တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၅)


၁ ခုနွစ္ႏွစ္တခါ လႊတ္ျခင္းကိုျပဳရမည္။ ၂လႊတ္ျခင္းတရားဟူမူကား၊ ကိုယ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ သူအား ဥစၥာကို ေခ်းငွားေသာ ေၾကြးရွင္မည္သည္ကား၊ ထုိေၾကြးကို လႊတ္ရမည္။ ထာဝရဘုရားလႊတ္ျခင္းကာလ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ထုိေၾကြးကို အိမ္နီးခ်င္း၊ ညီအစ္ကိုခ်င္း၌ မေတာင္းရ၊ ၃တကြၽန္းတႏုိင္ငံသား၌ ေတာင္းရေသာ အခြင့္ရွိ၏။ ညီအစ္ကို၌ ရွိေသာ ကိုယ္ဥစၥာကို မေတာင္းဘဲလႊတ္ရမည္၊ ၄သင္၌ ဆင္းရဲသား မရွိေစျခင္းငွာ၊ ထုိသုိ႔ျပဳရမည္။ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ အေမြခံဘုိ႔ရာ အပိုင္ေပးေတာ္မူေသာ ျပည္၌ သင့္ကို အလြန္ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္။ ၅ယေန႔ငါမွာထားသမွ်ေသာ ဤပညတ္တုိ႔ကို က်င့္သုံးမည္အေၾကာင္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွာ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ေစ့ေစ့နားေထာင္ေလာ့။ ၆သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ဂတိေတာ္ရွိသည္ အတုိင္းေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ သင္သည္ လူမ်ဳိး မ်ားတုိ႔အား ေခ်းငွားရေသာအခြင့္ရွိ လိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ သင့္အားေခ်းငွားေသာ အခြင့္မရွိရ။ သင္သည္ လူမ်ုဳိးမ်ား တုိ႔ကို အစုိးပိုင္ရလိမ့္မည္။ သူတုိ႔သည္ သင့္ကို အစိုးမပိုင္ရၾက။ ၇သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာ ျပည္တြင္၊ ၿမိဳ႔တစုံတၿမိဳ႔၌ ဆင္းရဲေသာ ညီအစ္ကိုခ်င္းရွိလွ်င္၊ ထုိဆင္းရဲေသာ ညီအစ္ကို၌ သင္သည္ သနားေသာ စိတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းရ။ လက္ကိုလည္း မပိတ္ရ။ ၈သင္၏ လက္ကိုသူ႔အဘို႔ က်ယ္က်ယ္ဖြင့္၍၊ သူ၏ဆင္းရဲေပ်ာက္ ေလာက္ေအာင္ ေခ်းငွားရမည္။ ၉သင့္စိတ္ႏွလုံး၌ ဆုိးညစ္ေသာ သေဘာရွိ၍၊ သတၱမႏွစ္တည္းဟူ ေသာ လႊတ္ရာႏွစ္နီးၿပီဟု ေအာက္ေမ့လ်က္၊ ထုိဆင္းရဲေသာ ညီအစ္ကိုကုိ မနာလုိေသာ စိတ္ရွိ၍၊ ဘာမွ်မေပးဘဲ ေနလွ်င္ သူသည္ ထာဝရဘုရားအား ေအာ္ဟစ္သျဖင့္၊ သင္၌ အျပစ္မေရာက္မည္အေၾကာင္း သတိျပဳေလာ့။ ၁ဝအကယ္စင္စစ္ သူ႔အားေပးရမည္။ ေပးေသာအခါ ႏွေျမာေသာ စိတ္မရွိရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိဒါနေၾကာင့္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္ျပဳေလရာရာ၊ လုပ္ေဆာင္ေလရာရာ၌ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူမည္။ ၁၁သင့္ေနရာျပည္၌ ဆင္းရဲသားမျပတ္ရ။ ထုိေၾကာင့္၊ သင့္ျပည္၌ ဆင္းရဲငတ္မြတ္ေသာ ညီအစ္ကိုခ်င္းတုိ႔အား သင္၏လက္ကို က်ယ္က်ယ္ဖြင့္ရမည္ အေၾကာင္း ငါမွာထား၏။

