တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၀)


၁ထုိအခါ ထာဝရဘုရားက၊ အရင္ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားနည္းတူ၊ ေက်ာက္ျပားႏွစ္ျပားကို ခုတ္ဦးေလာ့။ ငါရွိရာသုိ႔ တက္လာေလာ့။ ေသတၱာကိုလည္းလုပ္ေလာ့။ ၂သင္ခ်ဳိးဖဲ့ေသာ အရင္ေက်ာက္ျပား၌ စကားပါသည္အတုိင္း၊ ေနာက္ေက်ာက္ျပားေပၚမွာ ငါေရးထားဦးမည္။ သင္သည္ထုိေက်ာက္ျပားကို ေသတၱာထဲမွာ ထားရမည္ဟု  ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၃ငါသည္လည္း၊ အကာရွသစ္သားျဖင့္ ေသတၱာကိုလုပ္၍၊ အရင္ေက်ာက္ျပား နည္းတူ ေက်ာက္ျပား ႏွစ္ျပားကိုခုတ္ၿပီးမွ၊ ထုိေက်ာက္ျပားကို ကိုင္လ်က္ ေတာင္ေပၚသို႔ တက္ေလ၏။ ၄သင္တို႔စည္း ေဝးေသာ ေန႔၌ထာဝရဘုရားသည္ ေတာင္ေပၚမွာ မီးထဲကမိန္႔ျမြက္ေတာ္မူေသာ ပညတ္ေတာ္ ဆယ္ပါးတို႔ကို၊ အရင္စာ၌ လာသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ ေရးထား၍ ငါ့အား ေပးေတာ္မူ၏။ ၅ငါသည္လည္းလွည့္၍ ေတာင္ေပၚက ဆင္းသျဖင့္၊ လုပ္ၿပီးေသာ ေသတၱာထဲ၌ ထုိေက်ာက္ျပားကို ထား၍၊ ထာဝရဘုရား မွာထားေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ ထုိေသတၱာထဲ၌ ယခုရွိ၏။ ၆ငါသည္ေတာင္ေပၚမွာ အရင္ေနေသာ ကာလႏွင့္အမွ်၊ အရက္ေလးဆယ္ပတ္လုံး တဖန္ေနျပန္၍၊ ထုိအခါ၌လည္း ထာဝ၇ဘုရားသည္ သင္တုိ႔ကိုမဖ်က္ဆီးမည္အေၾကာင္း၊ ငါ့စကားကို နားေထာင္ေတာ္မူ၏။ ၇ထာဝရဘုရားကလည္း၊ ထေလာ့။ ဤလူမ်ဳိးအားေပးျခင္းငွာ၊ သူတို႔ဘုိးေဘးတုိ႔အား ငါကိ်န္ဆုိေသာ ျပည္သုိ႔သူတို႔သည္ သြား၍သိမ္းယူမည္ အေၾကာင္း၊ သူတို႔ေရွ႔မွာ ခရီးသြားေလာ့ဟု ငါ့အား မိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၈၊၉ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔သည္ ေမာသရုတ္အရပ္မွ ခရီးသြား၍၊ ဗယၤာကန္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ထုိအရပ္မွ ခရီးသြား၍ ေဟာရဂိဒ္ဂဒ္အရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ထုိအရပ္မွ ခရီးသြား၍ ေခ်ာင္းျမစ္မ်ားရာ ယုပBာသအရပ္၌ စားခန္းခ် ၾက၏။ ထုိအရပ္မွ ခရီးသြား၍ ဧေျဗာနအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ထုိအရပ္မွ ခရီးသြား၍ ဧဇယုန္ဂါဗာအရပ္၌ စားခန္းခ် ၾက၏။ ထုိအရပ္မွခရီးသြား၍ ဇိနေတာကာေဒရွအရပ္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ထုိအရပ္မွခရီးသြား၍ ေဟာရေတာင္၌ စားခန္းခ်ၾက၏။ ထုိအရပ္၌ အာရုန္သည္ အနိစၥေရာက္၍၊ သူ႔ကိုသၿဂႋဳဟ္ရ၏။ သူ၏သား ဧလာဇာသည္ အဘ၏ အရာ၌ ယဇ္ပုေရာဟိတ္အမႈကို ေဆာင္ရ၏။ ၁ဝေလဝိသာတို႔သည္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဥ္ေသတၱာကို ထမ္းေစျခင္းငွာ၄င္း၊ ေရွ႔ေတာ္၌ ရပ္၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းငွာ၄င္း၊ အခြင့္ေတာ္ႏွင့္ ေကာင္းႀကီးေပးေစ ျခင္းငွာ၄င္း၊ ယေန႔တုိင္ေအာင္ ထုိသူတုိ႔ကို ခြဲခန္႔ေတာ္မူ၏။ ၁၁ထုိေၾကာင့္ ေလဝိသားတို႔သည္  ညီအစ္ကိုတို႔ႏွင့္ ေရာ၍ အဘုို႔ကုိမပိုင္၊ အေမြကိုမခံရ။ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သူတို႔ခံရေသာ အေမြျဖစ္ေတာ္မူ၏။

