တရားေဟာရာက်မ္း အခန္းၾကီး (၁၈)


၁ေလဝိသားယဇ္ပုေရာဟိတ္အစရွိေသာ ေလဝိသားအေပါင္းတုိ႔သည္ ဣသေရလအမ်ဳိးသားတုိ႔ႏွင့္ေရာ၍ အဘုိ႔မရွိ အေမြမခံရဘဲ၊ ထာဝရဘုရား၏ အေမြတည္းဟူေသာ မီးျဖင့္ျပဳေသာ ပူေဇာ္သကၠာတုိ႔ကို စားရၾကမည္။ ၂ထုိ႔ေၾကာင့္၊ သူတုိ႔သည္ ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ အတူအေမြမခံရၾက။ ထာဝရဘုရားသည္ အမိန္႔ေတာ္ရွိသည္ အတုိင္း သူတုိ႔၏အေမြျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ၃လူတို႔သည္ ယဇ္ပူေဇာ္ေသာ အခါ၊ ႏြားျဖစ္ေစ၊ သုိးျဖစ္ေစ၊ ယဇ္ပုေရာဟိတ္ခံရေသာ အဘုိ႔ ပခုံးတဘက္၊ ပါးႏွစ္ဘက္၊ အအူမ်ားကို၄င္း၊ ၄အဦးသိမ္းေသာ စပါး၊ စပ်စ္ရည္၊ ဆီ၊ သိုးေမြးကို၄င္း လွႈရမည္။ ၅အေၾကာင္းမူကား၊ သူမွစ၍ သားစဥ္ေျမးဆက္တုိ႔သည္ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ အမႈေတာ္ကို အစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေစျခင္းငွာ၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္၏အမ်ဳးိအႏြယ္အေပါင္းတုိ႔တြင္ သူ႔ကိုေရြးေကာက္ ေတာ္မူၿပီ။ ၆ဣသေရလ ၿမိဳ႔ရြာတုိ႔၌ တည္းခုိေသာ ေလဝိသား တစုံတေယာက္သည္၊ ထာဝရဘုရား ေရြးေကာက္ေတာ္မူေသာ အရပ္ကို ၾကည္ၫုိေသာ စိတ္အားႀကီး၍ ေရာက္လာလွ်င္၊ ၇ထာဝရဘုရား ေရွ႔ေတာ္၌ ေနရာရေသာ ညီအစ္ကို ေလဝိသားအေပါင္းတုိ႔နည္းတူ သူ၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားအခြင့္ႏွင့္ အမႈေတာ္ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ၈သူ၏အေမြကိုေရာင္း၍ရေသာ ဥစၥာမွတပါး၊ ေလဝိသားမ်ား တုိ႔ႏွင့္ အတူအညီအမွ်ခံရမည္။

၉သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေပးေတာ္မူေသာ ျပည္သို႔သင္သည္ ဝင္စားေသာအခါ၊ ထုိျပည္၌ ေနေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔ျပဳတတ္ေသာ စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဘြယ္အမႈတုိ႔ကို ျပဳျခင္းငွာ မသင္ရ။ ၁ဝသင္တုိ႔တြင္ မိမိသားသမီးကို မီးျဖင့္ပူေဇာ္ ေသာသူ၊ ျဖစ္လတ့ံေသာအမႈကို ကိုယ္ဥာဏ္ႏွင့္ ေဟာေျပာေသာသူ၊  ကာလေဗဒင္ကို ၾကည့္ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာ အတတ္ကို ျပဳစုေသာသူ၊ ၁၁ျပဳစားတတ္ေသာ သူ၊ နတ္ဆုိးႏွင့္ေပါင္းေသာသူ၊ ဝိဇၨာအတတ္ကို ျပဳစုေသာသူ၊ လူေသကို ေမးျမန္းေသာသူ တစုံတစ္ေယာက္မွ်မရွိရ။ ၁၂ထုိသုိ႔ျပဳတတ္ေသာသူ အေပါင္းတုိ႔ကို ထာဝရဘုရား စက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာေတာ္မူ၏။ ထုိစက္ဆုပ္ရြံ႔ရွာဘြယ္ေသာ အမႈမ်ား တုိ႔ေၾကာင့္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ ထုိလူမ်ဳိးတုိ႔ကို သင့္ေရွ႔မွ ႏွင္ထုတ္ေတာ္မူ၏။ ၁၃သင္သည္၊ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္၌ စုံလင္ျခင္းရွိရမည္။ ၁၄သင္အစုိးရအ့ံေသာ လူမ်ဳိးတုိ႔သည္၊ ကာလေဗဒင္ကို ၾကည့္ေသာသူ၊ ျဖစ္လတံ့ေသာအမႈကို၊ ကိုယ္ဥာဏ္အားျဖင့္ ေဟာေျပာေသာသူတုိ႔စကားကို နားေထာင္တတ္ၾက၏။ သင္မူကားထုိ႔သို႔ ျပဳရေအာင္ သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္ အခြင့္ေပးေတာ္မမူ။

