တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၆)


၁သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုုရားသည္ အဗိဗလ၊ ညဥ့္အခါ၌ သင့္ကုိအဲဂုတၱဳျပည္မွ ႏႈတ္ေဆာင္ တာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အဗိဗလကိုမွတ္၍၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအား ပသခါပြဲကို ခံေလာ့။ ၂ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌ သုိးႏြားတုိ႔ကို ယဇ္ပူေဇာ္၍၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအား ပသခါပြဲကိုခံရမည္။ ၃သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာ ေန႔ရက္ကို တသက္လုံး ေအာက္ေမ့ဘုိ႔ရာ ပသခါပြဲခံစဥ္၊ တေဆးပါေသာ မုန္႔ကိုမစားရဘဲ၊ တေဆးမပါေသာ မုန္႔တည္းဟူေသာ ဒုကၡမုန္႔ကို ခုနွစ္ရက္ပတ္လုံးစားရမည္။ အေၾကာင္းမူကား၊ သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ အလ်င္တေဆာ ထြက္လာသတည္း။ ၄ခုႏွစ္ရက္ပတ္လုံး၊ သင့္ေနရာျပည္၌ တေဆးပါေသာ မုန္႔မရွိရ။ ပဌမေန႔ညဦးယံ၌ ပူေဇာ္ေသာ ယဇ္၏အသားကို တညဥ့္လုံး နံနက္တုိင္ေအာင္ မက်န္ၾကြင္းေစရ။ ၅သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ၿမိဳ႔အရပ္ရပ္တုိ႔တြင္ ပသခါယဇ္ကို ပူေဇာ္ရေသာ အခြင့္ရွိသည္ မဟုတ္။ ၆သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ နာမေတာ္ကို တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္တြင္၊ သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္မွ ထြက္လာေသာ အခ်ိန္၊ ေနဝင္ရာ ညဦးယံခ်ိန္၌ ပသခါယဇ္ကို ပူေဇာ္ရမည္။ ၇သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာအရပ္မွာ မီးႏွင့္ကင္၍ စားၿပီးမွ၊ နံနက္အခ်ိန္၌ အိမ္သုိ႔ ျပန္သြားရမည္။ ၈ေျခာက္ရက္ပတ္လုံး တေဆးမ့ဲမုန္႔ကို စားရမည္။ သတၱမေန႔၌ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား အဘို႔ ဓမၼစည္းေဝးျခင္းကိုျပဳရမည္။ ထုိေန႔ရက္၌ အလုပ္မလုပ္ရ။

၉စပါးကို ရိတ္စကာလေနာက္၊ အေရအတြက္အားျဖင့္ ခုႏွစ္သိတင္းလြန္မွ၊ ၁ဝသင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ ကိုယ္တုိင္မွစ၍ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသည္အတုိင္း၊ အလုိလုိ ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာကို ေဆာင္ခဲ့ရမည္။ ၁၁သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ နာမေတာ္တည္ေစဘုိ႔ရာ ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္တြင္၊ သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအဘုိ႔ ခုနွစ္သိတင္းပြဲကို ခံ၍ သားသမီး၊ ကြၽန္ေယာက်္ား မိန္းမ၊ သင့္ေနရာ၌ တည္းခုိေသာ ေလဝိသား၊ ဧည့္သည္ အာဂႏၱဳ၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆိုးမတုိ႔သည္ ရႊင္လန္းျခင္းကိုျပဳရၾကမည္။ ၁၂သင္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္၌ ကြၽန္ခံခဲ့ဘူးေၾကာင္းကို ေအာက္ေမ့၍၊ ဤပညတ္တရားတို႔ကို က်င့္ေစာင့္ရမည္။

၁၃စပါးႏွင့္ စပ်စ္ရည္ကို သိမ္းယူၿပီးမွ၊ ခုႏွစ္ရက္ပတ္လုံး သာေကေနပြဲကို ခံရၾကမည္။ ၁၄ထုိပြဲခံစဥ္၊ ကိုယ္တုိင္ မွစ၍၊ သားသမီး၊ ကြၽန္ေယာက္်ား မိန္းမ၊ သင့္ေနရာ၌ တည္းခုိေသာ ေလဝိသား၊ ဧည့္သည္ အာဂႏၱဳ၊ မိဘမရွိေသာသူ၊ မုတ္ဆုိးမတုိ႔သည္ ရႊင္လန္းျခင္းတုိ႔ျပဳရၾကမည္။ ၁၅ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္၌၊ ခုနွစ္ရက္ပတ္လုံး သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားအဘို႔၊ ဓမၼပြဲကိုခံရမည္။ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရ ဘုရားသည္၊ တုိးပြားေလရာရာ၊ သင္လုပ္ေဆာင္ေလရာရာ၌ ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူေသာေၾကာင့္၊ အမွန္ရႊင္လန္း ျခင္းကို ျပဳရမည္။

၁၆အဇုမပြဲခံခ်ိန္၊ ခုႏွစ္သိတင္းပြဲခံခ်ိန္၊ သေကေနပြဲခံခ်ိန္တည္းဟူေသာ တႏွစ္တြင္သုံးႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ သင္တုိ႔ေယာက္က်ားအေပါင္းတုိ႔သည္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာအရပ္၌ ေရွ႔ေတာ္မွာ မ်က္နွာျပရၾကမည္။ ထုိအခါ ထာဝရဘုရားထံေတာ္သို႔ အဘယ္္သူမွ်လက္ခ်ည္း မေပၚမလာရ။ ၁၇သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေကာင္းႀကီးေပးေတာ္မူသျဖင့္၊ လူအသီးသီးတုိ႔သည္ တတ္ႏုိင္သည္အတုိင္း ဆက္ရၾကမည္။ ၁၈သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ၿမိဳ႔ရွိသမွ်တုိ႔တြင္၊ တရားသူႀကီး၊ အရာရွိတုိ႔ကို သင့္ေနရာ ခရုိင္မ်ား၌ အႏွံ႔အျပားခန္႔ထားရမည္။ သူတုိ႔သည္၊ လူမ်ဳိးတုိ႔တြင္ တရားမႈကို တရားသျဖင့္ စီရင္ၾကရမည္။ ၁၉သင္သည္ တရားလမ္းမွမလႊဲရ။ လူမ်က္ႏွာကို မေထာက္ရ။ တံစိုးကုိိ မစားရ။ တံစိုးသည္ ပညာရွိ မ်က္စိကို ကြယ္ေစတတ္၏။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ သူ၏စကားကို ေကာက္ေစတတ္၏။ ၂ဝသင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပး ေတာ္မူေသာျပည္ကို သင္သည္အသက္ရွင္၍ အေမြခံမည္အေၾကာင္း၊ ေျဖာင့္ေသာ တရားလမ္းသို႔သာ လိုက္ရမည္။ ၂၁သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအဘို႔ သင္တည္ေသာ ယဇ္ပလႅင္အနားမွာ အဘယ္သို႔ေသာ အာရွရပင္ ကိုမွ်မစုိက္ရ၊ ၂၂သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား မုန္းေတာ္မူေသာ ရုပ္တုဆင္းတုကို မတည္မထားရ။