ ေရွခင္ၿမိဳ႔သားတို႔အေပၚသို႔၄င္း ေရာက္ရမည္အေၾကာင္းတည္း။ ၂၅ေရွခင္ ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ အဘိမလက္ကို ေခ်ာင္းေျမာင္းေစျခင္းငွါ၊ လူတို႔ကိုေတာင္ထိပ္ေပၚမွာထား၍၊ ထုိသူတို႔သည္ ခရီးသြားေသာ အေပါင္းတို႔၏ ဥစၥာကိုလုယူၾက၏။ ထုိသိတင္းကိုလည္း၊ အဘိမလက္သည္ၾကား၏။ ၂၆ဧဖက္၏သား ဂါလသည္ မိမိညီအစ္ကုိတုိ႔ႏွင့္အတူ၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔ဘက္သို႔ဝင္၍ ေရွခင္ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ သူ႔ကုိကိုးစားၾက၏။ ၂၇ဥယ်ာဥ္၌လည္လ်က္၊စပ်စ္သီးကိုသိမ္းယူလ်က္ ေပ်ာ္ေမြ႔ျခင္းကုိျပဳသျဖင့္၊ မိမိိတုိ႔ဘုရား၏ ေက်ာင္းသုိ႔သြား၍ အဘိမလက္ကုိ က်ိန္ဆဲၾက၏။ ၂၈ဧဗက္၏သား ဂါလကလည္း၊ ငါတို႔သည္အဘိမလက္အမႈကုိ ေစာင့္ရမည္ အေၾကာင္း၊ အဘိမလက္ကား အဘယ္သူနည္း၊ ေရွခင္ကားအဘယ္သူနည္း။ အဘိမလက္သည္ ေယရုဗၺာလသား မဟုတ္ေလာ့။ ေဇဗုလသည္ သူ၏အမႈထမ္းမဟုတ္ေလာ့။ ေရွခင္အဘဟာေမာ္လူတို႔၏ အမႈကိုထမ္းၾကေလာ့။ အဘိမလက္အမႈကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ထမ္းရမည္နည္း။ ၂၉ဤလူတို႔သည္ ငါ့လက္သို႔ ေရာက္ပါေစေသာ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္၊ အဘိမလက္ကို ငါပယ္မည္ဟူ၍၄င္း၊ အဘိမလက္အား သင္၏ဗုိလ္ေျခမ်ားကုိ ျပင္ဆင္၍ လက္ေတာ့ဟူ၍၄င္း၊ ဆုိ၏။ ၃ဝဧဗက္၏သား ဂါလစကားကုိ ၿမိဳ႔အုပ္ေဇဗုလၾကားေသာအခါ၊ အမ်က္ထြက္၍၊ ၃၁ပရိယာယ္အားျဖင့္အဘိမလတ္ထံသုိ႔ ေစလႊတ္လ်က္၊ ဧဗက္၏သား ဂါလသည္ မိမိညီအစ္ကုိတို႔ႏွင့္ အတူ ေရွခင္ၿမိဳ႔ကိုကုိယ္ေတာ္တဘက္၌ၿမိဳ႔ကုိျပင္ဆင္ ၾကပါ၏။ ၃၂သို႔ျဖစ္၍၊ ညဥ့္အခါ ကိုယ္ေတာ္သည္ ပါေသာသူတို႔ႏွင့္ တကြထ၍၊ ေတာ၌ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္ေနေတာ္ မူပါ။ ၃၃နံနက္ေစာေစာေနထြက္စကထ၍ ၿမိဳ႔ကုိတိုက္ေတာ္မူပါ။ ဂါလသည္သူ၌ပါေသာ လူတို႔ႏွင့္ တကြဆီး၍ႀကိဳေသာ အခါ၊ အဆင္သင့္သည္ အတုိင္းျပဳေတာ္မူပါဟု ၾကားေလွ်ာက္ၾကေလ၏။

