တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၂)


၁သင္တုိ႔သည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ အသက္ရွင္သမွ်ေသာ ကာလပတ္လုံးဝင္စားေစျခင္းငွာ သင္တုိ႔ဘုိးေဘး ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ က်င့္အ့ံေသာငွာ ေစာင့္ေရွာက္ရေသာ စီရင္ထုံးဖြဲ႔ ခ်က္မ်ားဟူမူကား၊ ၂သင္တုိ႔အစိုးရေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေတာင္ႀကီး၊ ေတာင္ငယ္အေပၚ၊ စိမ္းေသာ သစ္ပင္ေအာက္၌ မိမိတုိ႔ဘုရားမ်ားကို ဝတ္ျပဳရာအရပ္ရွိသမွ်တုိ႔ကို ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးရမည္။ ၃သူတို႔ ယဇ္ပလႅင္မ်ားကိုလည္းဖ်က္ရမည္။ ရုပ္တုမ်ားကို ၿဖိဳခ်ရမည္။ အာရွရပင္မ်ားကို မီးရႈိ႔ရမည္။ ထုလုပ္ေသာ ဘုရားဆင္းတုမ်ားကို ခုတ္လွဲရမည္။ ထုိအရပ္၌ ထုိဘုရားတုိ႔၏ နာမကိုပင္ပယ္ရွင္းရမည္။ ၄သူတုိ႔ျပဳသကဲ့သို႔၊ သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား မျပဳဘဲ၊ ၅သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္တုိ႔အမ်ဳိးအႏြယ္ရွိသမွ်တို႔တြင္ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘို႔ရာ ေရြးေကာက္တာ္မူေသာ အရပ္တည္းဟူေသာ က်ိန္းဝပ္ေတာ္မူရာ အရပ္ကိုရွာ၍ လာရၾကမည္။ ၆ထုိအရပ္သို႔ သင္တုိ႔သည္ မီးရႈိ႔ရာ ယဇ္အစရွိေသာယဇ္မ်ား၊ ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ပူေဇာ္သကၠာ၊ အလုိလုိျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာမွစ၍၊ သိုးႏြားတြင္ အဦးဘြားေသာ သားငယ္တုိ႔ကို ေဆာင္ခဲ့ရၾကမည္။ ၇ထုိအရပ္၌ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ စားရၾကမည္။ ျပဳေလရာရာ၌ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ ကိုယ္တုိင္မွစ၍ အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔သည္ ရႊင္လန္း ျခင္းကို ျပဳရၾကမည္။ ၈ယခုကာလ၊ ဤအရပ္၌ျပဳသကဲ့သို႔၊  ထုိအရပ္၌ လူတုိင္းကိုယ္ဥာဏ္ကို ကိုလိုက္၍ မျပဳရၾက။ ၉သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ အေမြခံရာ ခ်မ္းသာထဲသို႔ သင္တုိ႔သည္ မဝင္ရၾကေသး။ ၁ဝသင္တုိ႔သည္ ေယာ္ဒန္ျမစ္တဘက္သို႔ကူး၍၊ သင္တုိ႔ အေမြခံရာဘုိ႔ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာျပည္၌ ေနၾကေသာအခါ၊ ရန္သူအေပါင္းတုိ႔ လက္မွသင္တုိ႔ကို ကယ္ႏႈတ္ေတာ္မူသျဖင့္ ၿငိပ္ဝပ္စြာေနၾကေသာအခါ၊ ၁၁နာမေတာ္ကို တည္ေစဘို႔ရာ၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရ ဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာအရပ္ရွိရမည္။ ထုိအရပ္သို႔ ငါမွာထားသမွ်အတုိင္း၊ သင္တုိ႔ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ အစရွိေသာယဇ္မ်ား၊ ဆယ္ဘို႔တဘုိ႔ ပူေဇာ္သကၠာ၊ ခ်ီေျမႇာက္ရာပူေဇာ္သကၠာ၊ ထာဝရဘုရားအာ ဂတိရွိသည္အတုိင္း၊ ျမတ္ေသာပူေဇာ္သကၠာတုိ႔ကို ေဆာင္ခဲ့ရၾကမည္။ ၁၂ကိုယ္တုိင္မွစ၍၊ သားသမီး၊ ကြၽန္ေယာက်္ား မိန္းမတို႔ႏွင့္ ကိုယ္အဘုိ႔မရွိ၊ အေမြမခံရဘဲ၊ သင္တုိ႔၌ တည္းခုိေသာ ေလဝိသားတုိ႔သည္ သင္တုိ၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ရႊင္လန္းျခင္းကိုျပဳရၾကမည္။ ၁၃ေတြ႔ျမင္ရာရာအရပ္၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို မပူေဇာ္ရမည္ အေၾကာင္းသတိျပဳၾကေလာ့။ ၁၄သင္တုိ႔အမ်ဳိးတမ်ဳိးတြင္ ထာဝရဘုရားေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌ မီးရႈိ႔ရာယဇ္ကို ပူေဇာ္၍၊ ငါမွာထားသမွ်ကို ျပဳရၾကမည္။ ၁၅သို႔ရာတြင္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သင္တုိ႔ေနရာအရပ္ရပ္၌ စားခ်င္ေသာအလုိသို႔လုိက္၍ သတ္စားရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ သင္မင္၊ ဒရယ္ကို စားသကဲ့သို႔၊ စင္ၾကယ္ေသာသူ၊ မစင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔သည္ အတူစားရၾကမည္။ ၁၆သို႔ရာတြင္အေသြးကိုမစားရ။ ေရကိုသြန္သကဲ့သို႔ ေျမေပၚမွာသြန္ရမည္။

၁၇စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီဆယ္တုိ႔တြင္ ပူေဇာ္ေသာ တဘုိ႔၊ သိုးႏြားတြင္ အဦးဘြားေသာ သားငယ္၊ သစၥာဂတိ ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ အလုိလုိျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ ခ်ီေျမႇာက္ရာ ပူေဇာ္သကၠာတစုံတခုကိုမွ်၊ သင္တုိ႔သည္ ကိုယ္ေနရာအရပ္၌ မစားရၾက။ ၁၈သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔မွာ ကိုယ္တုိင္မွစ၍သားသမီး၊ ကြၽန္ေယာက်္ားမိန္းမ၊ တည္းခုိေသာ ေလဝိသားတို႔သည္ စားရၾကမည္။ ျပဳေလရာရာ၌ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္မွာ ရႊင္လန္းျခင္းကိုျပဳရၾကမည္။ ၁၉ေျမႀကီး ေပၚမွာ အသက္ရွင္သမွ်ေသာ ကာလပတ္လုံး၊ ေလဝိသားတုိ႔ကို မေမ့ေလ်ာ့မည္အေၾကာင္း သတိျပဳၾကေလာ့၊ ၂ဝသင္၏ဘုရာသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း၊ သင္၏ေနရာျပည္ကို က်ယ္ေစေတာ္မူေသာအခါ၊ သင္သည္အမဲသားကို စာခ်င္ေသာစိတ္ရွိ၍၊ အမဲသားကိုငါ စားမည္ဟု ဆုိလ်င္၊ စားခ်င္တုိင္းစားရေသာအခြင့္ရွိ၏။ ၂၁သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာအရပ္သည္ သင့္ေနရာႏွင့္ ေဝးလြန္းလွ်င္၊ ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ သိုးႏြားကို၊ ငါမွာထားသည္အတုိင္းသတ္၍၊ သင့္ေနရာ အရပ္၌ စားခ်င္တုိင္းစားရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ ၂၂သမင္၊ ဒရယ္ကိုစားသကဲ့သို႔စားရမည္၊ စင္ၾကယ္ေသာသူ၊ မစင္ၾကယ္ ေသာသူတုိ႔သည္ ေရာေႏွာ၍ စားရေသာ အခြင့္ရွိၾက၏။ ၂၃သို႔ရာတြင္၊ အေသြးကိုမစားမည္အေၾကာင္း၊ သတိျပဳေလာ့။ အသက္သည္ အေသြး၌ တည္၏။ အသားႏွင့္တကြ အသက္ကိုမစားရ။ ၂၄ထုိ႔ေၾကာင့္ အေသြးကို မစားရ၊ ေရကိုသြန္သကဲ့သို႔ ေျမေပၚမွာသြန္ရမည္။ ၂၅သင္သည္ ထာဝရဘုရားႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာအမႈကို ျပဳသျဖင့္၊ ကိုယ္တုိင္မွစ၍ သားေျမးတုိ႔သည္ ခ်မ္းသာစြာ ေနရမည္ အေၾကာင္း၊ အေသြးကိုေရွာင္ရမည္။ ၂၆သင္၌ သန္႔ရွင္းေသာ ပူေဇာ္သကၠာ၊ သစၥာဂတိအတုိင္းျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာတုိ႔ကို ယူ၍၊ ထာဝရဘုရားေရြးေကာက္ေတာ္ မူေသာအရပ္သို႔ သြားရမည္၊ ၂၇အသားႏွင့္အေသြးကိုေရာေႏွာ၍၊ မီးရႈိ႔ရာယဇ္တုိ႔ကို၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ ပူေဇာ္ရမည္။ ယဇ္ေကာင္အေသြးကို၊ သင္၏ဘရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ ယဇ္ပလႅင္ေပၚမွာ သြန္းေလာင္း၍၊ အသားကို စားရမည္။ ၂၈သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ႏွစ္သက္ျမတ္ႏုိးေတာ္မူဘြယ္ေသာ အမႈကိုျပဳသျဖင့္၊ ကိုယ္တုိင္မွစ၍  သားေျမးအစဥ္အဆက္တုိ႔သည္ ခ်မ္းသာစြာေနရမည္အေၾကာင္း၊ ငါမွာထား သမွ်ေသာ ဤစကားတုိ႔ကို ေစ့ေစ့နားေထာင္၍ ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။ ၂၉သင္သြား၍ ဝင္စားလတံ့ေသာ ျပည္၌ရွိေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ကို၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ေရွ႔မွာ ပယ္ရွင္းေတာ္မူသျဖင့္၊ သူတုိ႔ေနရာျပည္၌ သင္သည္ ဝင္၍ေနေသာအခါ၊ ၃ဝသူတုိ႔သည္ သင့္ေရွ႔မွာ ပ်က္စီးေသာေနာက္၊ သူတုိ႔ အက်င့္အတုိင္းသင္က်င့္၍ အျပစ္မေရာက္ မည္အေၾကာင္း၊ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ သူတုိ႔ဘုရားမ်ားကို အဘယ္သို႔ ဝတ္ျပဳသနည္း။ ထုိနည္းတူ ငါျပဳမည္ဟု သူတုိ႔ဘုရားဝတ္ကို မေမးျမန္းမည္အေၾကာင္း၊ ကိုယ္ကိုကိုယ္ သတိျပဳေလာ့။ ၃၁သူတုိ႔ျပဳသကဲ့သို႔၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအားသင္မျပဳရ။ သူတုိ႔သည္၊ ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ရြံရွာေတာ္မူသမွ်တုိ႔ကို သူတုိ႔၏ဘုရား၌ျပဳၾကၿပီ။ ကိုယ္သားသမီးကိုပင္ သူတုိ႔ဘုရားအား ဝတ္ျပဳ ၍ မီးရႈိ႔ၾကၿပီ။ ၃၂ငါမွာထားသမွ်တုိ႔ကို က်င့္အံ့ေသာငွာေစာင့္ေရွာက္ေလာ့၊ ထပ္၍မပိုရ၊ ႏႈတ္၍မေလ်ာ့ေစရ။