၁၂အိုဣသေရလအမ်ဳိး၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍၊ လမ္းေတာ္သို႔ လုိက္သြားျခင္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ခ်စ္၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၁၃သင္၏အက်ဳိးကို ေထာက္၍ ယေန႔ငါဆင့္ဆုိေသာ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အမႈမွတပါး၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အဘယ္အမႈကို ေတာင္းေတာ္မူသနည္း။ ၁၄မိုဃ္းေကာင္းကင္ႏွင့္ ေကာင္းကင္ဘဝဂ္ကို၄င္း၊ ေျမႀကီးႏွင့္ ေျမႀကီးတန္ဆာရွိသမွ်ကို၄င္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ပိုင္ေတာ္မူ၏။ ၁၅သို႔ရာတြင္ ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ဘိုးေဘးတို႔ကို ခ်စ္ခင္ ျမတ္ႏုိး၍၊ ယေန႔ရွိသကဲ့သို႔၊ သူတို႔အမ်ဳိးအႏြယ္တည္းဟူေသာ သင့္ကို၊ အျခားေသာလူမ်ဳိး တကာတို႔တြင္ ေရြးေကာက္ေတာ္မူ၏။ ၁၆သို႔ျဖစ္၍ သင္၏ႏွွလုံးအေရဖ်ားကို လွီးျဖတ္ေလာ့။ ေနာက္တဖန္ခုိင္မာ ေသာလည္ပင္းမရွိေစႏွင့္။ ၁၇အေၾကာင္းမူကား၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားသည္၊ ဘုရားတုိ႔၏ဘုရား၊ သခင္တို႔၏သခင္၊ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရား၊ တန္ခုိးႏွင့္ ျပည့္စုံ၍ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ ေသာဘုရား၊ လူမ်က္ႏွာကို မေထာက္၊ တံစိုးကို မစားဘဲ၊ ၁၈မိဘမရွိေသာသူငယ္၊ မုတ္ဆုိးမဘက္၌ တရားစီရင္၍၊ ဧည့္သည္အာဂႏၱဳတို႔ကို စုံမက္သျဖင့္၊ အဝတ္အစားတို႔ကို ေပးသနားေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၁၉သို႔ျဖစ္၍ ဧည့္သည္တို႔ကို ခ်စ္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ဧည့္သည္ျဖစ္ၾကဘူးၿပီ။ ၂ဝသင္၏ဘုရားသည္ထာဝရဘုရားကို ေၾကာက္ရြံ႔၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ကိုယ္ေတာ္၌ ဆည္းကပ္ရမည္။ နာမေတာ္အားျဖင့္ က်ိန္ဆုိျခင္းကို ျပဳရမည္။ ၂၁ထာဝရဘုရားသည္ သင္၏ဂုဏ္အသေရ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ သင္သည္ကိုယ့္မ်က္စိႏွင့္ ျမင္သည္အတုိင္း၊ ေၾကာက္မက္ဘြယ္ေသာ အမႈအရာႀကီးတုိ႔ကို သင့္အဘုိ႔ျပဳေတာ္မူၿပီ။ ၂၂သင္၏ ဘုိးေဘးတုိ႔သည္ အေရအတြက္ အားျဖင့္ လူခုႏွစ္ဆယ္မွ်သာ ရွိလ်က္၊ အဲဂုတၱဳျပည္သုိ႔ ဆင္းသြားၾက၏။ ယခုမူကား၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ မိုဃ္းေကာင္းကင္ၾကယ္ႏွင့္ အမွ်သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ မ်ားျပားေစေတာ္မူၿပီ။