၁၂သင္၏ညီအစ္ကိုျခင္း၊ ေဟၿဗဲအမ်ဳိးေယာက်္ား မိန္းမသည္ သင္၌ ကြၽန္ျဖစ္၍၊ ေျခာက္ႏွစ္ အေစခံၿပီးမွ၊ သတၱမႏွစ္ေရာက္လွ်င္လႊတ္ရမည္။ ၁၃လႊတ္ေသာအခါ၊ လက္ခ်ည္းမလႊတ္ဘဲ၊ ၁၄သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား သည္ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ သင္၏သုိးစု၊ ေကာက္နယ္တလင္း၊ စပ်စ္သီးနယ္ရာက်င္းထဲက မ်ားစြာေပးရမည္။ ၁၅သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ကြၽန္ခံခ့ဲဘူးေၾကာင္းကို၄င္း၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ သင့္ကို ေရြးႏႈတ္ေတာ္မူေၾကာင္းကို၄င္း ေအာက္ေမ့ရမည္။ ထုိေၾကာင့္ ဤပညတ္ကိုယေန႔ငါထား၏။ ၁၆သို႔ရာတြင္ ကြၽန္က၊ ကြၽန္ေတာ္သည္ မထြက္မသြားလိုပါ။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔ကို ခ်စ္ပါ၏။ ေန၍ေပ်ာ္ ပါ၏။ ဟုဆုိလွ်င္ ၁၇သင္သည္ စူးကိုယူ၍ တံခါး၌ ကြၽန္၏နားရြက္ကို ေဖာက္ၿပီးမွ၊ သူသည္ အစဥ္အၿမဲကြၽန္ခံရမည္။ ထုိအတူကြၽန္မ၌လည္း ျပဳရမည္။ ၁၈သင္၏ကြၽန္ကိုလႊတ္ေသာအခါ ခက္သည္ဟူ၍ မထင္ရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ေျခာက္ႏွစ္ပတ္လုံးအေစခံသျဖင့္၊ သူငွားေဆာင္ရြက္ေသာ အမႈႏွစ္ဆကို သူသည္ေဆာင္ရြက္ေလၿပီ။ သင္၏ဘုရားသခင္္ ထာဝရဘုရားသည္လည္း သင္ျပဳေလရာရာ၌ ေကာင္းႀကီး ေပးေတာ္မႈမည္။ ၁၉သင္၏သိုးႏြားတို႔တြင္္ အဦီီးဘြြားေသာ အထီီီးရွိသမွ်တို႔ကိို သင္္၏ဘုရားသခင္္္ ထာဝရ ဘုရားအဘို႔ သန္႔ရွင္းေစရမည္။ အဦးဘြားေသာႏြား၊ အဦးဘြားေသာသိုးတုိ႔ကို မသုံးေဆာင္ရ။ ၂ဝထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာအရပ္မွာ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုုရားေရွ႔ေတာ္၌ ထုိသိုး၊ ႏြားတုိ႔ကို ႏွစ္စဥ္မျပတ္အိမ္သူအိမ္သားတုိ႔ႏွင့္တကြ ကိုယ္တုိင္စားရမည္။ ၂၁ထုိသိုးႏြားတုိ႔၌ ေျခဆြံ႔၊ မ်က္စိကန္းအစရွိေသာ အဂၤါခ်ဳိ႔တဲ့ျခင္းအျပစ္၊ အျခားေသာအျပစ္ တစုံတစ္ခုရွိလွ်င္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအာ ယဇ္မပူေဇာ္ရ။ ၂၂သင့္ေနရာအရပ္၌ စားရမည္။ သမင္၊ ဒရယ္၊ ကိုစားသကဲ့သုိ႔ စင္ၾကယ္ေသာသူ၊ မစင္ၾကယ္ေသာသူတုိ႔သည္ အတူစားရၾကမည္။ ၂၃သို႔ရာတြင္ အေသြးကို မစားရ။ ေရကိုသြန္သကဲ့သို႔ ေျမေပၚမွာ သြန္ရမည္။