တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၇)


၁အျပစ္ပါေသာ သုိး၊ ႏြား၊ ယုတ္ေသာလကၡဏာပါေသာ သိုး၊ ႏြားကို၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား အား ယဇ္မပူေဇာ္ရ။ ထုိသုိ႔ေသာယဇ္ကို သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားသည္ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာေတာ္မူ၏။

၂၊ ၃သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ၿမိဳ႔တုိ႔တြင္၊ ေန၊ လ၊ မိုဃ္းေကာင္းကင္ တန္ဆာအစ ရွိေသာ ငါျမစ္တားသမွ် အျခားတပါးေသာ ဘုရားတုိ႔ကိုသြား၍ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္သျဖင့္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ပဋိညာဥ္ကို လြန္က်ဴး၍၊ ေရွ႔ေတာ္၌၊ ဒုစရုိက္ကို ျပဳမိေသာ ေယာက်္ားမိန္းမရွိသည္ဟု၊ ၄သင္သည္ သိတင္းၾကား၍ ေစ့ေစ့ေမးျမန္းေသာအခါ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ ထုိစက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာ အမႈကိုျပဳမိသည္မွန္လွ်င္၊ ၅ထုိဒုစရုိက္ကို ျပဳမိေသာ ေယာက်္ားမိန္းမကို ၿမိဳ႔တံခါးဝသို႔ထုတ္ၿပီးလွ်င္၊ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္၍ အေသသတ္ရမည္။ ၆သက္ေသခံႏွစ္ေယာက္ သုံးေယာက္ရွိလွ်င္ ေသထိုက္ေသာ သူသည္ အေသခံရမည္။ သက္ေသခံတစ္ေယာက္ ထဲရွိလွ်င္ အေသမခံရ။ ၇ထုိသူကို အေသသတ္စိမ့္ေသာငွာ၊ သက္ေသခံတုိ႔သည္ အဦးျပဳၿပီးမွ၊ လူအေပါင္းတုိ႔သည္ ျပဳရၾကမည္။ ထုိသုိ႔ျပဳလွ်င္သင္တုိ႔မွ ဒုစရုိက္ကိုပယ္ ရၾကလိမ့္မည္။

၈သင့္ေနရာ ၿမိဳ႔တြင္ လူအသက္ကို သတ္ျခင္းအမႈ၊ တရားေတြ႔ျခင္းအမႈ၊ လူခ်င္းရုိက္ပုတ္ျခင္းအမႈတို႔သည္ မင္းေရွ႔သို႔ေရာက္၍ မစီရင္မဆုံးျဖတ္ႏုိင္လွ်င္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္သို႔ သြား၍၊ ၉ထုိကာလအခါ တရားသူႀကီး လုပ္ေသာသူ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ ေလဝိသားတုိ႔ေရွ႔မွာ အစီရင္ခံရမည္။ သူတုိ႔ သည္လည္းစီရင္ခ်က္ကို ေဖာ္ျပရမည္။ ၁ဝထာဝရဘုရားေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္သားတုိ႔သည္လည္း ေဘာ္ျပေသာ စီရင္ခ်က္အတုိင္း၊ သင္သည္ျပဳရမည္။ သူတုိ႔သြန္သင္သည္အတုိင္း၊ ျပဳရျခင္းငွာ ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။ ၁၁သူတုိ႔ ေဘာ္ျပေသာ ဓမၼသတ္စီရင္ခ်က္၊ ၾကားေျပာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရွိသည္အတုိင္း ျပဳရမည္။ သူတုိ႔ျပေသာ စီရင္ခ်က္မွ လက်္ာဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သို႔ မလႊဲရ။ ၁၂သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ အမႈေတာ္ကို ေစာင့္ေသာ ယဇ္ပုေရာဟိတ္၊ တရားသူႀကီး စကားကို နားမေထာင္ဘဲ ရဲရင့္စြာျပဳေသာသူကို အေသသတ္သျဖင့္ ဣသေရလအမ်ဳိးမွ ဒုစရုိက္ကို ပယ္ရမည္။ ၁၃ထုိသတင္းကို လူခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ ၾကားလွ်င္ ေၾကာက္ရြံ႔ေသာစိတ္ ရွိသျဖင့္ ေနာက္တဖန္ ရဲရင့္စြာ မျပဳဘဲေနၾကလိမ့္မည္။

၁၄သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား ေပးေတာ္မူေသာျပည္ကို သင္သည္ ဝင္စား၍ ေနေသာအခါ၊ သင္က၊ ငါ့ပတ္လည္၌ ေနေသာ တပါးေသာ လူမ်ဳိးအေပါင္းတုိ႔နည္းတူ၊ ငါသည္ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ တစုံတေယာက္ကို ခ်ီးေျမႇာက္ မည္ဟုဆုိလွ်င္၊ ၁၅သင္၏ ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာသူ၊ ညီအစ္ကို အမ်ဳိးသားခ်င္းကိုသာ ရွင္ဘုရင္အရာ၌ ခ်ီးေျမႇာက္ရမည္။ ညီအစ္ကိုအမ်ဳိးသားခ်င္းမဟုတ္ေသာ တပါး အမ်ဳိးသားကို မေျမွာက္ရ။ ၁၆ထုိရွင္ဘုရင္သည္ ကိုယ္အဘုိ႔မ်ားစြာေသာ ျမင္းတုိ႔ကို မေမြးရ။ ျမင္းမ်ားျပားေစျခင္းငွာ အဲဂုတၱဳျပည္သို႔လူကို မျပန္ေစရ။ အေၾကာင္းမူကား၊ ထုိလမ္းသုိ႔ မျပန္မသြားရဟု ထာဝရဘုရားအမိန္႔ေတာ္ရွိ၏။ ၁၇သူ၏စိတ္ႏွလုံးသည္ ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ကငး္လြတ္မည္အေၾကာင္း မ်ားစြာေသာ မယားတုိ႔ကို မယူရ။ ေရႊေငြကိုလည္း မ်ားစြာမဆည္းဖူးရ။ ၁၈-၂ဝထုိရွင္ဘုရင္သည္ သားစဥ္ေျမးဆက္ႏွင့္တကြ၊ ဣသေရလအမ်ဳိး၌ အသက္တာရွည္စြာ စိုးစံျခင္းအလုိငွာ၊ သူ၏ဘုရားသခင္ ကိုေၾကာက္ရြံ႔၍ ဤပညတ္တရား စကားေတာ္အလုံးစုံတုိ႔ကို က်င့္ေစာင့္ေအာင္သြန္သင္မည္ အေၾကာင္း၊ သူ၏ညီအစ္ကိုတုိ႔ကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ မာနေထာင္လႊားသျဖင့္၊ တရားလမ္းမွ လက်ာ္ဘက္၊ လက္ဝဲဘက္သို႔ မလႊဲမည္အေၾကာင္း၊ နန္းေတာ္ေပၚမွာ ထုိင္ေသာအခါ ေလဝိသား ယဇ္ပုေရာဟိတ္၌ရွိေသာ ဤဓမၼပညတ္တရားစာကို ေရးကူး၍လက္ခံစာကို တသက္လုံး ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္ရႈဘတ္ရြတ္ရမည္။