၁၅သင္၏ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရားသည္၊ သင္၏အမ်ဳိးသားခ်င္းတုိ႔အထဲ၌ ငါႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္ တပါးကို သင့္အဘုိ႔ ေပၚထြန္းေစေတာ္မူမည္။ ထုိပေရာဖက္၏ စကားကို နားေထာင္ရမည္။ ၁၆ေဟာရပ္အရပ္တြင္ စည္းေဝးၾက ေသာေန႔၌ သင္က၊ ေနာက္တဖန္အကြၽႏု္ပ္ဘုရားသခင္ထာဝရဘုရား၏ စကာေတာ္အသံကို မၾကားရပါေစႏွင့္။ ထုိႀကီးစြာေသာမီးကို မျမင္ရပါေစႏွင့္။ အကြၽႏု္ပ္ေသမည္ကို စိုးရိမ္ပါသည္ဟု သင္၏ဘုရား သခင္ထာဝရဘုရားေရွ႔ေတာ္ ၌ ေတာင္းပန္သမွ်အတုိင္း၊ ၁၇ထာဝ၇ဘုရားက သူတုိ႔စကားသည္ ေလ်ာက္ပတ္ ေပ၏။ ၁၈သူတုိ႔အမ်ဳိးသားျခင္းတုိ႔ အထဲ၌ သင္ႏွင့္တူေသာ ပေရာဖက္တပါးကို သူတုိ႔အဘုိ႔ငါေပၚထြန္းေစ၍၊ ထုိပေရာဖက္ႏႈတ္၌ ငါ့စကားကို ငါအပ္သျဖင့္ ငါမွာထားသမွ်တို႔ကို သူတုိ႔အား ဆင့္ဆုိရလိမ့္မည္။ ၁၉ထုိပေရာဖက္သည္ ငါ့အခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာေသာ ငါ့စကား တို႔ကို အၾကင္သူသည္ နားမေထာင္ဘဲေနအံ့၊ ထုိသူကိုငါစစ္ေၾကာမည္။ ၂ဝငါမမွာထားဘဲ ငါ့အခြင့္ကို ေဆာင္၍ ရဲရင့္စြာ ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္၊ အျခားတပါးေသာ ဘုရားအခြင့္ႏွင့္ ေဟာေျပာေသာ ပေရာဖက္သည္ အေသသတ္ျခင္း ကိုခံရမည္ဟု ငါ့အားမိန္႔ေတာ္မူ၏။ ၂၁သင္ကလည္း ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသည္ မမူသည္ကို ငါတို႔သည္ အဘယ္သို႔ သိနိုင္သနည္းဟု ေတြးေတာလွ်င္၊ ၂၂ပေရာဖက္သည္ ထာဝရဘုရား၏ အခြင့္ကို ေဆာင္၍ ေဟာေျပာသည္အတုိင္း အမႈမျဖစ္၊ ေဟာေျပာေသာ စကားမျပည့္စုံလွ်င္၊ ထုိစကားကို ထာဝရဘုရားမိန္႔ေတာ္မမူ။ ပေရာဖက္သည္ ရဲရင့္စြာေဟာေျပာၿပီ။ သူ႔ကိုမေၾကာက္ရ။