၃၄အဘိမလက္သည္ သူ၌ပါသမွ်ေသာလူတို႔ႏွင့္တကြ ညဥ့္အခါထ၍ တပ္ေလးတပ္ခဲြၿပီးလွ်င္၊ ေရွခင္ၿမိဳ႔ကုိ ေခ်ာင္းေျမာင္လ်က္ေနၾက၏။ ၃၅ဧဗက္သား ဂါလသည္ ထြက္၍ၿမိဳ႔တံခါးဝ၌ ရပ္လွ်င္၊ အဘိမလက္သည္ မိမိ၌ပါေသာသူတို႔ႏွင့္ တကြေခ်ာင္းေျမာင္းရမွထၾက၏။ ၃၆ဂါလသည္ ထိုသူတို႔ကိုျမင္လွ်င္ ေတာင္ေပၚမွလူမ်ား ဆင္းလာၾကသည္ဟု၊ ေဇဗုလအားဆိုေသာ္ ေဇဗုလက ေတာင္အရိပ္သည္ လူကဲ့သို႔ထင္သည္ဟု ျပန္ေျပာ၏။ ၃၇တဖန္ ဂါလက၊ ၾကည့္ပါ။ လူအခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေတာင္ရိုးေပၚမွဆင္းလာၾက၏။ အခ်ိဳ႔တို႔သည္ ေမာေနနိမ္သပိတ္ေတာလမ္း ျဖင့္လာၾက၏ဟု ေျပာဆုိလွ်င္၊ ၃၈ေဇဗုလက၊ ငါတို႔သည္ အဘိမလက္အမႈကုိ ထမ္းရမည္အေၾကာင္း၊ အဘိမလက္သည္ အဘယ္သူနည္းဟု သင္ဆုိေသာႏႈတ္သည္ ယခုအဘယ္မွာရွိသနည္း။ ထုိလူတို႔သည္ သင္မထီမဲ့ျမင္ျပဳေသာ သူမဟုတ္ေလာ။ ထြက္၍ သူတုိ႔စစ္တုိက္ပါေလာ့ဟု ဆုိေသာ္၊ ၃၉ဂါလသည္ ေရွခင္ၿမိဳ႔သား တို႔ေရွ႔မွာ ထြက္၍ အဘိမလက္ကိုတိုက္ေလ၏။ ၄ဝအဘိမလက္လုိက္၍ ဂါလေျပးသျဖင့္ မ်ားေသာသူတို႔သည္ ၿမိဳ႔တံခါးဝတိုင္ေအာင္ အထိအခိုက္ခံလ်က္ လဲ၍ေသၾက၏။ ၄၁အဘိမလက္သည္ အရုမၿမိဳ႔မွာ ေန၍ ေဇဗုလသည္ ဂါလႏွင့္ သူညီအစ္ကုိတို႔ကုိ ေရွခင္ၿမိဳ႔၌မေနေစျခင္းငွါ၊ ႏွင္ထုတ္ေလ၏။ ၄၂နက္ျဖန္ေန႔၌လူမ်ားတို႔သည္ ၿမိဳ႔ျပင္သို႔ ထြက္မည္အေၾကာင္းကုိ အဘိမလက္သည္ ၾကားလွ်င္၊ ၄၃မိမိလူတို႔ကုိ သံုးစုခဲြ၍၊ ေတာ၌ေခ်ာင္းေျမာင္းလ်က္ေနသျဖင့္၊ၿမိဳ႔သားတို႔သည္ ထြက္လာၾကေသာအခါ၊ ထ၍လုပ္ၾကံေလ၏။ ၄၄အဘိမလက္သည္ မိမိလူတစုႏွင့္ ၿမိဳ႔တံခါးဝသို႔ ေျပးတတ္၍ေစာင့္ေန၏။ အျခားေသာလူႏွစ္စုတို႔သည္ ေတာ၌ရွိေသာ လူတို႔ဆီသုိ႔ေျပး၍ သတ္ၾက၏။ ၄၅အဘိမလက္သည္ တေန႔လံုးၿမိဳ႔ကုိ တိုက္၍ရေသာအခါ၊ ၿမိဳ႔၌ေတြ႔ေသာသူတို႔ကုိ သတ္ၿပီးလွ်င္၊ ၿမိဳ႔ရိုးကိုၿဖိဳဖ်က္၍၊ ၿမိဳ႔ရာကိုဆားႏွင့္ႀကဲဖ်က္ေလ၏။

