တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၃)


၁သင္တုိ႔တြင္ပေရာဖက္ျပဳေသာသူ၊ အိပ္မက္ကို ျမင္ေသာသူသည္ေပၚလာ၍၊ ၂သင္တုိ႔မသိေသာ အျခား တပါးေသာဘုရားကို ဆည္းကပ္၍ ဝတ္ျပဳၾကစို႔ဟု ေျပာဆုိလ်က္၊ နိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈကိုေပး၍၊ ထုိနိမိတ္လကၡဏာ၊ အံ့ဘြယ္ေသာ အမႈသည္ျပည့္စုံေသာ္လည္း၊ ၃ထုိပေရာဖက္ျပဳေသာသူ၊ အိပ္မက္ကို ျမင္ေသာသူတို႔၏ စကားကိုနားမေထာင္ရ၊ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားကို စိတ္ႏွလုံး အၾကြင္းမဲ့ ခ်စ္သည္မခ်စ္သည္ကို၊ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ စုံစမ္းေတာ္မူ၏။ ၄သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေနာက္ေတာ္သ္ုိ႔ လုိက္ရၾကမည္။ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာစိတ္ႏွင့္ ပညတ္ေတာ္တုိ႔ကို ေစာင့္ရၾကမည္။ စကားေတာ္ကို နားေထာင္လ်က္ ဝတ္ျပဳ၍၊ ကိုယ္ေတာ္၌ ဆည္းကပ္မွီဝဲ ၾကရမည္။ ၅ကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တုိ႔ကို ကယ္ႏႈတ္ေဆာင္ယူခဲ့ေတာ္မူေသာ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ လႊဲေစျခင္းငွာ၄င္း၊ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္တုိ႔လိုက္စရာဘုိ႔ မွာထားေတာ္မူေသာ လမ္းမွထြက္ေစျခင္းငွာ၄င္း ေဟာေျပာေသာေၾကာင့္၊ ထုိပေရာဖက္ျပဳသူႏွင့္ အိပ္မက္ျမင္သူတုိ႔သည္ အေသသက္ျခင္းကို ခံရၾကမည္။ ထုိသုိ႔ဒုစရုိက္အျပစ္ကို သင္တုိ႔အထဲက ပယ္ရွင္း ရၾကမည္။

၆သင္၏ညီအစ္ကိုရင္း၊ သင္၏သားသမီး၊ သင္၏ရင္ခြင္၌ ေနေသာမယား၊ ကိုယ္ကဲ့သုိ႔ မွတ္တတ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းတစုံတေယာက္က၊ သြားၾကစို႔၊ သင္လည္းမသိ၊ ဘုိးေဘးတုိ႔လည္း မသိေသာ အျခားတပါးေသာ ဘုရား၊ ၇သင့္ပတ္လည္အနီးအေဝး၌ ေနေသာသူ၊ ေျမႀကီးစြန္းတဘက္မွသည္ တဘက္တုိင္ေအာင္၊ ကိုးကြယ္ေသာ ဘုရားကို ဝတ္ျပဳၾကစို႔ဟု တိတ္ဆိတ္စြာေသြးေဆာင္လွ်င္၊ ၈သင္သည္ဝန္မခံရ။ သူ၏စကားကို နားမေထာင္ရ။ သူ႔ကိုျမင္ေသာ အခါမသနားရ။ ႏွေျမာသျဖင့္ဖြက္၍ မထားရဘဲ၊ သူ႔ကိုအမွန္သတ္ရမည္၊ ၉သူသည္ အေသသတ္ျခင္းကို ခံစိမ့္ေသာငွာ၊ သင္သည္ အဦးျပဳၿပီးမွ၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ျပဳရၾကမည္။ ၁ဝကြၽန္ခံေနရာ အဲဂုတၱဳျပည္မွ သင္တုိ႔ကို ႏႈတ္ေဆာင္ေတာ္မူေသာ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားထံေတာ္မွ လြဲေစျခင္းငွာ ႀကံစည္ေသာေၾကာင့္၊ ထိုသူကို ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္၍ အေသသတ္ရၾကမည္။ ၁၁ထုိသိတင္းကို ဣသေရလ အမ်ဳိးသားအေပါင္းတုိ႔သည္ၾကား၍၊ ထုိသုိ႔ေသာ အဓမၼအမႈကို သင္တုိ႔တြင္ ေနာက္တဖန္မျပဳဝံ့ဘဲ ေနၾကလိမ့္ မည္။

၁၂အဓမၼလူတုိ႔သည္ သင္တုိ႔အထဲကထြက္၍၊ သင္တုိ႔မသိေသာ၊ ၁၃အျခားတပါးေသာ ဘုရားထံသို႔သြား၍ ဝတ္ျပဳၾကစို႔ဟု ေျပာဆိုလ်က္၊ သူတုို႔ၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သားတုိ႔ကို ေသြးေဆာင္ေၾကာင္းကို၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္ သင့္ေနစရာဘုိ႔ေပးေတာ္မူေသာ ၿမိဳ႔တစုံတၿမိဳ႔၌ သင္သည္သိတင္းၾကားလွ်င္၊ ထုိအမႈကိုေစ့ေစ့ေမးျမန္း စစ္ေၾကာရမည္၊ ၁၄သိတင္းၾကားသည္အတုိင္း ထင္ရွားစြာ ဧကန္မွန္၍၊ ထုိသို႔ေသာစက္ဆုပ္ဘြယ္အမႈကို သင္တုိ႔တြင္အမွန္ျပဳမိလွ်င္၊ ၁၅ထုိၿမိဳ႔သူၿမိဳ႔သား တုိ႔ကို ထားႏွင့္လုပ္ႀကံရမည္။ ၿမိဳ႔မွစ၍ၿမိဳ႔၌ရွိေသာ လူႏွင့္တိရစာၦန္ အေပါင္းတုိ႔ကို ထားႏွင့္ရွင္းရွင္းဖ်က္ဆီးရမည္။ ၁၆လုယူရာ ဥစၥာရွိသမွ်ကို ၿမိဳ႔လမ္းမအလယ္၌ စုပုံ၍၊ ထုိၿမိဳ႔ႏွင့္တကြ လုယူရာဥစၥာရွိသမွ်ကို သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအဘုိ႔မီးရႈိ႔ရမည္။ ထုိၿမိဳ႔သည္ အစဥ္အၿမဲ အမႈိက္ပုံ ျဖစ္ရမည္။ ေနာက္တဖန္မတည္ေဆာက္ရ။ ၁၇ထာဝရဘုရားသည္ အမ်က္ေတာ္အရွိန္ကို ၿငိမ္းေစ၍၊ သင္၏ဘုိးေဘးတုိ႔အား ဂတိေတာ္ရွိသည္အတုိင္း၊ သင့္ကို ကယ္မသနားေတာ္မူသျဖင့္ မ်ားျပားေစေတာ္မူမည္ အေၾကာင္း၊ က်ိန္အပ္ေသာ ဥစၥာတစုံတစ္ခုကိုမွ် မသိမ္းမယူဘဲ၊ အလုံးစုံတုိ႔ကို စြန္႔ပစ္ရမည္။ ၁၈ယေန႔ငါမွာ ထားသည္အတုိင္း၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို နားေထာင္၍ ပညတ္ေတာ္အလုံးစုံတုိ႔ကို က်င့္သျဖင့္၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ႏွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ ျပဳေသာအခါ၊ ေရွးဂတိေတာ္အတုိင္း ျပဳေတာ္မူမည္။