တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၁)


၁သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို ခ်စ္ရမည္၊ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ေတာ္မူခ်က္၊ မွာထားေတာ္ မူေသာ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို အစဥ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ၂သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ဆုံးမေတာ္မူျခင္းကုိ၄င္း၊ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို၄င္း၊ အားႀကီးေသာလက္ရုံးဆန္႔ေတာ္မူျခင္းကိုုိ၄င္း၊ ၃ထူးဆန္း ေသာ တန္ခုိးေတာ္ကုိုိ၄င္း၊ အဲဂုတၱဳျပည္၌၊ အဲဂုတၱဳရွင္ဘုရင္ ဖာေရာမင္းႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားတုိ႔အား ျပဳေတာ္မူေသာအမႈကို၄င္း၊ ၄အဲဂုတၱဳစစ္သူရဲ  အလုံးအရင္းတည္း ဟူေသာျမင္းစီးသူရဲ၊ ရထားစီးသူရဲတုိ႔အား ျပဳေတာ္မူေသာအမႈကို၄င္း၊ သင္တုိ႔ကိုလိုက္ေသာ သူတို႔ကို ဧဒုံပင္လယ္ေရ လႊမ္းမိုးေစ၍၊ ယေန႔တိုင္ေအာင္ ဖ်က္ဆီးေတာ္မူေၾကာင္းကိုုိ၄င္း၊ ၅ဤအရပ္သို႔ မေရာက္မွီ၊ ေတာ္၌လွည့္ လည္စဥ္တြင္ သင္တုိ႔အားျပဳေတာ္မူေသာ အမႈကုိ၄င္း၊ ၆ရုဗင္အမ်ဳိး၊ ဧလ်ာဘသားဒါသန္ႏွင့္ အဘိရံတို႔ အားျပဳေတာ္မူေသာအမႈကုိ၄င္း၊ ေျမႀကီးသည္ မိမိခံတြင္းကိုဖြင့္၍ သူတို႔ ႏွင့္အိမ္သူအိမ္သားမ်ား၊ တဲမ်ား၊ သူတို႔၌ ရတတ္သမွ်ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို၊ ဣသေရလ အမ်ဳိးသားတို႔ အလယ္၌၊ မ်ဳိေၾကာင္းကိုုိ၄င္း မသိမျမင္ေသာ သင္တို႔၏ သားသမီးတို႔အား ငါမေျပာ၊ သင္တုိ႔ကိုယ္တုိင္သိမွတ္ၾကေလာ့၊ ၇ထာဝဘုရားျပဳေတာ္မူေသာ အမႈႀကီး အလုံးစုံတို႔ကို သင္တုိ႔သည္ကုိယ္တုိင္ ျမင္ၾကၿပီ။ ၈၊၉ထုိေၾကာင့္၊ သင္တုိ႔သည္သြား၍ ဝင္စားလတၱံ႔ေသာ ျပည္ကို ႀကီးစြာေသာ ခြန္အားႏွင့္ ဝင္စားမည္အေၾကာင္း၊ ထာဝရဘုရားသည္ သင္တုိ႔၏ ဘုိးေဘးတို႔ႏွင့္ သူတို႔အမ်ဳိးအႏြယ္ အားေပးျခင္းငွာ က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာျပည္၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္၌ သင္တို႔အသက္ တာရွည္မည္အေၾကာင္း၊ ယေန႔ငါမွာ ထားသမွ်ေသာ ပညတ္တုိ႔ကို ေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္။ ၁ဝသင္တို႔သြား၍ ဝင္စားလတံ့ေသာ ျပည္သည္ကာ၊ ယာလုပ္သကဲ့သုိ႔ မ်ဳိးေစ့ႀကဲ၍ ေျချဖင့္ ေရေလာင္းရေသာ ျပည္တည္းဟူေသာ သင္တို႔ထြက္လာေသာ အဲဂုတၱဳျပည္ႏွင့္ တူသည္မဟုတ္။ ၁၁သင္တုိ႔သြား၍ ဝင္စားလတံ့ေသာ ျပည္သည္ ေတာင္မ်ား၊ ခ်ဳိင့္မ်ားႏွင့္ျပည့္စုံ၍ မိုဃ္းေရကို ေသာက္ေသာျပည္၊ ၁၂သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရားျပဳစု၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ၾကည့္ရႈေတာ္မူ ေသာျပည္ျဖစ္၏။