၄၆ထုိသိတင္းကို ေရွခင္ရဲတုိက္သားအေပါင္းတို႔သည္ ၾကားလွ်င္၊ ေဗရိတ္ဘုရား၏ ေက်ာင္း၌ ခုိင္ခံ့ေသာ အခန္းထဲမွာ စုေဝးၾက၏။ ၄၇ေရွခင္ရဲတိုက္သားအေပါင္းတို႔သည္ စုေဝးေၾကာင္းကို အဘိမလက္သည္  ၾကားလတ္ေသာ္၊ ၄၈ကုိယ္တိုင္မွစ၍၊ ပါေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ဇလမုန္ေတာင္သို႔သြားၿပီးလွ်င္၊ အဘိမလက္သည္ ပုဆိန္ႏွင့္ သစ္ခက္ကုိခုတ္၍၊ မိမိပခံုးေပၚမွာ တင္ထမ္းလ်က္၊ ငါျပဳသည္ကုိ သင္တို႔ျမင္သည္ အတုိင္း၊ အလွ်င္အျမန္ျပဳၾကေလာ့ဟု လုိက္ေသာသူ တုိ႔အား ဆုိလွ်င္၊ ၄၉သူ၏လူအေပါင္းတို႔သည္ ထုိအတူ အသီးအသီးသစ္ခက္တို႔ကုိခုတ္၍ အဘိမလက္ေနာက္သိ႔ု လုိက္လ်က္ ခိုင္ခံ့ေသာအခန္းကို မီးရႈိ႔ၾက၏။ ထုိသုိ႔ ေရွခင္ရဲတုိက္သားအေပါင္းတို႔ႏွင့္ အတူ၊ တေထာင္ေသာ ေယာက္်ားမိန္းမတို႔သည္ ေသၾကကုန္၏။

၅ဝထုိေနာက္မွ အဘိမလက္သည္ ေသဗက္ၿမိဳ႔သုိ႔ သြား၍ တပ္ခ်ၿပီးလွ်င္ တုိက္ယူေလ၏။ ၅၁သို႔ရာတြင္ ၿမိဳ႔ထဲမွာ ခုိင္ခံ့ေသာ ရဲတိုက္တခုရွိ၍ ၿမိဳ႔သားေယာက္်ားမိန္းမအေပါင္းတို႔သည္ ထုိရဲတိုက္ထဲသို႔ ေျပးဝင္ၾက၏။ တံခါးကိုလည္းပိတ္ထား၍၊ ရဲတိုက္အေပၚသုိ႔တတ္ၾက၏။ ၅၂အဘိမလက္သည္ ရဲတိုက္ကိုလာ၍ တုိက္လ်က္၊ ရဲတိုက္တံခါးကို မီးရႈိ႔ျခင္းငွါ ခ်ည္းကပ္ေသာအခါ၊ ၅၃မိန္းမတေယာက္သည္ ႀကိတ္ဆံုေက်ာက္တဖဲ့ကုိ အဘိမလက္ ေခါင္းေပၚသို႔ ပစ္ခ်၍၊ ဦးေခါင္းခြံေပါက္ကဲြေလ၏။ ၅၄သူသည္ လက္နက္ကုိင္လုလင္ကို အလွ်င္အျမန္ေခၚ၍၊ မိန္းမသည္ အဘိမလက္ကိုသတ္သည္ဟု ေျပာစရာမရွိေစျခင္းငွါ၊ သင့္ထားကုိထုတ္၍၊ ငါ့ကိုသတ္ေလာ့ဟု ဆိုသည္အတုိင္း၊ လုလင္သည္ ထုိး၍ အဘိမလက္ေသေလ၏။ ၅၅အဘိမလက္ေသေၾကာင္းကို ဣသေရလလူတို႔ သည္ သိျမင္လွ်င္ အသီးအသီးမိမိတို႔ေနရာသုိ႔ ျပန္သြားၾက၏။ ၅၆ထုိသုိ႔အဘိမလက္သည္ မိမိညီအစ္ကုိ ခုနစ္ဆယ္တို႔ကုိ သတ္၍ ျပဳမိေသာဒုစရိုက္အမႈကို ဘုရားသခင္ဆပ္ေပးေတာ္မူ၏။ ၅၇ေရွခင္ၿမိဳ႔သား ျပဳေသာ ဒုစရုိက္အျပစ္ကိုလည္း သူတို႔ေခါင္းေပၚသို႔ ဘုရားသခင္ေရာက္ေစေတာ္မူသျဖင့္၊ ေယရုဗၺာလသား ေယာသံက်ိန္ေသာ စကားအတိုင္း၊ သူတို႔သည္ ခံရၾက၏။

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s