တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၄)


၁သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ သားျဖစ္ၾက၏။ ေသေသာသူအတြက္ အသားကို မခုတ္မရွရ။ မ်က္ေမွာင္ၾကားမွာ အေမြးကို မရိတ္ရ။ ၂သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအဘို႔၊ သန္႔ရွင္းေသာလူမ်ဳိး ျဖစ္ၾက၏။ ထာဝရဘုရားသည္ ေျမႀကီးေပၚမွာ ရိွသမွ်ေသာလူမ်ဳိးထက္၊ ကိုယ္ေတာ္ ပိုင္ထုိက္ေသာ အမ်ဳိးျဖစ္ေစျခင္းငွာ သင္တုိ႔ကို ေရြးခ်ယ္ေတာ္မူၿပီ။ ၃စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာ အရာကို သင္တုိ႔မစားရ၊ ၄စားရေသာ တိရစာၦန္ဟူမူကား၊ ႏြား၊ သုိး၊ ဆိတ္၊ ၅သမင္၊ ဒရယ္၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ဒိရႈန္၊ စုိင္၊ ဇေမရအစရွိေသာ၊ ၆ခြြါကြဲျပား၍ စားၿမံဳ႔ျပန္ေသာ သားမ်ားကို စားရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ ၇သို႔ေသာ္လည္း စားၿမဳံ႔ျပန္ေသာ သား၊ ခြါကြဲျပားေသာသားတုိ႔တြင္ မစားရေသာ သားဟူမူကား၊ ကုလားအုပ္၊ အာရနဘက္၊ ရွာဖန္တုိ႔သည္ စားၿမဳံ႔ျပန္ေသာ္လည္း၊ ခါြမကြဲျပားေသာေၾကာင့္ သင္တုိ႔၌ မစင္ၾကယ္။ ၈ဝက္သည္ ခြါကြဲျပားေသာ္လည္း၊ စားၿမဳံ႔မျပန္ေသာေၾကာင့္၊ သင္တု႔ိ၌မစင္ၾကယ္။ အသားကိုမစားရ။ အေသေကာင္ကိုလည္း မထိရ။ ၉ေရ၌ေနေသာ တိရစာၦန္တကာတုိ႔တြင္အယပ္ႏွင့္ အေၾကးရွိေသာ တိရစာၦန္ကိုသာ စားရ၏။ ၁ဝအယပ္ႏွင့္အေၾကးမရွိေသာ တိရစာၦန္ကိုမစားရ။ သင္တို႔၌မစင္ၾကယ္။ ၁၁စင္ၾကယ္ေသာငွက္ အမ်ဳိးမ်ဳးိကိုစားရ ေသာအခြင့္ရိွ၏။ ၁၂မစားရေသာ ငွက္ဟူမူကား၊ ေရႊလင္းတ၊ ပင္လယ္လင္းတ၊ လင္းယုန္၊ ၁၃၊၁၄ဒါဟ၊ စြန္၊ လင္းတ ၾကမ္းမ်ဳိး၊ ၁၅က်ီးမ်ဳိးရွိသမွ်၊ ကုလားအုပ္ငွက္၊ ငွက္ဆုိး၊ ဥဗ်ဳိင္း၊ သိမ္းမ်ဳိး၊ ၁၆ဇိကြက္၊ ဣဗိတ္၊ ငွက္က်ား၊ ၁၇ဝံပို၊ ဝံလုိ၊ ႀကဳိးၾကာ၊ ၁၈ေတာငန္း၊ ဒုံးစပ္မ်ဳိး၊ ဒုံးကုလား၊ လင္းႏုိ္႔မွစ၍၊ ၁၉အေတာင္ရိွလ်က္ တြားတတ္ေသာ တိရစာၦန္ရွိသမွ် တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၌ မစင္ၾကယ္သည္ျဖစ္၍ အသားကိုမစားရ။ ၂ဝစင္ၾကယ္ေသာ ငွက္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို စားရေသာအခြင့္ ရွိ၏။

၂၁အလိုလိုေသေသာအေကာင္ကို မစားရ။ သင္တုိ႔၌ တည္းခုိေသာ တပါးအမ်ဳိးသားစားစရာဘို႔ ေပးရမည္။ သို႔မဟုတ္  တကြၽန္းတႏုိင္ငံသားတုိ႔အားေရာင္းရမည္။ သင္တုိ႔သည္ သင္တုိ႔၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္ၾက၏။ ဆိတ္သငယ္ကိုအမိ ႏုိ႔ရည္ႏွင့္ မျပဳတ္မခ်က္ရ။ ၂၂လယ္ယာ၌ တစ္ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ သိမ္းရေသာ အသီးအႏွံဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို အမွန္ခြဲထားရမည္။ ၂၃သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌ စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီမွစ၍၊ သိုး၊ ႏြားတြင္ အဦးဘြားေသာ သားငယ္ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကို ေရွ႔ေတာ္မွစားရၾကမည္။ ထုိသို႔ျပဳလွ်င္၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားကိုအစဥ္ ေၾကာက္ရြံ႔ရမည္အေၾကာင္း၊ သင္ရၾကလိမ့္မည္။ ၂၄သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူ ေသာအခါ၊ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ  အရပ္သည္ ေဝးလြန္း၍ ခရီးရွည္လ်ားသျဖင့္၊ ဥစၥာဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ကိုေဆာင္၍ မသြားႏုိင္လွ်င္၊ ၂၅ထုိဥစၥာကို ေရာင္းၿပီးမွ၊ ေငြကိုကိုင္လ်က္၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔သြား၍၊ ၂၆စားခ်င္ေသာ စိတ္အလိုရွိသည္ အတုိင္း၊ ႏြား၊ သိုး၊ စပ်စ္ရည္၊ ေသရည္အစရွိေသာ စားခ်င္သမွ်ကို ဝယ္၍၊ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္မွာ၊ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားႏွင့္ တကြ စားေသာက္လ်က္၊ ရႊင္လန္းျခင္းကို ျပဳၾကရမည္။ ၂၇သို႔ရာတြင္၊ သင္တုိ႔၌ တည္းခုိေသာ ေလဝိသားဟူမူကား၊ သင္တို႔ႏွင့္ေရာ၍၊ အဘို႔မရွိ၊ အေမြကိုမခံရေသာေၾကာင့္၊ သူ႔ကိုမစြန္႔မပစ္ရဘဲ၊ ၂၈တတိယႏွစ္တြင္ သိမ္းေသာအသီးအႏွံ ဆယ္ဘုိ႔တဘုိ႔ရွိသမွ်ကို ထုတ္၍ ၿမိဳ႔ထဲမွာ သုိထားရမည္။ ၂၉သင္တုိ႔ႏွင့္ေရာ၍ အဘုိ႔မရွိ၊ အေမြကို မခံရေသာ ေလဝိသား၊ သင္တုိ႔ေနရာအရပ္၌ ရွိေသာ တပါးအမ်ဳိးသား၊ မိဘမရွိေသာ သူငယ္၊ မုတ္ဆုိးမမ်ားတို႔သည္ လာ၍ ဝစြာစားရၾကမည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ သင္တုိ႔၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္တုိ႔ျပဳေလရာ၌ ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မူမည္။