၁၃သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကို စိတ္နွလုံးအၾကြင္းမဲ့ခ်စ္၍ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္မည္ အေၾကာင္း၊ ယေန႔ငါမွာထား သမွ်ေသာ ပညတ္တုိ႔ကို ေစ့ေစ့နားေထာင္လွ်င္၊ ၁၄သင္တို႔သည္ စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီတုိ႔ကို စုသိမ္း ျခင္းငွာ အရင္မုိဃ္း၊ ေနာက္မိုဃ္းတည္းဟူေသာ သင္တုိ႔ျပည္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ မိုဃ္းေရကို ငါေပးမည္။  ၁၅သင္တို႔သည္  ဝစြာစားရမည္အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔တိရစာၦန္မ်ားအဘို႔ လြင္ျပင္၌ ျမက္ပင္ကို ငါေပါက္ေစမည္၊ ၁၆သင္တို႔သည္ မိစျၧြာဒိဌိအယူကို စြဲ၍ လမ္းမလႊဲ၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔ကို ဝတ္ျပဳ၊ ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ကင္းလႊတ္မည္အေၾကာင္း၊ ကို္ယကိုကိုယ္ သတိျပဳၾကေလာ့။ ၁၇သို႔မဟုတ္ ထာဝရဘုရားသည္ အမ်က္ေတာ္ထြက္၍ မိုဃ္းမရြာ။ ေျမ၏  အသီးအႏွံကို မျဖစ္ေစျခင္းငွာ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ကိုပိတ္ေတာ္မူမည္။ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ေကာင္းမြန္ေသာ ျပည္၌ သင္တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ ေပ်ာက္ပ်က္ၾကလိမ့္မည္။ ၁၈သို႔ျဖစ္၍ ငါေဟာေျပာေသာ ဤစကားကို စိတ္ႏွလုံး၌ သြင္းထား၍၊ လက္၌လကၡဏာ သက္ေသဘုိ႔ရာ၄င္း၊ မ်က္စိၾကားမွာ သင္းက်စ္ကဲ့သို႔၄င္း၊ ခ်ည္ထားရၾကမည္။ ၁၉ထုိစကားကို သင္တုိ႔သည္ အိမ္၌ထုိင္လ်က္ေန သည္ျဖစ္ေစ၊ ခရီးသြားသည္ျဖစ္ေစ၊ အိပ္လ်က္ထလ်က္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ ေဟာေျပာ၍၊ သားသမီးတို႔အား သြန္သင္ရၾကမည္။ ၂ဝအိမ္တံခါး ၿမိဳ႔တံခါး၌လည္း ေရးထားရၾကမည္။၂၁သို႔ျပဳလွ်င္ ထာဝရဘုရားသည္ ဘုိးေဘးတုိ႔အား ေပးျခင္းငွာ က်ိန္ဆုိေတာ္မူေသာျပည္၌ သင္တုိ႔အသက္၊ သားသမီးမ်ား အသက္တာသည္၊ ေကာင္းကင္၌ အသက္တာရွည္သကဲ့သို႔၊ ေျမႀကီးေပၚမွာ တာရွည္ရလိမ့္မည္။ ၂၂သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို ခ်စ္ေသာစိတ္ႏွင့္ လမ္းေတာ္သို႔လုိက္ ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ဆည္းကပ္မွီဝဲ မည္အေၾကာင္း၊ ငါမွာထားသမွ်ေသာ ဤပညတ္တုိ႔ကို က်င့္အ့ံေသာငွာ သတိႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္လွ်င္၊ ၂၃ထာဝရဘုရားသည္ ဤလူမ်ဳိးခပ္သိမ္းတို႔ကို သင္တို႔ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္တုိ႔သည္ကုိယ့္ထက္ အားႀကီး၍ မ်ားျပားေသာလူမ်ဳိးတုိ႔ကို အစိုးရၾကလိမ့္မည္။ ၂၄သင္တုိ႔သည္ ေျခနွင့္နင္းသမွ်ေသာ အရပ္ကိုပိုင္သျဖင့္၊  ေတာမွစ၍ ေလဗႏုန္ေတာင္တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ဥဖရတ္ျမစ္ႀကီးမွစ၍ ပင္လယ္ကမ္းနား တုိင္ေအာင္၄င္း၊ ေျမတေရွာက္လုံးသည္ သင္တုိ႔၏ ႏုိင္ငံအဝင္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ၂၅သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ အဘယ္သူမွ် မရပ္မေနႏုိင္ေအာင္၊ သင္တုိ႔နင္းေသာ ေျမအရပ္၌ ရွိေသာသူ အေပါင္းတုိ႔သည္ သင္တုိ႔ကိုသင္တုိ႔ကို ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔မည္ အေၾကာင္း၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း ျပဳေတာ္မူမည္။

၂၆ယေန႔ေကာင္းႀကီးေပးျခင္းႏွင့္ က်ိန္ျခင္းတည္းဟူေသာ ဤႏွစ္ပါးကို သင္တုိ႔ေရွ႔မွာ ငါထား၏။ ၂၇ယေန႔ ငါဆင့္ဆုိေသာ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို နားေထာင္လွ်င္မွကား၊ ေကာင္းႀကီး ေပးျခင္း၊ ၂၈သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို နားမေထာင္၊ ယေန႔ငါမွာထားေသာ လမ္းမွလႊဲေရွာင္၍၊ မသိဘူူးေသာ အျခားတပါးေသာ ဘုရားကို မွီဝဲဆည္းကပ္လွ်င္ မူကား က်ိန္ျခင္းကို ငါထား၏။ ၂၉သင္တုိ႔သည္ သြား၍ဝင္စားလတံ့ေသာျပည္သုိ႔ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ေဆာင္သြင္း ေတာ္မူၿပီးမွ၊ ေကာင္းႀကီး မဂၤလာကို ေဂရဇိမ္ေတာင္ေပၚ၌၄င္း၊ က်ိန္ျခင္းကို ဧဗလေတာင္ေပၚ၌၄င္း တင္ထားရၾကမည္၊ ၃ဝထုိေတာင္တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္အေနာက္၊ ေနဝင္ရာဘက္မွာ ခါနနိလူတို႔ေနရာအရပ္တည္း ဟူေသာ၊ ေမာေရသပိတ္ေတာအနား၊ ဂိလဂါလၿမိဳ႔ႏွင့္ ဆုိင္ေသာ လြင္ျပင္၌ရွိသည္ မဟုတ္ေလာ။ ၃၁သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ ျပည္ကို ဝင္းစားျခင္းငွာ၊ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ကူးသြား၍၊ ထုိျပည္ကို ဝင္စားလ်က္ေနရၾကမည္။ ၃၂ယေန႔ငါထား သမွ်ေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ခ်က္တို႔ကိုက်င့္အံ့ေသာငွာ ေစာင့္ေရွာက္ရၾကမည္။